גירוש יהודי לוב
גירוש יהודי לוב

להלן פסק דין בנושא גירוש יהודי לוב:

החלטה

1.     העורר, יליד 21' בלוב, נפטר בספטמבר 2006. את עררו בסס על הטענה לגירוש לג'אדו.

השתלשלות הערר
2.     תביעתו של המנוח למשיבה מיום 16.1.01, התבססה בעיקרה על שתי טענות מרכזיות: האחת, לפיה נדקר בצווארו בשל פעילות יהודית שביצע בבנגזי. השניה, לפיה נשלח לביצוע עבודות במחנה "מוקה גטו" ומשם גורש עם יתר היהודים (ללא ציון לאן גורשו).

תביעה זו נדחתה על ידי המשיבה (בהחלטה מיום 25.8.02), בנימוק כי לא מתקיימים בעניינו התנאים הקבועים בחוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז - 1957 (להלן: "החוק") ובפרט בסעיף 43 לחוק הפיצויים הגרמני.

3.     על החלטה זו הוגש ערר, כאשר בדיון שהתקיים בעניינו העיד בפנינו העורר בצורה מבולבלת ביותר. על אף ניסיוננו לבחון גרסתו בהתחשב במצבו הרפואי הקשה, נדחה עררו [וע 291/04 אהרון ג'אן נ' הרשות המוסמכת, לא פורסם (5.12.2004)].
נציין כי נפלה טעות בנוסח ההחלטה, שם ציינו כי על פי התיעוד ההיסטורי יהודי בנגזי לא הגיעו לג'אדו, ואולם כוונתנו היתה ליהודי טריפולי (ממנה טען העורר בזמנו שנלקח לג'אדו).
4.     עיון בתיקו של העורר אצל המשיבה מלמד על ההשתלשלות שלהלן, מאז דחיית עררו:

·     ביום 7.4.05 (בתגובה לבקשתו של העורר מיום 15.3.05) קבענו כי אם וכאשר יאתר עדים מטעמו, יהא רשאי לשוב ולפנות אל המשיבה.
כך אכן עשה, בהמציאו למשיבה תצהירי שני עדים התומכים בטענתו בדבר שהייתו במחנה עבודה בג'אדו, וכן העתק מכתב מועידת התביעות בדבר הכרה בגין עבודות כפיה במסילת רכבת "חוצה סהרה";

·     ביום 29.9.05 נדחתה בקשתו על ידי המשיבה, בנימוק כי מאחר ומסמכים אלה עומדים בסתירה לטענותיו הקודמות, כאשר באמתחתו נתינות איטלקית (וזאת לאור העתק תעודה ממחלקת ההגירה של טריפולי מיום 6.4.48), כשעררו נדחה ומאחר ולא המציא כל ראיה חדשה - אין מקום לדון מחדש בעניינו;

·     ביום 20.9.06 פנה ב"כ העורר אל המשיבה בבקשה לדיון מחדש בעניינו לאור סעיף 18 לחוק- וזאת לאור תצהירי העדים אשר צורפו בעבר וכן לאור טענתו בדבר היעדר נתינות איטלקית, כנטען.

·     ביום 15.10.06 (ותזכורת מיום 15.4.07) המציא ב"כ העורר העתק רישום ממרשם האוכלוסין לפיו העורר נולד בבנגזי, ואשר מעיד על אמיתות טענתו.
פניה זו נדחתה בהחלטה מיום 21.1.07 (אשר הומצאה לב"כ העורר
ביום 3.5.07), לפיה אין בתצהירים אשר צורפו כדי להוות ראיה חדשה כמצוות החוק ולכן אין מקום לדיון מחודש.
על החלטה זו הוגש הערר הנוכחי, אשר נסמך על תצהירי העדים ומבוסס על הטענה בדבר שלילת החופש במחנה ג'אדו.

לגופו של הערר
5.     מועד הגשת הערר- מתיק העורר אצל המשיבה עולה כי החלטת הדחיה בעניינו נתקבלה במשרד בא-כוחו רק ביום 3.5.07, למרות שהינה נושאת תאריך מוקדם יותר (21.1.07).
לפיכך, הערר הוגש על פי המועד הנקוב בחוק, היינו תוך 30 יום מקבלת החלטת הדחייה.

6.     תצהירי העדים ותחולת סעיף 18 לחוק - בדיון מיום 10.10.07 קבענו כי ככלל עדים חדשים יהוו ראיה חדשה, בכפוף לכל מקרה, ובעניין שלפנינו יש מקום לשמוע את העדים.

7.     טענת הנרדפות (הגירוש מבנגזי)- ביום 17.10.07 העידו בפנינו מר עמוס בן אהרון שטען כי היה שכנו של העורר בג'אדו ומר חיים דבן, אשר הצהיר כי הכיר את העורר מבנגזי.

לאחר ששמענו והתרשמנו מן העדים, ובמיוחד מעמוס בן אהרון, נכה מוכר על ידי המשיבה, אשר העיד בפנינו באופן ברור ואמין, כשלדבריו שהו שניהם יחדיו במחנה ג'אדו- אנו מקבלים את טענת העורר בדבר שלילת חירותו בגין שהייתו בג'אדו.

8.     קיומה של נתינות- לטענת המשיבה מאחר ולעורר היתה נתינות איטלקית, כפי שעולה מהעתק דרכונו משנת 48' (שם צוין כי הוא בעל נתינות איטלקית) - אזי אינו עומד בתנאי סעיף 160 לחוק הפיצויים הגרמני.
מנגד, בעת עדותו בפנינו בדיון מיום 24.11.04 (במסגרת וע 291/04) שלל זאת העורר, טען בתוקף כי הוריו והוא נולדו בלוב והיו תושביה וכי מעולם לא כתב או הצהיר כי הוא איטלקי, אך הסביר כי ייתכן ובן דודו הוא שציין זאת בדרכונו על מנת שיתאפשר לו להיכנס לאיטליה במסגרת עלייתו ארצה.

לפיכך, אנו מקבלים הטענה כי העורר לא היה נתין איטלקי.

9.     לאור כל האמור לעיל, היינו גרסת העד עמוס בן אהרון, העובדה כי העורר נדחה על ידנו בעבר במידה רבה בשל בלבול שנבע מגילו ומצבו הבריאותי והאמור לגבי שאלת הנתינות, אנו מקבלים את הטענה כי העורר שהה בג'אדו - ועל כן הערר מתקבל.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי בתוך 30 יום מעת קבלת ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נכסי נספי שואה

 2. גירוש יהודי לוב

 3. חוק הכחשת השואה

 4. ניצול שואה נזקק

 5. ניצול שואה שנפטר

 6. עילת נרדפות בשואה

 7. מחנה עקורים גרמניה

 8. החוק למניעת השמדת עם

 9. הסכם השילומים עם גרמניה

 10. הכנסה נוספת לניצולי שואה

 11. בריחה מהגרמנים - פיצויים

 12. ניצולי שואה שעלו אחרי 1953

 13. פיצויים מגרמניה לעולי לוב

 14. פיצויים בגין עבודות כפייה

 15. ניצול שואה - ירידה בשמיעה

 16. פיצוי לניצולי שואה על רכוש

 17. חוק נכסי גרמנים, תש"י-1950

 18. איסור השימוש בסמלים נאציים

 19. פיצוי על גירוש יהודי רומניה

 20. תוכנית השלמה לביקור ביד ושם

 21. נזק נפשי עקיף - ניצולי שואה

 22. פיצוי לניצולי השואה מבולגריה

 23. קביעת דרגת נכות לניצולי שואה

 24. סעיף 28 לחוק הפיצויים הגרמני

 25. פיצויים מגרמניה לתושבי גרמניה

 26. מועד תחילת תשלום לניצולי שואה

 27. הכרה בנזק נפשי של ניצולי שואה

 28. תגמולים לאחר פטירת ניצול שואה

 29. פיצוי על נזק נפשי לניצולי שואה

 30. ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים

 31. צירוף ראיות חדשות - ניצולי שואה

 32. זכויות ניצולי שואה שנולדו בתוניסיה

 33. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954

 34. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957

 35. הכנסה מקיצבאות תגמולים לניצולי שואה

 36. חוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007

 37. טראומה נפשית - פיצויים לניצולי שואה

 38. זכויות ניצולי שואה הסובלים ממחלת נפש

 39. הצעת חוק ניצולי מחנות הריכוז והגטאות

 40. ניכוי קצבת זקנה מפיצויים לניצולי שואה

 41. חוק הפיצויים הגרמני - נתינות טוניסאית

 42. יציאה מגרמניה לפני 1933 - זכות פיצויים

 43. חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט-1959

 44. התייחדות עם זכר קורבנות השואה וחללי צה"ל

 45. חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י-1950

 46. חוק זכרון השואה והגבורה - יד ושם, תשי"ג-1953

 47. נדחתה תביעה בגין העלאת דמי שכירות לניצולת שואה

 48. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התש"ע-2010

 49. תקנות נכי המלחמה בנאצים (סמל הנכים), תשי''ט-1959

 50. צו נכי רדיפות הנאצים (תוספת לתגמול), התשס"ח-2008

 51. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעורים), התשנ"ה-1995

 52. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמול נוסף), תשכ''ט-1969

 53. תקנות נכי רדיפות הנאצים (טיפול רפואי), תשי''ט-1958

 54. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי), תשט''ו-1955

 55. תקנות נכי רדיפות הנאצים (בקשה לתגמול), תשי''ז-1957

 56. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית), תשט''ו-1954

 57. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לנכה נזקק), התשמ"ט-1989

 58. צו עבירת קנס (יום הזכרון לשואה ולגבורה), התשמ"א-1981

 59. תקנות נכי רדיפות הנאצים (תגמולים מיוחדים), תשל''ז-1977

 60. תקנות נכסים של נספי השואה (ענייני ירושה), התשס''ט-2008

 61. תקנות נכי המלחמה בנאצים (תגמולים מיוחדים), תשי''ח-1958

 62. חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי"ז-1957

 63. תקנות נכי רדיפות הנאצים (קביעת דרגת נכות), התשמ''ד-1983

 64. תקנות נכי המלחמה בנאצים (חישוב הכנסה נוספת), תשל''ד-1974

 65. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשכ''ה-1965

 66. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ועדה רפואית עליונה), תשי''ז-1957

 67. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סדרי דין בוועדת ערר), תשל''ד-1973

 68. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להוכחת חוסר פרנסה), תשי''ח-1957

 69. תקנות נכי מלחמה בנאצים (מבחנים לקביעת דרגות-נכות), תשט''ז-1956

 70. תקנות נכי המלחמה בנאצים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשס''ט-2008

 71. ההבדל בין ''שלילת חירות'' לבין ''הגבלת חירות'' - פיצויים מגרמניה

 72. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (אגרת אישור תאגיד), תשכ''ד-1964

 73. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תש''ל-1969

 74. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערעור בפני בית המשפט המחוזי), תשי''ז-1957

 75. תקנות נכי המלחמה בנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשכ''ח-1968

 76. תקנות נכי רדיפות הנאצים (ערבויות לנכים ולמילוות לנכים), תשל''ז-1977

 77. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נצרך שנפטר), התשמ"ט-1989

 78. צו נכי המלחמה בנאצים (תגמול לבן זוג של נכה נזקק שנפטר), התשמ"ט-1989

 79. צו נכי רדיפות הנאצים (שינוי שיעור התגמולים) (הוראת שעה), התשס"ח-2008

 80. צו נכי המלחמה בנאצים (שינוי שיעור התגמולים), (הוראת שעה), התשס"ט-2008

 81. תקנות נכי המלחמה בנאצים (נכים המקבלים תשלומים ממדינת חוץ), תשי''ז-1957

 82. אכרזת התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (הסכמים קיבוציים), תש"ך-1960

 83. תקנות נכי רדיפות הנאצים (חישוב הכנסה לצורך תשלום תגמול נוסף), תשל''ד-1974

 84. תקנות בית המשפט (עבירות לפי חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם), תשי''א-1950

 85. חוק נכי רדיפות הנאצים (ביטול הגבלת מועדים להגשת בקשה לזכאות), התשנ"ח-1998

 86. חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), התשס"ו-2006

 87. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (סדרי הדין בועדת הפיקוח), תשל''ה-1975

 88. תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשנ''ד-1994

 89. תקנות התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (ערעור לבית המשפט העליון), תשכ''א-1961

 90. תקנות נכי המלחמה בנאצים (השתתפות המדינה בהוצאות ביטוח למקרה מותו של נכה), התשמ''ב-1982

 91. לא התקיים התנאי הקבוע בחוק ההטבות, לפיו שהה במחנה ריכוז, בגטו או במחנה שעבדו בו בעבודת פרך

 92. צו נכי המלחמה בנאצים (העלאת שיעור הדרגה הקובעת, השכר הקובע ושיעורי התגמולים), התשמ"ט-1989

 93. חוק נכי המלחמה בנאצים (ביטול הגבלת המועדים להגשת בקשה לתגמול) (הוראה מיוחדת), התש"ס-2000

 94. תקנות נכי רדיפות הנאצים (סוגי הוצאות שרואים אותן כהוצאות בהשגת קיצבה או מענק), תש''ל-1969

 95. שאלת הכרה בנכויות ניצולי שואה המקבלים תגמולים לפי ההחלטה המנהלית של משרד האוצר, ועל כן נפתח בסקירה

 96. תקנות הקיצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום) (קיצבאות נכי המלחמה בנאצים ונכי רדיפות הנאצים), התשמ''ו-1986

 97. תקנות קרבנות השואה (הסדר הטיפול) (שיעור שכר טרחה מקסימלי לתביעות לגביית פקדונות שווייץ), תשכ''ד-1964

 98. תקנות נכי המלחמה בנאצים (כללים להכרת אדם כאינו מסוגל להשתכר למחייתו ולהכרת הכנסה כדי מחיה), תשי''ח-1957

 99. תקנות ההסדרים במשק המדינה (נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש''ז) (בקשה לתגמול), התשס''א-2001

 100. צו נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (הארכת מועד לענין הוועדה להפרשי הצמדה וריבית), התשס"ז-2006

 101. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון