בקשה לשחרור חברת ביטוח מייצוג
בקשה לשחרור חברת ביטוח מייצוג

להלן החלטה בנושא שחרור מייצוג חברת ביטוח בעקבות חוסר שיתוף פעולה של המבוטח:

החלטה

התובעת עותרת לחייב את הנתבעים לפצותה בגין נזקי גוף שנגרמו לה כנטען עת נפלה בכניסתה לבית הנתבע 1.

המבטחת, היא הנתבעת 2, מבקשת להתפטר מייצוגו של הנתבע 1, הוא מבוטחה בפוליסת ביטוח אשר כוללת בין השאר כיסוי חבות צד ג'.

עיקרי טענות המבטחת בבקשתה:
המבטחת מבקשת להתפטר מייצוג בשל חוסר שיתוף פעולה מצד המבוטח, הוא הנתבע 1, בשל שינוי גרסתו וגירסאות בני ביתו ובשל ניסיון להתאמת גרסתו כך שיהא בה כדי להטיב עם התובעת. צויין, כי התובעת הינה דודתו של הנתבע 1, וכי נוצר מצב של אי אמון בין הצדדים.

לגופו של עניין טוענת המבטחת בכתב טיעונים מטעמה, הנתמך בתצהיר, כי הנתבע 1 מסר גרסה מפורטת לב"כ הנתבעת 2 באשר לאופן קרות התאונה לכאורה ולפיה התובעת לא שמה ליבה למדרגה נשוא התביעה, ציין כי אין במדרגה כל פגם, מכשול או אי תקינות כלשהי וכן הדגיש כי מקום המדרגה מואר היטב. בהמשך בשיחות טלפון שקויימו עימו ועם בני משפחתו נמסר כי בעבר לא היה כל מקרה נוסף בגין אותה מדרגה. אף בחקירה שנערכה על ידי חוקרים מטעם הנתבעת 2 נמסר על ידי בני משפחת הנתבע 1 כי אין כל פגם וליקוי במדרגה, לכאורה.

לטענת המבטחת, על בסיס המידע הנ"ל נערכה טיוטת תצהיר אשר נשלחה לעיונו של הנתבע 1 אולם הנתבע 1 סרב לחתום על תצהיר זה, חזר בו מגרסאותיו הקודמות ועמד על כך שמלוא האחריות בגין אירוע התאונה מוטלת לפיתחו לכאורה, בטענות שעיקרן כי אכן היו אירועי נפילה נוספים וכי הוא ובני ביתו נוהגים להזהיר כל מבקר בביתם מפני קיומה של המדרגה.

עיקרי טענות התובעת בתגובתה מיום 27.9.06:
התובעת מבקשת לדחות את בקשת הנתבעת 2 להשתחרר מייצוג הנתבע 1.

התובעת טוענת כי העתרות לבקשה כמוה כפתיחת חזית שלישית והפעם בין הנתבע 1 והנתבעת 2אשר תאריך ותסרבל את הדיון, ותגרום נזק לתובעת. בין היתר באפשרות להגשת כתב הגנה מתוקן מטעם הנתבעת 2. כן מפנה התובעת לסעיף 68 לחוק חוזה הביטוח התשמ"ה - 1981.

התובעת מפנה לפוליסת הביטוח בטענה כי הנתבע 1 אינו רשאי להיות מיוצג על ידי עו"ד אחר ולנהל הגנתו כראות עיניו שכן עלול להפסיד את הכיסוי הביטוחי שרכש. כן טוענת התובעת כי הנתבע 1 שיתף פעולה באופן מלא עם הנתבעת 2, וכי הבקשה להשתחרר מייצוג הוגשה רק משום שכעת מסרב הנתבע 1 לחתום על תצהיר מוכן שהוכן עבורו. סירוב זה אינו מהווה לדידה של התובעת סיבה מוצדקת להתפטרות מייצוג.

לגופו של עניין טוענת התובעת כי התצהיר אשר צורף לבקשת הנתבעת 2 וממנו נתבקש בית המשפט ללמוד על ניגוד האינטרסים לכאורה, אינו מהווה תשתית ראייתית מבוססת להוכחת חוסר שיתוף פעולה מצד המבוטח וניסיון להתאמת גירסתו לתובעת. הנתבעת 2 לא צרפה דוח חקירה או כל חומר חקירה אחר אשר ממנו ניתן לבסס סתירה לכאורה בין המידע אשר מסר בשעתו הנתבע 1 לחוקרי הנתבעת 2 ובין התיקונים שביקש להכניס לטיוטת התצהיר.

עיקרי טענות הנתבע 1 בתגובתו מיום 1.5.06.
הנתבע 1 מבקש לדחות את בקשת הנתבעת 2 להתפטרות מייצוג.
הנתבע 1 צרף לתגובתו טיוטת תצהיר עליה נתבקש לחתום מטעם הנתבעת 2, וטען כי אינו מבין מדוע "נאלץ" לחתום על דברים שלא אמר מעולם, כי שיתף פעולה באופן מלא עם הנתבעת 2, כי כתב ושלח את גרסתו לנתבעת 2, וכי הובטח לו כי זו האחרונה "תעמוד מאחוריו ותגבה אותו". כן צרף הנתבע 1 את התצהיר אשר הוכן לו מטעם הנתבעת 2 ואת השינויים אשר ביקש להכניס לתצהיר, ובעיקרם כי תכנון הדירה לרבות המדרגה נעשה על ידי הנתבע 1, כי המדרגה תיקנית, וכי היו פעמים שנפלו בני משפחה, אך אלו לא הגיע למצב של אישפוז או פנייה לרופא.

דיון והכרעה.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים, על צרופותיהם ובכלל החומר בתיק בית המשפט, לא מצאתי בסיס, בעובדה ובמשפט, שיהיה בהם להצדיק העתרות לבקשה.

הנתבעת 2 טוענת לשינוי גרסאות וחוסר שיתוף פעולה, אשר יש בו כדי ניגוד אינטרסים באופן שאינו מאפשר המשך ייצוגו של הנתבע 1 באמצעות הנתבעת 2.

בבחינת הטענות והראיות לכאורה בתיק לא שוכנעתי כי קיים שינוי גרסה מהותי ו/או חוסר שיתוף פעולה, מכוון, כנטען בבקשת הנתבעת 2. הנתבעת 2 סומכת בקשתה על האמור בתצהירה של הגב' קריכל מיום 12.7.06, עובדת במשרד ב"כ הנתבעת 2 אשר טיפלה בתיק ושעיקרו התרשמות סובייקטיבית באשר לחוסר שיתוף פעולה. לגופו של עניין נטען כי שינוי הגרסה מתבטא ב- 3 עניינים והם: תקינותה של המדרגה נשוא התובענה, היות מקום התאונה מואר, וקיומם של אירועי נפילה נוספים. הוצהר על ידי הגב' קריכל כי גרסתו המקורית של הנתבע 1 היא כי המדרגה תקינה, כי מקום האירוע מואר, וכי לא ארע כל אירוע נוסף של נפילה בגין אותה מדרגה.

מטיוטת תצהירו של הנתבע 1 ואשר עליה ביקש לחתום עולה כי לדידו ולכאורה המדרגה תקנית, וכי בעבר קרו מספר נפילות של בני המשפחה אך אלו לא חייבו אישפוז או פנייה לרופא (ר' ס' 4). לגבי היות מקום הנפילה מואר לכאורה, לא מצאתי התייחסות ו/או שינוי בטיוטת תצהיר הנתבע 1.
מכל האמור לעיל עולה כי לא מצאתי כי גרסתו ה"חדשה" של הנתבע 1 יש בה כדי שינוי מהותי לכאורה מגרסתו הראשונית, וזאת בהתאם להתרשמותה של הגב' קיכלי אשר היוותה בסיס לבקשת ההתפטרות מייצוג. למעשה, הנתבע 1 ממשיך לדבוק בגרסתו לפיה המדרגה תיקנית לכאורה, ובעוד שבגרסתו כאמור בתצהיר קיכלי לא היו מקרי נפילה נוספים, הרי שבטיוטת תצהירו החדשה מפרט דבריו ולפיהם היו מקרי נפילה נוספים אך אלו לא חייבו טיפול רפואי או אישפוז. פירוט זה אינו מהווה אינדיקציה לאי שיתוף פעולה, למסירת עובדות כוזבות או להעלמת עובדות, ואין בו כדי ניגוד אינטרסים אשר מצדיק התפטרות מייצוג בניגוד לתנאי הפוליסה.

מלבד תצהיר הגב' קריכל, המבוסס על התרשמותה הסובייקטיבית, לא צורפה לבקשה ראיה אחרת אשר תתמוך בגרסת הנתבעת 2 לפיה יש ניסיון מטעם הנתבע 1 לשינוי ותיאום גרסאות אשר יהא בהן כדי להיטיב עם התובעת ולגרום עיוות דין לנתבעות.

אשר לטענת הנתבעת 2 בדבר ניגוד אינטרסים המתקיים מתוקף יחסי משפחה בין התובעת לנתבע 1 ייאמר כי קיים לעיתים ניגוד אינטרסים מובנה ביחסים שבין נפגע למבוטח ביחס למבטחת באירועים כגון דא באשר על פי רוב הנפגע מבקר בבית המבוטח מתוקף היכרות מוקדמת, יחסי קירבה או בין-אישיים ובין משפחה. לפיכך אין בנטען הצדקה להתפטרות מייצוג.

סופו של דבר, הבקשה להתפטרות מייצוג נדחית.

בקשת צד ג' לדחיית ההודעה כנגדו, מנימוקי איחור בהגשת תצהירי הנתבעות, נדחית. זאת בשים לב לבקשת הנתבעת 2 להתפטר מייצוג הנתבע 1 אשר לא איפשר הגשת תצהירי הנתבעות, והאמור בהחלטתי זו.

תזכורת במעמד הצדדים הקבועה ליום 29.10.06 בטלה.

ב"כ הצדדים ישלימו כל הדרוש להבאת ראיות, קרי תצהירי עדות ראשית, זימון עדים והגשת תיקי מוצגים, הנתבעים תוך 30 ימים מהיום וצד ג' תוך 60 ימים מהיום.
בעל דין המבקש לחקור מומחה יודיע על כוונה זו בבקשה להזמנת עד, יצרף אליה הפקדה בסך 1,500 ₪ להבטחת שכרו של המומחה, ויאשר כי יודיע למומחה על מועד הדיון.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. קנס על חברת ביטוח

 2. "בעיה" עם חברת הביטוח

 3. חוב פרמיה לחברת ביטוח

 4. ניסיון לרמות חברת ביטוח

 5. עורך דין נגד חברת ביטוח

 6. ניסיון להונות חברת ביטוח

 7. הסתרת פרטים מחברת הביטוח

 8. תשלום חברת הביטוח כמתנדבת

 9. דחיית ערעור של חברת ביטוח

 10. נימוקי דחייה של חברת ביטוח

 11. חובת הגילוי של חברת הביטוח

 12. חובת הבירור של חברת הביטוח

 13. תביעת חברת ביטוח נגד מע''מ

 14. הסתרת עבר פלילי מחברת ביטוח

 15. הפרת התחייבות של חברת ביטוח

 16. הסתרת מידע רפואי מחברת ביטוח

 17. פרשנות נגד המנסח - חברת ביטוח

 18. אי שיתוף פעולה עם חברת הביטוח

 19. בקשה לשחרור חברת ביטוח מייצוג

 20. חלוקת הנטל בין מבטחים צו קל כבד

 21. העלאת טענות חדשות של חברת ביטוח

 22. סירוב חברת הביטוח לשלם על גניבה

 23. תביעת ביטוח לאומי נגד חברת ביטוח

 24. חוב עבודות צנרת מטעם חברת הביטוח

 25. צירוף חברת ביטוח אמריקאית לתביעה

 26. פיצוי על עיכוב תשלום מחברת הביטוח

 27. תביעה בגין פיצוי נמוך מחברת ביטוח

 28. נימוקי דחייה נוספים של חברת ביטוח

 29. סירוב חברת הביטוח לשלם על גניבה בעסק

 30. תביעה של חברת ביטוח נגד מבוטח על חוב

 31. איחור בתשלום חברת ביטוח לביטוח לאומי

 32. חובת חברת הביטוח לפרט את נימוקי הדחיה

 33. חובת חברת הביטוח לשפות את ביטוח לאומי

 34. חתימה על שטר קבלה ושחרור של חברת ביטוח

 35. חברת הביטוח טענה כי לא נגרמה נכות מוחלטת

 36. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 37. סירוב חברת הביטוח להגיש ערעור בשם המבוטח

 38. העלאת טענות בהזדמנות הראשונה - חברת ביטוח

 39. הכחשת נסיבות תאונת דרכים ע''י חברת הביטוח

 40. ביטול הסכם בין הביטוח הלאומי לחברות הביטוח

 41. הרחבת נימוקי דחיה בחוות דעת מטעם חברת הביטוח

 42. חבות חברת ביטוח כלפי מבוטח בביטוח נוסעים לחו"ל

 43. תביעה בגין איחור של חברת ביטוח בתשלום לביטוח לאומי

 44. קיזוז 20% מהפיצוי מחברת הביטוח בגין רשלנות תורמת

 45. האם חברת הביטוח חייבת "להזהיר" מבוטח מפני התיישנות ?

 46. חברת הביטוח טענה כי אין הצדקה להחלפת הפגוש בפגוש מקורי וחדש

 47. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון