פסילת תוצאות בחירות

להלן פסק דין בנושא פסילת תוצאות בחירות:

פסק דין

הערעור
ביום 11.12.07 קויימו בחירות חוזרות לרשות המועצה האיזורית חוף השרון (להלן: "המועצה האיזורית") ובהן התמודדו זה מול זה המערער מר אליהו ברכה והמשיב אהרון בז'רנו הוא ראש המועצה המכהן. בבחירות ניצח המשיב בהפרש של 36 קולות המהווים 0.5% מכלל הקולות הכשרים. הבחירות החוזרות נערכו לאחר שבסיבוב בחירות קודם לא הושגה הכרעה בין מספר מועמדים ולפיכך בהתאם לדין יתמודדו שוב שני המועמדים שזכו בסיבוב הראשון במספר קולות גבוה מזה שזכו לו כל יתר המועמדים.

המערער ערך את ערעורו בהתאם לסעיף 222[א] לצו המועצות המקומיות (מועצות איזוריות) תשי"ח - 1958, במגמה לפסול את תוצאות הבחירות ולקבוע אותו כמי שנבחר לכהונת ראש המועצה האיזורית.

טענות ומענות
טענת המערער היא שהבחירות בכללן לא התנהלו כחוק משום שהמשיב נקט מספר מהלכים שאינם עולים בקנה אחד עם טוהר המידות הנדרש במערכת בחירות. אלה המהלכים:

הבטחות למושב חרוצים - ביום 2.12.07 פירסם המשיב מכתב לוועד המקומי חרוצים על נייר מכתבים של המועצה האיזורית ובו הודיע לתושבים על ביצוע מערכת ביוב בישוב ועבודות פיתוח אחרות שיתחילו זמן קצר לאחר מועד הבחירות.
מכתב זה לסברת המערער מהווה "שוחד בחירות" משום שהוא בגדר "הבטחות או התחייבויות לחלוקת הטבות או להקצאת תקציבים במהלך סיורי בחירות" (הנחיות היועץ המשפטי לממשלה מס' 1.1904 מיום 28.4.99). במיוחד כך פני הדברים משום שהמשיב לא הבטיח ולא טרח לפעול לביצוע פעולות הפיתוח הללו לפני מועד הבחירות המקוריות וההבטחה מתעוררת ובאה לעולם רק לאחר שהתברר שיש צורך בסיבוב בחירות שני (ראו עת"מ [חי'] 1365/03 סאלים נ' מנהל הבחירות למועצה המקומית איבלין).

הבטחות לקיבוץ גליל ים - ביום 7.12.07 פרסם מנהל הקהילה של קיבוץ גליל ים, ומר אבי כפיר נציג קיבוץ גליל ים במועצה האיזורית מכתב הקורא לתושבי הקיבוץ לבחור במשיב לרשות המועצה האיזורית מפני שהמשיב הבטיח לקיבוץ הבטחות שונות ביניהן סיוע בשילוב ילדי הקיבוץ בבית הספר היסודי ברשפון, שיקום בית העלמין בקיבוץ, עדיפות לחברי גליל ים בקבלה לעבודה במועצה (צויינו משרות עובדים סוציאלים, פקחים ובודקי תכניות המצויות על הפרק). ההבטחות הללו נחשבות בעיני המערער כהטבות אסורות העולות כדי שוחד בחירות תוך העדפת ישוב אחד על פני ישובים אחרים בלי החלטת מועצה מסודרת בעניין, בלי שנקבע מקור תקציבי למימון ההתחייבות ומתוך מטרה להשפיע על תושבי הקיבוץ בעניין הצבעתם בבחירות.

מינוי סגן ראש המועצה מתושבי געש - ביום 3.12.07 נחתם הסכם בין המשיב לבין נציגים של הקיבוצים געש, יקום, גליל ים ותל יצחק, שבמסגרתו התחייבו נציגי הקיבוצים הללו להמליץ לחבריהם בקיבוץ לתמוך במועמדותו של המשיב לרשות המועצה האיזורית בסיבוב השני של הבחירות, לעשות ככל הניתן מצידם כדי לגרום לבחירתו של המשיב ואילו כשיבחר המשיב ימליץ זה בישיבתה הראשונה של המועצה האיזורית על מינויו של שלמה ניימן מקיבוץ געש לתפקיד סגן ומ"מ ראש המועצה.

המערער סבור שההתחייבות למינוי עובד בשרות הציבורי על בסיס השתייכות פוליטית היא התחייבות בלתי חוקית ופסולה (ראו בג"צ 154/98 הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ' מדינת ישראל פ"ד נב[5] 111, 123; רע"א 3055/05 פרומר נ' סבג). אפילו לא תאמר כן ולא תראה את ההסכם כהבטחה פסולה שהיא "קניית שלטון בכסף [ובמשרות ציבוריות]" אזי צריך לראות את ההסכם כהפרה של סעיף 45א לחוק הבחירות המחייב פרסום הסכם בין סיעות או בין חברי מועצה מסיעות שונות בהקשר למינויים במועצה לידי מזכיר הרשות המקומית לא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות וכן את חובת המזכיר להביא את נוסח ההסכם לידיעת חברי המועצה האיזורית כולם.

המערער מוסיף וטוען כי לסטיה החמורה מן ההוראות וההסדרים בדבר טוהר הבחירות היתה לכאורה השפעה על תוצאות הבחירות. הפסיקה קובעת שאין צורך להוכיח השפעה הלכה למעשה על תוצאות הבחירות ודי באפשרות סבירה לכך שלמהלכים הפסולים היתה השפעה כזאת. הפער הזעום שבין הקולות שהמשיב זכה בהם לבין קולותיו של המערער מהווה בסיס איתן למדי להשתית עליו את הסבירות שמהלכיו הפסולים של המשיב הביאו לו את הנצחון בבחירות. בהקשר זה יש לשים לב לכך שבסיבוב הראשון זכה המערער דווקא במספר הקולות הגדול ביותר. ה"מהפך" התחולל בסיבוב השני וכיוון שתוצאות הבחירות מלמדות שדי היה במעבר של מצביעים ספורים (19 מצביעים בלבד) מצד אחד למשנהו כדי להטות את הכף, אין זאת אלא שההבטחות השונות נשאו פרי.

המערער סבור שעל בסיס הדין יש מקום בנסיבות המתוארות לבטל את תוצאות סיבוב הבחירות השני ולקבוע את המערער כמי שנבחר לרשות המועצה האיזורית או לכל הפחות לבטל את תוצאות הבחירות ולהורות על סיבוב שני חוזר.

תשובת המשיב לכל אלה היא בעיקר העמדת נתוני העובדה על דיוקם.

לעניין הבטחה למושב חרוצים - הוצבע על כך שבינואר 2006, קרוב לשנתיים לפני הסיבוב השני בבחירות התקבלה החלטה של המועצה האיזורית לאשר עבודות ביוב במושב חרוצים ונמסר באותה ישיבה על הקצאת 2.8 מליון ש"ח לשם ביצוע העבודות. הביצוע לא צלח במועדו מפני שהדבר היה תלוי בביצוע עבודות תשתית בישובים אחרים של המועצה האיזורית. חודשיים לפני הבחירות המקוריות, היינו בספטמבר 2007, מסר ראש המועצה האיזורית מכתב לוועד חרוצים החוזר על ההבטח לקדם את ביצוע עבודות התשתית המתוארות לעיל. הנה כי כן אין מדובר בהבטחה ש"נולדה" בין סיבוב הבחירות הראשון לבין סיבוב הבחירות השני. במהלך מסע הבחירות לקראת הסיבוב השני פעל אחד מתומכיו של המשיב בקרב חברי מושב חרוצים לתמיכה במשיב ובין היתר הצביע על במנשר אל התושבים על הפרובלמטיקה שהתגלתה בתקופה קודמת בעניין ביצוע עבודות התשתית בישוב והיפנה את תשומת הלב למכתבו של המשיב אל ועד המושב מספטמבר ומדצמבר 2007.

המשיב גורס כי אין דופי בהתנהגותו בעניין זה שכן כל פעולתו לא היתה אלא הודעה על קידום תוכניות מאושרות שנועדו להם תקציבים שנקבעו זה מכבר.

לעניין הבטחה לתושבי גליל ים - המשיב אינו חולק על כך שמר אבי כפיר הפיץ בקרב חברי גליל ים מסמך ובו פירוט הבטחות של ראש המועצה. אולם, הוא טוען שהדבר נעשה בלי ידיעתו מתוך יוזמה פרטית של מר כפיר שאכן נימנה עם תומכיו. המשיב הפיץ כרוז בחירות רגיל ושגרתי הנושא כותר של תעמולת הבחירות שלו המיועד לחברי קיבוץ גליל ים ובו הבטחות לפעולה מצד המשיב בהקשר לבית הספר ברשפון, טיפול בבית העלמין, עבודות תשתית מסוימות, פיתוח גן לאומי חוף השרון וקיום קשר עם הקהילה. אין בכרוז הזה דבר על הבטחת משרות או העדפה במשרות לחברי הקיבוץ, שכן הבטחה כזו מעולם לא היתה וכל כולה איננה אלא "תובנה" אישית של מר כפרי ויוזמה משלו.

המשיב הצביע גם על חוסר התבונה הפוליטית שיש בהפצת מנשר הבטחה להעדפה של תושבי ישוב מסוים. שכן אי אפשר להבטיח את המשרות הללו לתושבי כל הישובים, ממילא העדפה לחברי ישוב מסוים אולי "תקנה" את קולות החברים אך מנגד תדחה את קולות חברי הישובים האחרים.

זה ועוד זה, משרות במועצה האיזורית מאויישות על בסיס מכרזים ערוכים כדת וכדין ששקיפותם לציבור מלאה. אי אפשר להבטיח העדפה לאיש. הלכה למעשה המכרזים כבר מומשו והפלא ופלא התברר כי איש מתושבי גליל ים לא הציג מועמדות במכרזים הללו.

מינוי סגן ראש מועצה תושב געש - המשיב חולק על כך שההסכם יכול להחשב כ"שוחד בחירות". סגן ראש המועצה המיועד פעל לבחירתו של המשיב עוד בשלבי סבב הבחירות הראשון, בין היתר על יסוד היותו מי שהמשיב עתיד להמליץ על מינויו לתפקיד סגן ראש המועצה לאחר הבחירות. הווה אומר לא נכרת הסכם בין הסגן המיועד לבין המועמד לבחירה בהקשר לסיבוב הבחירות השני וממילא אין מקום למדוד את המהלך באמות מידה של הסכמים פוליטיים או אישיים עם מועמדים לתפקידים ציבוריים כנגד מינויים שאלה עתידים לקבל.

זאת ועוד. המשיב הראה שההסכם שכרת עם נציגי הקיבוצים הופקד בוועדת הבחירות ביום 9.12.07 היינו סמוך לאחר עריכתו. דבר ההסכם פורסם והיה נחלתם של בעלי עניין רבים לרבות המערער עצמו. המערער ידע על הפקדת ההסכם והעלים עובדה זו מידיעת בית המשפט במסגרת הערעור דנן.

דיון
לאחר עיון בטענות ובמענות הגעתי לכלל מסקנה שהמהלכים שהמשיב נקט בהם לקראת סיבוב הבחירות השני, אינם מהווים הפרה של כללי ההתנהגות ואמות המידה הנדרשות על פי דין, אין בהם "שוחד בחירות" ואינם משקפים פגיעה בטוהר המידות. לכל היותר ניתן לראות בחלק מן העניינים הללו ניצול מירבי של מעמדו של המשיב כראש מועצה מכהן לתועלתו במערכת הבחירות; ניצול מעמד שהתקרב לעיתים אל הקו האדום התוחם את התחום האסור.

הבטחה למושב חרוצים - התברר שההבטחה למושב לא היתה "יצירה" שקוויה ופרטיה ניתוו לצורך סיבוב הבחירות השני, אלא זה היה ביטוי למהלכים שהחלו וקרמו עור וגידים שנתיים לפני מועד הבחירות הראשון. המשיב הבטיח לממש פעילות שהמועצה החליטה עליה זמן רב קודם לכן וגם הקצתה לה את המשאבים הנחוצים. הדבר לא נעלם מעיני התושבים. הם ידעו שעניינם מצוי על סדר היום של המועצה האיזורית ועל כן אין לראות פסול בכך שבמהלך מסע הבחירות ציין המשיב באוזני חברי המושב שבכוונתו לקדם תוכניות קיימות ומאושרות הנוגעות למושב. אף ב"כ המערער - בהגינות ראויה לציון - עמד על כך שהנתונים העובדתיים שנמסרו בתגובת המשיב מחלישים בהרבה את עוצמת טענת המערער בנקודה זו.

היועץ המשפטי לממשלה הוציא הנחיות ברורות למדי בסוגיית הבטחות לביצוע פרוייקטים הניתנות אגב מערכת בחירות ועיון פשוט בהנחיות אלה מראה שעניין ההבטחה למושב חרוצים אינו ממין העניינים שהיועץ המשפטי אסר אותם.

הבטחה לתושבי גליל ים - רוב ענייני מנשר ההבטחה לתושבי גליל ים כלולים בכרוז בחירות שפרסם המשיב במסע הבחירות שלו. המערער אינו משיג על חוקיות כרוז הבחירות הזה. מכאן שמשמעות אותן הבטחות יוצאת אל מחוץ לגדרי ההשגה של המערער בערעור זה. מה שנותר הוא עניין ההבטחה להעדפה למשרות במועצה לתושבי גליל ים. הבטחה זו אינה כלולה בכרוז הבחירות שפרסם המשיב והיא נכללה במנשר שפרסם מר אבי כפיר תומך של המשיב בעקבות שיחה שקיים עם המשיב.

נראה פשוט וברור שהבטחה למשרות בשכר לקבוצת מצביעים או למי שלקבוצת המצביעים עניין בהם, כנגד הצבעה לטובת המועמד המבטיח היא הבטחה פסולה העשויה להיחשב כ"שוחד בחירות". אולם, טענת המשיב היא שהבטחה כזאת לא יצאה ממנו אל כל אדם שהוא ובוודאי שלא למר כפיר. המנשר שכפיר הפיץ הוא יוזמה של כפיר עצמו והיא נודעה למשיב רק בשעה שהוגש הערעור דנן.

דבריו של המשיב נתמכים בתצהיר של מר אבי כפיר שהוגש לבית המשפט כחלק מתגובת המשיב. מר כפיר מציין בתצהירו כי אמנם נפגש עם המשיב לפני שהתקיים סיבוב הבחירות השני ובמסגרת הפגישה הציג לו "מספר שאלות באשר לסוגיות המטרידות את חברי הקיבוץ". בין היתר הסביר כפיר למשיב שחברי קיבוץ גליל ים חשים ניתוק מן המועצה הן בשל המרחק הגיאוגרפי משאר חלקי המועצה האיזורית והן בשל העובדה שמזה שנים רבות איש מחברי הקיבוץ אינו נושא בתפקיד במועצה. אין לחברי הקיבוץ "איש קשר" הנמנה עם מנגנון העובדים של המועצה האיזורית. תשובת המשיב היתה שבאותם ימים מתפרסם מכרז ל-3 משרות פנויות במועצה ויהיה זה אך משמח אם החברים מקיבוץ גליל ים העומדים בדרישות המכרז יגישו את מועמדותם וזו תישקל בין שאר המועמדים הראויים. על בסיס תגובה זו של המשיב הפיץ מר כפיר את מנשרו. המנשר מבטא את "מחשבתי (הערכתי) האישית ולפיה סביר כי וועדת המכרזים תעדיך מועמדים ראויים מקרב חברי המועצה על פני מועמדים חיצוניים. כמו כן סברתי כי תינתן עדיפות למועמדים המתגוררים דווקא בקיבוצים ובמושבים שאין להם ייצוג תעסוקתי בקרב עובדי המועצה".

אם אמנם לא היה למשיב שמץ של ידיעה על המנשר שהפיץ מר כפיר ועל תוכנו ובוודאי שאם לא היתה לו ידיעה על כוונת ההפצה של מנשר כזה אין הוא אחראי למנשר. אולם, אני מתקשה לקבל שהמשיב נעדר כל ידיעה על המנשר שהופץ בידי כפיר. כפיר הוא מפעילי מערכת הבחירות של המשיב ו"עצימת עינים" של המשיב אינה יכולה לפטור אותו מאחריות למעשים לא תקינים של פעיליו. התירוץ הכלול בתצהירו של כפיר משקף אחד מן השתיים; רמת אינטליגנציה מאוד נמוכה של האדון כפיר עצמו שהאזין לדברי המשיב וראה "צל הרים כהרים", אי הבטחה כהבטחה בת ממש; או, אפשרות שניה שמר כפיר הבין היטב את מה שאמר לו המשיב והוא מצידו בכוונת מכוון הפיץ הבטחה שכלל לא ניתנה. אינני מעריך שמר כפיר חפץ ביחוס באחת משתי האפשרויות הללו לו עצמו , אבל זו עובדה שהוא "נשכב על הגדר" לטובת המשיב.

אחרי הכל תצהירו של כפיר הוא תצהיר שלא עמד למבחן של חקירה נגדית. לכן על אף הפקפוק שאני מפקפק בדברים על פניהם אינני יכול שלא לייחס לו כל משקל. נוסף לכך וזה החשוב בעיני גם אם היתה בעניין הקונקרטי הזה סטיה מסוימת מן השורה מצד המשיב קשה מאוד לראות שהיתה לסטיה זו השפעה כלשהי על תוצאות הבחירות. אכן הבחירות הוכרעו על חודם של קולות ספורים אך כאן מדובר בהבטחה עקיפה שתוכנה איננו אלא הגברת סיכוי של מועמדים למשרות במועצה מקרב חברי הקיבוץ ולא יותר מכך. המציאות מוכיחה שחברי הקיבוץ לא ראו כל צורך לנסות ולממש את ההבטחה שניתנה להם בעקיפין ולא הגישו כלל מועמדות למכרזים הללו. במערכת פעילות עניפה של מסע בחירות כזה קשה לייחס לפרט הנדון כאן משמעות גדולה. אפילו כדי הטיה של קולות בודדים מצד לצד.

סגן מקרב תושבי קיבוץ געש - ההסכם שבבסיס ראש עניין זה לא היה הסכם בין המשיב לבין המועמד להיות סגנו ולכן אין מדובר בהענקת משרה כנגד תמורה פוליטית. מדובר בהסכם בין המשיב כמועמד לבחירה לבין קבוצת תושבים חברי קיבוצים מסוימים שביקשו כנגד תמיכה במשיב את המלצתו למינוי אדם כסגן לראש המועצה. נראה לי שהסכם כזה הוא מסוג ההסכמים המותרים ובלבד שהדבר נעשה בשקיפות בהתאם לחוק כאמור בסעיף 45א[א] לחוק הבחירות לרשויות המקומיות (עיון בפרשת פרומר נ' סבג הנזכרת לעיל, מגלה את ההבדל המהותי והעקרוני בין סוג ההסכם דנן להסכם או ההסכמים שנכרתו שם ואשר הוגדרו כהסכמים בין מועמדים לבחירות שבהם הסירו מועמדים את מועמדותם כנגד הבטחות למשרות ציבוריות).

כיוון שהוכח שהמשיב נהג בשקיפות הראויה בהקשר להסכם זה, אין למצוא בו פסול העולה כדי פגיעה בטוהר הבחירות.

התוצאה
התוצאה היא שאין יסוד להתערב בתוצאות הבחירות שנערכו למועצה האיזורית חוף השרון, בין מפני שהמהלכים שהמשיב נקט בהם נמצאו להיות מהלכים תקינים לחלוטין ובין משום שמהלך מסוים שסימן שאלה הוצב לפתחו נמצא שאין סבירות שהיתה לו השפעה של ממש על תוצאות הבחירות.

על כן אני דוחה את הערעור.

בשל ההסתייגות המסוימת הנוגעת לאותו מהלך מפוקפק משהו החלטתי שלא לחייב את המערער בהוצאות המשיב. כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון