עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

להלן פסק דין בנושא עתירה להכרזה כזוכה בבחירות:

פסק דין

מבוא
1.     המערער, המשיב 3 ומר רונן בלשר התמודדו על תפקיד ראש המועצה בבחירות לראשות המועצה האזורית יואב, אשר התקיימו ביום 27.11.07. על פי תוצאות הבחירות שפורסמו, המערער זכה ב-216 קולות כשרים, שהם כ-10.2% מסה"כ הקולות הכשרים. המשיב 3 זכה ב-1,798 קולות כשרים, שהם כ-84.8% מסה"כ הקולות הכשרים, ומר רונן בלשר זכה ב-106 קולות כשרים, שהם כ-5% מסה"כ הקולות הכשרים. ההפרש בין הקולות בהם זכה המערער לעומת הקולות בהם זכה המשיב 3 הוא 1,582 קולות אשר מהווים מעל ל-70% מהקולות הכשרים.

2.     לטענת המערער, זכייתו של המשיב 3 היתה שלא כדין ולפיכך עתר להכרזתו כזוכה בבחירות לראשות המועצה וביטול זכייתו של המשיב 3.

נימוקי הערעור, תשובות המשיבים, וההתייחסות להם:
3.     לטענת המערער, ביום הבחירות פרסם המשיב 3, שלא כדין, מכתב (ת/1) שיועד למערער מאת היועץ המשפטי של הסוכנות היהודית, והפיצו בכל ישובי המועצה האזורית יואב. המכתב האמור נשלח למערער ביום 27.11.2007 בשעה 11:28, כעולה מהדפסת מכשיר הפקסימיליה. באותו מכתב, החתום על ידי היועץ המשפטי של הסוכנות היהודית, נאמר כי הסוכנות היהודית "אינה מקבלת את טענתך (של המערער - ר.א) שמועמדותו של מר טריינין לראשות המועצה הינה בלתי מוסרית ופסולה". בסיום המכתב נאמר "בהערת אגב אבקש לציין שהשימוש שנעשה במכתב מרכזת לשכתי אליך מאתמול, בו צוטטה הכותרת למכתבך מיום 22.11.07 כדי ליצור רושם כאילו הסוכנות סבורה שהמועמדות של מר טריינין בלתי מוסרית ופסולה, הוא כשלעצמו מעשה פסול". טוען המערער כי השימוש באותו מכתב היה שלא כדין, הן משום שהשימוש נעשה ביום הבחירות שבו אסורה תעמולת בחירות, והן משום שהמכתב היה מיועד לו ולכן אסור היה למשיב 3 לעשות בו שימוש.

4.      תשובת המשיב 3 לטענה כי נעשתה על ידו תעמולה ביום בחירות בכך שפרסם את ת/1, הינה כי המערער חטא אף הוא, שכן בערב יום הבחירות הפיץ בתיבות דואר של רבים מתושבי המועצה העתק ממכתב ששלחה אליו רכזת לשכתו של היועץ המשפטי של הסוכנות היהודית, אשר כותרתו היתה "מועמדות טריינין לראשות המועצה הינה בלתי מוסרית ופסולה". כותרת זו נלקחה ממכתבו של המערער ליועץ המשפטי, כאשר במכתבו שטח המערער בפני היועץ המשפטי לסוכנות את טענותיו לגבי מעומדותו של המשיב 3 לראשות המועצה בד בבד עם פעילותו בסוכנות. לטענת המשיב 3 אף ביום הבחירות נציגיו של המערער חילקו לבוחרים עותק של המכתב האמור. לפיכך, טען המשיב 3, פרסום ת/1 נועד להעמיד דברים על דיוקם, היינו, שהסוכנות לא מצאה פסול במועמדותו לראשות המועצה.

5.     אשר לטענת המערער, כי פרסום ת/1 היה שלא כדין, גם בשל כך שהמכתב היה ממוען אליו, וכי הגיע לידיו של המשיב 3 בדרך לא דרך - ולפיכך אסור היה לו לפרסמו - הרי שצורף לתשובת המשיב 3 מכתב מיום 12.02.08, מאת מנהלת לשכת יו"ר ההנהלה של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הגברת שרית נקש אלבז, בו נאמר כי המכתב, ת/1, הועבר למשיב 3 ע"י לשכת יו"ר ההנהלה וכי "לא נמסרה כל הגבלה על שימוש שיכול וייעשה בו".

6.     עפ"י סעיף 222 (א) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958 :
"כל אדם שהיה זכאי לבחור למוסד מהמוסדות שעמדו לבחירה ביום הבחירות, רשאי להגיש ערעור, לבית המשפט המחוזי... על תוצאות הבחירות לאותו מוסד (להלן - ערעור בחירות) בטענה -
... (4) שקולות שניתנו בעד הצעת מועמד מסוימת או בעד רשימת מועמדים מסוימת הושגו שלא כחוק -
ובלבד שהליקוי שטוענים לו לפי סעיף קטן זה, עלול היה להשפיע על תוצאות הבחירות".

בסעיף 73 (ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965 נאמר:
"בערעור בחירות רשאי בית המשפט -
לבטל את הבחירות בכלל או באזור קלפי מסוים ולצוות על עריכתן שניתן; אולם בית המשפט לא יבטל בחירות אלא אם נראה לו שהליקוי המשמש עילה לערעור עלול היה להשפיע על התוצאות".

נפסק ברע"א 3055/05, רון פרומר נ' ג'קי סבג ואח', תק-על 2005 (3), 2164, 2167:
"... לא בנקל ייעתר בית המשפט לבקשה לבטל תוצאותיהן של בחירות. עם זאת, אין ערך להגשמת "רצון הבוחרים" בהליך דמוקרטי אם תוצאות הבחירות אינן משקפות רצון זה. לפיכך, טוהר הבחירות אף הוא ערך בעל חשיבות עליונה. האיזון הראוי בין ערכים אלה מוצא את ביטויו, בין השאר, בנטל המוטל על המבקש את ביטולן של תוצאות הבחירות. נטל זה מצוי בטווח שבין הכלל בדבר מאזן ההסתברויות הנהוג במשפט האזרחי לבין דרישת ההוכחה מעבר לכל ספק סביר הנהוגה במשפט הפלילי".
בענייננו, לא מצאתי כי יש צורך בהכרעה לגבי השאלה האם פרסום ת/1 היה תעמולת בחירות אם לאו. אף אם ניתן היה לראות בת/1 תעמולת בחירות, או ליקוי אחר כמשמעותו בחוקי הבחירות, הרי שעל המערער להוכיח כי פרסום ת/1, בדרך שנעשה, השפיע על תוצאות הבחירות. המערער הסתפק בכך שטען כי מעשיו של המשיב 3 "נעשו שלא כחוק וגרמו לכך שהמערער הפסיד את זכייתו הבטוחה לראשות המועצה". אין די בדברים אלה כדי לצאת ידי חובת ההוכחה הנדרשת בדבר השפעת הליקוי הנטען על תוצאות הבחירות.

7.     עוד טען המערער כי המשיב 3 "השיג קולות בוחרים לעצמו שלא כחוק ע"י כך שהפיץ ברבים פליירים בגנותו של המערער אם בעצמו ואם באמצעות חבריו ותומכיו". המשיב צירף לערעור פרסומים המסומנים באותיות ד', ה', ו', ו-ז'.
בפרסום המסומן באות ד' יש, לכאורה, ציטוט מתוך פרוטוקול של דיון בכנסת. המערער לא טען כי הציטוט אינו נכון. כן צורף לערעור פרסום נוסף המסומן אף הוא באות ד', אשר כותרתו "כנפי דוד קיבל מן המדינה 351,900 שקל...". אין ראיה כי ידו של המשיב 3 בפרסום. יתרה מכך, אין הוכחה כי פרסומים אלה, המסומנים באות ד', כמו גם פרסומים אחרים, הטו את תוצאות הבחירות.

8.     אשר לפרסומים ה', ו', ו-ז' הרי שאלה, כמצוין בהם, פרסמו ע"י הגברת יונית פרטוק, מרכזת משק קיבוץ גלאון )פרסום ה'), הגברת נדין אברהם מקיבוץ רבדים (פרסום ו'), ומר עופר סלע משדה-יואב (פרסום ז'). המערער לא פירט בערעור במה חטאו הפרסומים לאמת, ושלכן לטענתו המשיב 3 "השיג קולות .... שלא כחוק". המערער לא ביסס את טענתו כי הפרסומים היו מטעם המשיב 3 או "חבריו ותומכיו". אין בכתב הערעור ובתצהיר התומך בו ראיה כלשהי כדי לתמוך בטענת המערער כי מי שהפיץ את הפרסומים האמורים היו המשיב 3 או אנשיו. לטענת המשיב 3 הפרסומים האמורים לא היו מטעמו. לזאת יש להוסיף, וזה העיקר לעניננו, כי אין בערעור הוכחה לכך כי הימנעות מהפרסומים האמורים היתה משנה את תוצאות הבחירות.

9.     עוד טען המערער כי אדם בשם מוטי קצביץ', אשר פעל מטעם המשיב 3, "הסיר והשחית את שלטי החוצות בעניין מועמדותו של המערער לראשות המועצה...". תשובת המשיב 3 לאמור הינה כי מר מוטי קצביץ' התמודד מול המערער בכפר הרי"ף ברשימה משלו, ללא קשר למשיב 3, וכי פעילותו של מר קצביץ' לא היתה בשמו או מטעמו של המשיב 3. גם הטענות בדבר השחתת שלטי חוצות הינן טענות כלליות, יתרה מכך, אין בהן ההוכחה הנדרשת בחוק, למתן הסעד המבוקש.

10.     המערער הוסיף וטען כי ביום 19.10.07 הגיש תלונה נגד אדם בשם שלום קמינסקי מכפר הרי"ף, שפעל לבחירתו של המשיב 3 לראשות המועצה בשל כך ש"חיבל והפריע למערער להציג את משנתו בכנס בחירות שערך (המערער - ר.א) במושב נחלה". כמו לגבי הטענות האחרות, כך גם לגבי טענה זו, נעדרת ההוכחה כי מעשה קמינסקי, בהנחה שאכן נעשה, ומטעם המשיב 3, גרם לשינוי בתוצאות הבחירות.

11.     במהלך הדיון ביקש ב"כ המערער לחקור את המשיב 3. את בקשתו הסביר בכך כי "אנו סבורים ששווה לשמוע את הצדדים עונים על שאלות, נחקרים, ואולי גם מעבר לצדדים, אולי גם אנשים נוספים".
החקירה הנגדית נועדה, בין היתר, כדי לאפשר הכרעה בין שתי גרסאות שאינן מתיישבות זו עם זו. בענייננו, לא נדרשה חקירה נגדית, מאחר ואף על פי גרסת המערער, דינו של הערעור להדחות, באשר חסרה בגרסתו ההוכחה, הנדרשת על פי חוק, כי הליקויים להם טוען המערער עלולים היו "להשפיע על תוצאות הבחירות". הסברה שהמערער העלה בערעורו כי "הוא זה שזכה בפועל בבחירות לראשות המועצה" , אינה יכולה להחליף את רמת ההוכחות הנדרשת בערעור בחירות.

סוף דבר
12.     אשר על כן, לנוכח האמור לעיל הערעור נדחה.

13.     בסיום הדיון אשר התקיים ביום 18.02.08 ביקש המערער לומר מספר מילים. ניכר היה כי התרגש בעת שאמר את מילותיו. לדבריו, כתוצאה מהשמצות במערכת הבחירות אין הוא יכול להסתובב בכפרו והרס נגרם לו, למשפחתו, ולפרנסתו. מיותר לציין כי ראוי ורצוי בחברה דמוקרטית שאלה לא תהיינה התוצאות של מערכת בחירות. כדי לקיים דמוקרטיה יש להגן על אלה המעמידים עצמם לבחירה, כדי שלא יירתעו מליטול חלק בהליך זה - שכן, ללא מועמדים, אין הליך דמוקרטי של בחירות, והדמוקרטיה אינה יכולה להתקיים.

14.     אשר להוצאות - אף כי הערעור נדחה, ונראה כי לא היה בו ממש, בהיות ערעור בחירות אף הוא חלק מההליך הדמוקרטי, בנסיבות, ישא המערער אך בהוצאותיו של המשיב 3 ושכר טרחת עורך דינו בסכום כולל של 3,500 ₪, כאשר לסכום זה יצורף המע"מ כחוק והוא ישא הפרשי הצמדה וריבית עד לתשלומו המלא בפועל. המערער ישא בהוצאות ושכר טרחת עורד דין כאמור, באם המשיב 3 נושא בהן באופן אישי. די בתצהיר המשיב 3 כי הוא נושא בהוצאות ושכר טרחת עורך דין באופן אישי כדי לחייב את המערער כאמור.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון