עתירה לביטול פיטורים

להלן פסק דין בנושא עתירה לביטול פיטורים:

פסק דין

א. העתירה והעובדות

 1.      בעתירתו ביקש העותר להורות למשיב לבטל לאלתר את מכתב הפיטורים ששלח לו, וכן ביקש כי יינתן צו הצהרתי הקובע כי פיטוריו של העותר היו בלתי חוקיים, בוצעו בחוסר סמכות ונוגדים את פקודת העיריות. בכתב התשובה שהמשיב הגיש נאמר כי לאחר שבדיון המקדמי אשר התקיים בעתירה העותר הסכים להתפטר מחברותו בועדת המשנה לתכנון ובניה בקרית גת, מסכים המשיב לביטולו של מכתב ההתפטרות. העילה למשלוח מכתב הפיטורים היתה חברותו של העותר בועדה. תגובתו של העותר, כעולה מעיקרי הטיעון, הינה כי "קיימת הצדקה להתערבותו הדחופה של בית משפט זה שלא להתיר שינוי של המצב הקיים על ידי הנתבע במועצה, לקבל את העתירה ולחייב את הנתבע בהוצאות העותר."
 2.      ואלה העובדות הרלבנטיות לעניננו:

העותר הינו חבר מועצת עיריית קרית גת ועד לדיון המקדמי שימש כחבר בועדת המשנה לתכנון ובניה בעיר. העותר הינו קבלן ובונה גם בעיר קרית גת. המשיב מכהן כראש עיריית קרית גת. ביום 18.1.07 שלח המשיב לעותר מכתב בו הודיע לו על פיטוריו מחברותו במועצה (להלן: "מכתב הפיטורים"). נאמר במכתב:
"1. הואיל והובהר לך ע"י היועץ המשפטי של העירייה שאינך יכול לשמש כחבר במוסדות התכנון בעירייה בשל היותך קבלן בניין פעיל בקרית גת ובאזור.
2. והואיל ולמרות מכתבי הקודם אליך בנושא, השתתפת אתמול בדיונים ובהצבעות בועדת המשנה לתכנון ובנייה.
3. אבקש להודיעך כי לא הותרת לי כל ברירה אלא לפטרך מחברותך במועצת העיר קרית גת.
4. לידיעתך, בעוד 30 יום, תחדל מלכהן כחבר מועצת העיר קרית גת".

קודם למשלוח מכתב הפיטורים, שלח המשיב ביום 15.1.07 מכתב לעותר, שכותרתו "התראה לפני נקיטת צעדים העלולים להסתיים בפיטוריך מחברותך במועצת העיר". ובמכתב נאמר:
"1. הואיל והובהר לך ע"י היועץ המשפטי של העירייה שאינך יכול לשמש כחבר במוסדות התכנון בעירייה בשל היותך קבלן בניין פעיל בקרית גת ובאזור.
2. והואיל ואתה ממשיך להשתתף בדיונים ובהצבעות הן בועדת המשנה לתכנון ובנייה והן בוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
3. אבקש להודיעך כי בפעם הבאה שתעשה זאת אאלץ לפטר אותך מחברותך במועצת העיר קרית גת.
4. התראה נוספת לא תישלח".
למחרת משלוח המכתב האמור, פנה ב"כ העותר למשיב במכתב בו כתב בין היתר:
"1. ראשית ברצוני להבהיר כי מרשי לא קיבל כל הבהרה מטעם היועץ המשפטי לעירייה לגבי חברותו במוסדות התכנון בעירייה.
2. שנית אין כל מניעה עפ"י החוק שמרשי יהיה חבר במוסדות התכנון בעירייה בהתאם למגבלות אשר בפק' העיריות.
3. שלישית הריני להסב את תשומת ליבך לעובדה כי אין לך כל סמכות בחוק לפטר חבר מועצה אשר נבחר ע"י הציבור בצורה דמוקרטית".
המשיב עוד באותו יום, 16.1.07, שלח לעותר מכתב נוסף, אליו צירף את מכתבו של היועץ המשפטי לעירייה מיום 20.3.06. במכתב האמור הביע היועץ המשפטי את דעתו כי העותר הרשום כקבלן, מחוייב על פי דין להפסיק לכהן כחבר בועדת המשנה לתכנון ובניה.
לאחר ההתכתבות האמורה, התקיימה ביום 17.1.07 ישיבה של ועדת המשנה של הועדה המקומית לתכנון ובניה של קרית גת (להלן: "ועדת המשנה") בה, כאמור, העותר היה חבר. העותר השתתף באותה ישיבה, ולמחרת נשלח מכתב הפיטורים.
לעיקרי הטיעון צירף העותר חלק מפרוטוקול ישיבת ועדת המשנה. צויין בחלק שצורף כי העותר השתתף בישיבה. לכן העובדה שהעותר לא נכח בדיון לגבי אחד מהסעיפים שהועלו לדיון אין בה כדי לשנות את העובדה שהעותר השתתף בישיבה ביום 17.1.07, כפי שלטענתו היתה זכותו.
ב. ניגוד עניינים וסמכות המשיב לשלוח את מכתב הפיטורים
3.     נטען ע"י העותר כי לא היתה למשיב סמכות לשלוח את מכתב הפיטורים, וכן כי לא קיים ניגוד עניינים בעניינו.
4.     בסעיף 120 לפקודת העיריות נמנו הפסולים לכהונה כחברי מועצה. בין יתר הפסולים לכהן כחברי מועצה, נזכרו בסעיף 120(4), (5) ו-(6) חברי מועצה אשר עלול להיות ניגוד עניינים בין כהונתם כחברי מועצה לענייניהם האחרים, ואשר בשל כך יראו אותם פסולים מלכהן כחברי מועצה. נפסק כי אין לראות בהוראות סעיף 101 לצו המועצות המקומיות (א), תשי"א - 1950, שהוראותיו דומות להוראות שבסעיף 120 לפקודת העיריות, רשימה סגורה (ראו ע"א 6983/94 שמעון פחימה נ' מיכאל פרץ פ"ד נא(5), 829, 837). לפיכך, אין לחפש את התשובה לשאלה האם קיים ניגוד עניינים אצל העותר, כאשר למרות היותו קבלן העובד בעיר קרית גת, הוא משמש אף כחבר בועדת משנה, אך בהוראות סעיף 120 לפקודת העיריות, אלא שיש לבדוק את השאלה לגופם של דברים.
להחלטותיה של ועדת המשנה עשויות להיות השלכות משמעותיות על פעילותם של קבלנים הבונים בתחום הרשות ועל ערך הנדל"ן המשליך גם כן על עסקיהם של הקבלנים. לכן סבורתני שלא ניתן לחלוק על כך שעלול להיווצר ניגוד עניינים, ולעיתים אף ניגוד עניינים משמעותי בין מי שעובד כקבלן בעיר פלונית, וועדת המשנה באותה עיר. אישור לכך שקיים ניגוד עניינים בנסיבות כאלה מצינו בכללים לנבחרי ציבור ברשויות מקומיות, שם נקבע בסעיף 15 כי "חבר מועצה שהוא קבלן בניין הבונה בתחום המרחב התכנוני שאליו שייכת הרשות המקומית לא יהיה חבר בועדת משנה של הועדה המקומית לתכנון ולבניה המחליטה בבקשות למתן היתרים או לאישור שימוש חורג בהקלות". אין זה מעלה או מוריד לענייננו, את שטען העותר, כי למרות שכיהן במשך כשלוש וחצי שנים כחבר בועדת המשנה, לא עלה בידי המשיב להצביע, באופן קונקרטי, על מקרה אחד אשר בו פעל העותר בועדת המשנה מתוך ניגוד עניינים. עצם היותו של העותר קבלן, הבונה בין היתר בעיר קרית גת, מעמיד אותו בניגוד עניינים כאשר הוא מכהן כחבר בועדת המשנה.

5.     אשר לשאלת סמכות המשיב לשלוח את מכתב הפיטורים, הרי שסמכות שכזו נתונה למשיב מתוקף תפקידו, כפי שנקבע בסעיף 123א(א) לפקודת העיריות "נראה לראש העיריה כי חבר המועצה פסול לכהן או שחדל לכהן מחמת שנעדר מישיבות המועצה כאמור בסעיף 123, ישלח לו ראש העיריה הודעה בדבר התפנות מקומו במועצה ויפרט בה את הסיבות לכך; ההודעה תישלח לחבר המועצה במכתב רשום לפי מענו הידוע לאחרונה והעתק ממנה יישלח במכתב רשום לממונה".


ג. האם יש להותיר את מכתב הפיטורים על כנו או ניתן להסתפק באמצעים חריפים פחות מפיטורי העותר
6.     נפסק בבג"צ 1045/89 יעקב דניאל נ' ראש העיר קרית אתא, פ"ד מד(3), 157, 164 "אכן פסלות מכהונה אינה צריכה להיות האמצעי הראשון, אלא האמצעי האחרון שיש לנקוט. בטרם תבחר אפשרות אחרונה זו של פסילה יש לבחון, אם אמצעים אחרים, חריפים פחות, אין בהם כדי להגשים את הטעמים העומדים ביסוד דיני האיסור על ניגוד עניינים". טוען העותר כי ראוי היה שהמשיב במקום לפטרו מחברות במועצה, יפעל להפסקת כהונתו של העותר כחבר בועדת המשנה, והחלפתו של העותר באותה ועדה באחר. אכן, נקבע בפסיקה (בג"צ 1045/89 ובג"צ 595/89 משה שמעון נ' שלום דנינו, הממונה על מחוז הדרום במשרד הפנים, מד(1) 409), כי כאשר קיים ניגוד עניינים ניתן להסתפק בנטרול אותו ניגוד עניינים, כך שחבר המועצה יוכל להמשיך בתפקידו מבלי שיהיה פסול בכהונתו.
בענייננו, הסכים העותר בישיבה שהתקיימה ביום 21.2.07 לפנות את מקומו בועדת המשנה וכי תחתיו ימונה חבר אחר בסיעתו מר דוד יוסוביץ.
מאחר שמכתב הפיטורים מכהונה אמור להיות האמצעי האחרון אותו יש לנקוט כאשר יש ניגוד עניינים, ומשקיימת בענינו של המשיב אפשרות להסיר את ניגוד העינינים באופן שהעותר כבר הסכים לו בישיבה הקודמת, ושהוא הפתרון הנכון וההולם בנסיבות, הנני מבטלת את מכתב הפיטורים בכפוף לכך שאוסרת על העותר לשמש כחבר במוסדות התכנון בעיריית קרית גת.

ד. שאלת תום ליבו של המשיב ושאלת ההוצאות
7.     נטען על ידי העותר כי המשיב פעל ממניעים פסולים ושלא בתום לב עת שלח לו את מכתב הפיטורים. יצויין - עוד בטרם אפרט את טענות הצדדים - כי לעצם פעילותו של העותר תוך ניגוד עינינים, כאמור לעיל, הטענות בדבר חוסר תום לב ומניעים פסולים אינן מעלות ואינן מורידות.
תימוכין לטענותיו בדבר חוסר תום הלב של המשיב ומניעים פסולים, מצא העותר בעובדה כי המשיב היה זה אשר מינה אותו לשמש כחבר בועדת המשנה, וכן בעובדה שהעותר שימש חבר בועדה במשך כשלוש וחצי שנים, ואיש, לטענתו, לא הפנה את תשומת ליבו לניגוד הענינים הקיים. עוד טען העותר כי המשיב הזדרז יתר על המידה שעה ששלח את מכתב הפיטורים, מבלי שאפשר לעותר שהות להיוועץ ולכלכל את צעדיו.
לעומת טענות העותר, טען המשיב כי העותר המשיך לדבוק בחברות בועדת המשנה על אף שתשומת ליבו הופנתה לקיום ניגוד העינינים.
שני הצדדים ביקשו למצוא חיזוקים לטענותיהם במסמכים שצורפו לעתירה ולתשובה.

8.     אף כי היועץ המשפטי של העיריה חיווה דעתו עוד ביום 20.3.06 כי קיים ניגוד עינינים אצל העותר העובד כקבלן ומכהן כחבר בועדת המשנה, אין בכתובין ראיה לכך כי חוות הדעת האמורה הומצאה לעותר, שהיה נשוא חוות הדעת, או כי ידע עליה. אמנם המשיב כתב במכתבו מיום 15.1.07 "הואיל והובהר לך ע"י היועץ המשפטי של העירייה שאינך יכול לשמש כחבר במוסדות התכנון בעירייה.." ואולם העותר כפר בכך, שהיועץ המשפטי הפנה את תשומת ליבו לכך שקיים ניגוד עניינים, ובא כוחו של העותר עוד ביום 16.1.07 כתב בתשובה למכתבו של המשיב "... ברצוני להבהיר כי מרשי לא קיבל כל הבהרה מטעם היועץ המשפטי לעירייה לגבי חברותו במוסדות התכנון בעירייה.."

9.     לא מצאתי כי יש צורך להכריע בשאלה, אם הודע לעותר - עוד בטרם קיבל את המכתב ביום 15.1.07 - קיום ניגוד העינינים אם לאו. גם אם לא הודע הדבר לעותר קודם למכתב ביום 15.1.07 הרי שביום 15.1.07 קיבל העותר את מכתב ההתראה וביום למחרת אף עותק ממכתבו מיום 20.3.06 של היועץ המשפטי של העירייה. אף כי מכתב הפיטורים נשלח רק יומיים מאוחר יותר, על הכוונה לשולחו התריע המשיב במכתב מיום 15.1.06.

10.     יש ממש בטענת העותר כי נכון היה לו בחר המשיב תחילה, בטרם שלח את מכתב הפיטורים, לנסות ולהביא לסיום כהונת העותר בועדת המשנה, ואולם אוסיף כי ייתכן גם שאילו היה המשיב מנסה להביא לסיום כהונת העותר בועדת המשנה, שהעותר היה מתנגד לכך והמשיב היה נכשל בנסיונו.

11.     אחרי משלוח מכתב ההתראה ביום 15.1.07 לא נעשה נסיון על ידי איש מהצדדים לפטור את בעיית ניגוד העניינים, ולהגיע לפתרון הבעיה - בעיה של ניגוד עניינים שבלידתה השתתפו שני הצדדים.
כאמור, העותר הסכים בדיון הקודם להחלפתו בועדת המשנה על ידי חבר מסיעתו, אך יחד עם זאת, עמד על טענותיו בעתירה כי אינו נמצא בניגוד עניינים על אף חברותו בועדת המשנה. המשיב בכתב התשובה הודיע כי משחדלה חברותו של העותר בועדת המשנה אין הוא עומד על הפסקת כהונת העותר במועצה. הצהרה זו יכולה היתה לסיים הדיון בעתירה, אלא שכל אחד מהצדדים עמד על הוצאותיו. הוצאות שמלכתחילה ניתן היה לחסוך.

12.     משעמד העותר על טענתו כי לא היה מצוי בניגוד עניינים, טענה שנדחתה, לא מצאתי כי יש לפסוק הוצאות לטובתו. לעומת זאת, לנוכח המפורט לעיל באשר למשיב ותוצאות העתירה, איני סבורה כי יש להענות לבקשתו של המשיב ולפסוק הוצאות לטובתו.

ה. סיכום:
13.     אשר על כן העתירה מתקבלת, מכתב הפיטורים שהמשיב שלח לעותר מבוטל בזאת, והנני מורה לעותר להימנע מליטול חלק במוסדות התכנון של העירייה.

כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת פיטורים

 2. פיטורים משפילים

 3. פיטורים פוליטיים

 4. עורך דין פיטורים

 5. פיטורים שלא כדין

 6. פיטורים מחמת מין

 7. פיטורים מטעמי גיל

 8. פיטורים בהעדר תקן

 9. התחרטות על פיטורים

 10. פיטורים בגלל איחורים

 11. פיטורים בהעדר תקנים

 12. פיטורים בהסכמה הדדית

 13. פיטורים ללא פיצויים

 14. פיטורים בהסכמה הדדית

 15. פיטורים לפני תום שנה

 16. עתירה לביטול פיטורים

 17. פיטורים של שוטר ותיק

 18. פיטורים אחרי 9 חודשים

 19. פיטורים משיקולים זרים

 20. פיטורים טיפולי פוריות

 21. פיטורים עקב הפרת נהלים

 22. פיטורים של גננת מבוגרת

 23. פיטורים בגלל הפרת אמון

 24. נטישת עבודה או פיטורים

 25. הפחתת שכר לפני פיטורים

 26. פיטורים עקב תפקוד לקוי

 27. פיטורים מהלשכה המשפטית

 28. פיטורים אחרי 11 חודשים

 29. פיטורים עקב מצב בריאותי

 30. מכתב פיטורים רטרואקטיבי

 31. פיטורים בגין מעשה פלילי

 32. פיטורים ללא סיבה אמיתית

 33. פיטורים עקב מחסור בעבודה

 34. פיטורים עקב זלזול בעבודה

 35. פיטורים משיקולים פוליטיים

 36. פיטורים בגלל חוסרים בקופה

 37. פיטורים טיפולי פוריות לגבר

 38. פיטורים בגין טיפולי פוריות

 39. פיטורים בגלל סיבות מקצועיות

 40. פיצוי בגין פיטורים מחמת גיל

 41. פיטורים בסמוך לסיום שנת עבודה

 42. פיטורים לאחר לידה עקב איחורים

 43. פיטורים בגלל שיקולים פוליטיים

 44. פיטורים עקב היעדרות מחמת מחלה

 45. טענת העובד על פיטורים בלי סיבה

 46. הצעת חוק איסור פיטורים בזמן מחלה

 47. פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין

 48. פיטורים לאחר היעדרות בשל טיפולים

 49. זכאות לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין ?

 50. פיטורים עקב החתמת כרטיס נוכחות בעבודה

 51. פיטורים בטלפון - פיצוי בסך 20,000 ש''ח

 52. אי קבלת מכתב פיטורים לאחר שינוי מעסיקים

 53. מכתב הודעה על פיטורים שנשלח על ידי העובד

 54. פיטורים שלא כדין - ערעור על גובה הפיצויים

 55. פיטורים בעילה של מעילה באמון ומעילה בתפקיד

 56. פיטורים מעבודה פיזית בתנאים קשים במחסן קירור

 57. לטענת התובע ניתן לו מכתב פיטורים עקב צמצומים

 58. פיטורים של שוטר שעבד בעבודה נוספת ללא אישור

 59. נאמר לעובד ללכת הביתה, הודיע כי לא יעזוב ללא מכתב פיטורים

 60. פיצוי בגין פיטורים שלא כדין בעת טיפולי פוריות ועקב הטיפולים

 61. טענת פיטורים בגלל סירוב לשתף פעולה עם מעשים פלילים של הטיית מכרז

 62. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון