ערעור על תוצאות בחינות בגרות
ערעור על תוצאות בחינות בגרות

להלן פסק דין בנושא ערעור על תוצאות בחינות בגרות:

פסק דין

בפני עתירה מנהלית שהוגשה על ידי העותר בשמה של בתו כנגד המשיב, משרד החינוך. העותר מבקש כי ביהמ"ש יורה למשיב לכנס לאלתר את ועדת הערעורים אשר אמורה לדון בערעורים על תוצאות בחינות הבגרות מועד קיץ 2007 ולתת החלטה בערעורה של בתו של העותר.

בתו של העותר הייתה תלמידת כיתה י"ב בשנת הלימודים תשס"ז בבית ספר תיכון מקיף בית ג'ן. התלמידה ניגשה לבחינת בגרות באנגלית במועד הקיץ האחרון, אך התוצאה שקיבלה הייתה "חשד", ללא ציון. משמעות החלטה זו היא העדר ציון ופסילת הבחינה והטלת כתם בביתו של העותר. ככל הנראה, סיבת ה"חשד" הינה חשש לשימוש במילונית. לאור זאת, התלמידה הגישה בתאריך 15.8.07 דרך בית הספר ערעור על ההחלטה הנ"ל וביקשה לבטלה. התלמידה ואביה העותר הדגישו בפני הגורמים המוסמכים הפועלים מטעם המשיב את החיוניות הרבה לדון בערעורה בהקדם האפשרי ככל שניתן היות ועיכוב בדיון בערעור עלול להפריע לקבלתה ללימודים אקדמאיים שאליהם נרשמה לשנת הלימודים הקרבה - תשס"ח.

העותר טוען כי לא קיבל מענה מהמשיב לפניותיו המרובות ואף לא הובטח לו כי העניין יטופל בהקדם האפשרי. כן טוען העותר כי עיכוב בדיון בערעורה של התלמידה ובמתן החלטה עלול להסב לה נזק רב ובלתי הפיך, שלא כדין, על ידי הפסד שנה שלמה ללימודים האקדמאיים שאליהם נרשמה.

המשיב טוען כי דין העתירה להדחות על הסף מחמת היעדר סמכות מקומית מאחר שערעור על חשד מועבר לבחינתה של ועדת טוהר בחינות אשר מקום מושבה הוא ירושלים ולכן כאשר עסקינן בהחלטה שעתידה להתקבל בירושלים הסמכות המקומית לבירור העתירה מסורה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. כן טוען המשיב כי יש לדחות את העתירה על הסף בשל היותה מוקדמת, מבלי שהעותר מיצה את ההליכים המנהליים הפתוחים בפניו. זאת משום שעל החלטות ועדת טוהר הבחינות ניתן לערער בפני ועדת הערעורים העליונה לפני פניה לביהמ"ש לעניינים מנהליים.

לגופו של עניין טוען המשיב כי יש לדחות את העתירה משום שהערעור שהגיש העותר על הקביעה בדבר החשד עתיד להתברר בהתאם לנוהלי המשיב על ידי ועדת טוהר הבחינות אשר מתכנסת ביום 9.10.07 לדיון בכל הערעורים, כאשר עדיפות תינתן לערעורים על חשדות בבחינות במקצועות האנגלית והמתמטיקה. מאחר שלוועדת טוהר הבחינות הגיעו כ- 2,000 ערעורים על חשדות מעריכים בבחינות באנגלית, ההערכה היא כי בדיקת הערעורים תמשך כשבועיים ימים. לכן הערכת המשיב היא כי תהליך הדיון בערעורים וההכרעה בהם יסתיימו, לכל המאוחר, בשבוע הראשון או השני של חודש נובמבר 2007.

סבורני כי דין העתירה להדחות הן על הסף מטעמים של היעדר סמכות מקומית והיותה של העתירה מוקדמת והן לגופו של עניין מאחר שביהמ"ש לעניינים מנהליים לא יתערב בנהלי שמיעת הערעורים בפני הוועדה לטוהר הבחינות ובשיקול דעתה של הוועדה באשר לדרך קיומם של הנהלים, כל עוד לא נפל פגם של ממש בהתנהלות הוועדה.

בית משפט זה אינו בעל הסמכות המקומית לדון בעתירה זו מאחר שמדובר בעתירה כנגד התנהלותה של ועדת טוהר הבחינות, אשר מקום מושבה הוא בירושלים והמדובר בוועדה ארצית המרכזת את בירור כל הערעורים המוגשים מכל רחבי המדינה כנגד חשדות מסוג החשד הנדון במקרה זה. לא ניתן לקבל את טענת העותר כי הסמכות המקומית מסורה לבימ"ש זה משום שהבחינה התקיימה בבית ספר אשר נמצא במחוז חיפה וזאת משום שהעתירה היא כנגד התנהלותה של הרשות המנהלית, במקרה זה הוועדה לטוהר הבחינות. על כן, מאחר שמדובר בוועדה המתכנסת ודנה בירושלים והחלטתה עתידה להתקבל בירושלים, הסמכות המקומית לבירור העתירה שעניינה פעילות הוועדה מסורה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים (ראה: תקנה 2(א) לתקנות בתי משפט לענינים מינהליים (סדרי דין), התשס"א-2000).

שקלתי אם יש מקום להעביר את העתירה לדיון בבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, שהוא כאמור המוסמך לדון בעתירה. החלטתי כי אין מקום לעשות כן מאחר ועל פניו העתירה הינה מוקדמת מאחר שהעותר טרם מיצה את ההליכים המנהליים הפתוחים בפניו ומאחר שההליך המנהלי טרם הסתיים. ועדת טוהר הבחינות טרם השלימה את פעלה וטרם מסרה החלטתה בעניין ערעורו של העותר. לאחר שהוועדה תסיים תפקידה ניתן לפנות כנגד החלטתה, במקרה הצורך, במסגרת ערעור לוועדת הערעורים העליונה. על כן, העותר לא מיצה את ההליכים המנהליים העומדים בפניו וההליך המנהלי, אשר נמצא בעיצומו, טרם הסתיים. לעניין דחיית עתירה בשל היותה מוקדמת ובשל אי מיצוי הליכים, ראה:
בג"צ 10726/05 פאטמה אבו סרחאן ואח' נ' שר הפנים,לא פורסם;
בג"צ 7190/05 אריה לובל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח', לא פורסם;
דנג"צ 4894/96 פרבר זאב נ' משטרת ישראל ו-5 אח', פ"ד נ(4), 21, עמ' 27-28;
בג"צ 4793/95 דוד ששון נ' ראש הממשלה ושר הבטחון מר יצחק, לא פורסם.

לגופו של עניין העתירה היא כנגד הנהלים של דיון בערעורים בפני הוועדה לטוהר הבחינות. העותר טוען כי יש פגם בנהלים ובהתנהלותה של הוועדה וכי הוועדה דנה בעניין באיחור בלתי סביר תוך פגיעה באינטרסים של בתו. המדובר בוועדה שדנה בערעורים של תלמידים מכל רחבי המדינה ומטבע הדברים, מאחר שהערעורים הם מרובים, יש צורך לתת הזדמנות לכל המעוניינים להגיש את הערעורים בטרם מתכנסת הוועדה לדון בהם. בדרך כלל הוועדה מתכנסת בחודש ספטמבר אך בשל מועד החגים השנה חל עיכוב מסוים ולוח הזמנים השתבש במידה מסוימת.

כידוע, אין בית המשפט לעניינים מנהליים נוהג להתערב בהחלטות הרשות המנהלית המקצועית ואינו שם עצמו בנעלי הרשות, אשר בידיה המומחיות והניסיון. היא המוסמכת לקבוע מדיניות ולה הכלים לבצע את המדיניות.
ראה:
בג"צ 2920/94 אדם טבע ודין נ' המועצה הארצית לתכנון, פ"ד נ(3), 441, עמ' 454-455, עמ' 470-471;
בג"צ 2324/91 התנועה למען איכות השלטון נ' המועצה הארצית, פ"ד מה(3), 678, עמ' 687-688;
עע"מ 2418/05 צ'רלס מילגרום ואח' נ' הוועדה המחוזית לתכנון ובניה, מחוז ירושלים ואח', לא פורסם;
בג"צ 572 ,558/79 משה ג'מל נ' הסוכנות היהודית ו-6 אח', פ"ד לד(1), 424, עמ' 429-430.

לאור המפורט לעיל והאילוצים אליהם כפופה הוועדה, התנהלותה של הוועדה ונהלי הטיפול בערעורים המוגשים אליה הינם סבירים ולא נפל בפעלה של הוועדה פגם של ממש. לא ניתן להורות למשיב לזרז את הדיון בעניינה של בתו של העותר משום שאין בסיס לבקשה שכזו, שהיא בניגוד לנהלים הנהוגים על ידי הרשות. הוראה כזו תגביל את שיקול דעתו של המשיב באופן בלתי סביר וזאת משום שעל המשיב לשקול את השיקולים הראויים בבואו לדון בערעורה של בתו של העותר ובערעורם של כל המערערים האחרים. לא ניתן לתת עדיפות דווקא לערעורה של בתו של העותר על פני מערערים אחרים, אשר הינם רבים במספר ואשר עניינם בוודאי חשוב להם באותה מידה של חשיבות ודחיפות. על כן, סבורני כי אין לקבל את טענת העותר לעניין פגיעה חמורה מעבר למידה הדרושה באינטרסים של בתו בשל התנהלותה של הוועדה ואין להתערב בשלב זה בדרך טיפולה של הוועדה בעניינם של העותר ובתו.

עם זאת, יצוין לעניין זה כי ראוי היה שהוועדה תדון בערעורים במועד שבו תוצאת הערעורים תימסר למערערים בזמן, על מנת שיוכלו להמשיך בלימודיהם האקדמאיים בשנת הלימודים הבאה המתחילה בחודש אוקטובר. בית המשפט מודע לעומס העבודה ולחוסר בכוח האדם עמם מתמודדת הוועדה, אך מן הראוי כי הוועדה תעשה ככל יכולתה ותתאמץ להתגבר על עומסים אלה בדרך שבה תוצאות הערעורים ימסרו בזמן ולא יעכבו את המשך לימודיהם האקדמאיים של המערערים על תוצאות הבחינות.

בסיכומו של דבר, לאור המפורט לעיל, אני דוחה את העתירה הן על הסף מטעמים של חוסר סמכות מקומית ומאחר שהעתירה הינה מוקדמת ולא מוצו ההליכים מול הרשות והן לגופו של עניין מאחר שסבורני כי לא ניתן להתערב בשלב זה בהתנהלות הרשות ובנהליה לגבי אופן הטיפול בערעורה של בתו של העותר.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סיכויי ערעור אזרחי

 2. צירוף בעל דין בערעור

 3. הגשת ערעור באיחור קל

 4. התערבות ערכאת הערעור

 5. ערעור על תקנה 15

 6. הגשת ערעור מס באיחור

 7. דוגמא לדחיית ערעור

 8. סיכויי ערעור נמוכים

 9. חזרה מערעור מצד המדינה

 10. ערעור בגלל טעות סופר

 11. ערעור מס - אולם אירועים

 12. ערעור מס בדלתיים סגורות

 13. התערבות בממצאים עובדתיים

 14. הגשת ערעור מינהלי באיחור

 15. מחיקת ערעור שהוגש באיחור

 16. התערבות בית משפט של ערעור

 17. ערעור על החלטה להרוס מבנים

 18. צילום חומר חקירה בערעור מס

 19. קבלת ערעור לפנים משורת הדין

 20. ערעור על העברת עובד מתפקידו

 21. ממתי סופרים מועד הגשת ערעור

 22. ערעור על תוצאות בחינות בגרות

 23. איחור של יום אחד בהגשת ערעור

 24. רווח גולמי לא סביר - ערעור מס

 25. ערעור על החלטה אחרת תוך 7 ימים

 26. בית הדין לביקורת משמורת - ערעור

 27. ערעור על אישור לפטר עובדת בהיריון

 28. סיווג הליך - ערעור בזכות או ברשות

 29. ערעור בגין אי מתן זכות לטעון טענות

 30. ערעור על כישלון במבחן הסמכה ברפואה

 31. התערבות ערכאת הערעור בקביעות עובדתיות

 32. התערבות ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים

 33. האם ניתן להגיש ערעור מס בהליך אזרחי רגיל

 34. ערעור על החלטת רשמת להורות על דחיית התנגדות

 35. מי ייחשב "צד" באופן אשר יקים לו את זכות הערעור

 36. כתב ערעור שהוגש לא יוכל להפוך לבקשה לרשות לערער

 37. תקנות מס הבולים על מסמכים (ערעורים), תשכ''א-1961

 38. תקנות מניעת היצף (סדרי הדין בערעור), תשל''ט-1979

 39. ערעור במסגרתו נדחתה בקשה להמרת התנאי בדבר העמדת ערבים

 40. תקנות בית משפט (ערעורים בעניני מס הכנסה), תשל''ט-1978

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון