להלן החלטה בנושא עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים:

החלטה     

1.     לפניי בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה בעת"מ 9227-02-09 מיום 30.9.2009 שניתן על ידי כב' השופט א' קיסרי ובו נקבע כי המבקש יוכל לשוב ולכהן כחבר מועצת עיריית נהריה (להלן: מועצת העיר או מועצת עיריית נהריה) במידה ויחתום על כתב ההתחייבות בנוסח שנשלח אליו על ידי המשיב 1, ראש עיריית נהריה (להלן: ראש העירייה).

2.     המבקש הינו חבר מועצת עיריית נהריה ונמנה על חברי האופוזיציה במועצת העיר. כמו כן, מזה זמן רב מכהן המבקש כיו"ר ההסתדרות במרחב גליל מערבי.

3.     ביום 19.1.2009 שלח ראש העירייה למבקש הודעה לפיה הוא מפעיל את סמכותו בהתאם לקבוע בסעיף 123א לפקודת העיריות [נוסח חדש] (להלן: הפקודה), והודיע לו על התפנות מקומו במועצת העירייה. ראש העירייה נימק את הודעתו בכך שבמקביל לכהונתו של המבקש כחבר מועצת העירייה, הוא משמש גם כיו"ר הסתדרות בגליל המערבי, ושתי כהונותיו אלה עלולות ליצור מצב של ניגוד עניינים. ראש העירייה הוסיף וטען, כי המבקש סרב לחתום על התחייבות בנוסח שהוצע לו על ידו, אשר יכולה היתה למנוע או לצמצם את ניגוד העניינים.

4.     על הודעה ההתפנות שנשלחה לו, הגיש המבקש עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בחיפה וטען כי ההודעה נשלחה על ידי ראש העירייה בחוסר סמכות, וכי מכל מקום היא בלתי סבירה ומבוססת על שיקולים זרים.

5.     בית המשפט לעניינים מינהליים קבע בפסק דינו כי פסלות מחמת ניגוד עניינים אינה נופלת בגדר עילות הפסלות המנויות בסעיף 120 לפקודה, אולם לא ניתן להסיק כי ראש העירייה חרג מסמכותו כששלח למבקש את הודעת ההתפנות, כשזו אינה מיוסדת על איזו מעילות הפסלות של סעיף 120 לפקודה. נקבע כי רשימת עילות הפסלות שבסעיף 120 לפקודה אינה בגדר רשימה סגורה, וכי במסגרת סעיף 123א לפקודה יכול ראש העיר להשתמש בסמכותו לשלוח הודעת התפנות במקרה שבו מצוי חבר מועצה במצב של ניגוד עניינים. עוד נקבע, כי אכן יכול להיווצר קושי בפרשנות זו, שכן ניתן בידי ראש העיר הכוח לקבוע כי מתקיים מצב של ניגוד עניינים, וגם הסמכות לנקוט פעולה שהוא סבור שיש לנקוט בה, היינו להודיע על התפנות מקומו של חבר המועצה. מקורו של הקושי, ציין בית המשפט לעניינים מינהליים, הוא בכך שעילות הפסלות המנויות בסעיף 120 לפקודה עניינן במצבים אובייקטיבים שבהם עלול להימצא חבר מועצה, ולעומת זאת, הימצאו של חבר מועצה במצב של ניגוד עניינים אינו בהכרח מבוסס על מסקנה אובייקטיבית והוא יכול לעיתים להיות מבוסס על מסקנה סובייקטיבית של ראש העירייה. על רקע זה, קבע בית המשפט לעניינים מינהליים, יכול להתעורר חשש מפני שימוש לרעה בסמכות. יחד עם זאת, נקבע כי חשש שכזה אינו יכול להביא למסקנה שהימצאות חבר מועצה במצב של ניגוד עניינים אינו מהווה עילת פסלות המאפשרת שימוש בסמכות לפי סעיף 123א לפקודה, מפני שמשמעות הדבר היא שגם אם הימצאות במצב של ניגוד עניינים אסורה על חבר מועצה, אין בכוחו של ראש העירייה לעשות דבר בקשר לכך, וזוהי מסקנה שאין לקבל. עוד נקבע, כי את החשש מפני שימוש בלתי סביר או ראוי בסמכות במקרה כזה, אפשר להפיג באמצעות מנגנון הביקורת השיפוטית הקבוע ממילא בסעיף 123א(ג)(1) לפקודה, או באמצעות היזקקות לכללי מרכז השלטון המקומי.

     במקרה דנן, נקבע כי המבקש עצמו ער לאפשרות של ניגוד עניינים בין שני תפקידיו. יחד עם זאת, סבר בית המשפט לעניינים מינהליים כי לא היה מקום להיחפז ולנקוט כלפיו בסמכות לפי סעיף 123א לפקודה, והיה מקום לפעול למציאת הסדר שינטרל את החשש מהיווצרות מצב של ניגוד עניינים, קודם לשימוש בסמכות הפסילה. בית המשפט לעניינים מינהליים לא התעלם ממכתבו של ראש העיירה אל המבקש, אשר נשלח בטרם נשלחה הודעת ההתפנות, ובו הצעה לחתום על כתב התחייבות להימנעות מניגוד עניינים. בהקשר זה נקבע כי תגובתו של המבקש למכתב לא השאירה לראש העירייה ברירה אלא לשלוח את הודעת ההתפנות. יחד עם זאת, נמצא כי כיום חל שינוי בעמדתו של המבקש והוא התחייב שלא להימצא במצב של ניגוד עניינים בין תפקידיו, ובכלל זה להימנע מהשתתפות ומהצבעה בכל דיון בכל גוף של העירייה שיש לו נגיעה לענייני ההסתדרות. בנוסף, ציין בית המשפט לעניינים מינהליים כי המבקש צירף כתב התחייבות ברוח הדברים, כשהוא חתום על ידו. לפיכך, ובשל הצורך לכבד את ההליך הדמוקרטי שמכוחו נבחר המבקש כחבר מועצת העירייה, נקבע כי יש לקבל את העתירה ולבטל את הודעת ההתפנות, כל זאת במידה והמבקש יחתום על מכתב ההתחייבות בנוסח המכתב שנשלח אליו על ידי ראש העירייה. נקבע כי הנוסח שהציע המבקש הוא מצומצם מידי ומלכתחילה פותח פתח למחלוקות בעניין זה בעתיד. בית המשפט לעניינים מינהליים אף ציין כי לא נמצא כל טעם ענייני מדוע לא ייחתם מכתב ההתחייבות בנוסח המכתב שנשלח למבקש על ידי ראש העירייה.

6.     על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים, המחייב אותו לחתום על כתב ההתחייבות בנוסח שנשלח אליו על ידי ראש העירייה, הגיש המבקש ערעור לבית משפט זה, ועימה בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, היא הבקשה שלפניי.

7.     בבקשתו טוען המבקש כי שגה בית המשפט לעניינים מינהליים כאשר חייב אותו, ללא דיון וללא הנמקה, לחתום על כתב ההתחייבות דווקא בנוסח שהגה ראש העירייה. במיוחד מפנה המבקש, לסעיף 3 לכתב ההתחייבות ובו נדרש המבקש להתחייב כי הטיפול בעובדי עיריית נהרייה יבוצע על ידי מרחב אחר של ההסתדרות, ולא על ידי מרחב הגליל המערבי, שהמבקש עומד בראשו. המבקש טוען כי צידו השני של המטבע משמעותו, כי עובדי עיריית נהריה לא יוכלו ליהנות משירותי ההסתדרות והאיגוד המקצועי שבמרחב הגליל המערבי. דרישה זו לטענת המבקש הינה חסרת תקדים ומשמעותה כי הוא יאלץ לבחור בין שני התפקידים.

     המבקש מוסיף וטוען כי הוראת סעיף 123א(ג)(1) לפקודה קובעת עיכוב ביצוע סטטוטורי בנסיבות של משלוח הודעת התפנות לפי סעיף 123א לפקודה, ולדידו הוא ממשיך לחול גם בנסיבות שהוגש ערעור על פסק דין.

בהתייחס לסיכויי הערעור טוען המבקש כי סיכויי הערעור טובים, הן בכל הנוגע לפגמים שנפלו לטענתו בהחלטת ראש העירייה במשלוח הודעת ההתפנות, והן בכל הנוגע לתנאים לביטולה, שבית המשפט לעניינים מינהליים מצא לנכון לקבוע. כמו כן נטען, כי פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים מתייחס "בשרירות כמעט" לסוגיית נוסח כתב ההתחייבות שהמבקש נדרש לחתום עליו, ללא כל דיון והנמקה. המבקש טוען כי מדובר בהתחייבות שאינו יכול לעמוד בה והיא מהווה אף פגיעה בעובדי העירייה שלא יוכלו ליהנות משירותי מרחב ההסתדרות שסמוך אליהם.

בהתייחס למאזן הנוחות נטען כי חתימה על התחייבות בנוסח שהוצע על ידו לא תגרום כל נזק לראש העירייה מאחר והוא מתחייב להימנע ממצב של ניגוד עניינים ומחויב לקבל כל החלטה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים ברשויות המקומיות. לעומת זאת, נטען כי אם לא יינתן עיכוב הביצוע והמבקש יאולץ לחתום על כתב ההתחייבות בנוסח של ראש העירייה, הוא ייאלץ למעשה לוותר על אחד מתפקידיו והדבר יגרום לו נזק בלתי הפיך. בנוסף נטען, כי ייגרם נזק לאינטרס הציבורי המחייב שלא לפגוע בנבחרי ציבור מעבר לנדרש בנסיבות העניין. בהקשר זה מוסיף המבקש וטוען כי הוא אינו יכול לחתום על כתב ההתחייבות בנוסח שקבע בית המשפט לעניינים מינהליים ללא הסכמת ההסתדרות, משום שהמגבלה הנדרשת מנוגדת לחוקת ההסתדרות ומגלמת פגיעה קשה ובלתי סבירה במאות עובדי עיריית נהריה, ככל שאלה נזקקים לשירותי ההסתדרות.

8.     ראש העירייה מתנגד לבקשה. על פי הנטען סיכויי הערעור אינם גבוהים שכן פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים מבוסס על הלכות בית משפט זה ואין בטענותיו של המבקש טעם המצדיק סטייה מהלכות אלה. בהקשר זה הפנה ראש העירייה לכתבי הטענות שהוגשו על ידו לבית המשפט לעניינים מינהליים. ראש העירייה מציין כי הגיש אף הוא ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים (עע"ם 8336/09) שלטענתו "עשתה חסד" עם המבקש, ולטענתו היה על בית המשפט לעניינים מינהלים לדחות את העתירה במלואה, משנקבע כי לא נפל כל פגם במשלוח הודעת ההתפנות על ידו, באותן נסיבות שנתקיימו בעת שנשלחה.

     ראש העירייה מציין כי בין כתב ההתחייבות שהמבקש הציע, לבין כתב ההתחייבות שהוא הציע אין הבדל רב, למעט העניין המופיע בסעיף 3 לכתב ההתחייבות שהוצע על ידו הדורש ממרחב הגליל המערבי בהסתדרות להימנע מלטפל בעניינם של עובדי עיריית נהרייה וכי עניינים אלו יטופלו על ידי מרחב אחר בהסתדרות. לטענתו, המבקש לא השכיל להצביע על נזק בלתי הפיך שעלול להיגרם לו אם יחתום גם על סעיף 3 לכתב ההתחייבות. בנוסף, נטען כי דווקא טענותיו של המבקש בעניין מלמדות על החשש הפוטנציאלי של ניגוד העניינים, שהרי לא נקבע כי עובדי עיריית נהריה לא יהיו מיוצגים על ידי ההסתדרות, אלא כל שנקבע הוא כי כל עוד המבקש נושא בכפל התפקידים, ייצוג עובדי עיריית נהריה יהיה על ידי מרחב הסתדרותי אחר. בהקשר זה אף נטען, כי חזקה על ההסתדרות כי תדע להגן על זכויות עובדי עיריית נהרייה גם במסגרת מרחב הסתדרותי אחר. נטען כי "התעקשותו" של המבקש בעניין זה נובעת ממניעים זרים, שכן הוא יודע שיוכל להפיק תועלת מתפקידו בהסתדרות במסגרת המאבקים הפוליטיים במועצת העירייה.

באשר למאזן הנוחות, נטען כי הוא אינו נוטה לטובת המבקש. על פי הנטען, בית המשפט לעניינים מינהליים השאיר את הבחירה בידי המבקש: ירצה להמשיך ולייצג את עובדי העירייה, יתפטר מתפקידו כחבר מועצת העיר; ירצה להמשיך ולשמש בשני התפקידים, יתכבד ויחתום על כתב ההתחייבות בנוסח שהוצע על ידי ראש העירייה. על פי הנטען, כל קביעה אחרת נותנת תוקף חוקי למצב פסול של ניגוד עניינים. בהקשר זה נטען כי מאזן הנוחות, אינו מצטמצם רק לשאלת הנזק היחסי למי מהצדדים אלא הוא חל אף על שיקולים הקשורים באינטרס הציבורי.

בהתייחס להתחייבותו של המבקש להימנע ממצב של ניגוד עניינים, כפי שזו מופיעה בסעיף 16 לבקשה, נטען כי בעניין זה אין אלא לחזור על שקבע בית המשפט לעניינים מינהליים, לפיו מדובר בהתחייבות שהיא מצומצמת יתר על המידה ופותחת פתח למחלוקות בעתיד. כמו כן נטען, כי הפניה לוועדה למניעת ניגוד עניינים אצל נבחרי ציבור ברשויות המקומיות, גם היא אינה רלוונטית עוד, משניתן פסק הדין.

9.     המשיב 2, ציין בתגובתו לבקשה, מבלי לחוות דעה בהתייחס לערעור לגופו, כי בכפוף להצהרת המבקש בפסקה 16 לבקשה, הוא מותיר את ההכרעה בבקשה לעיכוב ביצוע לשיקול דעת בית המשפט. עוד נטען כי אין מקום בעת הנוכחית, בעת שהנושא תלוי ועומד בפני בית המשפט, להפנות את הנושא לוועדה המייעצת למניעת ניגוד עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות.

10.     לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובות לה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להתקבל. אכן, ככלל, הגשת ערעור אינה מעכבת את ביצוע ההחלטה נשוא הערעור (ראו: תקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984). יחד עם זאת ניתן להורות על עיכוב ביצוע פסק דין, כאשר המבקש מראה כי לערעורו סיכויים טובים להתקבל וכי מאזן הנוחות נוטה לטובתו [ראו: ע"א 3223/09 פרונט נ' גלובינסקי (לא פורסם, 26.8.2009)]. באשר לסיכויי הערעור, הרי שדי בכך שבית המשפט נוכח לדעת כי הערעור אינו משולל יסוד ואין בית המשפט נכנס "לפני ולפנים" של סיכויי הערעור ולפעמים די בסיכויים לכאורה, כפי שאלה מתגלים בבחינה ראשונית של פסק הדין ונימוקי הערעור [ראו: ע"א 9784/05 עיריית תל-אביב-יפו נ' גורן (לא פורסם, 1.12.2005) (להלן: עניין גורן)]. במקרה דנן, מבלי לקבוע מסמרות, לא ניתן לשלול את סיכויי הערעור להתקבל.

11.     באשר למאזן הנוחות, כפי שמציין ראש העירייה התוצאה של פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים מובילה למעשה למצב בו על המבקש לבחור בין שני תפקידו, אלא אם יחתום על כתב ההתחייבות במובן זה שיתחייב כי הטיפול בעניינם של עובדי העירייה יועבר למרחב אחר של ההסתדרות, התחייבות אשר לטענתו הוא אינו יכול למלא ללא אישור ההסתדרות, ומאחר ומשמעותה פגיעה בציבור עובדי עיריית נהריה. בית משפט זה קבע בעבר כי נזק לציבור הינו שיקול בו יתחשב בית המשפט בבודקו את מאזן הנוחות במסגרת בקשה לעיכוב ביצוע (ראו: עניין גורן, לעיל). במקרה דנן, אכן נדמה כי לא ניתן להתעלם מהנזק העשוי להיגרם לציבור עובדי עיריית נהריה, שכן לחתימה על כתב ההתחייבות בנוסח שהוצע על ידי ראש העיר ישנן השלכות עליהם. משמעות חתימה על סעיף 3 לכתב ההתחייבות בנוסח המוצע על ידי ראש העיר, הינה למעשה כי עובדי עיריית נהריה לא יוכלו להמשיך ולקבל שירותים מההסתדרות במרחב הגליל המערבי כל עוד יוותר המבקש כיו"ר ההסתדרות במרחב זה ולכאורה יהיה בכך משום פגיעה שאינה מוצדקת בהם. לפיכך לעת עתה, ומבלי להביע עמדה בעניין, ניתן להסתפק כאמור בהתחייבותו של המבקש כפי שפורטה על ידו בסעיף 16 לבקשה ובה הוא מתחייב להימנע מלהמצא בניגוד עניינים ומחויב לקבל כל החלטה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים ברשויות המקומיות, כפי שהתחייב בכתב ההתחייבות שהוגש לבית המשפט לעניינים מינהליים. בהקשר זה אבקש להוסיף ולהעיר, בעניין מאזן הנוחות, כי כפי שעולה מהודעת הערעור לא מדובר בקדנציה הראשונה בה מכהן המבקש הן כחבר במועצת העיר והן כיו"ר ההסתדרות במרחב הגלילי המערבי, ומהתמונה עולה כי המבקש מכהן בשני התפקידים במשך שנים ארוכות.

12.     אשר על כן הבקשה מתקבלת, במובן זה שעד להכרעה בערעור די יהיה בחתימתו של המבקש על התחייבות כפי שפורט על ידו בסעיף 16 לבקשה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עיכוב ביצוע חלקי

 2. עיכוב ביצוע עונש

 3. עיכוב ביצוע מאסר

 4. עיכוב ביצוע צו פינוי

 5. עיכוב ביצוע צו הריסה

 6. עיכוב ביצוע עונש שלילה

 7. עיכוב ביצוע תשלום החוב

 8. עיכוב ביצוע פסילת רשיון

 9. עיכוב ביצוע הליכי פינוי

 10. עיכוב ביצוע הליכי גבייה

 11. עיכוב ביצוע פסק דין כספי

 12. עיכוב ביצוע פסק דין נהלי

 13. עיכוב ביצוע תשלום הוצאות

 14. בקשה לעיכוב ביצוע גזר דין

 15. עיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 16. עיכוב ביצוע פסק דין מזונות

 17. עיכוב ביצוע פסק דין בערעור

 18. עיכוב ביצוע גזר דין תעבורה

 19. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש נכס

 20. עיכוב ביצוע תשלום היטל ביוב

 21. עיכוב ביצוע קנס פסילת ספרים

 22. התנאים לעיכוב ביצוע פסק דין

 23. עיכוב ביצוע פסק דין ועדת ערר

 24. עיכוב ביצוע פסק דין אשם תורם

 25. עיכוב ביצוע צו ההריסה המנהלי

 26. בקשה לעיכוב ביצוע מימוש מכרז

 27. עיכוב ביצוע צו סגירה תחנת דלק

 28. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין כספי

 29. בקשה לעיכוב ביצוע במעמד צד אחד

 30. עיכוב ביצוע פסק דין בדיני עבודה

 31. בקשה לעיכוב ביצוע פסק דין אזרחי

 32. עיכוב ביצוע גזר דין תאונה קטלנית

 33. עיכוב ביצוע פסק דין שניתן בהסכמה

 34. עיכוב ביצוע פסק דין רשלנות רפואית

 35. בקשה לעיכוב ביצוע צו הריסה מינהלי

 36. עיכוב ביצוע פסק דין עקב מצב כספי רע

 37. האם ערעור עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 38. עיכוב ביצוע פסק דין בבית דין לעבודה

 39. בקשה לעיכוב ביצוע של גזר דין תעבורה

 40. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה של בית משפט

 41. עיכוב ביצוע פסק דין עד להערכה בערעור

 42. עיכוב ביצוע תשלום הלנת פיצויי פיטורים

 43. תקנה 467 - בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין

 44. עיכוב ביצוע פסק דין בעניין תאונת דרכים

 45. עיכוב ביצוע פסק דין בנושא זכויות יוצרים

 46. עיכוב ביצוע פסק דין רישיון קו שירות מוניות

 47. עיכוב ביצוע עד סיום כל התיקים בתביעה כספית

 48. האם הגשת ערעור מהווה עילה לעיכוב ביצוע פסק דין

 49. עיכוב ביצוע פסק דין בית המשפט לעניינים מינהליים

 50. בקשה לעיכוב ביצוע החלטה בבית הדין להגבלים עסקיים

 51. עיכוב ביצוע צו סגירה בית המשפט לעניינים מקומיים

 52. בקשה לעיכוב ביצוע כניסתו לתוקף של צו איסור שימוש חורג במועדון גולף

 53. הגשת בקשה לעיכוב ביצוע בתכנון ובנייה לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה

 54. ד שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון