סעיף 22 לחוק נשיא המדינה

להלן פסק דין בנושא סעיף 22 לחוק נשיא המדינה:

פסק-דין     


השופטת ד' ברלינר:

1. העותרים בתיק זה מגדירים עצמם כאנשי ציבור. ברוך מרזל (להלן: עותר 1) עומד לדבריו בראש תנועה הפועלת למניעת אפליה באכיפת החוק. איתמר בן-גביר (להלן: עותר 2) הוא לדבריו פעיל למען עם ישראל ואף הוא נאבק למען עקרונות השוויון, חופש הביטוי ואכיפה שווה של החוק.

המשיבים הם נשיא המדינה, מר משה קצב (להלן: הנשיא), חברי וועדת הכנסת, יושבת ראש הכנסת, הגב' דליה איציק (להלן: יו"ר הכנסת), וכן השופטת דורית ביניש.

2. שלוש בקשות כוללת העתירה:

 1. להורות על מתן צו על תנאי כנגד הנשיא, שיבוא וינמק מדוע הכריז על "נבצרות" זמנית ליום אחד, מתוך כוונה להימנע מלמנות את השופטת דורית ביניש לנשיאת בית המשפט העליון. טקס המינוי אמור להערך מחר, 14.9.06.
 2. להורות על מתן צו על תנאי כנגד חברי וועדת הכנסת שיתנו טעם מדוע אישרו את הודעתו של הנשיא לפיה נבצר ממנו למלא את תפקידו בידעם כי הצהרה זו איננה נכונה.
 3. להורות על מתן צו על תנאי כנגד יו"ר הכנסת המורה לה ליתן טעם מדוע תכהן כנשיאת המדינה בפועל, בשעה שהנשיא יכול וצריך למלא את תפקידו.


3. כפועל יוצא מכל העתירות הללו, מבקשים העותרים גם כי בית משפט זה יוציא צו ביניים אשר ימנע למעשה את ההשבעה המיועדת על ידי כך ש"יקפיא" את הודעת הנשיא על נבצרות זמנית, את החלטת וועדת הכנסת לאשר את הודעתו בנושא זה וכן את כוונת יו"ר הכנסת "להיכנס לתפקידו של הנשיא".

4. בגוף העתירה טוענים העותרים כדלקמן: הנשיא נמצא מזה מספר שבועות תחת חקירה משטרתית בחשד לעבירות מין. למרות זאת, בחר שלא להתפטר. היה מי שטען כי תיגרם "אי-נעימות" אם ימנה הנשיא את נשיאת בית המשפט העליון בנסיבות שנוצרו. כיוון שכך, החל "מחול שדים" סביב סוגיית המינוי, כאשר מקורביו של הנשיא "החלו לחשוב על פתרונות יצירתיים". בתאריך 10.9.06 פרסמה לשכת הנשיא הודעה ולפיה " נשיא המדינה מעדיף להיעדר מטקס השבעת נשיאת בית המשפט העליון". בגוף ההודעה נכתב בין היתר כי נשיא המדינה סבור כי "נוכח חקירת המשטרה לא הולם שהוא אישית ינהל את טקס השבעת הנשיאה הבאה של בית המשפט העליון. הנשיא מעדיף להיעדר מהטקס כדי למנוע כל מחלוקת הקשורה במינוי נשיא לבית המשפט העליון" (ראו סעיף 21-23 לעתירה). בהמשך (הכל לפי הנטען בעתירה), מסר הנשיא הודעה לוועדת הכנסת, על רצונו להפסיק זמנית את תפקידו כנשיא.

5. לטענת העותרים, חוק יסוד: השפיטה קובע כי שופט מתמנה בידי נשיא המדינה (סעיף 4(א)). סעיף 6 של החוק הנ"ל קובע כי מי שנתמנה שופט יצהיר הצהרת אמונים לפני נשיא המדינה. סעיף 8 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד - 1984 קובע כי נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא בית המשפט העליון יתמנו לפי הוראות סעיף 4(א) לחוק יסוד: השפיטה מקרב שופטי בית המשפט העליון.
שילוב הסעיפים הללו מצביע על כך שהנשיא הוא זה שצריך למנות את הנשיאה הבאה של בית המשפט העליון.

6. סעיף 21(א) לחוק יסוד: נשיא המדינה (להלן: חוק נשיא המדינה) מסמיך את הכנסת "בהחלטה שנתקבלה ברוב חבריה לקבוע כי מטעמי בריאות נבצר מ נשיא המדינה דרך קבע למלא תפקידו". סעיף 22 לחוק נשיא המדינה דן בהפסקה זמנית של מילוי תפקיד הנשיאות.

לטענת העותרים, ההחלטה הנוכחית של הנשיא להשעות עצמו כדי שלא תיגרם אי-נעימות, אינה עולה בקנה אחד לא עם לשונו ולא עם תכליתו של סעיף 22 לחוק נשיא המדינה. "לא יתכן כי נשיא המדינה יפסיק למלא את תפקידו ולהשתמש בסמכויותיו רק כדי שלא תיווצר אי נעימות למאן דהוא... נקיטת צעד שכזה היא זלזול מדהים בשלטון החוק דווקא מצד מי שאמור להיות ראש וראשון לשומרי החוק..." (סעיף 37-38 לעתירה).

עוד טוענים העותרים, כי הצהרת הנשיא על נבצרות זמנית עומדת בסתירה להתנהגותו והצהרותיו ולפיהן הוא ימשיך למלא את תפקידו כ נשיא המדינה. "ההצהרה על נבצרות היא הצהרה שאיננה נכונה בלשון המעטה ולמעשה מדובר בנבצרות פיקטיבית שאינה על פי חוק" (סעיף 41 לעתירה).

החלטת חברי וועדת הכנסת לאשר את הודעת הנשיא על נבצרות זמנית, לוקה בחוסר סבירות קיצוני "כאשר חברי המשיבה 2 מודעים להוראות החוק כי עליהן לאשר הכרזת נבצרות של הנשיא אך ורק מטעמי בריאות" (סעיף 44 לעתירה). החלטה מעין זו פוגעת באמון הציבור ודי בכך כדי להביא לביטולה.

דינה של עתירה זו להידחות על הסף.

7. הסעיף "המכונן" לעניין הכרעה בעתירה הוא סעיף 22 לחוק נשיא המדינה, שזו לשונו:

"(1)...
(2) אם הודיע לועדת הכנסת כי נבצר ממנו, דרך ארעי, למלא תפקידו, וועדת הכנסת אישרה הודעתו ברוב קולות - מאישור ההודעה עד תום התקופה שקבעה הועדה בהחלטתה או עד שהודיע נשיא המדינה לועדת הכנסת שלא נבצר עוד ממנו למלא תפקידו, הכל לפי המוקדם יותר;"

כפי שניתן לראות מלשון הסעיף, אין כל התייחסות לטעמי בריאות. על פני הדברים, אין מדובר בהשמטה מקרית, שכן סעיף 22(א)(3) מתייחס לאפשרות אחרת בגדר האפשרויות שעניינן הפסקה זמנית של תפקוד הנשיא. בסעיף זה יש התייחסות מפורשת לטעמי בריאות:

"אם החליטה ועדת הכנסת ברוב של שני שלישים מחבריה על יסוד חוות דעת רפואית שניתנה על פי כללים שקבעה הועדה, כי מטעמי בריאות נבצר מ נשיא המדינה, דרך ארעי, למלא תפקידו..."

8. על כך שאין מדובר בהשמטה מקרית תעיד גם ההיסטוריה החקיקתית של סעיף 22(א)(2) כדלקמן: מלכתחילה כלל החוק את המילים "מטעמי בריאות". בהצעת חוק מיום 19.6.02 (חוברת מס' 3135), הוצע למחוק את המילים הללו מן הסעיף הנ"ל. כך נאמר בדברי ההסבר:

"לפי המצב המשפטי הקיים, אין אפשרות ל נשיא המדינה לבקש הפסקת כהונה זמנית אלא מטעמי בריאות. רק כשמגיע נשיא המדינה למסקנה כי מטעמי בריאות נבצר ממנו, דרך ארעי, למלא את תפקידו, רשאי הנשיא להודיע על כך לוועדת הכנסת והיא רשאית לאשר את הודעתו.

מוצע לאפשר ל נשיא המדינה להודיע לוועדת הכנסת כי אין הוא מסוגל למלא, באופן ארעי, את תפקידו גם מסיבות אחרות. כך למשל, אם נפתחה חקירה פלילית נגד הנשיא, יוכל להודיע לוועדת הכנסת כי אינו מסוגל, באופן ארעי, למלא את תפקידו עד תום חקירת המשטרה.

תתכנה גם סיבות אחרות היכולות, באופן זמני, לפגוע ביכולתו של הנשיא למלא את תפקידו וראוי לאפשר לו שיקול דעת בעניין זה, באישור ועדת הכנסת, ולא לכבול אותו לסד של סיבות בריאות בלבד.

לפי ההצעה ידמה ההסדר המשפטי בנוגע ל נשיא המדינה להסדר הנוהג לגבי נושאי משרות אחרים כמו שר למשל, (ר' סעיף 36(א) לחוק-יסוד: הממשלה מתשנ"ב וסעיף 24(ב) לחוק יסוד: הממשלה שנתקבל בתשס"א שיחול החל מהבחירות לכנסת ה - 16) או יו"ר הכנסת (ראה סעיף 20א(ב) לחוק-יסוד: הכנסת), שאף בנוגע אליהם לא מוגבלת הנבצרות הארעית לטעמי בריאות בלבד."
הדברים מדברים בעד עצמם, ואינם טעונים הבהרה. אין ממש בטענה כי החלטת הנשיא מנוגדת ללשון החוק ולתכלית שלשמה נחקק. משכך, אין גם ממש בדבר הטענה לפגיעה באמון הציבור.

9. באשר לוועדת הכנסת אשר אישרה את "נבצרותו" של הנשיא: חזקה על הוועדה כי שקלה את כל השיקולים הרלוונטיים והגיעה להחלטתה בהליך תקני וראוי. ההליך שבו התקבלה ההחלטה נהנה מחזקת התקינות ואין סיבה להתערב בו (ור' לעניין זה בג"צ 4661/06 הוועד לפיתוח חברון נ' מדינת ישראל (טרם פורסם)).

בהתחשב באמור לעיל ובכך שהודעתו של הנשיא ניתנה בהתאם לחוק ומכוח חוק, לא ניתן לקבל במקרה זה כי מדובר בסטייה ממתחם הסבירות המצדיקה התערבות כלשהי.

לפיכך, אציע לחבריי לדחות את העתירה על הסף.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הבשר

 2. חוק גג רעפים

 3. חוק הארכיונים

 4. חוק הפתולוגיה

 5. חוק הדם הטבורי

 6. חוק נפגעי חיסון

 7. חוק בית העצמאות

 8. חוק רטרוספקטיבי

 9. חוק גני רמת הנדיב

 10. חוק דוד בן גוריון

 11. חוק אזורים חופשיים

 12. חוק האקדמיה למדעים

 13. חוק בנימין זאב הרצל

 14. חוק הביקורת הפנימית

 15. חוק אוויר נקי 2008

 16. חוק המעבר, תש"ט-1949

 17. חוק השמות, תשט"ו-1956

 18. חוק בתי הדין הדרוזיים

 19. חוק הגליל, התשמ"ח-1988

 20. חוק הזרעים, תשט"ז-1956

 21. חוק הקאדים, תשכ"א-1961

 22. חוק האגודות העותומניות

 23. חוק הדיינים, תשט"ו-1955

 24. חוק החניכות, תשי"ג-1953

 25. חוק קרן וולף, תשל"ה-1975

 26. חוק המחשבים, התשנ"ה-1995

 27. חוק הדרכונים, תשי"ב-1952

 28. חוק קרן היסוד, תשט"ז-1956

 29. חוק חג הסיגד, התשס"ח-2008

 30. סעיף 22 לחוק נשיא המדינה

 31. חוק מנהל בתי הדין הדתיים

 32. חוק סל הקליטה, התשנ"ה-1994

 33. חוק השבת אבידה, תשל"ג-1973

 34. חוק חותם המדינה, תש"י-1949

 35. חוק יום העצמאות, תש"ט-1949

 36. חוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974

 37. חוק מימי-חופין, תשי"ז-1956

 38. חוק איגודי ערים, תשט"ו-1955

 39. חוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983

 40. חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950

 41. חוק רמת הגולן, התשמ"ב-1981

 42. מפקחים על חוק למניעת מפגעים

 43. חוק בית התפוצות התשס"ו-2005

 44. חוק ועדות-חקירה, תשכ"ט-1968

 45. חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986

 46. חוק מירשם מילגות, תשל"ז-1976

 47. חוק עדכון כתובת, התשס"ה-2005

 48. חוק ההמרה לאירו, התשנ"ט-1999

 49. חוק לייצוב המשק, התשמ"ה-1985

 50. חוק גנים בוטניים, התשס"ו-2006

 51. חוק בתי יד לבנים, התשס"ז-2007

 52. חוק עיגול סכומים, התשמ"ו-1985

 53. תיקון חוק ההסדרים במשק המדינה

 54. חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961

 55. חוק מילווה המדינה, תשל"ט-1979

 56. חוק הפרוצדורה האזרחית העותומני

 57. חוק ההגנה על חוסים, תשכ"ו-1966

 58. חוק לביטול המג'לה, התשמ"ד-1984

 59. חוק יד יצחק בן-צבי, תשכ"ט-1969

 60. חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966

 61. חוק למניעת הפרעה בבתי דין דתיים

 62. חוק הספריה הלאומית התשס"ח-2007

 63. חוק קרן קיימת לישראל, תשי"ד-1953

 64. חוק השטחים התת-ימיים, תשי"ג-1953

 65. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה העותומנית

 66. חוק להגנת רכוש מופקד, תשכ"ה-1964

 67. חוק רישוי בעלי מלאכה, תשל"ז-1977

 68. חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005

 69. חוק הספריות הציבוריות, תשל"ה-1975

 70. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח1998

 71. חוק תכנון החלב בישראל, התשנ"ב-1992

 72. חוק המטה לביטחון לאומי, התשס"ח-2008

 73. חוק העיסוק באופטומטריה, התשנ"א-1991

 74. חוק קרן המדע הדו-לאומית, תשל"ז-1977

 75. חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979

 76. חוק להגנת מעגלים משולבים, התש"ס-1999

 77. חוק העלאת עצמותיו של הרצל, תש"ט-1949

 78. חוק שמירת הסביבה החופית, התשס"ד-2004

 79. חוק לביטול דינים שנושנו, התשמ"ד-1984

 80. חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ"ט-1999

 81. חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976

 82. חוק השפיטה (הוראות מעבר), התשמ"ד-1984

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית, התשס"ה-2005

 84. חוק המילוות (הוראות שונות), תשל"ח-1977

 85. חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988

 86. חוק לגבי עובי דלת כניסה מזכוכית מחוסמת

 87. חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, תש"ט-1949

 88. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין, התשנ"ז-1997

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס"ז-2007

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה, התשנ"ח-1998

 91. חוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), התש"ן-1990

 92. חוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998

 93. חוק המוסד העליון ללשון העברית תשי"ג-1953

 94. חוק משק המדינה (הוראות מעבר), תשל"ה-1975

 95. חוק להנצחת זכרו של מנחם בגין, התשנ"ח-1998

 96. חוק השמירה על המקומות הקדושים, תשכ"ז-1967

 97. חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, התשס"ח-2008

 98. חוק מבקר המדינה (נוסח משולב), תשי"ח-1958

 99. חוק המוסד העליון ללשון הערבית, התשס"ז-2007

 100. חוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994

 101. חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם, התשנ"ה-1995

 103. חוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשנ"ז-1997

 104. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל, התשס"ז-2007

 105. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008

 106. חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, תשכ"ג-1963

 107. חוק לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים), תשי"ב-1952

 108. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, תשכ"ד-1964

 109. חוק הסדרי משפט ומינהל (נוסח משולב), תש"ל-1970

 110. חוק המרכז להנצחת זכרו של יצחק רבין, התשנ"ז-1997

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב, התשס"ז-2007

 112. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ"ב-1992

 113. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007

 114. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים, תשכ"ה-1965

 115. חוק הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס"א-2000

 116. חוק זאב ז'בוטינסקי (ציון זכרו ופועלו), התשס"ה-2005

 117. חוק הצבת מכשירי החייאה במקומות ציבוריים, התשס"ח-2008

 118. חוק סיוע לנפגעי קריסת הרצפה באולמי ורסאי, התשס"ב-2002

 119. חוק המסייעים לנטרול תוצאות אסון צ'רנוביל, התשס"א-2001

 120. חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008

 121. חוק בתי-הדין הדתיים הדרוזיים (הוראות מיוחדות), תשכ"ז-1967

 122. חוק לתיקון סדרי הדין האזרחי (המדינה כבעל-דין), תשי"ח-1958

 123. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון, התשס"ח-2008

 124. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים (הוראת שעה), התשמ"ו-1985

 125. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ז-2007

 126. חוק לצמצום ממדי העוני והפערים בהכנסות (תיקוני חקיקה), התשנ"ד-1994

 127. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות, תשל"ה-1974

 128. חוק ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה, התשנ"ג-1993

 129. חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל), התשנ"ט-1999

 130. חוק יום העצמאות (יובל לעצמאות ישראל - יום שבתון) (הוראת שעה), התשנ"ח-1998

 131. חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009

 132. חוק יישום מזכר ההבנה בין מדינת ישראל לבין הממלכה הירדנית ההאשמית (שימוש משותף בשדה התעופה עקבה) (הוראת שעה), התשנ"ח-1997

 133. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון