מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

להלן פסק דין בנושא מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה:

פסק דין

מאחר ומועד הבחירות קרוב ועל מנהל הבחירות והצדדים להשלים את ההכנות לבחירות, ינתן הפסק הדין במקום לאחר שמיעת הטיעונים ובהנמקה מקוצרת.

בפני בקשה שעניינה במחלוקת בין שתי רשימות המתמודדות בבחירות לעירית חיפה, כל אחת מהן טוענת לבכורה בפעילות בענין איכות הסביבה, נושאים המכונים על ידי הציבור כנושאים "ירוקים" ושתי הרשימות צהובות זו לזו.

מובן כי במסגרת פסק דין זה אין בדעתו של בית המשפט להתייחס כלל למחלוקת בין המתמודדים בכל הנוגע לתרומתם או מחדליהם בפעילות ציבורית למען איכות הסביבה. ענין זה יובא להכרעתו של הבוחר, כפי שראוי, ואין מקום לפסיקה שיפוטית במחלוקת זו, לרבות הבעת דיעה מכל סוג שהוא.

עניינה העיקרי של הבקשה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה הוא בנוסח פתק ההצבעה בבחירות כפי שאושר על ידי מנהל הבחירות לעירית חיפה. מחלוקת נוספת היא בשימוש במילה: "ירוקים" במסגרת תעמולת בחירות לשלטי בחירות של המשיב מס' 1 העומד בראש רשימה : "חיפה הירוקה".

בטרם אתייחס לגוף הבקשה יצויין כי המבקשים נקטו בהליך של המרצת פתיחה. חוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה - 1965 מונה שורה של הליכים שעניינם ביקורת שיפוטית על החלטות בנושא בחירות וכולם אמורים להתברר בפני בית המשפט לעניינים מנהליים. ואולם, קיימת אי בהירות בכל הנוגע לנושאים שלא פורטו בסעיפים הנ"ל. מבחינת טיב ההליך, ראוי שגם הליך זה היה מוגש במסגרת של עתירה מנהלית, ואולם כאמור, אין בהירות בנוסח הוראות החוק לענין זה. לכן, לא מצאתי מקום ליתן פסק דין שעניינו ההליך אותו בחרו המבקשים, על אף שסבור אני כי ההליך הנכון הוא עתירה מנהלית, והחלטתי להכריע בסכסוך לגופו של ענין.

בכל הנוגע לפתקי ההצבעה בבחירות - הפתק של המבקש כולל את האותיות: רק באותיות גדולות, מתחתן המילה: "הירוקים" באותיות בגודל בינוני ומתחת להן באותיות קטנות יותר המילים: "של חיפה". הפתק שאושר למשיבים מס' 1 ו- 2, כולל את האותיות: "די" באותיות גדולות (גודל זהה לאותיות : "רק" בפתק ההצבעה של המבקשים) מתחת באותיות בגודל בינוני השם "שלמה גלבוע" מתחתיו באותיות גדולות יותר המילים:"חיפה ירוקה" ומתחת באותיות קטנות יותר המילים: "ומשגשגת שינוי" ובתחתית הדף באותיות קטנות המילים: "גמלאים, עסקים, ועדי עובדים, שכונות".

טענת המבקשים היא כי הפתק הנ"ל עלול להטעות מצביעים אשר יסברו כי קיימת זהות בין רשימת הירוקים של המבקשים ובין הרשימה של המשיבים 1 ו-2.
סעיף 39(ז) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) קובע כי רשימת מועמדים לא תישא כינוי אות או אותיות העלולים להטעות. בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון,

”האיזון הראוי בין העקרונות המתנגשים מתבטא באיזון העקרוני הזה: הרשם רשאי לסרב לרשום מפלגה בשם פלוני, אם קיימת וודאות קרובה כי רישום בשם פלוני יביא להטעייה של הציבור".      

רע"א 10503/02 אביאל אהרון נגד רשם המפלגות, פד"י נ"ז(1) 703, 707.

יצוין כי דברים אלו נאמרו בכל הנוגע לרישום מפלגה ואולם הם נכונים בהתאמה גם לגבי פתק הצבעה.

בהתאם יש לבחון האם הפתק של המשיבים 1 ו-2 אכן יש בו כדי להטעות.

עצם השימוש במילים שכוללות את הצבע "ירוק" הוא שימוש מותר וזאת מאחר וצבע זה הפך להיות סמל לפעילות בתחום איכות הסביבה. לא ניתן למנוע שימוש במילה אשר הפכה להיות כסמל לפעולה או למטרת פעילות פוליטית. בהתאם אושר שם הרשימה ועל כך אין ערעור.

את פתק הבחירות לא ניתן להפריד למרכיביו ויש לראותו ביחידה אחת. כאשר מעיינים בפתקים, סבור אני כי אין בשני הפתקים של שני הרשימות, כפי שאושרו על ידי מנהל הבחירות כדי להטעות. למעט העובדה שהצבע : "ירוק" מופיע בשני הפתקים אין ביניהם דמיון. אותיות ההצבעה בולטות. שמו של מר גלבוע מופיע רק על פתק של רשימתו וכן שמות של גופים נוספים ומכאן שקיים הבדל מהותי בין הפתקים השונים.

כדי שבית המשפט יתערב בהחלטתו של מנהל הבחירות, יש להצביע על כך שההחלטה היא בלתי סבירה או חורגת מסמכות. סבור אני כי החלטות שהתקבלו הן החלטות סבירות, בהתאם לסמכותו של מנהל הבחירות. אין בפתקים הנ"ל וודאות קרובה של הטעיה ולא מצאתי כי מתקיימים התנאים המצדיקים התערבות בהחלטה לאשר את הפתק של המשיבים 1 ו-2.

אשר על כן, הבקשה לפסול את הפתק נדחית.

בכל הנוגע לשימוש בביטוי :"ירוקים" בתעמולת בחירות -

עיינתי בצילומים שצורפו לבקשה של שלטי בחירות וגם בעניין זה אינני סבור כי יש בשלטים הנושאים בצורה ברורה את האותיות: "די" ואת שמו של "שלמה גלבוע" באותיות בולטות כדי להטעות את ציבור תומכיו של מר גלבהרט.

בסיכומו של דבר אני מורה על דחית הבקשה על כל חלקיה. יש לקוות כי הצדדים ימשיכו וינהלו תעמולת בחירות הוגנת, יציגו כל אחד את טיעוניו לציבור וציבור בוחרי חיפה יכריע.

לא מצאתי מקום לפסוק הוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון