הרחבת תחום שיפוט עיר
הרחבת תחום שיפוט עיר

להלן פסק דין בנושא הרחבת תחום שיפוט עיר:

פסק דין

השופטת א' פרוקצ'יה:

1. העותרים, עיריית חולון וראש העיר, עותרים כנגד שר הפנים (להלן- השר), מנכ"ל משרד הפנים (להלן - המנכ"ל), וועדת החקירה לגבולות בת-ים וראשון-לציון (להלן- ועדת החקירה) ועיריית בת ים כנגד החלטת השר לפיה יורחב תחום שיפוטה של העיר בת-ים, בין היתר, על ידי הוספת שטחים שונים מתחום השיפוט של עיריית חולון. ההחלטה ניתנה על בסיס המלצת המנכ"ל בפני השר לאמץ את דו"ח ועדת החקירה.

2. העותרת קובלת כנגד החלטת השר, המאמצת את המלצת ועדת החקירה להעביר שטחים שונים מהתחום המוניציפלי של עירית חולון לשטחה של בת-ים, ובהם איזור הספורט והאצטדיון העירוני של חולון, שכונת "קרית מיכה", וכן שטחים פנויים בגוש 7128 וגוש 7124 בעיר.

3. ביום 19.9.06 הועברה המלצה המנכ"ל לשר לאמץ את המלצות דו"ח הועדה ולגרוע מעירית חולון את השטחים הנזכרים לעיל, ולצרפם לעיריית בת-ים. ביום 4.3.07 אימץ השר את המלצת המנכ"ל והורה על ביצועה.

4. העותרים השיגו בפני הגורמים המוסמכים על ההחלטה שנתקבלה, והעלו טענות הן לענין אופן התנהלותה של ועדת החקירה והליך קבלת ההחלטות על ידי הגורמים המוסמכים, והן באשר לסבירות שיקול הדעת המינהלי שהופעל אשר הביא להחלטה להעביר שטחים מתחומי העיר חולון לעירית בת-ים. בעקבות מהלכים אלה, הוגשה עתירה זו שבגידרה נתבקש גם צו ביניים למנוע כל פעולה על סמך ההחלטה בדבר העברת השטחים, כאמור.

5. מתגובת נציגת המדינה מיום 28.6.07 עולים הדברים הבאים:
בעקבות טענות שונות שהעלו העותרים כנגד ההחלטה שנתקבלה בענין העברת השטחים, נתקיימה ביום 26.4.07 פגישה בהשתתפות מנכ"ל משרד הפנים וגורמים נוספים ממשרד הפנים, וכן ראש עיריית חולון וראש העיר בת-ים. בעקבות פגישה זו והטענות שהועלו במסגרתה, הורה מנכ"ל משרד הפנים לגורמים המקצועיים במשרד לערוך בדיקה של מספר נושאים הנוגעים לסוגיית גבולות השיפוט. באותה ישיבה הוחלט כי לאחר בחינת הנושא על ידי הגורמים המקצועיים, יקיים המנכ"ל דיון פנימי נוסף לצורך קבלת החלטה סופית בנושא, שתועבר לאישור השר (פסקה 7 לתגובת המדינה ומש/1). לאור זאת, מודיעה המדינה כי: "נושא שינוי תחום השיפוט של חולון מצוי כיום בבחינה במשרד הפנים, בעקבות טענות שהועלו על ידי העותרים וטרם התקבלה בענין זה כל החלטה עדכנית" (פסקה 8 לתגובת המדינה).

מאמירה זו עולה בבירור כי, נכון לעת זו, העתירה הינה מוקדמת, שכן הנושא בכללותו מצוי בבחינה נוספת, וטרם ניתנה לגביו החלטה סופית. במאמר מוסגר יש להוסיף, כי, בין לבין, התחלפו נושאי התפקידים במשרד הפנים ויש להניח כי, כיום הנושא יבחן על ידי נושאי משרות אחרים.

6. העותר השתתף, כאמור, בישיבה אצל מנכ"ל משרד הפנים, והיה מודע לסיכום הישיבה ולמהלך הדברים. חרף זאת, הוגשה העתירה, כאשר נושאה טרם גובש לכלל החלטה סופית בידי הגורם המוסמך במשרד הפנים, וכאשר עובדה זו מצויה בידיעתם המלאה של העותרים.

7. עמדת העותרים באשר להיות העתירה מוקדמת באה לכלל ביטוי בתשובתם לתגובת המדינה מיום 5.7.07. לגישתם, חרף הודעת המדינה, מדובר בהחלטת שר שהיא, על פניה, סופית, ולדבריהם, אין אחריה ולא כלום. לטענתם, כל עוד החלטה זו שרירה וקיימת ולא בוטלה, אין להשקיף על עתירתם כעתירה מוקדמת, ויש אף להוציא צו ביניים אשר ימנע כל פעולה על פי החלטת השר עד להכרעה בעתירה.

8. דין עתירה זו להידחות על הסף בהיותה עתירה מוקדמת.
העותרים משיגים בעתירתם על החלטת שר הפנים בדבר העברת שטחים מתחום השיפוט של חולון לתחומה של עיריית בת-ים. בעקבות טענותיה של עירית חולון, הודיעה המדינה כי נערכת בחינה והערכה מחודשת של סוגיית העברת השטחים, ומשמעות הדבר היא כי, נכון לעת זו, אין עדיין עמדה מגובשת של הרשות המוסמכת בנושא הנדון. לצורך ביצוע הערכה מחודשת כאמור, הוקפאה, למעשה, החלטת שר הפנים, והיא אינה בת-יישום עד שתושלם הבחינה המחודשת ותתקבל החלטה חדשה. החלטה חדשה, כאמור, עשויה לאמץ את ההחלטה המקורית, לבטל אותה, או לשנות אותה. במצב דברים זה, ברי כי הנושא כולו אינו בשל לביקורת שיפוטית בפני בית משפט זה. באין החלטה מינהלית סופית, לא מתקיים הבסיס הנדרש לקיום ביקורת שיפוטית, וזהו מצב הדברים כאן. אין מקום להשאיר את העתירה תלויה ועומדת עד לגיבושה של החלטה חדשה, שכן אפילו תהיינה לעותרים השגות גם לגביה, הרי, שבכל מקרה, בסיס טענותיהם ועילותיהם יושתת על תשתית עובדתית חדשה ושונה, אשר העתירה הנוכחית אינה הולמת אותה.

9. בנסיבות אלה, דין העתירה להידחות על הסף. שערי בית המשפט פתוחים בפני העותרים, אם ובמידה שיבקשו להשיג על החלטה מינהלית מגובשת וסופית.

בנסיבות הענין, לא ינתן צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורכי דין עיריות

 2. שכר מבקר העירייה

 3. חוב גינון לעירייה

 4. אחזקת רכב בעירייה

 5. הכרה כעובד עירייה

 6. חוב לעיריית דימונה

 7. עיקול חשבון עירייה

 8. תיקון פקודת העיריות

 9. הרחבת תחום שיפוט עיר

 10. תביעה נגד עיריית יבנה

 11. תביעה נגד עיריית חולון

 12. ממונה על בטיחות בעירייה

 13. סעיף 203 לפקודת העיריות

 14. אישור העדר חובות בעירייה

 15. פקודת העיריות (נוסח חדש)

 16. חובות לעיריית קריית שמונה

 17. החרמה של פקחים של העירייה

 18. האם מציל נחשב לעובד עירייה

 19. אישור עירייה להעברת זכויות

 20. חובת העירייה להציב שלט סכנה

 21. זכויות עובדי עיריית תל אביב

 22. מפגע במדרכה - אחריות העירייה

 23. אישור בדבר העדר חובות לעירייה

 24. פקודת העיריות (אספקת מים), 1936

 25. תביעה לביטול פיטורי עובד עירייה

 26. תביעה נגד עיריית אשדוד בגין מפגע

 27. ביטול החלטת העירייה להקצות מקרקעין

 28. הודעה על החלטה 743 בדבר בתי עיריה

 29. פינוי על ידי העירייה ללא הליך משפטי

 30. סילוק רכב חונה פגום על ידי העירייה

 31. צו העיריות (הקמת תאגידים), תש"ם-1980

 32. מינוי מזכיר עירייה לתפקיד מנכ"ל עירייה

 33. איסור העסקת קרובי משפחה - פקודת העיריות

 34. שיבוץ ילדים לגן עיריה רחוק מהבית - ערעור

 35. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 36. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שווקים), תשל"ג-1972

 37. עובד שלא התקבל לעבודה כמו יתר עובדי העירייה

 38. תביעה כנגד עיריית טייבה בבית הדין האזורי לעבודה

 39. חוק עזר לדוגמה לעיריות (חזיתות בתים), תשל"ב-1972

 40. מדיניות הנוגעת לטיפול גיזום וכריתה של עצים בתל אביב

 41. חוק עזר לדוגמה לעיריות (החזקת מקלטים), תשל"ו-1975

 42. תקנות העיריות (דין וחשבון מבקר העיריה), תשל''ד-1974

 43. תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסויימים), תש''ך-1959

 44. אי אישור מינוי למנכ''ל העירייה בשל חשש לניגוד עניינים

 45. תקנות העיריות (שמירת טפסים בעלי ערך כספי), תשכ''א-1961

 46. תקנות העיריות (רובע עירוני - מכבים-רעות), התשס''ז-2006

 47. תקנות העיריות (רובע עירוני - נווה מונוסון), התשס''ו-2006

 48. תקנות העיריות (נציגי העיריה בתאגיד עירוני), התשס''ו-2006

 49. עתירה על הליכי גבייה מנהליים שהעירייה מנהלת למימוש זכויות בדירה

 50. תקנות העיריות (דרכי מסירת מידע בידי משטרת ישראל), התשס''ה-2005

 51. חוק עזר לדוגמה לעיריות (שמות לרחובות ולוחיות-מספר לבנינים), תשל"ב-1972

 52. צו העיריות (פטור מהוראות חוקי עזר בדבר פתיחת בתי עסק וסגירתם), תשל"ה-1975

 53. תקנות העיריות (מתן מספרים ושמות לרחובות וסימון בתים במספרים), תשל''א-1971

 54. תקנות העיריות (כללים להסדרת שיעור גמול לנציגי עיריה בגוף המנהל בתאגיד עירוני), התש''ן-1990

 55. האם מותר היה לעירייה להסתפק בהודעתו של השוכר שהובאה מפי אביו ולשנות באופן חד צדדי את הרשום בספריה

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון