הפסקת הטבה לרב

להלן פסק דין בנושא הפסקת הטבה לרב:

פסק דין

1.     מדובר בעתירה מנהלית, בה ביקשו העותרים סעדים שונים, שמתוכם נותרו להכרעה שלושת העניינים הבאים: הפסקת הטבה של רכב צמוד לרב העיר והפסקת המינוי של עוזר ו/או נהג לרכב; ביטול העסקתו של יצחק דהן; וגילוי מסמכים שפורטו בסעיף 1 לעתירה.

2.     לטענת העותרים, במכתבו של מנכ"ל משרד הדתות בזמנו, עו"ד משה שמעוני, מיום 5.12.02, לרב העיר, הובהר כי: "מעולם לא היה אישור בכתב להצמדת רכב לרבה של העיר באר שבע". המשיבים נסמכים על מכתבו של ראש עיריית באר שבע מיום 2.1.05, שבו ניתנה הקצאה של 5,000 עד 6,000 ₪ לחודש, בכפוף להגשת חשבוניות וכנגד ויתור על קבלת רכב ונהג, ובכפוף לאישור המועצה הדתית. רב העיר לא המציא חשבוניות ולא חתם על כתב ויתור כאמור, והחלטת המועצה להשכיר לרב רכב היא פסולה, בשל הצבעתו של נציג הרב במועצה הדתית, עופר אוחנה, לטובת הרב, בשעה שהוא מצוי בניגוד עניינים ברור.

3.     לטענת העותרים בעניין העסקתו של יצחק דהן, מדובר בפעיל מרכזי שהיה יד ימינו של המשיב 1 ושל הרב, לצורך החלפתו של העותר 1. באופן מקדמי טענו העותרים, כי הסמכות העניינית לדון בכך נתונה לבית הדין לענייני עבודה, ולא לבית משפט זה, מאחר שמדובר ביחסי עבודה. כמו כן נטען, כי יצחק דהן הוא בנו של רב העיר הקודם, אחיה של שמחה אוחנה העובדת כבלנית במקווה, גיסו של מר אוחנה שהוא משגיח כשרות, ואחיו של הרב יוסף דהן, רב שכונה ד' בבאר שבע. לפי הוראות התקשי"ר, אסורה העסקת קרובי משפחה במועצה הדתית. בנוסף לא ניתן אישור של מנהל שירותי הדת להעסקתו של יצחק דהן. המשיבים טענו כי יצחק דהן מועסק בניגוד לחוק, שכרו השנתי עומד על למעלה מ-130,000 ₪, והוא עובד בעבודה נוספת בתוך המועצה הדתית כמשגיח כשרות. באשר להסתמכות המשיבים על מכתב שצורף כנספח א' לתגובת העותרים, טענו העותרים, כי המכתב לא מאשר את העסקתו של יצחק דהן, אלא מתייחס לתקני כוח אדם במסגרת תכנית הבראה עתידית, שעדיין לא נעשתה, לא קיים דו"ח הבראה מוגמר, אלא דו"ח של רו"ח אברמזון הכולל נתונים ראשונים להכנת תכנית הבראה, והוגש ביום 11.12.07, בעת שיצחק דהן עבד כבר למעלה משנה וחצי במועצה הדתית ללא אישור. מכל מקום, העסקתו לא אושרה על ידי משרד האוצר.

4.     לעניין הצגת המסמכים טענו העותרים, כי הם רשאים לקבל לעיונם ללא תנאי כל מסמך הקשור לפעולות המועצה הדתית.

5.     המשיבים טענו מנגד, כי תכליתה של העתירה הינה ניגוח פוליטי של גורמי הקואליציה במועצה הדתית באר שבע, וכי ניתן ללמוד על מהותה הפוליטית, בין היתר, ממחיקת סעדים רבים מהעתירה המקורית וצמצום הדיון לשלושה עניינים בלבד.

6.     באשר לרכבו של רב העיר טענו המשיבים, כי לפי מכתבו של עו"ד שפיגלר מיום 25.10.06 ולפי מכתבו של ראש העיר מיום 2.1.05 הוקצה סכום של 5,000 עד 6,000 ₪ לצורך הוצאות הנסיעה של הרב, שהם כורח המציאות, צורך של ממש לעבודתו וסכום סביר, שנדון ואושר על ידי הגורמים השונים, לרבות המועצה הדתית בישיבתה מיום 21.11.06. חשבונית המס בגין השכרת הרכב גלויה לכל, ואם העותרים חפצים בכך יוכלו לעיין בה. באשר להוצאות הדלק, הן משולמות על ידי חברת "פז" ומוגבלות לגובה סכום ההפרש שבין שכירות הרכב לבין התקציב שאושר, ואף חשבונית זו גלויה לעין וניתן לעיין בה.

7.     בעניין העסקתו של יצחק דהן, זו אושרה במסגרת תכנית ההבראה, שעקרונותיה אושרו בוועדה שהתקיימה עם נציגי משרד הדתות, האוצר והחשבות. לפי מכתבו של עו"ד שפיגלר מיום 4.9.07, שאושר על ידי אריאל קטן, מנהל אגף בכיר במשרד האוצר, רשאית המועצה הדתית לקלוט עובד במסגרת תכנית ההבראה, ולפיכך אושרה העסקתו של יצחק דהן בפועל. כמו כן הסתמכו המשיבים על נספח לדו"ח של רו"ח יורם אברמזון מיום 11.12.07, שהוא דו"ח כספי שנתי שוטף לשנת 2007, בו מופיעה טבלה הכוללת את שמו של יצחק דהן כחלק ממצבת רשימת העובדים.

8.     באשר לעיון במסמכים, טענו המשיבים, כי יש להתיר עיון בהם, ולא את העתקתם, בכפוף להתחייבות העותרים מראש ובאופן אישי להפקיד בקופת בית המשפט ערובה כספית בעין בסך של 50,000 ₪ כסנקציה למקרה בו יודלף המידע לגורם אחר, ובית המשפט יאשר את שחרור הכספים לאחר חלוף שישה חודשים מיום העיון או לפי החלטה אחרת.

9.     לבסוף טענו המשיבים לעניין התנהלות בלתי תקינה של העותר 1 לפי דו"ח ביקורת מיוחד בנושא תפקוד המועצה לתקופה שבין יוני 2004 לאוקטובר 2004, שהוגש לראש עיריית באר שבע על ידי רו"ח שלמה בן עמרה בדצמבר 2004 (נספח מש/2 לתשובת המשיבים לעתירה).

דיון
10.     נראה לי שיש לקבל את העתירה בכל הנוגע לבקשת העותרים לאפשר להם עיון במסמכים המבוקשים של המועצה הדתית, לדחות אותה בעניין הוצאות הרכב והעסקת נהג עוזר לרב העיר, ובעניין העסקתו של יצחק דהן, יש לדחות את העתירה לסעד המבוקש ולהעביר את העניין לבדיקת היועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליטות המחוז, כפי שיפורט להלן.

שאלת הסמכות בעניין העסקתו של יצחק דהן

11.     בעניין העסקתו של יצחק דהן, נראה לי כי יש מקום לבחון את שאלת הסמכות העניינית של בית משפט זה לדון ולהכריע בנושא זה. טענה זו הועלתה על ידי בית המשפט וטרם הוכרעה, ומשעלתה טענו המשיבים כי הסמכות נתונה לבית הדין לעבודה, ולא לבית משפט זה.

12.     מדובר בענייני עבודה, אך לא בריבם של עובד ומעביד, אלא בעתירה שהוגשה על ידי צד שלישי נגד העסקתו של עובד על ידי המשיבה 2. במאמרה של השופטת אלישבע ברק "משא ומתן לקראת חוזה עבודה - עיונים בעקבות הרחבת סמכות בית הדין לעבודה", שנתון משפט העבודה ג' (תשנ"ב) 47, בעמ' 55-58, הביעה השופטת ברק את דעתה, שקיימת זכות עמידה לצד שלישי, שאינו עובד או מעביד, הפותח הליך משפטי בבית הדין לעבודה בעניין משא ומתן לכריתת חוזה, שרשות ציבורית היא צד לו. השופטת ברק סברה, כי יחסים אלה באים בגדרי סמכותו של בית הדין לעבודה, הגם שאין מדובר במקרה הרגיל של יחסי עובד-מעביד.

13.     מאידך גיסא, מדובר בענייננו בעותר ציבורי בנושא העסקה בלתי תקינה של עובד על ידי גוף ציבורי, במישור המנהלי, כאשר העותר בענייננו בא להתריע על התנהלות בלתי תקינה של המועצה הדתית ועל פגיעה בכספי הקופה הציבורית לכאורה.

14.     לו מדובר היה בשאלת סמכותה של ערכאה ייחודית מול סמכות בתי המשפט הכלליים, נראה לי כי היה מקום להכריע, כי בנסיבות העניין יש להעדיף את בית הדין המיוחד על פני הכללי. אולם בענייננו מדובר בשתי ערכאות ייחודיות, האחת - בית הדין לעבודה, והאחרת - בית המשפט לעניינים מנהליים, ולכאורה קיימת התנגשות בסמכויות ביניהן. לפי סעיף 5(1) לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000, נתונה לבית משפט לעניינים מנהליים הסמכות לדון בעתירה נגד "החלטה של מועצה דתית או של נושא משרה או תפקיד בה...".

15.     בנסיבות העניין, נראה לי, כי הסמכות העניינית בעתירה זו נתונה לבית משפט זה, מאחר שטענות העותרים בנושא העסקתו של יצחק דהן משתלבות עם יתר טענותיהם במסגרת עתירה זו בנושא התנהלות בלתי תקינה של המועצה הדתית וזהו "לב" העתירה ועיקרה. מאטריה זו מצויה, מטבעה, בסמכותו של בית משפט זה, הדן בריבו של האזרח מול הרשות ובתקינות ההחלטה המנהלית. ניתן להגיע לתוצאה זו גם לפי עקרון ההפרדה בין העיקר לתפל, ובענייננו, כאמור, העיקר הוא הטענות בדבר התנהלות בלתי תקינה לכאורה של המועצה הדתית, ולא תנאי העסקתו של עובד כזה או אחר. משכך נראה לי, כי הסמכות העניינית מצויה בנסיבות העניין בפני בית משפט זה.

העסקתו של יצחק דהן

16.     לגופו של עניין נראה לי, על פניו, כי לא הובאו ראיות מניחות את הדעת ביחס לתקינות העסקתו של יצחק דהן. לא הוכח כי העסקתו אושרה על ידי הגורמים הרלוונטיים כנדרש. המשיבים נסמכו על תכנית הבראה עתידית מתוכננת, אך לא הוכח כראוי כי התכנית אושרה וכי נקבע תקן מתאים ליצחק דהן מתוקף התכנית. הנתונים וההתכתבות בעניין תכנית ההבראה ותקני כוח אדם במסגרתה היו מאוחרים למועד תחילת העסקתו של דהן, ואין בעובדה, כי שמו נכלל במצבת רשימת העובדים במועצה הדתית בשנת 2007 בנספח לדו"ח של רו"ח אברמזון מיום 11.12.07, כדי להצביע על תקינות המשך העסקתו.

17.     עם זאת, לאור הנתונים והראיות הקיימים בתיק, לא ניתן לקבוע אם תכנית ההבראה אושרה ומתי, ולא הובאו ראיות מעבר למפורט לעיל. כמו כן נראה לי, כי גם לו ניתן היה לקבוע כי העסקתו של יצחק דהן נעשתה בצורה בלתי תקינה, לא ניתן לקבוע כי הסעד הראוי הינו הפסקת העסקתו דווקא, שכן יש מקום לבדוק את הנושא במישורים אחרים, וכנגד הגורם או הגורמים האחראים על הליקויים, ולאו דווקא על ידי הפסקת עבודתו של העובד.

18.     בנסיבות אלה, נראה לי נכון וראוי להעביר את הנושא ליועץ המשפטי לממשלה, על מנת לשקול אפשרות לבדוק את העניין וליתן את הדעת על מכלול טענות העותרים, לרבות הטענה בדבר העסקה בלתי תקינה לכאורה בשל קשרי המשפחה שפורטו בין יצחק דהן לבין עובדים אחרים במועצה הדתית ובשל העסקתו לכאורה בתפקיד נוסף כמשגיח כשרות. נראה לי, כי זו המסגרת המתאימה לכך בשלב זה, בשים לב לחומר הראיות החלקי, הן מצד העותרים, והן מצד המשיבים, שלא הביאו את הראיות הנדרשות לשם הוכחת טענותיהם.

ב. הוצאות הרכב של רב העיר

19.     בנושא הוצאות הרכב של רב העיר, הוגשו לבית המשפט ראיות שונות, וביניהן מכתבים שבהם אושרו הוצאות אלה. במכתבו של ראש העיר, יעקב טרנר, מיום 2.1.05, צוין, כי יושכר רכב באמצעות ליסינג דרך מוסדות העירייה ועל חשבון המועצה הדתית בסכום חודשי של 6,000 ₪, שיועמד לטובת השכירות וההוצאות הנלוות, לרבות דלק, וכי נהג הרכב ישמש גם כמזכירו של הרב ויאותר על ידו מתוך עובדי המועצה הדתית, וכי יו"ר המועצה הדתית יביא סיכום זה לאישור המועצה הדתית. במכתבו של מאיר שפיגלר, מנכ"ל הרשות הארצית לשירותי דת, מיום 25.10.06, ביקש מאיר שפיגלר להביא לאישור המועצה הדתית את ההסדר בנוגע להקצבת מסגרת סכום של 5,000 עד 6,000 ₪ לחודש להוצאות הרכב, בכפוף להגשת חשבוניות כחוק וכנגד ויתור מצידו של הרב על קבלת רכב ונהג, ובאופן שיועסק עוזר לרב.

20.     המועצה הדתית אישרה בישיבתה מיום 21.11.06 (ע/4) את הסדר הוצאות הרכב האמור. לפיכך קיימות ראיות לכאורה המאשרות את הסדר הוצאות הרכב של רב העיר, ואני דוחה את העתירה בעניין זה וטענות אחרות שהעלו הצדדים בעניין זה. עם זאת, גם בעניין זה יש מקום לשקול את בדיקת היועץ המשפטי לממשלה ביחס להשתתפות נציג הרב במועצה בעניינו של הרב.

ג. שאלת העיון במסמכים
21.     באשר לסעד של הצגת המסמכים המבוקשים, לא הצביעו המשיבים על כל עילה למניעת העיון, ולאור זאת אני מקבל את העתירה ומורה למשיבים להעמיד לעיון העותרים את המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לפעולות המועצה הדתית ולהתנהלותה, כמבוקש בעתירה. בעניין זה אני דוחה את בקשת המשיבים להתנות את העיון בהפקדה כספית של העותרים בקופת בית המשפט או בכל תנאי אחר.

22.     לאור האמור, אני מורה על קבלת העתירה בנוגע לסעד של עיון במסמכים ודוחה את העתירה ביחס ליתר הסעדים המבוקשים ומורה על העברת העניין ליועץ המשפטי לממשלה באמצעות פרקליט המחוז להשלמת הבדיקה ומיצוי העניין כאמור לעיל. המזכירות תעביר העתק פסק דין זה לב"כ הצדדים ולפרקליט מחוז דרום האזרחי. בנסיבות העניין ישא כל צד בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפסקת הטבה לרב

 2. רשיון טוען רבני

 3. משך כהונת רב עיר

 4. רבני ערים ושכונות

 5. שידורי רדיו תורניים

 6. הגבלת משך כהונת רב עיר

 7. פיטורים מה רבנות הראשית

 8. ביטול חוק הרבנות הראשית

 9. הסמכה לרבנות תואר אקדמי

 10. הגבלת סמכות הרבנות הראשית

 11. מגורי דיינים ורבנים במקום כהונה

 12. בית הראשון לציון הרב הראשי לישראל

 13. תקנות הטוענים הרבניים, התשס''א-2001

 14. חוק הרבנות הראשית לישראל, תש"ם-1980

 15. תקנות הרבנות הראשית לישראל, תשמ''א-1980

 16. חוק מגורי רבנים במקום כהונתם, התשס"ג-2002

 17. כללי הטוענים הרבניים (סדרי דין בבית הדין המשמעתי), התש"ס-1999

 18. חוק הרבנות הראשית לישראל (הוראת שעה) (הארכת תקופת כהונה של מועצת הבנות הראשית), התשס"ח-2008

 19. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון