בקשה לביטול צו הפסקה מנהלי
בקשה לביטול צו הפסקה מנהלי

להלן החלטה בנושא בקשה לביטול צו הפסקה מנהלי:

החלטה

1.     הבקשה:

זו בקשה לביטול צו הפסקה מנהלי שיצא מלפני ראש המועצה האזורית רמת נגב ביום 2.5.06 (להלן: "צו הפסקה מנהלי").

בצו ההפסקה המנהלי נכתב כי הבסיס העובדתי להוצאת צו ההפסקה המנהלי הינו ניהול עסק של מוסך שהינו עסק הטעון רשיון - ללא רישיון כדין.

2.     טענות המבקשים:

הוצאת צו ההפסקה המנהלי נגועה בשיקולים אישיים של ראש המועצה המקומית, אשר קיימת בינו ובין המבקשים יריבות אישית.

המבקשים אינם מנהלים במקום מוסך, אלא עסק של טיולי ג'יפים במסגרתו הם מטפלים ברכביהם וכן מעניקים ייעוץ לבעלים של ג'יפים אחרים. זאת הם עושים ברישיון.

לא ניתן לקבל רישיון עסק כדין שכן אין בידי המשיבה תב"ע עקב סדרים לקויים במשרדיה.

צו ההפסקה המנהלי הוצא בשיהוי ניכר שכן המבקשים מנהלים את עסקם במקום שנים רבות.

במקרה כגון דא ראוי למשיבה שתנקוט בדרך של הגשת כתב אישום ולא תעקוף את הסדר הרגיל בהוצאת צו הפסקה מנהלי שהינו סעד דרקוני.

3.     טענות המשיבה:

נציגי המשיבה פנו לא אחת למבקשים והתרו בהם שעליהם להסדיר את נושא הוצאת רישיון העסק.

המבקשים מנהלים במקום עסק של מוסך ואף משרד התחבורה מתעתד להגיש כנגד המבקשים כתב אישום.

ניהול העסק ללא רישיון והיתר ממשרד איכות הסביבה פוגע בקרקע. ראו דו"ח של המשרד לאיכות הסביבה.

גם אם המבקשים מנהלים עסק המספק שירותי סיכה בלבד- הם נדרשים להוצאת רישיון כדין.

אין כל רדיפה אישית של המבקשים ע"י המשיבה או מי מטעמה.
4.     מקור הסמכות להוצאת צו הפסקה מנהלי:

המשיבה שואבת את סמכותה להוצאת צו ההפסקה המנהלי מכח סעיף 20 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח - 1968 הקובע:

"היה לממונה על המחוז, לממונה על איכות הסביבה, לרופא מחוזי או לראש הרשות המקומית יסוד סביר להניח שנעברה בעסק או לגביו עבירה לפי סעיף 14, רשאי הוא לצוות בכתב על הפסקה ארעית של העיסוק בעסק, אם בסגירת החצרים ואם בכל דרך אחרת הנראית לו מתאימה בנסיבות הענין כדי להביא לידי הפסקה של ממש בעיסוק (להלן - צו הפסקה מינהלי)."

5.     הביקורת השיפוטית על צו הפסקה מנהלי:

לפנינו צו שיצא מלפני רשות מנהלית הכפוף לביקורת שיפוטית. במסגרת הביקורת השיפוטית על בית המשפט לבדוק:

     באם הבסיס העובדתי להוצאת צו ההפסקה המנהלי מתקיים.

     האם שיקולי המשיבה בהוצאת צו ההפסקה המנהלי הינו לגופו של ענין .

     האם המשיבה פעלה ביעילות ואם לאו האם יש לכך נפקות.

האם במכלול הנסיבות הוצאת צו הפסקה מנהלי היא דרך הפעולה הראויה או שמא על המשיבה היה לנקוט בהליך של הגשת כתב אישום.דיון ומסקנות:

6.     הבסיס העובדתי להוצאת צו ההפסקה המנהלי:

אחת המחלוקות היא האם מנוהל במקום מוסך. המבקשים טוענים כי הם מנהלים במקום, ברישיון, עסק של טיולי ג'יפים והם מטפלים שם ברכבי המבקשים. לא מנוהל במקום עסק של מוסך. לכל היותר, לשיטתם, הם מטפלים במקום טיפולי סיכה.

עיון בנספחים יב 1 -15 לתגובת המשיבה מלמד כי לא רק טיפולי סיכה מבוצעים במקום.
כעולה מהחשבוניות הנ"ל רכשו המשיבים באופן שיטתי, ציוד רב המשמש לתיקון רכבים מהסוג בו המבקשים מתמחים.

הגדרת הדיבור מוסך במילון החדש של אבן שושן הינה:

"1.     גרז', מבנה בצורת אולם גדול ומרווח המשמש מקום חניה לכלי רכב או מקום לתיקון כלי רכב…"

הינה כי כן, עינינו הרואות, המבקשים מקיימים במקום עסק של מוסך. לא זו אף זו כעולה מרישיון העסק שצורף לבקשה זה ניתן לצורך "משרד נסיעות ג'יפים". הגדרת התיבה משרד תמצא לנו אף היא במילונו החדש של אבן שושן:

"לשכה, בית פקידות, מקום במוסד מסחרי או ציבורי וכדומה שעובדים בו פקידים: משרד בית הספר. משרדי העיריה."

די לעיין בתמונות של המקום בו מנוהל עסק המבקשים כדי ללמדנו שלא במשרד במובנו ע"י אדם מן היישוב עסקינן. ניתן לראות בבירור בתמונות כי מנוהל במקום מתקן פעיל לטפול ברכבים ובלשון יום - יום - מוסך.

לפיכך, אין אלא להגיע למסקנה כי הבסיס העובדתי להוצאת צו ההפסקה מנהלי מתקיים.

7.     שיקולים להוצאת צו ההפסקה המנהלי:

למשיבה, בהיותה גוף מנהלי, אשר הוציאה מלפניה את צו ההפסקה המנהלי עומדת חזקת התקינות. לפיכך, נטל ההוכחה לסתור את החזקה מוטל על הטוען לפגם במעשה ולשיקולים זרים המניעים את המשיבה.

המבקשים טענו כי המשיבה פועלת כנגדם משיקולים של פוליטיקה פנימית ובין שיקולים אלה לבין שיקולים עניניים, אין דבר וחצי דבר.

דא עקא, המצהיר מטעם המשיבה לא נחקר כלל ועיקר על כך. לא די להעלות טענות חמורות על הכתב כלפי המשיבה. ודוק, המצהיר מטעם המשיבה כפר בקיומם של שיקולים זרים. על כן, מן הראוי היה להטיח אותם בפניו במהלך החקירה הנגדית.

לפיכך, אין אלא לקבוע כי המבקשים לא עמדו בנטל ההוכחה המוטל עליהם כי מניעי המשיבה בהוצאת צו ההפסקה המנהלי היו זרים.

8.     שיהוי למול אינטרס הציבור:

לגירסת המבקשים הם מנהלים במקום את העסק, במתכונתו הנוכחית במשך תשע השנים האחרונות. המשיבה כופרת כי העסק מנוהל תקופה כה ארוכה. יחד עם זאת אף היא מודה כי העסק מנוהל, במתכונת זו, מספר שנים.

לשיטת המבקשים דין הצו להתבטל נוכח השיהוי בו נקטה המשיבה. מאידך, טוענת המשיבה, כי פעלה כדין שכן במשך תקופה ארוכה התריעה במבקשים כי עליהם להסדיר את הוצאת הרישיון. אולם, משהמבקשים לא עשו כך, והחלו להצטבר עידכונים ממשרד התחבורה על ניהול מוסך ללא רישיון וכן דוח מהמשרד לאיכות הסביבה, הוצא צו ההפסקה המנהלי.

אין חולק כי צו ההפסקה המנהלי לא יצא בסמוך להפעלת העסק ע"י המבקשים.

ב"כ המשיבה סומך יתדותיו על רע"פ 1520/01 שוויצר נ' יושב ראש הוועדה המחוזית לתיכנון ולבנייה פד נו (3) 595. במיוחד מפנה ב"כ המשיבה לדברי כב' השופטת בייניש שם היא קבעה כי המנעות הרשות מהפעלת אמצעי אכיפה יוצרת מניעות רק במקרים חריגים.

אין הנדון דומה לראיה. בפרשת שוויצר עסק צו ההפסקה השיפוטי כנגד צדדים שלישים שרכשו בתים למגורים ולרשות שם לא עמד הליך אחר בו יכולה היתה לנקוט כנגדם.

מאידך ראו ב"ש 3/06 יואב נ' עירית ר"ג (ניתן ביום 8.2.06 ו). עניינה של החלטה זו דומה למושא דיונינו. באותו מקרה נפתח עסק מסוג קיוסק ללא רישיון כדין. הרשות, במקום להוציא צו הפסקה מנהלי על אתר, נתנה מספר אורכות להגשת רישיון. משלא הוגשה הבקשה הוציאה הרשות את צו ההפסקה המנהלי.

נוכח השיהוי בו נקטה המשיבה בפרשת יואב הנ"ל קבע בית המשפט כי דין צו ההפסקה המנהלי להתבטל. בהחלטה זו נקבע כי אין בביטול צו ההפסקה המנהלי כדי ליתן אישור לניהול עסק ללא רישיון. כל שנקבע שם כי על הרשות להוכיח, שעה שהיא מוציאה מלפניה צו הפסקה מנהלי, נסיבות המצדיקות סטייה מהכלל של הליך משפטי רגיל בדרך הגשת כתב אישום.

הוצאת צו הפסקה מנהלי ע"י הרשות הינו סעד חריג. יש בו אף מעין עירוב סמכויות של הרשות המבצעת והרשות השופטת. דהיינו, הרשות היא המאשימה, הקובעת את הממצאים העובדתיים ומכריעה בהן. ככלל אין להתיר את עירוב הסמכויות, אלא במקרים חריגים וקיצוניים.

נראה כי מטרת צו ההפסקה המנהלי אינה אלא צו חירום המוצא על אתר ובדחיפות כדי למנוע סכנה לשלום הציבור ולבריאותו. בעיניננו, גם לשיטת המשיבה, העסק פעל כשנה וחצי במתכונתו הנוכחית והיא לא ראתה דחיפות יתרה בסגירתו.

כלומר, די בשיהוי המשמעותי כדי להביא לידי ביטולו של צו ההפסקה המנהלי. ונבהיר, אין בביטול צו ההפסקה המנהלי מהטעם של שיהוי כדי ליתן כל גושפנקא למבקשים לנהל את עסקם ללא רשיון כדין. בניגוד לפרשת שוויצר הנ"ל, עומדים למשיבה הליכים נוספים בהם היא רשאית לנקוט על מנת לאכוף את החוק.

9.     ההליך הראוי:

המבקשים העידו כי הם מבקשים להוציא רישיון עסק. המצהיר מטעם המשיבה, בהגינותו הרבה, אישר כי עד לאחרונה היו אי סדרים בנושא היתרי בנייה מכיוון שאלה טופלו ע"י גוף אחר. עתה הועבר הנושא לטיפול הוועדה המקומית רמת נגב אשר פועלת להסדרת הנושא.

דרך המלך לפעולה של אכיפת חוק כנגד מפר לכאורי הינה, ככלל, הגשת כתב אישום. בהליך כזה נפרשת מלוא התמונה העובדתית לפניי בית המשפט ופסק הדין ניתן לאחר שמיעת הצדדים באופן מלא וכאשר נטל ההוכחה המוטל על המאשימה הינו מעל לכל ספק סביר.

הליך של צו הפסקה שיפוטי הינו הליך בזק שניתן ללא בירור מלא ומדוייק של מלוא העובדות. יש בצו כזה לעיתים כדי להביא, שלא כדין, לקריסת בית עסק. נראה שעל הרשות לנקוט בסעד כזה כאשר קיימת סכנה תכופה ומיידית לשלום הציבור וההגנה עליו נדרשת לאלתר גם במחיר פגיעה קשה בזכויות הפרט לניהול עיסקו ופרנסותו.

בעיניננו, גם אם נקבל את עמדת המשיבה לפיה מנוהל במקום עסק של מוסך ללא רישיון, הרי שלא השתנה דבר לפחות בשנה וחצי, מאז שהמשיבה מתכתבת עם המבקשים בענין זה. המשיבה לא ידעה להצביע מה דחיפות ראתה לאחר תקופה כה ארוכה להוציא את צו ההפסקה המנהלי, במקום לפעול בדרך המלך של הגשת כתב אישום בו תתברר מלוא התמונה העובדתית.

אשר על כן, הגעתי לידי מסקנה כי דין צו ההפסקה המנהלי שיצא ביום 2.5.06 להתבטל.

מאחר ובין היתר אחת המסקנות היא כי המבקשים מנהלים במקום עסק של מוסך ללא היתר, אין מקום לפסוק להם הוצאותיהם בהליך זה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו מגן

 2. צו מרווה

 3. ביטול צו סילוק

 4. צו פיקוח מיוחד

 5. אי קיום צו בית משפט

 6. בקשה להארכת צו פיקוח

 7. צו זמני למניעת פעולות

 8. ביטול צו לשימוש ארעי

 9. ביטול צו הרחקה מהארץ

 10. ביטול צו הפסקה מנהלי

 11. צו הרחקה מישראל לקטין

 12. הפרת צו שיפוטי סעיף 210

 13. ערעור על צו פיקוח מיוחד

 14. הארכת תוקף צו הפסקה מנהלי

 15. צו חוסם הגשת תביעה בחו''ל

 16. בקשה למתן צו לפרטים נוספים

 17. בקשה לביטול צו הפסקה מנהלי

 18. צו מבית משפט לצאת מהמקרקעין

 19. צו זמני לעיכוב הפסקת התקשרות

 20. צו נגד האישה להחזיר תכולת בית

 21. צו מבית המשפט לאסור על שימוש בשם

 22. צו זמני למניעת נקיטת הליכי גבייה

 23. צו מבית המשפט האוסר על קידום פרויקט

 24. צו זמני שיאסור על שוכר לעשות שימוש באולם האירועים

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון