ביטול החלטת ועדת המכרזים

להלן פסק דין בנושא ביטול החלטת ועדת המכרזים:

פסק דין

1.     מונחת בפני עתירה להורות על ביטול החלטת ועדת המכרזים של משיבה 1, היא עיריית רהט (להלן: "ההחלטה", "ועדת המכרזים", "העירייה", "המכרז") לפיה משיב 2 (להלן: "המשיב") זכה במכרז 12/07 בביצוע פינוי, סילוק והובלת מכולות אשפה בתחום העירייה. לגישת העותרת יש לפסול הצעת המשיב ותחת זאת לקבוע שהיא הזוכה במכרז. הטעם העיקרי לכך הוא שהמשיב לא עמד בתנאי סף של המכרז בדבר בעלות על משאיות שונות.
     
     זהו גלגולה השני של עתירה זו. בהחלטה קודמת החליטה הוועדה להעדיף את הצעת המשיב בהיותה ההצעה הזולה ביותר. העותרת הגישה עתירה שנדונה בפני חברתי כב' השופט דברת (עת"מ 233/08) במסגרתה הגיעו הצדדים להסכמה אשר קיבלה תוקף של פסק דין ולפיה זכייתו של המשיב במכרז תבוטל והנושא יוחזר לדיון בפני הוועדה על מנת שזו "תתן דעתה לעובדה שהחובה להמציא העתק צילומי של רשיונות רכב בבעלות המציע בהתייחס למשאיות רם-סע מכולות 30 קו"ב, הינה תנאי סף במכרז והמשיב 2 שהוכרז כזוכה לא המציא מסמכים אלה, כמו כן הועדה תדון מיהו שצריך לזכות במכרז, תוך שהיא מביאה בחשבון את כל הנימוקים שיובאו בפניה". הוועדה התכנסה בשנית כשבוע לאחר מכן הכריזה בשנית על המשיב כזוכה במכרז, ופסלה את הצעות העותרת והמשיב הפורמלי. יו"ר הוועדה נימק את ההחלטה באופן הבא: "לאחר ששמענו את חוות הדעת המשפטית שהוצגה על ידי היועץ המשפטי, לדעתי המציע שזכה, קיבל הכשרה לעניין שכירות הרמ-סע לאחר הצגת שאלותיו והתשובות שקיבל מנציגי העירייה בישיבת סיור הקבלנים, שרק עכשיו נודע לנו על קיומה". עיון בחוות הדעת מלמד שהיועץ המשפטי של הערייה סבור שיש להעניק פרשנות תכליתית למונח בעלות ברכבים, באופן שהמבחן הקובע הוא שליטה ברכבים, ולפיכך המשיב יצא ידי חובה גם על ידי השכרת הרכבים.

2.     סעיף 2.3 להצעת המכרז קובע: "צירוף המסמכים וקיום התנאים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז". תת סעיף י"א קובע: "על מציע לצרף להצעתו ... העתק צילומי של רשיונות רכב בבעלות המציע ... לגבי: 1. משאית דחס (היפוך בדחס) 2. משאית רם-סע מכולות 30 קו"ב". הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של פסק דין, לפיה מדובר בתנאי סף, מעוגנת בתנאי המכרז. אין מחלוקת שהמשיב אינו בעל משאיות רמ-סע כאמור. הוועדה התגברה על הקושי האמור בשתי דרכים - האחת, פרוטוקול סיור הקבלנים; האחרת, הפרשנות התכליתית - כאשר המשותף לדרכים אלו הינו שהמשיב רשאי לשכור את המשאיות. האם דרכים אלה מתיישבות עם עקרונות המשפט המנהלי בכלל ודיני המכרזים בפרט? לדעתי יש להשיב לשאלה זו בשלילה לגבי כל אחת מהדרכים המוצעות.

     פרשנות תכליתית זכתה למקום מכובד בדיני החוזים, אך דיני המכרזים בנויים על אדנים שונים. סעיף 25 לחוק החוזים (חלק כללי), שכותרתו פירוש של חוזה, מורה שיש לפרש חוזה לפי אומד דעתם של הצדדים. מבחינה מעשית, קיים שוני בין חיי חוזה לבין חיי מכרז. אין זה חריג, שלאחר ניהול מו"מ, חותמים שני צדדים על חוזה שיהא בתוקף תקופה ארוכה. חלוף הזמן כולל שינויים בלתי צפויים הרלוונטיים לביצוע החוזה, ועשוי להבליט חסר במסמך הכתוב, לאמור אי התייחסות למצב מסויים. בנסיבות אלו נכון וראוי להשלים את החסר דרך בחינת אומד דעתם של הצדדים ופרשנות תכליתית במובן הרחב. לעומת זאת, תנאי המכרז מוצגים בפני הצדדים בסמוך למועד האחרון להגשת ההצעות. שוני נוסף - תנאי המכרז מוכתבים על ידי גורם יחיד הוא הרשות ולא נולדים במסגרת משא ומתן בין שני צדדים. לא שיח משפטי בין שווים אלא קביעת מסגרת על ידי הרשות. על כן, תנאי המכרז בכלל ותנאי הסף של מכרז ביתר שאת חייבים להיות ברורים בלשונם. הפרשנות אמורה להיות מובנת לכל. בענייננו, המשמעות היא שבעלות פירושה בעלות ולא שכירות. לו רצתה העירייה לאפשר גם לשוכר רכב להשתתף במכרז, היה עליה לעשות זאת מפורשות. הרי לא מדובר במצב נתון מפתיע. ידוע לכל כי יש בעלי רכב, ויש שוכרי רכב. ההבחנה האמורה בין דיני מכרזים לדיני חוזים בהקשר של פרשנות תכליתית אינה רק עניין מעשי אלא מהותי ועקרוני.

     החוזה הינו פרי הסכמה והוא מתמקד בצדדים לו. אין תימה אפוא שעקרון תום הלב אחז מקום נכבד ביישום החוזה. המכרז משקיף על קבוצת המציעים הפוטנציאליים. עליו להתחשב לא רק בצד שהגיש הצעה, אלא בגורם שבחר שלא להציע. מכאן, שעקרון מנחה בדיני המכרזים הוא השוויון. הדגש לא חל רק על צדדים למכרז, אלא גם על צדדי ג'. הנפקות לענייננו ששינוי תנאי המכרז במהלך סיור קבלנים הינו הליך בעייתי. רשות מציגה תנאים במכרז. בהתאם, שוקלים גורמים שונים אם להשתתף בו, וכנגזר מכך אם להשתתף בסיור הקבלנים. הגורם הבוחר שלא להשתתף במכרז בשל קיומו של תנאי זה או אחר המהווה חלק ממנו, אינו אמור לדעת שקיים סיכוי שהתנאי ישתנה במהלך הסיור. יוצא שמתן היתר לשנות את תנאי המכרז במסגרת סיור הקבלנים פוגע בעקרון השוויון. על כן לא די בכך שצדדים שהשתתפו בסיור שמעו על התנאי. ודוק: לא מדובר בהבהרה או בשינוי טכני, אלא בקביעת תנאי סף חדש על-ידי מתן פרשנות חדשה למונח בעלות, באופן שיכלול שליטה על-ידי שימוש.

התוצאה היא שהן שינוי התנאי בסיור הקבלנים והן הרחבת התנאי על ידי פרשנות תכליתית הסותרת מונח ברור - 'בעלות' - פוגעת בעקרון השוויון ובניהול התקין של הליכי המכרז. תוצאה כזו אין להשאיר על כנה. כב' השופט רובינשטיין התייחס לסכנה הטמונה בפרשנות יצירתית בעניין מגער (עע"מ 6090/05 מ.ג.ע.ר מרכז גביה נ' מ' נתניה ואח', תק-על 2654 (1) (2006): "פשיטא הוא, כי ככל שיוותר כר מועט יותר ל'פרשנות יצירתית' של תנאי מכרז <>, כן ייטב לשוויון, להגינות, ולעשיית צדק עם כולי עלמא. הותרת מרווח לפרשנות בענייני מכרזים <>, משמעה...חוסר יעילות וביטול זמן בועדות המכרזים <>, דיונים שיפוטיים לאחר מכן, וכיוצא בזה; ולא למותר לציין כי כל ההתדיינויות הללו עולות ממון רב לקופת הציבור וגם לצדדים אחרים... כל אלה נאמרים כמשקל נגד לנטייה הרווחת לעתים להקל ראש בפורמליות של מכרזים <>, ובדרך כלל הקלת הראש תהא כשהיא נוחה למקל הראש ומשיגה לו יתרון. אשר על כן, לדידי על מגישי הצעות במכרזים <> לבדוק בשבע עיניים אם מילאו אחד לאחד אחר התנאים למיניהם, ובבוא ועדות המכרזים <> לדון בהם, גישתן צריכה להיות קפדנית..." (וראה גם בג"צ 368/76 גוזלן נ' המועצה המקומית בית שמש, פ"ד לא(1) 505). השיקול המעשי והעקרוני, המשפטי והכלכלי צועדים יחדיו.

להשלמת התמונה יצויין כי בית המשפט לעניינים מנהליים בחיפה הגיע לאחרונה לתוצאה דומה של ביטול זכייה במכרז במצב בו ועדת מכרזים שינתה את תנאי המכרז בסיור הקבלנים. כדברי כב' השופט ר. שפירא בענין אור הייטק (עת"מ 556/08 אור הייטק בע"מ נ' עיריית בארקה ג'ת ואחרים) : "הדרך בה נקטה העיריה של שינוי תנאי במכרז <> בדרך של הודעה על כך למשתתפי סיור <> הקבלנים <> אינה יכולה לעמוד. אם רצתה העיריה לשנות את תנאי הסף של ההשתתפות במכרז <> היה עליה לפרסם החלטתה ברבים, באופן שיאפשר גם למציעים נוספים להתמודד במכרז <>, בהתאם לתנאי הסף החדשים. משלא עשתה כן נפל פגם בהליך המכרז <> המצדיק את ביטולו"
     
3.     לאחר שהגעתי למסקנה שיש לבטל התוצאה של זכיית המשיב במכרז בשל אי מילוי אחר תנאי סף, נותרה הסוגייה האם לקבוע שהעותרת היא הזוכה במכרז, או שמא להותיר גם את אי זכייתה בתוקף?

     ההסתייגות מהתוצאה שהעותרת תזכה במכרז נסובה סביב הטענה שאף היא לא עמדה בתנאי סף במכרז, וזאת ביחס לחסר בערבות שהגישה. סעיף 2.3 יחד עם תת סעיף י"ג קובע: "צירוף המסמכים לקיום התנאים מהווים תנאי מוקדם להשתתפות במכרז ... ערבות אישית בהתאם לנוסח כתב הערבות המצורף כנספח ה' לחוברת המכרז וחתום על-ידי כל בעלי המניות של הקונה במידה והקונה הינו תאגיד ומאושר על-ידי עו"ד". בענייננו, אין מחלוקת שמר רפאל אלון, בעל מניות בעותרת, לא חתם על מסמכי הערבות. העותרת מנסה לגמד את העניין - באמצעות הטענה שמר אלון מחזיק במניה אחת בלבד מתוך 400 המניות שהנפיקה העותרת, קרי 0.25% מהון המניות, וכי רישומו בחברה הינו פורמלי בלבד. מנגד מדגישה העירייה כי תפקידו אינו שולי בחברה, שכן במרשם רשם החברות רשומים שני בעלי מניות - חברה נוספת ומר אלון - והאחרון אף בעל מעמד בחברה שמילא תפקידים בכירים בה. ייתכן כי הנתונים מקזזים אחד את השני או לפחות מקהים את העוקץ בטענת העותרת, ברם אין זה העיקר. כפי שדרישת הבעלות ברורה, כך גם דרישת החתימה של כל בעל מניה בחברה המשתתפת במכרז.

בל נשכח כי מדובר בהחלטת הרשות לפסול את הצעת העותרת בשל אי מילוי תנאי סף. תפקידו של בית המשפט לעניינים מנהליים אינו להחליף את הוועדה, אלא לבחון את סבירות החלטותיה. בראייה זו אין לשלול את עמדת העירייה, אשר בחנה את המקרה עפ"י נסיבותיו, לרבות הזיקה שבין מר אלון לבין העותרת. צודקת העירייה בטיעוניה שהעותרת לא נותנת הסבר משכנע לאי מילוי התנאי. האחרונה לא קיבלה היתר שלא להחתים את מר אלון על ערבות אישית. ברי שיש משמעות כלכלית לחתימה של בעל מניה, כאשר בעל המניה האחר הינו חברה ולא אדם פרטי וכאשר הערבות האישית הינה על סכום בלתי מוגבל. טענת העותרת לפיה חברה א', שהינה בעלת מניות בחברה ב' המשתתפת במכרז, רשאית לחתום כחברה עפ"י עמדת העירייה, אינה פוטרת בעלי מניות אחרים מלחתום, עפ"י תנאי המכרז (בהקשר זה ראה טענת העותרת בסעיף 58 לעתירה, תשובת העירייה בסעיף 84 לכתב תשובתה וסעיף ו' בהשלמת טיעוניה - סעיפים 28-31).

4.     העולה מן המקובץ ששני המתחרים לזכייה במכרז - העותרת מחד והמשיב מאידך, לא עמדו בתנאי הסף. מעניינת גישתו של כל צד, הרואה בתנאי הסף שהוא עצמו לא מילא כעניין טכני ובד בבד לראות בתנאי הסף שהאחר לא מילא כעניין מהותי. ככלל, אין להפלות בין חשיבותם של תנאי סף שונים. העירייה היא היא שבחרה להעניק לתנאי מסויים מעמד רם. אף בראייה הכללית יותר נראה שראוי בנסיבות העניין להכיל דין אחד על שני המציעים.

     העתירה מתקבלת. הנני מורה על ביטול החלטת הוועדה בדבר זכיית המשיב במכרז. החלטת הוועדה בדבר דחיית הצעת העותרת עומדת בעינה. כזכור, הצעת הצד השלישי במכרז - צד פורמלי בהליך דנא - נפסלה גם היא.

     בנסיבות העניין ולאור הנימוקים שפורטו הנני מחייב את העירייה לשלם הוצאות העותרת ושכר טרחת עו"ד בסך 18,000 ₪ להיום ואת המשיב לשלם לעותרת הוצאות ושכר טרחה בסך 7,000 ₪ להיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון