תקלות באופנוע משומש
תקלות באופנוע משומש

להלן פסק דין בנושא תקלות באופנוע משומש:

פסק דין

א.     רקע
     ביום 20.7.04 רכש התובע מהנתבעת אופנוע מסוג "הונדה" 4F 600 CBR בעלות של 51,000 ₪, בהתאם להסכם הרכישה, הוא נספח א' לכתב התביעה.
     סעיף 5 להסכם, המודגש באותיות כהות יותר משאר ההסכם, קובע: "הקונה מצהיר בזאת כי בדק את הרכב הנ"ל, וכי אין ולא יהיו לו כל תביעות או טענות כלפי המוכר או כלפי "מוטו דיל" בגין האופנוע. ליקויים, במידה וישנם, נלקחו בחשבון בעת קביעת התמורה."
          סעיף 14 קובע: "הערות : המוכר מתחייב שילדה, מנוע, גיר תקין".
טרם הרכישה, הציג מנהל הנתבעת לתובע טופס בדיקה שנערך לאופנוע על ידי מוסך “מוטומניה” מיום 15.7.04 וממנו עולה כי מצב האופנוע תקין. בדיקה זו נערכה לבקשת אדם אחר אשר התעניין באופנוע.

ב.     טענות התובע

1.      האופנוע נרכש לאור טופס הבדיקה מטעם “מוטומניה” ולאור המצג שהציג נציג התובעת בשם תומר, לפיו הוא מכיר את האופנוע היטב, מצבו טוב והוא מכר אותו, טרם רכישה זו, שלוש פעמים.
     מספר ימים לאחר הרכישה החלו עולים רעשים ממנוע האופנוע ומנהל הנתבעת טען בפניו שיש לשמן את השרשרת, אך הרעשים לא פסקו. התובע פנה למספר מוסכים ולטענתו, אלה העלו שיש רעשים שבקעו "מהקראנק" של המנוע התחתון.

2.          מוסך "“פרוסיקל” בע"מ, לו שילם התובע 200 ₪ לבדיקה, חיווה דעתו, בנספח ג' לכתב התביעה, שקיימים רעשים בגל הארכובה או הטלטל, בחלקו התחתון של המנוע ויש לפרקו להערכה מדויקת. בהתאם לאותה חוות דעת היה צורך לבצע את התיקון מיד כדי למזער את הנזק.
     מחוות הדעת עולה שהיה שיחזור שבר בבלוק מנוע במכסה מגנטו ועלות התיקון הוערכה בכ- 7,000 ש"ח.
     התובע שב אל הנתבעת ומנהלה השיב לו שהאופנוע נמכר על פי בדיקת “מוטומניה” וכי התחייבותו לתקינות המנוע שניתנה בהסכם הרכישה מסתמכת על בדיקה זו לכן כל טענה יש להפנות ל”מוטומניה”.

3.     בשלב זה רכש התובע את טופס בדיקת המנוע מ”מוטומניה” ב- 200 ₪, תוך שהובהר לו שאחריות הבדיקה היא ל- 3 חודשים. מכיוון שטופס הבדיקה לא נעשה עבורו הוא הופנה חזרה אל הנתבעת.
     הנתבעת התנערה אף היא מאחריותה והסכימה לרכוש את האופנוע בעלות נמוכה מזו ששילם התובע עבור רכישתו.

      4.     התובע מסר את האופנוע לתיקון ולאחר פירוקו הסתבר שלא ניתן לתקן את הקראנק אלא להזמין חדש. נמצא שהמנוע כולו שוחזר בריתוכים וכן נמצאו במנוע חלקים פגומים שנגרמו עקב היות גל הארכובה עקום. לטענת התובע מדובר בפגמים בטיחותיים מסוכנים והיה חובה לתקנם.
     האופנוע הושבת מחודש אוגוסט 2004 ועד חודש ינואר 2005 כדי להמתין לייבוא מנוע חדש ותיקונו.
     עלות תיקון האופנוע והמנוע הייתה 15,201.20 ₪, בהתאם לחוות דעת שמאי. (נספח ד' לכתב התביעה).

      5.          לטענת התובע, בעת מכירת האופנוע הציגה הנתבעת מצג שווא בדבר מצבו המכני הטוב של האופנוע וניהלה מו"מ שלא בתום לב, בהטעיה של ממש, תוך סיכון התובע בליקויים בטיחותיים ותוך שהתובע, בין היתר, הסתמך על בדיקת "“מוטומניה”" שהוצג על ידי הנתבעת.
     לטענתו, הנתבעת הפרה את הסכם הרכישה והתחייבותה המפורשת לתקינות השילדה, המנוע והגיר וסירבה להכיר באחריותה לתקינות האופנוע והמנוע בפרט, למרות שהתחייבה לכך.

           6.     התובע עותר לכך שהנתבעת תשלם את נזקיו כמפורט:
           חוות דעת ראשונית ממוסך “פרוסיקל”               200 ₪
               רכישת טופס בדיקה מ”מוטומניה”               200 ₪
           עלות תיקון המנוע והליקויים שנגרמו מפאת מצבו          15,201.20 ₪
               חוות דעת שמאי                              2,138 ₪.
               עגמת נפש והשבתת האופנוע ל-6 חודשים               15,000 ₪
               ירידת ערך בשל התקנת מנוע ייבוא                7,000 ₪
          לצורכי אגרה הועמדה התביעה על סך                34,000 ₪.

ג.     טענות הנתבעת

      1.     טופס הבדיקה אשר נערך ביום 15.7.04 במוסך “מוטומניה” הוצג לתובע טרם הרכישה ביוזמת מנהל הנתבעת. מטופס זה עולה שנמצאו ליקויים רבים, שעיקרם רעש מוגבר במנוע ותאונה שעבר האופנוע. באותה בדיקה, המנוע עצמו, כולל דחיסה, דליפה, הילוכים ושילדה נמצאו תקינים. טופס הבדיקה נמסר לתובע,למרות הממצאים הנ"ל, מיוזמת מנהל הנתבעת והתובע החליט, למרות המפורט בו, לרכוש את האופנוע. לאור הליקויים שנמצאו התובע שילם עבור האופנוע רק 50,000 ₪ לעומת מחיר המחירון בסך 56,000 ₪ ובנוסף הוחלפו 2 צמיגים ששווים 1,600 ₪ ללא תמורה נוספת.
התובע רשאי היה לקחת את האופנוע לבדיקה טרם רכישתו וטענתו בסעיף 4 לכתב התביעה בדבר תקינותו עומדת בסתירה לטופס הבדיקה.

2.     מספר ימים לאחר הרכישה התובע טען שיש רעשים מהמנוע ודרש פיצוי. רעשים אלה היו קיימים קודם לכן כמפורט בטופס הבדיקה. הנתבעת הציעה לו לרכוש ממנו בחזרה את האופנוע, בניכוי הוצאותיה בסך 2,000 ₪ וזאת למרות ההסכם בין הצדדים, המחיר המופחת ששולם, התחייבותו על פי סעיף 5 להסכם והעובדה שהרעשים היו טרם רכישת המנוע. התובע סרב להצעה זו.

      3.     הנתבעת דוחה את טענות התובע למצג שווא, הטעיה וטוענת לשקיפות מלאה של מצב האופנוע.
     מטופס הבדיקה אשר הוצג לתובע ביוזמת הנתבעת עולה שהאופנוע עבר תאונה אחת לפחות, חלקים ממנו עקומים, שבורים ופגומים, יש ליקויים בכל מכלולי האופנוע ועולים רעשים מוגברים מהמנוע, למרות שהמנוע במצב טוב. לאור זאת הורד מחירו והוחלפו צמיגיו כך שניתנה לתובע הנחה בסך 8,100₪.יתרה מכך,בהסכם נקבע פיצוי בסך 1,000₪.

4.     התחייבות הנתבעת לתקינות שילדה מנוע וגיר היא בכפוף לטופס הבדיקה ואין כל היגיון שהיא תתחייב לתקינות חלקים, שכבר על פי טופס הבדיקה היו לקויים.
לגרסת הנתבעת, גם חוות הדעת של מוסך "“פרוסיקל”, הגיעה לממצאים של “מוטומניה” ולמרות שהאופנוע נסע כראוי, התובע בחר לפרקו ולשפצו.
גם התובע מודה בסעיף 10 לכתב התביעה שרכש את האופנוע על סמך ממצאי טופס הבדיקה ושהתובעת הודיעה לו יש רעשים במנוע שהם באחריות “מוטומניה”. לכן, אם קיימת לתובע כל טענה שהיא עליו להפנותה כלפי עורך הבדיקה ובכל מקרה הליקויים היו ידועים לו טרם הרכישה.

5.     לטענת הנתבעת, ממצאי בדיקת "פרוסקייל" תואמים את ממצאי בדיקת “מוטומניה” וגם על פי ממצאיה המנוע תקין. הממצא של חריטת מנועים עקב מכות חיצוניות מתיישב עם ממצא הנתבעת שהאופנוע עבר תאונות.
התובע לא טרח לקבל הצעת תיקון נוספת, בפרט נוכח העלות הגבוהה של הצעת “פרוסיקל”.
לטענת הנתבעת, התובע נתן את האופנוע לבדיקה גם במוסך "הונדה", בבדיקה זו לא נמצאו תקלות והתובע לא המציא את מסמך הבדיקה.

6.     התובע לא המציא את החלקים הפגומים, לטענתו, לבדיקה ולא הסכים להצעת הנתבעת לרכשו במחיר הקנייה בקיזוז 2000 ₪ הוצאות הנתבעת ולא המציא כל חשבונית מס לפיה תוקן האופנוע. התובע רכש את המנוע בחו"ל ולא בארץ ובכך ייקר את עלותו.

ד.          דיון

           1.     האופנוע נשוא תביעה זו, נרכש על ידי התובע מהנתבעת בהסכם ובו שני סעיפים רלוונטים לתביעה שבפני.
          סעיף 5 להסכם שאותיותיו מודגשות, לשונו כדלקמן:
"הקונה מצהיר בזאת כי בדק את הרכב הנ"ל, וכי אין ולא יהיו לו כל תביעות או טענות כלפי המוכר או כלפי "מוטו-דיל" בגין האופנוע הנ"ל. ליקויים, במידה וישנם, נלקחו בחשבון בעת קביעת התמורה".
          סעיף ההערות בסיפא של ההסכם: "המוכר מתחייב שילדה, מנוע, גיר תקין".

לטענת התובע, הנתבעת התחייבה בהתאם לסיפא של ההסכם לתקינות המנוע ולטענת הנתבעת, התחייבותה זו כפופה לטופס הבדיקה אשר נעשה ב”מוטומניה” עבור רוכש פוטנציאלי אחר, הוצג לתובע טרם הרכישה ובו מצוין כי שלדת הזנב עקומה קלות, יש רעידות בכידון בעזיבת ידיים , טלסקופים עקומים קלות , שפשופים קלים במזלג האחורי ופגמים נוספים כמפורט בטופס הבדיקה. התובע בחר שלא לערוך לאופנוע בדיקה נוספת במכון אחר טרם רכישתו.

2.     לטענת התובע, הוא האמין לדברי מנהל הנתבעת בדבר מצבו התקין של האופנוע ולמרות שעבר תאונה, מצבו טוב. לגרסתו תנאי לרכישת האופנוע הייתה התחייבות הנתבעת למנוע תקין כפי שנרשם בהסכם.
לאור הסתמכותו על המצג שהציג מנהל הנתבעת ולא על טופס הבדיקה לא ערך בדיקה נוספת למנוע. בהמשך עדותו אישר שכן הסתמך על טופס הבדיקה.
     לטענתו, משהחלו לעלות ממנו רעשים ימים מספר לאחר רכישתו, פנה לבדיקה למספר מוסכים, אשר העלו כי יש בעיה ב"קראנק" (גל ארכובה) של המנוע התחתון.
     למרות טענת התובע לפיה, פנה למוסכים נוספים, הציג התובע לתיק בית המשפט בדיקה אחת בלבד מטעם מוסך "“פרוסיקל”", אשר תיקן את האופנוע.
לגרסתו, בשלב הראשוני לא ביקש כל פיצוי, אלא שהנתבעת תתקן את האופנוע והנתבעת הציעה לרכוש את האופנוע במחיר נמוך ב- 3,000 ₪ ממחיר הרכישה.

3.     מר ששון רונן, שמאי רכב, הגיש מטעם התובע חוות דעת מומחה לאחר שבדק את האופנוע כ- 5 שבועות לאחר הרכישה וקבע כי יש לתקנו בעלות של 15,201.20 ₪ כאשר הפרמטר היקר ביותר הוא מנוע מושלם משומש בסכום של 11,000 ₪.
משנשאל לפער בין הצעת המחיר של “פרוסיקל” שעמדה על 7,000 ₪ לבין חוות דעתו שעומדת על 15,000 ₪ השיב כי יש מקרים שלא רואים נזק למנוע טרם פירוקו וגם בהצעה של “פרוסיקל” רשום שיש לפרק את המנוע לצורך הערכה מדויקת. לגרסתו מנועים מיובאים הם יקרים וטובים מאלה שהם מתוצרת הארץ(עמוד 6 שורות 26-19 ).
                                   
4.      מנהל הנתבעת, תומר גיל, הצהיר בפני כי התובע בחר שלא לבדוק את האופנוע טרם רכישתו ובניגוד להמלצתו. הליקויים המפורטים בטופס הבדיקה של “פרוסיקל”, נלקחו בחשבון בעת שנקבע מחיר הרכישה והתחייבותו לעניין גיר מנוע ושילדה תקינים, התבססה על טופס הבדיקה של “מוטומניה”.

לגרסתו, התובע סיפר לו כי בבדיקה שנערכה לאופנוע במוסך "הונדה", עלה שהמנוע תקין ומדובר ברעשים סבירים.
בכל מקרה, מחירו של מנוע מושלם הוא 8,000 ₪ וגם הצעת התיקון של “פרוסיקל”, הייתה 7,000 ₪.

שמאי מטעמו, עלי דויטש, לא יכול היה לבדוק את המנוע, כיוון שהוא פורק לחלקים קטנים, אשר לוקטו מארגזים שונים במוסך “פרוסיקל”.

5.     בחקירתו הנגדית השיב מנהל הנתבעת, כי הוא איש מכירות במקצועו ולא מכונאי. טופס ההסכם הוא "קדם בדיקה" ומכוחו יש לרוכש אופציה לבדוק את האופנוע בכל מוסך שיבחר. הוא אישית הראה לתובע את טופס הבדיקה טרם הרכישה( עמוד 9 שורות 2-1 לפרוטוקול). האופנוע היה תקין ונסע כראוי ללא רעשים חריגים.
לאור טופס הבדיקה והמפורט בו, התחייב לתובע למנוע וגיר תקינים, כיוון שאינו מכונאי.

6. מהראיות והעדויות אשר הובאו בפני עולה, שמנהל הנתבעת הציג מיוזמתו בפני התובע, טרם רכישת האופנוע, טופס בדיקה שנערכה לאופנוע ביום 15.7.04, במוסך “מוטומניה”, לבקשת אדם שלישי. התובע רכש את האופנוע ביום 20.7.04 דהיינו 5 ימים לאחר שנערכה בדיקה זו.

איני מקבלת את טענת ב"כ התובע בסיכומיה לפיה, מנהל הנתבעת הציג את טופס הבדיקה כדי למנוע ממנו לערוך בדיקה בכל מוסך אחר. מדובר בטופס בדיקה שנערך על ידי מוסך מורשה, עבור רוכש פוטנציאלי אחר, והיה זה ראוי והגון שהנתבעת תציג טופס זה לתובע, כדי לחסוך מכספו וכך אכן עשתה. מדובר בתובע בגיר,אשר בחר לרכוש את האופנוע ללא בדיקה נוספת, למרות שיכול היה לעשות כן ואין לו להלין אלא על עצמו.

איני מקבלת את טענתה לפיה מנהל הנתבעת גילה ידע ובקיאות במכונאות. כל תשובותיו היו לא לעניין מקצועי של מכונאות אופנועים אלא כמי שמתעסק בתחום וזה מקצועו.
מנהל הנתבעת לא יכול היה לחוות דעתו לעניין המקצועי טכני של האופנוע ואף העיד בפני שאינו בעל הכשרה במכונאות (עמוד 8 שורה 12 לפרוטוקול).

7.      מעבר למפורט בסעיף 5 להסכם ולפיו לתובע לא יהיו כל תביעות ו/או טענות בגין ליקויים, הרי שעל התובע היה, טרם רכישת האופנוע לבדוק אותו בכל מוסך לפי בחירתו.
לעניין זה כבר נקבע כי ככל שחלה על המוכר חובת הגילוי, חל על הקונה הכלל של "יזהר הקונה".(ת.א. 88479/99 לניר ראובן ואח' נ' עו"ד אוזנה סיגל. תק-של 2004(3), 6327.
התובע בחר שלא לבדוק את האופנוע במוסך אחר ומאידך מנהל הנתבעת גילה את כל שידע אודות האופנוע מטופס הבדיקה.
התובע לא הוכיח שמנהלת הנתבעת ידע על ליקוי כל שהוא מעבר לטופס הבדיקה.
"טענת חוסר תום לב בניהול מו"מ על פי סעיף 12 לחוק החוזים (חלק כללי) תשל"ג 1973, היא טענה כבדת משקל. טענה זו המטילה דופי ביושרו ובתום לבו של צד להליך, מחייבת נטל הוכחה כבד מהרגיל." (ת.א. 110565/01 חברת יחזקאל מורד בע"מ נ' חב' רון רד בע"מ. תק-של 2004(2), 1073
מנהל הנתבעת הסתמך על טופס הבדיקה אשר נערך עבור מי שהתעניין ברכישת האופנוע ולא עבור הנתבעת ומנהלה היה רשאי להסתמך עליו ולהאמין לתוצאות הבדיקה. הן התובע והן מנהל הנתבעת הסתמכו על טופס הבדיקה "הניטרלי". כפי שצוין לעיל, מנהל הנתבעת אינו מכונאי ולכן הסתמכותו על טופס הבדיקה, הייתה התנהגות ראויה של איש שיווק אופנועים סביר, אשר אינו מכונאי.

איני מקבלת את טענת ב"כ התובע לפיה הנתבעת נהגה בחוסר תום לב בשלב הטרום חוזי.
מנהלה, גילה לתובע בהגינותו את כל שהיה בידו למרות שטופס הבדיקה לא היה "נקי" מליקויים.

8.      לעניין טענת ב"כ התובע כי מדובר בחוזה אחיד, סעיף 5 להסכם הוא הסעיף הרלוונטי לענייננו מודגש באותיות גדולות ועבות יותר משאר ההסכם.
נקבע בת"א (תל-אביב-יפו) 60143/03 - בר מדיקס בע"מ נ' צדיק מנחם קמאל . תק-של 2004 (4), 893 ,עמ' 897 "השגה זו היא כוללנית. עצם העובדה שהסכם הוא חוזה אחיד, אינה מהווה בסיס לביטולו. חוזה אחיד אינו בלתי חוקי, ובית המשפט אינו מבטל הסכמים אחידים באש הם אחידים אלא רשאי הוא לבטל או לשנות תנאי זה או אחר בחוזה אחיד שיש בו - בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות - משום קיפוח לקוחות או משום יתרון בלתי הוגן של הספק העלול להביא לידי קיפוח לקוחות."
לא מצאתי כל תנאי מקפח בהסכם זה והתובע אף לא מצביע על תנאי מקפח בחוזה.

      9.      התובע לא עשה דבר למזעור הנזק. התובע מאשר שהנתבעת הציעה לרכוש את האופנוע במחיר הרכישה בהפחתת 3,000 ₪. (סעיף 15 לתצהירו). משראה שעלות התיקון כה גבוהה, היה עליו למזער את הנזק, להחזיר לה את האופנוע לקבל לידיו 48,000 ₪ מתוך 51,000 ₪ ששילם ולמזער את נזקו. בשלב מאוחר יותר הייתה עומדת לו הזכות להגיש תביעה על יתרת הסכום אותו ביקשה הנתבעת להפחית מסכום הרכישה, עבור הוצאותיה.
התובע מאשר בסיכומי התשובה שרכש את האופנוע במחיר מופחת ממילא ולכן תשלום 3,000 ש"ח עבור הוצאות הנתבעת בנסיבות המקרה היה סביר.

10.     למעלה מן הצורך אציין כי הנזק הנטען על ידי התובע נראה גבוה ומופרז. הצעת התיקון של “פרוסיקל” הינה במחצית הסכום מחוות דעתו של השמאי מטעמו של התובע ומחצית הסכום הנטען על ידי התובע כנזק שנגרם לאופנוע.
לעניין זה יש לציין כי שמאי מטעם הנתבעת לא יכול היה לבדוק את הנזק הנטען לאור מצב אחזקתו של המנוע וחלקיו על ידי התובע, או מי מטעמו. איני מקבלת את טענת התובע בסיכומי התשובה שאין ממש בטענה זו. גם השמאי מטעם התובעת וגם מנהל הנתבע העידו בפני שהמנוע פורק מהאופנוע.

      11.      לאור המקובץ בפסק דיני, התובע לא הוכיח שהנתבעת, או מי מטעמה, פעלו בחוסר תום ו/או ברשלנות ו/או הציגו בפניו מצג שווא, טרם שרכש את האופנוע.
התובע לא הוכיח שהנזקים הנטענים אינם תואמים את טופס הבדיקה, כאשר עמדה בפניו האפשרות לבדוק את האופנוע טרם רכישתו.
               אני דוחה את התביעה.
                התובע ישלם לנתבעת הוצאות שכ"ט בסך 3,500 ש"ח.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נזקי רכוש אופנוע

 2. שחרור אופנוע תפוס

 3. תקלות באופנוע משומש

 4. פגמים בייצור אופנוע

 5. התהפכות עם אופנוע ים

 6. תאונת אופנוע בטיול טבע

 7. ביטוח אופנוע ים

 8. תאונה עם אופנוע ים

 9. חוב פרמיה ביטוח אופנוע

 10. רעש טרקטורונים ואופנועים

 11. פגיעת אופנוע בדלת מכונית

 12. תאונת דרכים עם אופנוע חדש

 13. נסיעה עם אופנוע על המדרכה

 14. התקנת מערכת מיגון לאופנוע

 15. פיצוץ אופנוע - תאונת דרכים

 16. עורך דין תאונת אופנוע מומלץ

 17. פיקוח מפרק חברה על כונס נכסים

 18. אחריות נהג אופנוע לתאונת דרכים

 19. איסור נהיגה על אופנועי ים בחוף הים

 20. פציעה של נוסעת שהורכבה בתאונת אופנוע

 21. תאונה עם אופנוע של חבר שלקח את האופנוע לסיבוב

 22. תאונת דרכים: התובעת טוענת כי נהג האופנוע הגיע במפתיע מימין

 23. תאונת דרכים: בעת שרכב על אופנוע הגיע מימינו רכב לא ציית לתמרור "עצור"

 24. פוליסת הביטוח של האופנוע, כיסתה רק את נזקו של בעל האופנוע ולא נזקים של רוכב אחר

 25. טוען כי הנתבע עקף את האופנוע וחזר לנתיב הנסיעה מוקדם מדי ופגע באופנוע וגרם להתהפכותו

 26. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון