תביעה נגד מוסך על תיקון רכב

להלן פסק דין בנושא תביעה נגד מוסך על תיקון רכב:

פסק דין

עובדות

  1.      התובעת הינה יבואנית כלי רכב וחלפים וכן בעלת מוסך מרכזי לתיקון כלי הרכב המיובאים על ידה.
  2.      הנתבעת החזיקה ברכב מסוג קאיה פרג'יו מספר רשוי 27-161-31 (להלן: "הרכב").
  3.      הנתבעת הזמינה מהתובעת שיפוץ וטיפולי מנוע ברכב שבחזקתה. עלות הטיפול לפי החשבוניות המצורפות לכתב התביעה: הינו 7,365 ₪ (כולל מע"מ). לאחר 6 חודשים לערך מיום השיפוץ התעוררו תקלות עם הרכב והמנוע המשופץ.
  4.      בעקבות התקלות במנוע, הזמינה הנתבעת שיפוץ מנוע נוסף על ידי מוסך אחר, בעלות 15,500 ₪ (20,054 כולל מע"מ).


המחלוקת
5.     הצדדים הגישו תובענה ותובענה שכנגד. לטענת הנתבעת התיקון היה "מרושל" ולכן היא טוענת לקיזוז הוצאותיה. לחילופין הנתבעת טוענת לנזקים בשווה ערך לעלות החלפת המנוע בתוספת הפחתת ערך הרכב עקב התיקון ושיפוץ מנוע. הצדדים טוענים ל"פיצוי" בגין טרחה מיותרת.
6.     הצדדים הגישו חוות דעת בעניין שיפוץ המנוע השנוי במחלוקת. חוות הדעת מתייחסות למצב המנוע והאם השיפוץ בוצע במקצועיות או בצורה רשלנית (אשר הצריך שיפוץ שני), דבר אשר חייב החלפתו.
     המומחה מטעם התובעת קבע בחוות דעתו שהמנוע היה תקין לאחר השיפוץ ואין קשר בין התקלה ובין העבודה אשר בוצעה. המומחה מטעם הנתבעת קבע בחוות דעתו שהשיפוץ לא בוצע בצורה מקצועית, לכן עקב רשלנות התובעת נאלצה הנתבעת להחליף את המנוע.
דיון
7.     למעשה הנתבעת מבקשת לקזז בין תובענת התובעת בגין שיפוץ ובין התובענה שכנגד בגין שיפוץ מנוע כושל אשר בוצע על ידי התובעת. אי לכך אין התובעת זכאית לפיצוי ואפילו חייבת לפצות את הנתבעת.
8.     ברור שבכל טענה כנגד ביצוע שיפוץ מנוע באופן מקצועי על ידי התובעת נטל הראיה ושכנוע על הנתבעת. זה מאחר והנתבעת מודה שלא שילמה בגין עלות שיפוץ ואף טוענת לפיצוי. מדובר ב"הודאת והדחה", על הטוען לדחיית התובענה להוכיח את טענותיו. (מפנה לספרו של כב' הנשיא השופט אורי גורן, בית משפט המחוזי בתל אביב - יפו, סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה שמינית תשס"ה-2005 (להלן: "גורן").
"מקום שהנתבע מתגונן בטענה מסוג "הצעה והדחה", רואים
אותו כמודה בטענת החוב, בעוד את העובדות, המצדיקות את
הדחה, עליו להוכיח ולא יזכה התובע בתביעתו. לכן נטל הראיה
על הנתבע (ראה: ע"א 772/80 שריבר נ. שטרן פ"ד לח(2) 143,
146 ג')".

על אחת כמה וכמה כאשר קיימת טענת קיזוז (ראה ע"א 2196/93 מכבסת שלג חרמון בע"מ נגד סלע חברת ביטוח בע"מ, נ(3) 744, כמו כן נטל הראיה ונטל השכנוע שכנגד על מי שהגיש את התובענה שכנגד.
9.     כדי לזכות בטענותיה על הנתבעת להוכיח קיום קשר סיבתי בין מעשה התובעת בתיקון ושיפוץ המנוע ובין שריפת המנוע, אשר הביא לשיפוץ/תיקון, השני. דהיינו על הנתבעת להוכיח את הקשר הסיבתי בהטיית מאזן הסתברות הראיות. אין להסתפק בחוות דעת המצביעה על הסבר "אפשרי" כי אין בקיום מספר הסברים סבירים כדי להרים את נטל הראיה הנדרש.
10.     הוגשו על ידי הצדדים דוחות וחוות דעת.
א.     מטעם התובעת הוגש דו"ח מטעם המאטריקס הנדסה בע"מ בהודעה מיום 10.1.2001. בדו"ח המסקנות היו כדלקמן:

  1.      נמצא בלאי ברזל גבוהה מאוד (שרוולים) וכן בלאי אלומיניום (בוכנות) ובדיל (טבעת שימון).
  2.      התכונות הפיזיקליות של השמן מדדו ונמצא כמות גדולה בערך של פיח שמנעה אפשרות למדוד את צמיגות השמן, לכן בוצעה מדידה לתכולת הפיח-והכמות חריגה.

     מאפייני השמן הכוללים חומציות ובסיסיות ראים סבירים לשמן מנוע. מן הממצאים לא ניתן לקבוע כי יש פגם בשמן, ניתן עם זאת לקבוע כי המנוע עבד בתנאים של שריפי בלתי מושלמת שגרמו להיווצרות פיח רב. הגורמים האפשריים לכך - מסנן אוויר סתום, מזרקים או משאבת דלק, פיגומים, תזמון לקוי וכיו"ב.
     ב.     מטעם הנתבעת הוגשה חוות הדעת של פסו משה אשר לפיה:
"מבדיקת המעבדה עולה שהמנוע עמד בתנאים של שריפה בלתי מושלמת שגרמה להווצרות פיח בחלל השריפה של המנוע...
סתימת מעברי השמן גרמה למנוע לעבוד בחום מעל המותר. התחממות המנוע גרמה לכיווצו ולאיבוד תכונות השמן.
ג.     התובעת הגישה כנגד חוות דעת של מר פסו חוות דעתו של דוד נמרי מהנדס רכב אשר סיכם בהתייחסות לחוות דעתו של משה פסו כדלקמן:
כלומר ליקויים, הנובעים מחוסר טיפול,כאמור ברכב לא משיפוץ מנוע לא טוב. לפי נסיוני הסיבה להיווצרות פיח במנוע נובעת מחוסר טיפולים ברכב ולא משיפוץ המנוע....
מסקנה: על סמך החומר שעמד בפני והנסיון הרב בתחזוקת כל רכב - הנזק במנוע הרכב, נבע אך ורק מאי ביצוע טיפולים ברכב במועד הנדרש על ידי יצרן הרכב ולא משיפוץ מנוע לא תקין.
ניתן להסיק את המסקנה שחוות דעתו של מר דוד נמרי, המומחה מטעם התובעת, עולה בקנה אחד עם הדו"ח מטריקס. אין שום פגם בכך שמר נמרי לא בדק את המנוע בעצמו. מדובר בחוות דעת לגבי נתונים ומסקנות של אחרים. למעשה מדובר בחוות דעת "פורנסית" קלסית. לא זו אף זו אין בין שתי חוות הדעת הנ"ל סתירה עם חוות דעתו של מר משה פסו. זאת מאחר ומר פסו אינו קושר בין תופעת שריפה בלתי מושלמת ובין השיפוץ בהעדר טיפול וכוון במנוע.
11.     על פי המסמכים בתיק בית המשפט שגמע 42,000 ק"מ במנוע המשופץ בטרם גילו הבעיה/ליקויים אין יסוד טענות קיזוז ותובענה שכנגד ע"י הנתבע.
     יתרה מכך התיקון במנוע המשופץ בוצע 6 חודשים לאחר ביצוע השיפוץ ע"י התובעת, דבר שלעניות דעתי (בהעדר ראיה מוצקת ותומכת), מביא לניתוק כל קשר סיבתי אפשרי.
12.     הוכחת קשר סיבתי בין מעשה ותוצאה הינה חיונית. בהעדר הוכחת קשר סיבתי, דין התובענה שכנגד וטענות הקיזוז להדחות.
     הנתבעת בסיכומיה מנסה להתמודד בממצאי החוות דעת/דוחו"ת, אולם אין בהסברים ופענוח הממצאים כדי להגיע לרמה של הוכחת קשר סיבתי הנדרש. שריפת המנוע בשל שריפה בלתי מושלמת הינו גורם בין מספר גורמים אפשריים אשר ביניהם: העדר טיפול כראוי או ביצוע שיפוץ מנוע לא מוצלח.
סיכום
13.     אין בחומר בתיק בית המשפט ראיה אשר שוללות כהסבר סביר, העדר טיפול נכון כגורם לשריפת המנוע. יתרה מכך פרק הזמן שעבר של 6 חודשי, ו- 42,000 ק"מ אשר נסע הרכב מונעת הכרעה בין ההסברים הסבירים לשריפת המנוע. לכן התובענה שכנגד נדחית, תובעת ק.מ. קוריה בע"מ מתקבלת ונדחית כל טענת קיזוז.
14.     הנתבעת טוענת בסיכומיה לחוסר יריבות בשל קיום שוני בשם הנתבעת והשם המזמין בחשבוניות נשוא התובענה. אם מדובר בטענה רצינית אזי לא היה מקום לתובענה שכנגד. הנתבעת היתה מסתפקת בטענת "חוסר יריבות" כמגן שלם. לא הובאו ראיות בענין. לכן ניתן להסיק את המסקנה שקיימת יריבותה בין הצדדים.
15.     בס' 13 לכתב הגנה מטעם הנתבעת קיים טיעון שהצדדים הסכימו לקיזוז עקב חוות דעת אשר הוצגה בפני נציגה התובעת.
     התובעת בסיכומיה דוחה את טענת הנתבעת על קיום הסכם קיזוז.
הנתבעת בסיכומיה לא התייחסה לאותו הסכם הנטען בכתב הגנה למעט טענה כללית שהיא חוזרת על כל הנטען בכתב תביעה (הכוונה לכתב הגנה).
     לא הוכח קיום הסכם קיזוז. בהעדר הוכחת קיום ההסכם יש להתייחס לנטען שחלק מו"מ הצדדים לפשרה. אין בית המשפט מתייחס להצעות לפשרה אלא אם כן הצעת הפשרה מקבלת אור וגידים של הסכם ממש שניתן לחייב את הצדדים לפועל לפיו, (ראה: ע"א 172/89 סלע חברה לביטוח בע"מ נ' סולל בונה פ"ד מז (1) 311).

סיכום
אשר על כן, הנני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעת סך כולל של 7,365 ₪.     
סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 10.12.00 ועד התשלום בפועל.
על הנתבע לשלם לתובעת סך של 5,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק בגין הוצאות
שכר טרחת עו"ד. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום בפועל.
התובענה שכנגד נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון