תביעה לתשלום על שירותי בזק
תביעה לתשלום על שירותי בזק

להלן פסק דין בנושא תביעה לתשלום על שירותי בזק:

פסק-דין

מבוא וטענות הצדדים

 1.      לפניי תביעה לתשלום עבור שירותי בזק.
 2.      התובעת טוענת כי הנתבע חתם על הזמנת הקו בדירתו, ולפיכך הוא חייב לפרוע את החשבון בגינו.
 3.      הנתבע טוען שהקו הוזמן על ידי ידידה שהתארחה בביתו תקופה קצרה ('טלי'), אשר הונתה אותו והתקשרה עם התובעת שלא בהרשאתו. הוא מכחיש את חתימתו-הנחזית על טופס ההתקנה, שלמעשה מהווה גם התחייבות חוזית לתשלום עבור הקו. עוד טוען הנתבע שאינו יודע קרוא-וכתוב, ונעזר בשכנים כשהוא נזקק למיומנויות אלה. לטענתו, המכתב לתובעת מיום 23.12.01 נכתב על ידי טלי, למטרותיה, ללא מעורבותו ושלא בידיעתו.
 4.      התובעת טוענת כי החתימה על טופס ההתקנה דומה לחלוטין לחתימת הנתבע בהקשרים שונים בתיק, לרבות על ת/1, וכי אין להאמין לטענת הזיוף - כמו גם לטענת האנאלפאביתיות.
 5.      הצדדים הסכימו כי יינתן פסק דין על יסוד החומר שבתיק, לרבות פרוטוקול חקירתו של הנתבע לפני הרשמת כ' לוי ודבריו בדיון לפניי.


דיון והכרעה
6.     'המוציא מחברו עליו הראיה'. משהנתבע הכחיש את חתימתו על טופס ההתקנה, עבר הנטל לתובעת להוכיח את אמיתות חתימתו. זיהוי חתימות הוא עניין שבמומחיות. התובעת לא הביאה חוות-דעת מומחה כתמיכה בטענתה כי החתימה היא חתימת הנתבע. אמנם, נוכח הטעם הברור של היעדר כדאיות כלכלית בשל סכום התביעה הנמוך-יחסית - אין מקום להסיק מחסר ראייתי זה מסקנות פוזיטיביות לחובתה של התובעת. אולם אין גם להחצין כלפי הנתבע את המשמעות של החלטתה הכלכלית של התובעת שלא להצטייד בראיה שנדרשה לסתירת גרסתו של הנתבע. כלומר, גם בהיעדר מסקנות פוזיטיביות לחובת התובעת - עדיין נמצאת תשתיתה הראייתית חסרה, ונוכח הנטל המוטל עליה - חסרון זה נזקף לחובתה. אני מסכים עם ב"כ התובעת כי ניכר דמיון בין החתימות הוודאיות לחתימה שבמחלוקת על טופס ההתקנה (להבדיל מן החתימה הנחזית על המכתב מיום 23.12.01!), אולם לא אוכל לומר שהדמיון בעין-ההדיוט מוציא מידי הספק שנוצר עקב הכחשת הנתבע. הספק הזה פועל, בהיעדר ראיה ברורה, לחובתו של הנושא בנטל הראיה.
7.     לכאורה, התובעת יכולה הייתה להוכיח את החתימה הנטענת גם באמצעות עדותו של הטכנאי שלפניו נחתמה; בשיך לב לטענה כי הטכנאי מזהה את מזמין השירות על ידי תעודה מזהה. גם זאת לא עשתה, וגם חסר ראייתי זה - אפילו נגרם עקב קושי טכני לאתר את הטכנאי כיום - פועל לחובת התובעת כאמור.
8.     לא רק בחתימה עסקינן. לגרסת הנתבע, שלא נסתרה, נפל קורבן להונאה. כשלעצמו - לא נזקק לשירותי התובעת, לא חפץ בהם ולא יכול היה להרשות אותם לעצמו. לפי גרסתו שלא נסתרה [כאמור במכתב שצורף כנספח ב' לתגובת התובעת לבקשת הנתבע לעיכוב ביצוע פסק הדין ולביטול פסק הדין מיום 9.9.06] -
"לי כל השנים מזה 22 שנה לא היה טלפון כי אין לי למי לצלצל אני ערירי חי לבד אני נכה ומקבל קצבת ביטוח לאומי בסך 1,580 שקל שאיתם אני צריך להתמודד ולגמור את החודש" (ההדגשה הוספה).
גרסה זו, ובעיקר העובדה המודגשת ברישה, מדברת בעד עצמה, ומכרסמת בהנחה שלפיה מדובר בהתקשרות רצונית מצדו של הנתבע.
9.     התשתית לחיוביו הנטענים של הנתבע כלפי התובעת היא חוזית. נדרשת גמירת-דעת מצד הנתבע להתקשר בחוזה לאספקת שירותים בתמורה למחירם, כתנאי לחיובו לפי החוזה. כלל נסיבות העניין כאמור, לרבות מוגבלותו האוריינית של הנתבע, מעלים ספק אם אמנם - אפילו לגרסת התובעת שלפיה החתימה היא חתימת הנתבע - החתמתו על המסמך, שספק רב אם היה מסוגל לקראו, משקפת גמירת-דעת כאמור.
10.     בנסיבות כאלה, ספק אם אדם נתפס על חתימתו (אם אכן זו חתימתו). נראה שהדבר קרוב לנסיבות של חתימה על מסמך מתוך טעות-בעובדה, במחשבה שמדובר על מסמך בעל אופי אחר לגמרי; נסיבות שבהתקיימן קובע הדין כי 'לא נעשה דבר'. בענייננו הנתבע היה מודע, מן הסתם, כי בביתו הותקן מכשיר טלפון; אולם הקו היה בשימושה הבלעדי של טלי, ונראה כי הנתבע סבר שהקו הוא שלה ועל חשבונה. בנסיבות אלה, גם לגרסת התובעת שלפיה חתם על טופס ההתקנה - אין בכך כדי לקבוע שהיה ער לכך שמדובר בנטילת חבות חוזית בגין הקו, להבדיל מאישור לטכנאי על ביצוע ההתקנה (בטופס מצוינים שני העניינים). ממילא לא הוכח כי יש לראותו כמי שנטל על עצמו אחריות חוזית לתשלום עבור הקו שהוזמן על ידי טלי.
11.     סעיף 5 בכללי הבזק (שירותי החברה), התשמ"ז-1986 קובע כי על התובעת היה להודיע לנתבע בכתב על היענותה לבקשתו לקבלת שירות בזק. התובעת לא הציגה הודעה כאמור, ולא ביססה בדרך אחרת את הטענה שאף לא נטענה כי המציאה לו הודעה כאמור. מדובר בראיה שהתובעת הייתה מצופה להגיש, נוכח ההכחשה של עצם כריתת החוזה על ידי הנתבע. מסמך כאמור לא צורף אף לאחר שהתובעת נטלה שהות להשלים את ראיותיה לאחר בדיקה ארכיונית. לפיכך עליי להניח שהודעה כאמור לא הומצאה לנתבע. יתכן מאוד כי לו קיימה התובעת את חובתה כאמור - היה נודע לנתבע כי נעשה שימוש-לרעה בשמו ופרטיו, והיה לאל-ידו לבטל בהקדם את החוזה. ספק זה, ונזק ראייתי זה, פועלים לחובת התובעת.
12.     נזק ראייתי נוסף גרמה התובעת לנתבע בשיהוי שבהגשת התביעה כשלוש וחצי שנים לאחר היווצרות החוב. ייתכן ששיהוי זה שלל מן הנתבע את האפשרות לאתר את טלי ולתבוע ממנה את פירעון החוב שנגרם בעטיה.
13.     לאור המקובץ, אני קובע כי התובעת לא הוכיחה את חבותו החוזית של הנתבע בגין שירותי הבזק שנצרכו מביתו.

סיכום
14.     התביעה נדחית.
15.     נוגח תמיהות מסוימות העולות נוכח גרסת הנתבע, לרבות הדמיון בין חתימתו המוכחשת על טופס ההתקנה לחתימתו המאושרת, דבר המכרסם בנטייה לשלול בוודאות את התמונה העולה מן המכתב מיום 23.12.01 - אין חיוב בהוצאות.
16.     התובעת רשאית לקבל לידיה בחזרה את טופס ההתקנה המקורי המצוי בתיק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב טלפון נייד

 2. פירוט שיחות בזק

 3. אי ניתוק קו טלפון

 4. הפצת רשימת טלפונים

 5. השאלת טלפון סלולרי

 6. עמוד של בזק בשטח פרטי

 7. תשתית אלחוטית של בזק

 8. ניוד מכשיר טלפון נייד

 9. צו חיפוש בטלפון סלולרי

 10. תביעה של בזק נגד דפי זהב

 11. פגיעה בכבל טלפון תת קרקעי

 12. שיחה לחו''ל מטלפון ציבורי

 13. ניתוק שירותי חירום בטלפון

 14. אישור ועדת הכלכלה חוק הבזק

 15. תביעה לתשלום על שירותי בזק

 16. תקלה במקלדת עברית טלפון נייד

 17. שידורי בזק פנים ארציים נייחים

 18. חוב על שיחות טלפון בינלאומיות

 19. חסימת קווי טלפון לשירותי מידע

 20. שיחות טלפון פרטיות בזמן העבודה

 21. נזקים בגלל ניתוק קו טלפון סלולרי

 22. תביעה בנושא דקות חינם בטלפון נייד

 23. תביעה בגין בהתנהלות בזק בטיפול באירוע

 24. עמלה על שיחות בינלאומיות מטלפון ציבורי

 25. תביעה נגד 013 נטוויז'ן בגין שיחות לחו''ל

 26. תביעה נגד סלקום תקלה בטלפון סלולרי בחו''ל

 27. חוק הגנת הצרכן סעיף 18 ב - שירות טלפוני חינם

 28. קרן מחקר לבחינת בטיחות השימוש בטלפונים סלולריים

 29. תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד), התשס''ב-2002

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון