רכישת רכב לקוי
רכישת רכב לקוי

להלן פסק דין בנושא רכישת רכב לקוי:

פסק דין

1.     זוהי תובענה על סך של 272,301 ₪ שעניינה טענה לרכישת רכב לקוי מחברת מכשירי תנועה בע"מ.

עובדות המקרה

2.     ביום 2.1.2000 הגישו התובעים תביעה כספית על סך של 338,036 ₪ שעניינה טענה לתקלות ברכב מסוג "קרייזלר וויז'ן" מ.ר. 28-121-46 בעל נפח מנוע 3,500 סמ"ק אשר נרכש מן הנתבעת, יבואנית רכב, ביום 9.2.97 עבור הסך של 176,289 ש"ח.

     (להלן: "הרכב").

3.     עבור רכישת הרכב שילמה התובעת מס' 3, חברה משפחתית בע"מ, אשר בעל מניותיה הינו התובע מס' 2. הרכב נרשם על שמה של התובעת מס' 1, רעייתו, והשתמש בו, במסגרת עבודתו כיועץ מס, התובע מס' 2, מר דן אברהמי.

הגשת תביעה קטנה - טענה "למעשה בית דין"

4.      התובעים אשר בעניננו הגישו תביעה קטנה בבית משפט השלום בתל אביב בתיק תביעות קטנות 68830/99 ביום 23.6.1999.
התביעה נסובה על דרישה להחזר דמי החלפת צמיגים בסך של 4,400 ₪ - שכן נטען כי מערכת ההיגוי ברכב לקויה - והיא אשר גרמה להתבלות ארבעה הצמיגים בתוך שנה אחת למן רכישת הרכב.

5.      בית המשפט פסק ביום 23.3.2000 בעניינה של התביעה הקטנה על יסוד הסדר פשרה פיצוי לתובעים בסך של 350 ₪.

6. טוענת הנתבעת כי על יסוד תקנות 44 ו - 45 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד
1984, הרי שהתובעים מיצו עילתם בתביעתם הראשונה וכי לא ביקשו בהליך דשם רשות לפצל סעדיהם. לפיכך, טוענת היא כי יש לדחות התביעה על הסף מחמת "מעשה בית דין".

(להלן: "תקנות סדר הדין").

7.     מנגד, טוענים התובעים כי ההליכים בתיק אשר בפנינו נפתחו ביום 2.1.2000 ובמסגרתם נוהלו הליכים מקדמיים רבים בהם לא העלתה הנתבעת כלל וכלל טענה זו - ולראשונה פנתה בבקשה לענין האמור רק ביום 7.2.2001, למעלה משנה לאחר פתיחתו.

8.      כן מצביעים התובעים על מהות ההליכים המקדמיים, קרי, הנתבעת הגישה כתב הגנה ביום 6.2.2000 וכן כתב הגנה נוסף מתוקן - לאחר שאושרה הגשת כתב תביעה מתוקן - וזאת ביום 28.9.2000.
כמו כן, נקבע התיק לישיבת הוכחות ביום 30.11.2000 - וניתנה הוראה להגשת תצהירי עדות ראשית.
טוענים התובעים שלאחר תום הליכי קדמי המשפט, הגישה הנתבעת בקשה שכותרתה "בקשה לתיקון כתב הגנה", ובה הובלעה הבקשה המקדמית לדחיית התביעה על הסף.

9.      בבקשה זו ניתנה החלטתי מ - 1.4.2001 על פיה נתקבלה הבקשה, בדוחק, מפאת הוראת תקנה 149 (ב) לתקנות סדר הדין - על פיה אין לדון בשום בקשה שבעל דין יכול היה להביאה בקדם משפט, זולת אם ראה בית המשפט כי יש לעשות כן מטעמים מיוחדים - וזאת בכפוף להטלת הוצאות בסך של 450 ₪ - ותוך קביעה כי תצהירי העדות הראשית של התובעים, אשר כבר הוגשו, וכן מועד ישיבת ההוכחות ביום 30.4.2001 - יוותרו על כנם.

10.      סבורתני, כי צודקים התובעים בטענתם כי טענה לדחיית התביעה על הסף יש להעלות בישיבה הראשונה - בבקשה מפורשת ומפורטת הנתמכת בתצהיר - ולמצער, יש להגישה טרם הסתיים שלב קדמי המשפט.

11.      התובעים נכנסו לעבי הקורה וניהלו התיק לעיצומו, לרבות הגשת תצהירי עדות ראשית, ורק אז, במובלע, בבקשה מקדמית מובהקת תחת הכותרת "בקשה לתיקון כתב הגנה" - נתבקש בית המשפט ליתן דעתו לגבי טענת סף המתייחסת לקיום הליך קודם של תביעה קטנה.

סבורתני, כי במצב דברים מיוחד זה, יש לראות הנתבעת כמי שוויתרה על טענת מעשה בית דין ויש לאפשר לתובעים כי יהא להם יומם בבית המשפט.
     
לעניין זה יפים דבריה של המלומדת נינה זלצמן בספרה "מעשה בית דין בהליך האזרחי", מהדורה שלישית, עמ' 611, כדלקמן:

"טענת ויתור על מעשה בית דין נסמכת על ההסכמה שנתן בעל - הדין להשתק לפיצול התביעות בשל אותה עילה או להתדיינות נוספת בין הצדדים באותה פלוגתא... ויתורו של בעל הדין אינו חייב להיות בהסכם מפורש, ויכול גם שיילמד מהתנהגותו במסגרת ההתדיינות השנייה, כאשר נמנע מלהעלות את טענת המניעות בהזדמנות הראשונה".

(ההדגשה לא במקור - ח.י).     

     כפועל יוצא, נשמע התיק לגופו כשהצדדים הביאו ראיותיהם, כמפורט להלן.     

     טענות הצדדים

12.     התובעים טוענים כי ברכב דעסקינן, אשר מוחזק, לדידם, כרכב יוקרתי, נתגלו תקלות חמורות סמוך לאחר רכישתו, בעיקר בכל הנוגע למנוע, מחשב המנוע, מערכת ההגה ותיבת ההילוכים - ולפיכך פנה התובע ביום 28.2.99 לנתבעת בדרישה לביטול הסכם הרכישה ובדרישה להשבת דמי הרכב.

13.     הנתבעת גורסת כי התובע נסע ברכב כשנתיים ימים - פרק זמן ארוך וממושך, אשר אין כל הצדקה עימו כדי להענות לדרישת התובעים לביטול הסכם רכישת הרכב.

14.     כן סבורה היא כי התקלות עליהן הצביעו התובעים אינן כלל ועיקר תקלות חריגות בכלי רכב אלא תקלות המכוסות בכתב האחריות. עוד מצביעה היא על כך שארעה לרכב תאונה וטוענת היא כי התובע התרשל בטיפולו ברכב וגרם לו ברשלנותו לתקלות ולליקויים.

מכירת הרכב - כתב תביעה מתוקן

15.     ביום 21.3.00, בעצם ניהולם של הליכי קדמי המשפט, הודיעו התובעים כי הרכב נמכר לפלוני, מר יאיר שבירו, בסכום של 70,000 ₪.

16.      אשר על כן, תובעים התובעים פיצויים כדלקמן:

א.     סך של 178,000 ₪ החזר דמי הרכב ששולמו, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית בסך 63,286 ₪ בהפחתת סך של 70,000 ₪ - ובסך הכל - 169,301 ₪.
ב.     אבדן 60 ימי עבודה עקב בקורי מר אברהמי במוסך - 90,000 ₪.
ג.     דמי נסיעה במונית - 3,000 ₪.
ד.     עגמת נפש - 10,000 ₪.
סה"כ - 227,301 ₪.

17.     התובעים לא הגישו כתימוכין לכתב התביעה חוות דעת מומחה - ועם מכר הרכב, במהלך ניהול ישיבות קדמי המשפט, ניטלה האפשרות החשובה והמועילה למינוי מומחה נייטרלי, בין שהצדדים הגישו חוות דעת בשלב קדמי המשפט ובין אם לאו.

18.      במצב דברים זה, חזרו הצדדים על גרסותיהם לעיל, כפי שיפורט להלן, וכל צד הציג בשלב הראיות חוות דעת מומחה בענף כלי הרכב, משלו ומטעמו, אשר תמך בגירסתו, מבלי שהיתה למי מהם ההזדמנות לבדוק כלי הרכב עצמו ומבלי שממצאים אלו יועברו למומחה נייטרלי, אשר יחווה דעתו כגורם אובייקטיבי על הסוגיות השנויות במחלוקת.

דיון

19.      מטעם התובעים הוגש תצהירו של מר אבהרמי, המוצג ת/2, על פיו ביום 21.3.97 החלו להתגלות ברכב תקלות חמורות שעניינן מחשב מנוע, תיבת הילוכים, מערכת הגה ומצבר.

20.     מר אברהמי צירף לתצהירו שני נספחים, האחד, נספח ב' 1, בו תיעד רשימה של סוגי ליקויים עיקריים - והתאריכים השונים בהם טופל הרכב בהתאם לנושא הטיפול. מר אברהמי מונה כ"מערכות ראשיות" שטופלו כדלהלן:

א.     תיבת הילוכים אוטומטית.
ב.     מערכת הגה.
ג.     מחשב מנוע ראשי.
ד.     מנוע.
ה.     מצבר.

21.     כן מוסיף הוא הנספח ב' 2, בו מצויינים כל תאריכי התיקונים בהם שהה הרכב במוסך, על פי ציון סדרם הכרונולוגי, מיום 23.2.97 ואילך ועד יום 3.9.99, כ- 50 ימים במניין.

22.     מעיון ברשימת ימי התיקונים בנספח ב' 2, ניתן להצביע על מספר לקויים ותקלות בולטים, כדלקמן:
א.     21.3.97 - תיקון נזילה בתיבת ההילוכים.
ב.     7.4.97-6 - תיקון תאונה.
ג.     11.4.97 - תיקון תאונה.
ד.     15.4.98-14 - החלפת משאבת מים.
ה.     19.4.98-15 - שיפוץ ראש מנוע.
ו.     19.7.98 - החלפת הגה.
ז.     2.8.98 - החלפת גיר.
ח.     18.8.98- רעידת מנוע.
ט.     29.8.99 - פירוק ראש מנוע ושפוצו; החלפת מחשב מנוע.

23.     התובע הביא, לעדותו, הרכב לתיקון התקלות והליקויים דנן, ברם, הללו חזרו ונשנו. במצב זה, הציע הוא לנתבעת בחודש יוני 1998 עיסקת חליפין - "טרייד אין" - אך ההצעה הכספית אשר הוצעה לו לענין רכישת רכב חדש לא נראתה לו , ולכן וויתר על עיסקה זו.

24.     לאחר מכן, שלח התובע הודעה בכתב לנתבעת, מיום 28.2.99, באמצעות בא כוחו, על תלונותיו ועל הודעה בדבר ביטול העיסקה. במכתב זה דרש מהנתבעת השבת מלוא התמורה ששולמה על ידו בתוספת הפרשי הצמדה וריבית - כנגד החזרת הרכב לנתבעת.

25.     ביום 2.8.99 שלחה הנתבעת מכתב לתובע בו דחתה הדרישה לביטול העסקה כיוון שהרכב נרכש זמן רב טרם הדרישה לעיל.

26.     התובע תמך תביעתו בחוות דעת המומחה השמאי מר צבי ברודט, המוצג ת/1, אשר נערכה ביום 22.1.01, 10 חודשים לאחר מכר המכונית ביום 21.3.00.

27.     לדעת מר ברודט, מסקירת גליונות הטיפול ברכב, הרי שמדובר בליקויים אשר מקורם בפגם ברכב שמקורו בהליך ייצורו.

להלן עיקר דבריו לענין זה:

"ברור שהמקרה הנדון הוא יוצא דופן ולא סביר, לא יתכן כי מכונית חדשה ויקרה תסבול מתקלות רבות וחוזרות כפי שראינו במקרה הנ"ל, בפרט שמדובר במערכות מרכזיות של הרכב כגון: מנוע, תיבת הילוכים, הגה ומערכות החשמל! למרות התיקונים שבוצעו ע"י היבואן והוחלפו חלקים כמכלול, לא נפתרו הבעיות".

28.     מנגד, הביאה הנתבעת עדותו של מר שלמה נצר, בתצהיר נ/5, המשמש ראש אגף השירות אצל הנתבעת והינו מהנדס מכונות בהשכלתו.

29.     לעדותו, הרכב נשוא התובענה הוצג קודם לרכישתו באולם תצוגה בעיר נצרת, דבר אשר היה ידוע למר אברהמי. מפאת היות הרכב "רכב תצוגה", הוענקה לרוכשו הנחה בסך של 8,547 ₪, כמצויין וכמפורט בטופס ההזמנה והחשבונית - נספח א' לנ/5.

30.     עוד העיד כי תעודת האחריות שמסרה הנתבעת ביד הרוכש, הינה לפרק זמן ארוך של 3 שנים, דבר המעיד כי אין מדובר בפרק זמן חריג בו לא נצפות כלל תקלות בכלי הרכב אותם משווקת הנתבעת, לאמור, כלי רכב מסוג "קרייזלר" ו"סוזוקי".

31.     כן מציין הוא כי בנספחים ב' 1 ו- ב' 2 לעיל לתצהיר מר אברהמי ת/2, נזכרים מועדי טיפול שונים לרכב אשר היוו ימי טיפולים תקופתיים שגרתיים וכן תיקוני תאונות.

32.     מציין מר נצר כי התיקונים במכללים השונים נערכו במועדים סבירים ובמקביל לביצוע קילומטרז' שתאם תיקונם.

לעדותו, בתצהירו, תוקנו מכללים ראשיים כדלקמן:

"8.1. תיקוני מכללים ראשיים:
המכלל               גיל הרכב          ק"מ
תיבת הגה          כשנה וחצי          53,321
תיבת הילוכים          כשנה וחצי          55,626

הערה: ראשי המנוע של הרכב תוקנו פעמיים באשמת הנוהג ברכב, אשר לא דאג לעצור את הרכב בזמן עקב התחממות, ולא שעה להוראת המחוונים ברכב".

כן ציין לגבי מכללים משניים ותיקונים קלים:

"8.2. תיקון מכללים משניים:

המכלל               גיל הרכב          ק"מ
משאבת הגה           קרוב לשנה          28,127

"8.3. תיקונים קלים:

המכלל               גיל הרכב          ק"מ
רצועה                ¾ שנה               24,402
זרועות הגה          שנה               37,050 (התובעים
                              התייחסו לתיקון זה
                              בתביעה אחרת)
מצתים/חוטי הצתה     שנה וחצי          57,368
מצת אחד          שנתיים          73,002     
     EGR     ותושבת מנוע     שנתיים וחצי          93,659

(ראה: עמ' 2 ל- נ/5).

33.     לגרסתו, פירוט זה מוכיח כי מספר התיקונים ברכב קטן בהרבה מזה שמתיימר התובע להציג שכן המדובר בעיקר בתיקונים קלים, דבר המוכיח שהרכב לא נמכר כשהוא פגום.

34.     כן מסביר הוא כי אין צורך בהכנסת הרכב ל"ביקור מקדים", כטענת התובע, אלא בביקור לצורך התיקון הנדרש גופו.

35.     הנתבעת הציגה חוות דעת מומחה מטעמה אשר נערכה ע"י מהנדס הרכב מר דוד נמרי ביום 25.3.01, היא המוצג נ/3.
     מר נמרי ערך חוות דעתו שנה לאחר מכר הרכב וזאת על סמך חוות דעת מר ברודט; על סמך תצהיר מר אברהמי; על סמך גליונות הטיפולים ברכב וכן על יסוד "דו"חות היסטוריה" שלו.
36.      מר נמרי סיכם מתוך דו"חות ההיסטוריה התקלות בגינן הוכנס הרכב לתיקון במוסך הנתבעת, כדלקמן:

"2. סכמתי מתוך דו"חות ההיסטוריה את הכניסות למוסכים שהן
           תקלות:
     
               א.     22.10.97 24,402 ק"מ הוחלפה רצועה למנוע בגלל רעש.
               ב.     30.11.97 28,127 ק"מ הוחלפה משאבת הגה כוח.
               ג.     30.02.98 37,050 ק"מ הוחלפו זרועות הגה.
ד.     14.04.98 44,210 ק"מ הוחלפה משאבת מים ותוקנו       ראשי מנוע.
ה.     12.07.98 53,321 ק"מ הוחלפה תיבת הגה.
ו.     02.08.98 55,626 ק"מ שופצה תיבת ההילוכים.
ז.     18.08.98 57,368 ק"מ הוחלפו מצתים וחוטי הצתה.
ח.     13.01.99 73,002 ק"מ הוחלף מצת אחד.
ט.     01.07.99 93,659 ק"מ הוחלף EGR ותושבת מנוע.
י.     30.08.99 101,355 ק"מ הוחלפה משאבת מים ותוקנו
ראשי מנוע."

37.     לעמדתו, בתקלות ד' ו- י' לעיל, שעניינן החלפת משאבת מים ותיקון ראשי מנוע, נראה הוא כי ראשי המנוע ניזוקו מתוך כך שהנוהג ברכב לא עצר הרכב בזמן למרות התחממותו ובכך נגרם נזק לראשי המנוע.
     לאור זאת, הוחלפה משאבת המים אשר מכוסה הינה במסגרת האחריות לרכב, להבדיל משאר הנזקים, בהיותם נזקים תוצאתיים.
     
38.     להסברו, חלק גדול מהאנרגיה הבאה משריפת הדלק אינה מופנית דווקא להנעת המכונית אלא מתבזבזת בצורת חום, אשר אם ייאגר במנוע יגרום לנזק רב. על כן, מותקנת מערכת הקירור אשר תפקידה להוציא חום יתר זה מהמנוע החוצה.

39.     בלוח השעונים מותקן מד חום אשר מראה אם עלה החום מעל למותר - שאז על הנהג לעצור את המכונית כדי למנוע נזק נוסף, שכן המשך הנסיעה יביא להתחממות יתר שתגרום לעיוות ראשי המנוע, לשריפת אטם ראש ולנזילת מים חזקה.
     על כן, לדעתו, התקלות העיקריות המהוות הפגמים בראשי המנוע - ארעו עקב רשלנותו של התובע.

40.     כן מציין מר נמרי כי לדעתו המקצועית לא ניתן לקבוע כי "לא נפתרו הבעיות" ללא בדיקה של הרכב- וכאמור, הרכב לא הובא למומחה הנתבעת לשם בדיקתו.

41.     הנתבעת הציגה בפני גם חוות דעת שמאית שנערכה על ידי השמאי מר ברודט, היא המוצג נ/1, המתייחסת לתאונה שארעה לרכב בסמוך לאחר קנייתו, לאמור, ביום 9.3.97, חודש ימים לאחר רכישתו ביום - 9.2.97.

     על פי חוות דעת זו אשר ניתנה לתובע ביום 18.4.97 על מנת לקבל פיצוי מחברת הביטוח, ניזוק הרכב בחלקו השמאלי האחורי. כתוצאה מן התאונה הוחלפה הדלת האחורית שמאלית, בוצעו עבודות צבע ופח - ובסה"כ הועמד סכום עלות התיקונים בחוות הדעת על סך של 8,655 ₪.

42.      השמאי קבע עוד כי הרכב נסע אז 2,490 ק"מ בלבד - וכי בהתחשב בכך שהיה חדש העריך הוא כי חלה ירידת ערך בשיעור של 3% אשר היוו 5,230 ₪ מערכו המלא שהוערך על ידו דאז בסך של 175,000 ₪.

43.     עוד הציגה הנתבעת העתק מזיכרון דברים אשר נערך למכירת הרכב פעם נוספת ביום 28.4.00 בין מר שבירו יאיר, בעל מפעל לעיבוד וחיסום זכוכית וכן הרכבת זכוכית ומראות מאזור התעשייה בהרצליה לבין בני הזוג רחל ודן מרום בסכום של 81,000 ש"ח.

     (ראה: המוצג נ/4).

44.     בזיכרון דברים זה נאמר, בין השאר, לעניין מצבו המכאני של הרכב כדלקמן:

          "הקונה מצהיר שראה את הרכב ומצאו מתאים לצרכיו".

45.     במסגרת הדיון, נחקרו בפני המצהירים לעיל וכן מומחיהם.
     מומחה התובעים, מר ברודט, העיד בחקירתו הנגדית כי חוות דעתו נערכה, בעיקרה, על יסוד כרטיס הטיפולים של הרכב וחזר על איזכור הליקויים אשר צויינו בחוות דעתו לעיל.

46.     התובע, מר אברהמי, פירט והסביר בחקירתו הנגדית כי הרכב נמכר לאחרים לאחר שהתובעים השתמשו בו שלוש שנים, ולאחר שגימא כ - 120,000 ק"מ.
     לעדותו, הרכב נמכר למר יאיר שבירו, אדם שהינו לקוחו וחברו, ואשר קנה ממנו רכב לא בפעם הראשונה. לדבריו, הרכב נמכר למר שבירו בסך של 70,000 ₪ - ולאחר חדשיים מכרו מר שבירו לבני הזוג מרום עקב הבעיות שאותרו ברכב.

47.     עוד מציין התובע כי הבטיח למר שבירו כי הרכב במצב תקין, וזאת על פי בדיקות אשר נערכו ברכב, אחרת לא היה מוכר לו רכב זה - לגירסתו.

48.      כן העיד כי הרכב הובא לבדיקה במכון לבדיקת כלי רכב והדו"ח הובא לידיעת מר שבירו.

להלן דברי עדותו בעניין זה :

          "ש. אתה יודע בכמה כסף הוא קנה אותו?
            ת. הוא קנה אותו ב- 70,000 ₪ הוא נתן לי חשבונית.
            ש. בכמה כסף הוא מכר אותו?
            ת. אין לי מושג."          

(ראה: פרטיכל עמ' 63 שורות 25-21).

49.     בהתייחס לליקוי אשר נתגלה בראש המנוע ולגביו ייחס נציג הנתבעת רשלנות לתובע בכך שהאחרון לא ווידא דבר עצירת הרכב באופן מוחלט באירוע בו ארעה התחממות של הרכב, ענה התובע בחקירתו הנגדית כי עצר גם עצר את הרכב, טלפן למוסך הנתבעת, ולאחר שאיש מוסכה הופיע ולא איתר התקלה, המכונאי לקחו בעצמו למוסך המרכזי לשם תיקונו.
     
50.      עוד הוסיף התובע והעיד לעניין ההפרש בין המחיר של 70,000 ₪ אשר בו מכר הרכב לבין הסך של 81,000 ₪ בו נמכר הרכב ע"י מר שבירו לבני הזוג מרום - כי מר שבירו השקיע ברכב עוד 10,000 ₪ - ואז מכרו בסכום לעיל.
     
51.     בשקלי כל הראיות לעיל, לרבות חוות דעת המומחים, "דוחות ההיסטוריה" ועדויות הצדדים, הגעתי לכלל דעה ומסקנה כי הרכב נשוא התובענה "מועד" היה לתקלות ופגמים מעבר למידה המצופה מרכב חדש, יקר ויוקרתי "כקרייזלר וויז'ן".

52.     עם זאת, התרשמותי, הינה, כי קיים "אשם תורם" לא מבוטל של התובע, כבעלי הרכב ומחזיקו, אשר גרם, להערכתי, להגעת הרכב ערב מכירתו על ידי התובע לשלב בו הפך הרכב לגרוטאה, מיניה וביה, למרות שהוחזק כ - 3 שנים בלבד, פרק זמן שאינו ארוך לאחזקת רכב, לכל הדעות.

53.     במה דברים אמורים, התקלות אשר התגלו ברכב נשוא התביעה בכל הנוגע לפגמים בתיבת ההילוכים, לשיפוץ ראש מנוע, להחלפת הגה ולהחלפת תיבת הילוכים, אינם מאפיינים רכב חדש אשר נוסע בשנתו הראשונה או השניה - ואף הרבה מעבר לכך. יש לצפות מהיצרן כי רכב חדש ישמש את הצרכן למטרה לה נועד, קרי, נסיעה ללא דופי וללא תקלות משך שנים רבות, והדרת רגליו של הבעלים מן המוסכים, למעט הצורך בטיפולים תקופתיים.

54.     עם זאת, עולה מחומר הראיות כי לרכב ארעה תאונה לאחר נסעו חודש אחד בלבד על הכביש; כי המדובר ברכב חברה אשר התובע, כעדותו, נסע בו ללקוחותיו נסיעות רבות ואשר גימא בשנה, בממוצע, כ - 40,000 ק"מ, "קילומטרז'" רב וכבד, לכל הדעות; כי יתכן שהתחממות המנוע ארעה עקב מחדל התובע שלא שעה למחוונים והמשיך לנסוע בו, דבר שגרם, כפי הנראה, לצורך לתקן פעמיים ראש המנוע - וכי הרכב לא תוחזק באופן קפדני, נאות ומסור על ידי בעליו.

55.     חיזוק למסקנה זו ותימוכין לה נמצאים במסמך האחרון "המתעד" את מצב הרכב - והוא דו"ח מכון "מבדק" מיום 25.1.02 אשר בדק הרכב ערב מכירתו על ידי התובע למר שבירו.

להלן תוצאות בדיקת מכון "מבדק":

"מנוע - לא תקין     בלאי פנימי גבוה, דליפות לחץ גבוהות בצילנדרים, רעשים במנוע, צינור שמן מנותק, שריפות שמן ממובילי שסתומים, תושבות מנוע פגומות, נזילות שמן.

מערכת קירור - לא תקין      מכסה מצנן פגום, קורוזיה וסימני נזילה בחיבורים.

סרן קדמי ומערכת היגוי - לא תקין נזילת שמן במערכת הידראולית, חופש
               ונקישה בתיבת הגה, לתקן זוית היגוי.
     
     שילדה מרכב וצבע - לא תקין           תיקון תאונה דופן שמאל, הוחלפה דלת                           שמאלית אחורית, מעיכות בקורות תחתית                         תיקונים במרכב, פגיעות פח, פגמים בצבע.

     מערכת בלמים - לא תקין           בלם יד אינו תקין.

     צמיגים - לא תקין                צמיגים אחוריים פגומים.

מערכת תאורה - לא תקין      מצבר חלש 11/97, מצבר אינו מטופל, כיוון פנסים גבוה פגום - שמאל.

העברת כח - לא תקין      החלפת הילוכים לקויה, דפיקות במעבר הילוכים, תושבת תיבת הילוכים פגומה.

הערות כלליות -      הגיע לבדיקה ללא רשיון. יש לחזור לבדיקה עם רשיון מקורי, לברר מספר מנוע, להוריד גלגלים ולבדוק "רפידות בלם".

(ראה: נספח ט"ו לתצהיר - ת/2).

56.     נראה הוא, כי כל המפורט לגבי מצב המנוע, מצב מערכת הקירור, מצב מערכת ההיגוי, מצב הצמיגים, המצבר ותיבת ההילוכים - כל אלה מעידים על תחזוקה נמוכה ביותר של הרכב - הגובלת בהזנחה של ממש.
יתר על כן, כל הפגמים החמורים בשילדה, במרכב ובצבע - כל אלה פרי תאונה שאירעה באשמתו של התובע, אשר גרמה למעיכות בקורה תחתית, לפגיעות פח וצבע - אשר אין להן כל קשר שהוא לטיפול היצרן.

57.     נותרו על כנן, איפוא, מערכות רכב מסויימות בלבד, כשהן "תקינות", לאמור, מערכות דלק, הצתה, פליטה, קפיצים ומחוונים.

58.     הבדיקה מעידה, איפוא, ללא ספק, על תחזוקה שוטפת לקויה ביותר של הרכב - מעבר לכל פגם או כשל המיוחסים ליצרן.

59.     כן יש לזכור כי הרכב נקנה "כרכב תצוגה", על פי בחירת התובע, אשר ידע על כך והסכים לקנותו עבור הנחה כספית בסך של - 8,547 ש"ח.

60.     לאור כל אלה, מסקנתי, הינה, כמצויין לעיל, כי אכן נתגלו ברכב פגמים וליקויים אשר מקומם לא יכירם ברכב חדש, מה גם ברכב יוקרתי "כקרייזלר וויז'ן" בעל 3,500 סמ"ק, אך עם זאת, התובע לא החזיק, כמפורט לעיל, הרכב ולא טיפל בו כנדרש וכמצופה מן הצרכן הסביר, עד כדי כך שהביאו בשנה השלישית לאחזקתו למצב הקרוב לגרוטאה אשר כל המעיין בדו"ח מכון "מבדק" רואה בעליל כי הרכב כולו "פצע וחבורה".

     הודעה על ביטול החוזה

61.     אין לקבל הטענה אשר בפי התובעים כי יש לראות בהודעת התובע לנתבעת מיום 28.2.1999 הודעה על ביטול החוזה - וכפועל יוצא אין לפצותו בסך של 169,301 ₪, בניכוי דמי המכר של הרכב למר שבירו, כדרישתו בכתב תביעתו, להשבת דמי המכר.

62.     הודעה על ביטול חוזה יש לשלוח בתוך זמן סביר - ולא לאחר שנתיים ימים, בהן נסע התובע ברכב.

     לעניין זה קובע סעיף 20 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג - 1973 כדלקמן:

          "20. דרך הביטול

ביטול החוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה - תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפיה."     
     
לענין זה נאמר בספרו של דוד קציר, "תרופות בשל הפרת חוזה", חלק ב', בעמ' 682 כדלקמן:

" סבירותו של הזמן למתן הודעת ביטול, תלויה בנסיבותיו של כל מקרה ומקרה, והיא תיקבע על-ידי בית המשפט על יסוד הראיות שתובאנה בפניו. אין ללמוד ממקרה אחד למקרה אחר, השונה בנסיבותיו ואין להציב גבולות ברורים ומדוייקים, שיענו על כל מקרה היפוטטתי, בו תתעורר השאלה. סבירותה של הודעת הביטול, באשר למועד נתינתה, משתנה ממקרה למקרה. יש ותקופה קצרה של מספר ימים תיראה כבלתי-סבירה... ויש ותקופה ארוכה של שבועות וחודשים תיראה כסבירה. הכל תלוי במהות החוזה ובהתנהגותם של הצדדים."

     וכן בעמ' 683:

"ביטול חוזה עקב פגם בכריתתו, צריך להיעשות על-ידי מתן הודעת ביטול תוך זמן סביר לאחר היוודע לצד המבטל עילת הביטול..."

(ההדגשות לא במקור - ח.י.).

     כן ראה: פסק דינו של בית המשפט המחוזי בע.א. 789/94 (חי') אלון את איציק בע"מ נ' חב' ישראלית לאוטומובילים בע"מ, תקדין מחוזי כרך 96.

כן ראה: ת.א. (טבריה) 3206/96 גאולה גזית נ' מכשירי תנועה בע"מ, תקדין-שלום, כרך 98(2) תשנ"ט-1998 עמ' 790.

63.     כאמור, במקרה אשר בפנינו חלפו שנתיים ימים, פרק זמן ארוך ביותר, אשר בו השתמש התובע ברכב ונסע בו כ- 80,000 קילומטרים.

64.     כמו כן, לא ניתן, בנסיבות העניין, להורות על השבה הדדית לצדדים מה שנתנו ערב חתימת החוזה - שכן הרכב גופו כבר נמכר.
על כן, אין בידי לקבל טענה זו לעניין השבת דמי המכר - והריהי נדחית.

הפיצוי

65.     לאור הטעמים המפורטים לעיל, לאחר שנקבע כי הפגמים הנזכרים חלקם נזקפים לחובת היצרן - וחלקם נגרמו באשמו התורם של התובע - פוסקת אנכי לתובע פיצוי כולל על דרך האומדנא בגין אבדן הנאה, טרדה, הפסד זמן וירידת ערך הרכב - בסך של 40,000 ₪.

אשר על כן, תשלם הנתבעת לתובע הסך של 40,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בצירוף מע"מ בסך של 8,500 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
     

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון