תביעה בגין רכישת מערכות שינוע

להלן פסק דין בנושא רכישת מערכות שינוע:

פסק דין

אקדמות מילין

1.     בפני תביעה על סך 79,024 ₪ שעניינה עסקה אשר נערכה בין התובעת לנתבעת במסגרתה רכשה התובעת מהנתבעת שלוש מערכות שינוע (להלן: "המערכות") אשר לטענת התובעת שונות מהמערכות אשר הוזמנו על ידה ואינן תואמות את דרישות התובעת כפי שהוצגו לנתבעת .

2. העובדות הצריכות לעניין:
(א)     (א) התובעת הינה חברה המייצרת סוגים שונים של קוסקוס לשוק הישראלי והבינלאומי.
(ב)     (ב) הנתבעת הינה חברה המייבאת מערכות שינוע למפעילים תעשייתים.
(ג)     (ג) ביום 27/3/05 התקשרו התובעת והנתבעת בעסקה לרכישת שלוש מערכות שינוע מסוג BART תוצרת Air-Tec. באותו היום סופקו המערכות למפעלי התובעת.
(ד)     (ד) ביום 26/4/05 הגיע נציג הנתבעת, מר מזרחי, אל מפעל התובעת והתקין את מערכות השינוע. לאחר הפעלת אחת המערכות סירבה התובעת לחתום על טופס קבלה והפעלה של המערכות.
(ה)     (ה) ביום 15/5/05 כתבה התובעת מכתב לנתבעת בו דרשה לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי מאחר ולטענתה המערכות שסופקו אינן מתאימות לתהליכי הייצור במפעלה. ביום 5/6/05 השיבה הנתבעת לדרישת התובעת במכתב בו נאמר כי הנתבעת מתנגדת לקבל בחזרה את מערכות השינוע.


3. תמצית טענות התובעת :
(א)     (א) הזמנת ורכישת מערכת השינוע הותנו בכך שהמערכת תתאים לתהליכי היצור אצל התובעת אשר חיפשה מערכת שינוע שתופעל ללא כל ציוד נלווה.
(ב)     (ב) הנתבעת תיארה את מערכת השינוע ככזאת המסוגלת לפעול ללא ציוד נלווה ולאור זאת התובעת שוכנעה לרכוש את המערכת.
(ג)     (ג) לאחר ההפעלה הראשונית של אחת המערכות ביום 26/4/05 הוברר לתובעת כי מערכת השינוע אינה יכולה לעבוד ללא ציוד היקפי נלווה. התובעת הודיעה לנתבעת על אי ההתאמה, סירבה לחתום על טופס קבלה והפעלה של המוצר וביקשה להחזיר את המערכות לנתבעת ולקבל את התמורה ששילמה בעבורן. ביום 5/6/05 הודיעה הנתבעת לתובעת כי היא אינה מוכנה לקבל בחזרה את המערכות.
(ד)     (ד) נוכח אי התאמת המערכות והעדר תום ליבה של הנתבעת, על הנתבעת לשלם לתובעת כפיצויי השבה את מלוא סכום התמורה בגין המוצר בסך 62,000 ₪.
(ה)     (ה) עבור אחסנת המערכות במחסני התובעת יש לחייב את הנתבעת בסכום של 750 ₪
(ו)     (ו) על הנתבעת לפצות את התובעת בגין ההכנות לקליטת המערכות בתקופת הפסח בסך של 7,500 ₪.
(ז)     (ז) בגין נזקים לא ממוניים לרבות טרחה ובזבוז זמן על הנתבעת לשלם לתובעת סך של 5,000 ₪.

4. תמצית טענות הנתבעת:
(א)     (א) טענת התובעת כי רכישת המערכות מהנתבעים הותנתה בכך שהמערכת תתאים לתהליכי היצור אצל התובעת לרבות הפעלתה ללא כל מוצר נלווה, אין לה כל זכר במסמכים אשר הוחלפו בין הצדדים טרם קבלת הציוד.
(ב)     (ב) המו"מ שנערך בין התובעת לנתבעת נמשך כ-6 שנים. במהלך השנים בהם התחדש והתנתק המו"מ, נמסר לתובעת כל מידע רלוונטי וכל נתון אפשרי בין בכתב ובין בע"פ לגבי המערכות.
(ג)     (ג) מר משה ניסים, המנהל הטכני של התובעת קיבל במהלך השנים חומר רב והסברים טכניים לגבי המערכות. בנוסף, נציגי התובעת ביקרו במחסני הנתבעת מספר פעמים על מנת לבחון את הציוד ובכדי לקבל הסברים.
(ד)     (ד) בין שאר המסמכים והנתונים שקיבלה התובעת, קיבלה התובעת גם קטלוג של המערכות ובו מופיעה סקיצה ברורה ביותר המבהירה כי קיים צורך במיכל קבלה לחומר עם פילטר.
(ה)     (ה) טענת התובעת כי קיבלה מוצר שונה מזה שהזמינה נטענת בחוסר תום לב.
(ו)     (ו) הנתבעת מוכנה לשתף פעולה עם התובעת על מנת לבצע את כל הנדרש בכדי להפעיל את המערכות אולם אין כל עילה לביטול העסקה או להחזר כספי כלשהו לתובעת מאחר ואין המדובר באי התאמה הטובין או במידע שלא גולה לתובעת.
(ז)     (ז) המערכות שנמכרו היו המערכות האחרונות שנותרו במחסני הנתבעת ובמידה ויוחזרו לה, לא יהיה לנתבעת כל שימוש בהן- הנתבעת לא תוכל למוכרן לצד ג' ואף לא להחזירן למפעל המייצר אותן.

5. השאלות העולות לדיון והצריכות הכרעה:
(א)     (א) האם הוכחה אי התאמה בין המערכות שהוזמנו והמידע שנתקבל לגביהן לבין המערכות אשר סופקו בפועל לתובעת?
(ב)     (ב) בהנחה שהתשובה לשאלה הראשונה חיובית, מהם הפיצויים המגיעים לתובעת בגין אי ההתאמה?

דיון

6.(א) סעיף 11 לחוק המכר קובע:
"המוכר לא קיים את חיוביו, אם מסר -
(1) רק חלק מהממכר או כמות גדולה או קטנה מן המוסכם;
(2) נכס שונה או נכס מסוג או תיאור שונה מן המוסכם;
(3) נכס שאין בו האיכות או התכונות הדרושות לשימושו הרגיל או המסחרי או למטרה מיוחדת המשתמעת מן ההסכם;
(4) נכס שמבחינת סוגו, תיאורו, איכותו או תכונותיו אינו מתאים לדגם או לדוגמה הוצגו לקונה, זולת אם הוצגו ללא קבלת אחריות להתאמה;
(5) נכס שאינו מתאים מבחינה אחרת למה שהוסכם בין הצדדים."

עקרון אי ההתאמה הוא עקרון מהותי בחוק המכר. לצורך הבדיקה אם הנכס מתאים למה שהוסכם, אין צורך להוכיח כי נגרם נזק לקונה. לכן, יש חשיבות לשאלה מה הוסכם בין הצדדים. בדרך כלל, ההסכמה כוללת את המוסכם במפורש וגם את המשתמע. החובה לדאוג לכך שהממכר יתאים למוסכם כלולה בין יתר החובות המוטלות על המוכר; אין נפקא
מינה אם הטעה, הציג מצג שווא או הבטיח הבטחה אחרת. המדובר בחובה כללית ואחידה של התאמת הממכר למוסכם.
(ב) סעיף 28 לחוק המכר מקנה לקונה זכות לנכות מן המחיר את הסכום שבו פחת שווי הממכר עקב אי ההתאמה לעומת שוויו לפי החוזה. סעיף 28 יחול בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

 1.      הוכחה אי התאמה עפ"י סעיף 11 לחוק;
 2.      הקונה עמד בנטל הבדיקה וההודעה עפ"י סעיפים 13 עד 16 לחוק המכר;
 3.      המוכר לא תיקן את אי ההתאמה תוך זמן סביר אחרי שניתנה לו הודעה עליה.

ראשית יש לבחון האם הוכחה אי ההתאמה עפ"י סעיף 11 לחוק ובשל כך יש לבדוק מה היו ההסכמות בין הצדדים עובר לרכישת מערכות השינוע.
סעיף 11 לחוק המכר, תשכ"ח-1968 מטיל את האחריות להתאמת הממכר ליעודו על
המוכר כשעל הצד הטוען לקיומה של אי התאמה נטל ההוכחה. (א. זמיר, חוק המכר, כרך שני, עמ' 244).

(ג) לטענת התובעת, הנתבעת מכרה לה מערכות אשר אינן מתאימות לצרכיה ולהתחייבות שניתנה לה. התובעת מוסיפה וטוענת כי הבהירה באופן מפורש לנציגי הנתבעת כי נדרשת לה מערכת שינוע אשר אינה מצריכה שימוש בציוד נלווה וכי זה היה התנאי הבסיסי להתקשרות בעסקה.כאמור לעיל, נטל ההוכחה להוכחת קיומה של אי ההתאמה מוטל על שכמי התובעת.
כאשר נשאל נציג התובעת מר ניסים משה האם מצוי ברשותו מסמך המפרט את דרישות התובעת בטרם נערכה העסקה השיב:
"ש. יש לך מסמך שמופנה לאוטאוס שדורש א,ב,ג תציג לי. האם נכון שאין לך מסמך בכתב שמפרט את דרישותיכם המקצועיות לאוטאוס?
ת. כל השיחות היו בעל פה. במשך 7 שנים למיטב זכרוני, לא היה שום מסמך.
ש. ז"א מכיוון שהכל היה בע"פ, אין לך מסמך של אוטאוס שהיא אומרת לך שנספק
לכם מערכת ציקלון מפריד וללא מזין פרפרי?
ת. אין לי מסמך כזה ככל הזכור לי."(עמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 29/1/07). (ההדגשה
אינה במקור - א.ד.ג).

(ד) התובעת לא הציגה כל מסמך המעיד על כך שהזמנת ורכישת מערכת השינוע הותנו בכך שמערכת השינוע תופעל ללא כל מוצר נלווה. מעבר לטענות נציגי התובעת לעניין זה לא הוכח בפני כי לנציגי הנתבעת הובהר עניין זה. אילו אכן היה מדובר בתנאי בסיסי ומוקדם לביצוע הרכישה כפי שטוענת התובעת, היה מצופה כי התובעת תדאג להעלות תנאי זה על הכתב בין אם בחוזה או במכתב לנתבעת. עיון בתכתובות שנערכו בין הצדדים מעלה כי עניין זה לא בא זכרו ולו במכתב אחד ומשכך אינני מקבל את טענת התובעת לפיה הוזמנה מערכת שונה מזו שסופקה בפועל.

(ה) בנוסף, מאחר וטענות התובעת הינן טענות לגבי טיבן ואופיין של מערכות השינוע וככאלו הינן טענות שבמומחיות, ולאור טענות הנתבעת כי בכל המערכות הפניאומטיות יש צורך בציוד נלווה לרבות ציקלון או מיכל עם פילטר וברז פרפרי וכי המדובר בציוד שעלותו זניחה ביחס לכלל המערכת, הרי שבכדי להוכיח טענותיה ובהתאם להוראת תקנה 129 לתקנות סדר הדין האזרחי, על התובעת היה לצרף חוות דעת מומחה מטעמה על מנת שיוסברו המשמעויות המקצועיות והכספיות של מערכת שינוע ללא ציוד נלווה ברם, כזו לא הוגשה.
כאשר נשאל נציג התובעת מדוע לא צורפה לכתבי הטענות חוות דעת מקצועית השיב:
"ש. אתם טוענים טענות מקצועיות. בית משפט צריך להשתכנע. למה לא צרפתם חוו"ד מקצועית שתתמוך בטענות שלכם?
ת. מי מומחה יותר טוב ממני יודע אם זה מתאים לקוסקוס או לא...איזה מומחה אני אביא? אסם ואני מבינים מה טוב לקוסקוס. אני המומחה הכי טוב.
ש. אנו מדברים על מערכת שינוע. שקלתם לצרף חוו"ד מהנדס?
ת. שקלנו והגעתי למסקנה שאין מישהו שיודע יותר טוב ממני בקוסקוס..
ש. מדובר בגרסה מול גרסה. אתם עומדים אחד מול השני, מדוע לא לקחתם מומחה?
ת. הוא (נציג הנתבעת- א.ד.ג) הסכים איתי שזה לא עובד, הוא עמד שם חצי יום, הרים והוריד לחצים והמערכת לא עבדה". (עמ' 7-8 לפרוטוקול הדיון מיום 29/1/07). (ההדגשות אינן במקור-א.ד.ג).

(ו) זאת ועוד, התובעת טוענת בסעיף 7 לתצהירו של מר משה ניסים כי :
"מערכת השינוע תוארה על ידי נציגי הנתבעת כמסוגלת לפעול ללא ציוד נלווה היקפי באופן תקין". טענה זו לא הוכחה. להיפך, הנתבעת הוכיחה בפני כי לתובעת נמסר כל מידע רלוונטי לגבי מערכות השינוע וכי בנוסף לקטלוגים שנמסרו, ביקרו נציגי התובעת בתערוכה בה הוצגה המערכת מהסוג שסופק לתובעת.בסעיף 11 לתצהירו של מר משה ניסים צויין
כי :
"בטרם רכישת המוצר הוצג בפני קטלוג כללי של חברת Air Tech. אינני זוכר האם הוצגו בפני קטלוגים נוספים אך יש להדגיש כי התעניינותי בקטלוג הייתה קלושה ושולית...". (ההדגשה אינה במקור-א.ד.ג)
מר ניסים נשאל בחקירתו הנגדית מדוע לא התעניין בקטלוג שהוצג בפניו והשיב:
ש. כשאתה קונה מוצר חדש, לא חשוב לך לקבל חומר טכני עליו?
ת. לכל צד יש יבואן או נציג של חברה, כל אחד בא עם ספרים כאלה, אני לא יושב לקנות ספרות, אני מסתמך על הנסיון של הנציג..אני שואל את היבואן, הנציג והוא נותן לי את כל החומר. במקרה זה ראיתי פלייר אחד או שניים אולי שלושה במשך שלוש שנים...
ש. ..אתה אומר כי קבלת את הקטלוג וכי ההתעניינות הייתה קלושה ושולית, למה הכוונה?
ת. הקטלוג שהוצג לי הוצג בשפה האנגלית. מה שאני יכול על פי הנסיון שלי, אני רואה תמונה ויכול להבין, מנהל הנתבעת נתן לי הסברים. לא יכולתי לקרוא באנגלית. (עמ' 8-9 לפרוטוקול הדיון מיום 29/1/07). (ההדגשות אינן במקור-א.ד.ג).
אשר לביקור נציגי התובעת במפעל "סולבר" בו הוצגה מערכת הדומה למערכת אשר הוזמנה ע"י התובעת, טען מר משה ניסים בסעיף 12 לתצהירו כי המערכת שהוצגה הייתה שונה מזו שהוזמנה ע"י התובעת :
"החומר אשר הועבר במערכת במפעל "סולבר" הינו אבקת סויה. יש לכך חשיבות רבה לאור העובדה כי העברת אבקות (לעומת גרגירים) במערכת אינן דורשות חיבור של האביזר ציקלון. כלומר הצגתה בפני של המערכת במפעל "סולבר" הינה בלתי רלוונטית ואף מהווה הטעייה כיוון שדרישות המערכת אינן זהות להעברת אבקות ולהעברת גרגירים".
בחקירתו הנגדית נשאל מר ניסים מדוע לא דרש לראות מערכת נוספת והשיב:
ש. מפנה לס' 12. אתה מספר כי היית בתערוכה ואתה מספר על סולבר שם ראית את הכניסה ולא את היציאה. מדוע לא דרשת לראות עוד מערכת עובדת?
ת. נציג הנתבעת אמר שאין אף מפעל שמוכן להכניס אותי. זה לא כתוב בשום מקום..
ש. מדוע הדברים לא נכתבו בתצהיר?
ת. לא ראיתי לנכון שזה חשוב. ((עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 29/1/07).

לשאלת בית המשפט מדוע לא נסע נציג התובעת לחו"ל בכדי לראות את המערכת השיב מר ניסים בעדותו כי :
"הוא לקח אותי למפעל באשדוד, נסענו לשם, נכנסנו למפעל וראינו את המערכת..וגם לא מקובל להוציא 17,000 על המערכת, ולהוציא עוד 17,000 כדי לנסוע לחו"ל".(עמ' 9 לפרוטוקול הדיון מיום 29/1/07).

(ז) הנתבעת טענה כי בין יתר החומר שנמסר לתובעת נמסר גם קטלוג בו הוצגה תמונה של מערכת השינוע (סומן כ-ת/1) ממנה עולה בבירור כי למערכת ציוד נלווה:
"בעמ' הראשון היה כתוב כי המערכת חסכונית ולא צריך ציקלון. במקביל בדף שני יש הסבר, יש שרטוט שם יש אפליקציה טיפוסית ויש גם תמונה של פילטר שנקרא קולט אבק. יש מערכת שלנו של השיגור הפלאומטי, את הצינור ומיכל הקבלה. יש הכל בשרטוט. כאשר אדם לא מבין אנגלית, אנו מראים שרטוטים ושולחים קלטות וידאו." ((עמ' 18 לפרוטוקול הדיון מיום 29/1/07).
נציג התובעת הודה בעדותו כי נמסר לידיו פרוספקט הדומה לנספח ת/1 אשר הוצג במהלך הדיון.
עיון בשרטוט המופיע בנספח ת/1 מעלה בבירור כי למערכת נדרש ציוד נלווה. טענות נציגי התובעת לפיהם לא מאחר ואינם מתמצאים בשפה האנגלית לא מצאו לנכון לעיין בקטלוגים ובפרוספקטים שהוצגו להם אינן מועילות להם במקרה דנן, בו בצידו האחר של הפרוספקט מצוי שרטוט ברור של המערכת אליה מצורף ציוד נלווה. אין ספק כי התובעת מכירה מערכות מסוג זה והיא אף טענה בתצהירה כי רכשה מערכות המצריכות שימוש בציוד נלווה זמן קצר לפני שנרכשו המערכות נשוא התביעה.

עסקינן בתובעת אשר אין חולק כי למנהליה מקצועיות רבה ובקיאות בתחומי הענף הרלוונטי העובדה שנציגי התובעת בחרו שלא לעיין בקטלוגים שהוצגו להם ולא לקרוא את המידע שנמסר להם בכתב ובחרו לסמוך על מצגים שונים שכביכול הוצגו להם, מהווה התרשלות של ממש. התובעת התרשלה בכך שלא ווידאה ולא ביררה מספיק לגבי המערכות וכן לא התייעצה עם בעל מקצוע לגבי תכונות המערכת.
אין חולק כי המשא ומתן שנערך בין הצדדים נמשך מספר שנים ומהתמונה שהוצגה בפני עולה כי התובעת לא עשתה די בכדי לברר אודות תכונות המערכת ומשכך אין לה להלין, אלא על עצמה.

8. אשר על כן, ומשלא עלה בידי התובעת להוכיח כי המערכות שסופקו היו שונות מאלו שהוזמנו על ידה, דין תביעתה להידחות.

9. אני מחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט וכן שכ"ט עו"ד בסך של 7,500 ₪.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקלות בג'קוזי

 2. תקלה במכונת דפוס

 3. ביטול קניית תנור

 4. בעיות הקפאה במקרר

 5. טרייד אין שואב אבק

 6. תביעה על אספקת דיו

 7. פיצוי על התקנת מזגן

 8. תביעה נגד ענק המזגנים

 9. תביעה בגין תיקון תנור

 10. הפרת חוזה התקנת מזגנים

 11. תביעה בגין שבירת מצלמה

 12. תיקון מזגן בדירה שכורה

 13. החזר דמי ביטוח מוצרי חשמל

 14. פיצוי על מזגן מקולקל במלון

 15. טעות בשנת ייצור מוצר חשמלי

 16. תביעה בגין ביטוח מוצרי חשמל

 17. פיצוי בגין ליקוי במערכת מזגן

 18. תביעה בגין קניית DVD-די.וי.די

 19. תביעה בגין רכישת מערכות שינוע

 20. קבלת דגם מקרר שונה מזה שהוזמן

 21. תקלות בלפטופ חדש (תביעת פיצויים)

 22. נדחתה בקשה להתקנת מזגן בקיר חיצוני

 23. התקנת מזגן מפוצל - תביעת פיצויים

 24. אחריות על החלפת מזגן חדש בגלל תקלה

 25. התנגדות להיתר הצבת מזגנים על גג חניה

 26. תביעת פיצויים בגין מערכת מיזוג פגומה

 27. תביעה לתשלום כספים בגין אספקת מוצרי חשמל

 28. חוק למניעת מפגעים (בטיחות- מקררים), תשכ"ה-1965

 29. תביעה לפיצוי בגין נזק מהתקנה לקויה של תנור עצים בבית

 30. לטענת התובע, מיד לאחר התקנת המזגן אמר למתקין כי המזגן מרעיש

 31. תביעה נגד תדיראן ושופרסל בגין קניית מכונת כביסה מסוג בלומברג

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון