התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי
התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי

להלן פסק דין בנושא התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי:

פסק דין

1.     המשיבות הגישו תובענה נגד המבקשת, בה עתרו לחייבה בתשלום של כ-327,000 ₪ בגין נזק שנגרם למטען פרטי לבוש שהובילה המבקשת בדרך האוויר מסין (דרך איטליה) לישראל. לשיטת המשיבות, מרבית הסחורה הגיעה רטובה וניזוקה באופן קשה. אלמלא רשלנות המבקשת, הסכום שהיה מתקבל ממכירת הסחורה הוא כ-577,000 ₪, אך התמורה שנתקבלה היא כ-250,000 ₪. בנוסף, נשאו המשיבות בתשלום עמלת יבוא כל כ-84,000 ₪. המשיבות מוסיפות וטוענת שביום 20.3.03 נדרשה המבקשת לשפות את המשיבות בגין נזקן, אך לא ניתן כל מענה לדרישה זו.

2.     אין חולק על כך שההובלה בוצעה בחודש אוקטובר 2000. על כן, עותרת המבקשת לסילוק התובענה על הסף, לפי שהוגשה בחלוף תקופת ההתיישנות המנוייה באמנת ורשה (קרי: שנתיים ימים ממועד הגשת כלי הטיס ליעדו). ההתיישנות דנן היא התיישנות מהותית. היא מפקיעה את זכות התביעה.
     המשיבות טענו בתגובתן כי המבקשת נאחזת בתקופת ההתיישנות בלי תום לב. טעמו של דבר הוא שהמבקשת נקטה סחבת מכוונת ולא השיבה לפניות מטעמן מיום 19.10.00. יתר על כן: המבקשת אינה יכולה להסתמך על אמנת ורשה, שכן הוראת סעיף 25 (1) לאמנת ורשה מורה שהמוביל האווירי לא יוכל להסתמך על הוראות אמנת ורשה אם נובע הנזק מהתנהגות רעה מדעת מצד המוביל. לשיטת המשיבות, המבקשת נהגה זלזול של ממש בטובין, משלא הגנה עליהם מפני מים. יתר על כן, המבקשת לא נקטה כל אמצעים למניעת הנזק, אם מתוך יחס של התנכרות לאפשרות הקרובה של הנזקים הצפויים מהתנהגותה ואם מתוך עצימת עיניים והתעלמות מן האפשרות הקרובה לוודאי להתרחשות הנזקים. המשיבות מוסיפות שיש ליתן בידיהן הזדמנות להראות - במהלך הבאת הראיות - כי התנהגות המבקשת הייתה משום התנהגות רעה מדעת, ודי בכך על מנת להביא לדחיית הבקשה.

3.     יש מקום לסילוק התובענה על הסף. העובדות הבסיסיות לגבי מועדי הגעת המטען לישראל, אינן שנויות במחלוקת: המטען הגיע במהלך חודש אוקטובר 2000. מנגד, הוגשה התובענה ביום 1.7.03, קרי כחלוף תקופה העולה על שנתיים.
כך המצב אף אם צודקות המשיבות בטענה (שאין הכרח להכריע בה) לפיה אם נגרם הנזק בשל התנהגות רעה מדעת של המוביל - שוב אין הוא יכול להסתמך על הוראות האמנה (המשיבות מבססות עמדתן על כך שבהתאם לנוסח המקורי של אמנת ורשה ובהתעלם מן התיקון שהיה ב-1955, ארץ המוצא של המטען היא סין. סין אינה צד לפרוטוקול האג, 1955. לכן, חלה האמנה המקורית. לפי סעיף 25(1) לאמנה המקורית, במידה וקיימת התנהגות רעה מדעת, כי אז אין תחולה להוראת ההתיישנות המקוצרת נשוא סעיף 29 לאמנה וניתן להגיש התובענה תוך 7 שנים. מנגד, על פי הוראתו המתוקנת של סעיף 25, אין בטענה בדבר התנהגות הרעה מדעת, כדי להאריך את תקופת ההתיישנות). על-מנת לדון בשאלה אם אכן בפנינו התנהגות רעה מדעת, שומה הייתה על המשיבות לטעון זאת במפורש בכתב תביעתן. כזאת לא נעשה. העיון בכתב התביעה אינו מגלה ולו רמז קל לטענה בדבר נסיבות שכוחן עימן להעלות מסקנה כאילו נהגה המבקשת באופן העולה כדי התנהגות רעה מדעת. משלא הועלתה פלוגתא זו על שולחן הדיונים, שוב אין מקום למתן הזדמנות להוכיחה. על כן, אף אם חלה האמנה בנוסחה המקורי, לא תצמח מכך כל תועלת למשיבות. פשיטא שאם חלה האמנה כפי שתוקנה בהאג, התובענה התיישנה, שכן (כאמור) סעיף 25 המתוקן אינו מפקיע את תקופת ההתיישנות המקוצרת.

לכך יש להוסיף כי המשיבות אף לא העלו בתובענתן כל טענה שעניינה חוסר תום הלב (הנטען) מצד המבקשת בשל הסחבת במענה לדרישות המשיבות מיום 19.10.00. אף תגובתן אינה נתמכת בתצהיר בו מופיעה הטענה. מאחר ובטענה עובדתית מובהקת קא עסקינן, שוב אין להתחשב בה.

4.     על כן נדחית התובענה על הסף מחמת התיישנות זכות התביעה.
     המשיבות תישאנה בהוצאות המבקשת בסך 4,000 ₪ + מע"מ, להיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות 9 שנים

 2. התיישנות הלוואה

 3. התיישנות דיונית

 4. התיישנות חוב מים

 5. ויתור על התיישנות

 6. התיישנות קנס חניה

 7. התיישנות שלא מדעת

 8. התיישנות תביעת בנק

 9. התיישנות דוח חנייה

 10. התיישנות הפרת חוזה

 11. התיישנות מחלת מקצוע

 12. התיישנות ביטוח נכות

 13. התיישנות דמי גמולים

 14. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 15. התיישנות חלק מתביעה

 16. התיישנות היטל השבחה

 17. התיישנות עבירת עוון

 18. התיישנות תביעה שכנגד

 19. התיישנות במשפט אזרחי

 20. התיישנות בחוק ספציפי

 21. התיישנות תאונת ספורט

 22. התיישנות חופשה שנתית

 23. התיישנות מזונות בגיר

 24. התיישנות החזר ארנונה

 25. סעיף 8 לחוק ההתיישנות

 26. התיישנות בחוסר תום לב

 27. סעיף 9 לחוק ההתיישנות

 28. התיישנות תביעה שנדחתה

 29. התיישנות תביעת יורשים

 30. סעיף 7 לחוק ההתיישנות

 31. התיישנות תביעה נגד ערב

 32. סעיף 15 לחוק ההתיישנות

 33. התיישנות ביטוח תלמידים

 34. התיישנות תביעה הצהרתית

 35. התיישנות תביעת מיטיבים

 36. התיישנות תביעה נגד בנק

 37. התיישנות תביעה שהופסקה

 38. התיישנות תביעה נגד בנק

 39. התיישנות תרמית או הונאה

 40. מרוץ ההתיישנות מס הכנסה

 41. התיישנות עבירות מנהליות

 42. ערעור על התיישנות ביטוח

 43. התיישנות בתביעות ארנונה

 44. התיישנות מעוולים במשותף

 45. התיישנות תאונות תלמידים

 46. התיישנות ביטוח נזקי צד ג

 47. התיישנות תביעת כפל ביטוח

 48. חוק התיישנות דוחות חנייה

 49. התיישנות בקשה להחזר אגרה

 50. מתי מתחיל מרוץ ההתיישנות

 51. התיישנות חוב שירותי ביוב

 52. התיישנות תביעה נגד צה''ל

 53. התיישנות בגין עבירות מין

 54. התיישנות ביטוח שריפה בעסק

 55. התיישנות במקרקעין מוסדרים

 56. פגרת בית המשפט – התיישנות

 57. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 58. התיישנות מיום מקרה הביטוח

 59. התיישנות תביעת ביטוח נכות

 60. התיישנות עבירות ברירת קנס

 61. חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958

 62. התיישנות תביעה של פסול דין

 63. סמכות עניינית התיישנות קנס

 64. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 65. התיישנות תביעת תאונת דרכים

 66. התיישנות דמי שימוש במקרקעין

 67. התיישנות הליכי גבייה מנהליים

 68. התיישנות ביטוח תאונות ילדים

 69. צו הרחבה דמי הבראה התיישנות

 70. התיישנות תביעה - מחלת אסטמה

 71. התיישנות תביעת ביטוח 3 שנים

 72. התיישנות לתובע עם ליקוי שכלי

 73. התיישנות זכות חוזית במקרקעין

 74. התיישנות תביעות ביטוח אחריות

 75. התיישנות רישום בעלות על דירה

 76. התיישנות ביטוח תאונות אישיות

 77. תום לב בהתיישנות תביעת ביטוח

 78. התיישנות בשל גילוי נזק מאוחר

 79. התיישנות תביעה נגד רשות הדואר

 80. התיישנות תביעה בסדר דין מקוצר

 81. הגשת תביעה יום לפני ההתיישנות

 82. התיישנות תביעת רשלנות מקצועית

 83. התיישנות תביעה נגד כונס נכסים

 84. התיישנות תביעה לקצין התגמולים

 85. התיישנות עקב הגשת תביעה קודמת

 86. התיישנות - קפנדריה - קיצור דרך

 87. טענת התיישנות בהזדמנות הראשונה

 88. טענת התיישנות במקרקעין מוסדרים

 89. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 90. התיישנות תביעה נגד מוביל אווירי

 91. מירוץ ההתיישנות בעניינו של קטין

 92. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 93. התיישנות ביטוח מוות בתאונת דרכים

 94. התיישנות תביעה לדמי שימוש ראויים

 95. התיישנות ממועד קביעת נכות במל''ל

 96. תיקון תביעה לאחר תקופת ההתיישנות

 97. התיישנות תביעה נגד אגודה שיתופית

 98. התיישנות דו''ח על נסיעה באור אדום

 99. הארכת מועד התיישנות בגלל מצב נפשי

 100. הסכמה להארכת התיישנות תביעת ביטוח

 101. עצירת מירוץ ההתיישנות עיקול מנהלי

 102. התיישנות תביעה של לקוח נגד עורך דין

 103. מתי מתחילה תקופת ההתיישנות של חוזה

 104. התיישנות תביעה של עורך דין נגד לקוחו

 105. התמוטטות גג - התיישנות תביעת נזיקין

 106. הפסקת מירוץ ההתיישנות בגין מחלת נפש

 107. ערעור על דחיית התביעה מחמת התיישנות

 108. התיישנות עבירת רצח שר או ראש הממשלה

 109. תאונת עבודה לפני 10 שנים - התיישנות

 110. חובת אזהרה לגבי מועדי התיישנות ביטוח

 111. התיישנות תביעת ירידת ערך לפי סעיף 197

 112. רשלנות עורך דין במקרה התיישנות תביעה

 113. העלאת טענת התיישנות "בהזדמנות הראשונה"

 114. עצירת מירוץ ההתיישנות עקב חוסר ידיעה

 115. התיישנות התחייבות להעברת זכות במקרקעין

 116. התיישנות תביעה להכרה במחלת סרטן בעבודה

 117. התיישנות תביעה מכוח חוק הגנה על עובדים

 118. התיישנות במהלך משא ומתן עם חברת הביטוח

 119. מועד היווצרות עילת תביעה לצורך התיישנות

 120. התיישנות המתבססת על תקופת התדיינות קודמת

 121. התיישנות ביטוח תאונות אישיות בתאונת דרכים

 122. העירייה גבתה כספים ביתר הודאה על התיישנות

 123. התיישנות תביעת נזיקין נגד מנהל עיזבון זמני

 124. תחילת מירוץ ההתיישנות מיום החתימה על החוזה

 125. התיישנות תביעות לקיום זכות במקרקעין מוסדרים

 126. סמכות קצין התגמולים להאריך את תקופת ההתיישנות

 127. התיישנות תביעה לפיצוי בגין הלנת פיצויי פיטורים

 128. ערעור לעליון על התיישנות תביעת רשלנות רפואית

 129. ועדת ערעורים לפי חוק הנכים התיישנות מחלת נפש

 130. טענת התיישנות ''בהזדמנות הראשונה'' בבית המשפט

 131. התיישנות: ניהול מו"מ תוך משיכת זמן בחוסר תום לב

 132. שוויון הזדמנויות בעבודה - התיישנות תביעה לאחר שנה

 133. התגבשות ''עילת התביעה'' לצורך מועד תחילת ההתיישנות

 134. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 135. סילוק על הסף מחמת התיישנות ומעשה בית דין - השתק פלוגתא

 136. ההלכה קובעת כי הנזק שמתחיל את מרוץ ההתיישנות אינו נזק זניח

 137. נטען כי כי יש לקבוע כי מרוץ התיישנות התחדש רק עם איתור הנתבעים

 138. תביעה למתן סעד הצהרתי לפיו מע"מ מנוע מלגבות חוב מס עקב התיישנות

 139. ערעור את קביעותיו העובדתיות של בית המשפט המחוזי הנוגעות לשאלת ההתיישנות

 140. מהו "המועד הקובע" בחישוב תחילת מרוץ ההתיישנות בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ?

 141. פרטי רישום שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליהם ועבירות שהרשעה בהן לא תפסיק את תקופות ההתיישנות או המחיקה

 142. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון