הסכם אספקת כפפות

להלן פסק דין בנושא הסכם אספקת כפפות:

פסק דין

1.     התובענה דנן הוגשה בשנת 1999 ביחס להסכם שנחתם בין התובע, י.ל. כפרי (להלן- "הספק"), לבין הנתבעת, חברת החשמל בישראל (להלן-"הקונה"), שעסק באספקת כפפות עבודה. הספק טען כי יש להחזיר לידיו כספים שהופקדו כערבות לביצוע החוזה בידי הקונה. כתב התביעה תוקן בשנת 2001 לאחר מותו של הספק, י.ל. כפרי והתובע הוחלף על ידי היורשת של עזבונו. עד ליום 13.5.03 נדון התיק על ידי כב' השופט גנון, אז התגלה כי אחד המצהירים מוכר לו אישית. התיק הועבר לכב' השופט סעב ביום 21.5.03 והועבר לטיפולי ביוני 2004. בקדם משפט ביום 9.9.04 התיק נקבע לישיבת הוכחות, אך ביום 23.9.04 הודיעו הצדדים על הסדר דיוני לפיו ינתן פסק דין על סמך סיכומים בכתב ועל סמך החומר שבתיק וחומר נוסף שהוסף בהמשך. להסדר ניתן תוקף של החלטה.

רקע

2.     בתחילת שנת 1994 פרסמה חברת החשמל מכרז בנושא התקשרות לאספקת "כפפות לעבודה קלה". ביום 28.6.94, נחתם הסכם בין הצדדים (ההסכם צורף כספח 'ב' לכתב התביעה המקורי). על פי ההסכם הוזמנו 200,000 זוגות כפפות בד-בד (בד משני צדדי הכפפה: כף- היד וגב כף-היד), ו- 600,000 זוגות כפפות בד-עור (עם עור בצד של כף-היד), כאשר צויין שהכמויות עשויות להשתנות ב- 30%. ההיקף הכספי של החוזה היה כ- 1,186,000 ₪ בבסיס.

3.     סעיף 4 לחוזה קבע כי על הספק להפקיד ערבות בנקאית על סך 10% מערך ההסכם, 118,600 ש"ח. סעיף 5 להסכם קבע משטר של פיצויים מוסכמים במקרה של הפרה בסך של 1/2% לשבוע מערך ההזמנה. בנספח לחוזה של "הנחיות מינהליות ותנאים כלליים להזמנתנו" נקבעו תנאים נוספים, ביניהם: אבטחת איכות המוצרים, חובה מצד הספק להודיע בכתב תוך פרק זמן של 48 שעות בכל מקרה של אירוע או תופעה העלולים לגרום לאיחור במועדי אספקת הכפפות, זכותה של הקונה לחלט את הערבות במידה ולא מתמלאים תנאי ההסכם, וסעיפים נוספים המתייחסים לנוהל בדיקת הכפפות, לעובדה שאיכות הכפפות הינה באחריות הספק, וכי זכותה של הקונה לפסול הזמנה אם הכפפות פגומות או בלתי מתאימות.

4.     בחודש ספטמבר 1995 חולטה הערבות על ידי הקונה. לגישת הקונה הרקע לחילוט הערבות היה כדלקמן: על פי מסמכים פנימיים של הקונה, בחודש מאי 1995 דווח על בעיות באספקת הכפפות; הזמנה של 10,000 כפפות שנעשתה ביום 23.2.95 סופקה רק חלקית וסופקו 5,400 זוגות בלבד (סעיף 7 לתצהיר נציג הנתבעת, גנץ, והמכתבים המאוזכרים שם). כמו כן, תועדו תלונות אודות איכות הכפפות (סעיפים 8 - 9 לתצהיר הנ"ל). במהלך התקופה בה חל עיכוב בהמשך האספקה נאלצה הקונה לרכוש אלפי זוגות כפפות מגורמים אחרים. כבר ביום 23.5.95 נשלח מכתב לספק על כך שהוא מפיר את ההסכם (סעיף 11 לתצהיר). הקונה הודתה כי החל מחודש יולי החלו להגיע כפפות מהונג קונג, אך גם כפפות אלה היו באיכות ירודה (סעיף 13 לתצהיר גנץ). באשר לסיבת העיכוב באספקה הציגה חברת החשמל מכתב מאת הספק מיום 27.5.95 לפיו נגרם העיכוב ממחסור בחומרי גלם ועליות מחירים ללא שהוזכרה טענה של אסונות טבע בסין. ביום 22.8.95 נשלחה הודעה אודות ביטול הסכם.

5.     לטענת הספק סופקו למעלה ממחצית מכמות הכפפות הכוללת עד שנתקל בבעיות של המשך אספקה כתוצאה מאירועי מזג אוויר קיצוניים בסין, מדינת הייצור (סעיף 6 לתצהיר מטעם התובע של ג' עזרא). במהלך תקופה זו נרכשו על ידי הקונה כפפות מספקים אחרים ללא עלות נוספת. הספק טען עוד כי אין ממש בטענות הקונה באשר לאיכות ירודה של הכפפות וכי מחודש יולי 1995 החלו להגיע כפפות מהונג קונג וכי היה בכך כדי להצביע שהקונה ויתרה על האפשרות לחלט את הערבות. לגישת הספק לא נגרם כל נזק לקונה כתוצאה מהעיכוב באספקת הכפפות וחילוט הערבות נעשה כחודש וחצי לאחר חידוש האספקה, ללא כל התראה. לגישת הספק דבר זה מצביע על חוסר תום לב מצד הקונה.

דיון

6.     עיון במסמכים שצורפו לתצהיר שהוגש מטעם הקונה מעלה כי אכן היו כבר במאי 1995 תלונות אודות בעיות אספקה. באשר לטיב הכפפות, אמנם במכתב מיום 14.2.95 שצורף כנספח ג' לתצהיר נציג הקונה גנץ נאמר כי כפפות בד-בד אינן מתאימות לעבודה וכי יש להשתמש בכפפות בד-עור מחוזק, אך מזכר מיום 23.3.95 (ג'1) מזכיר כי היו גם בעיות איכות בקשר לכפפות הבד-בד שסופקו וכי לא התאימו לדרישות הקונה.

7.     לגבי הטענה שהועלתה על ידי הספק כי הבעיות באספקה נגרמו כתוצאה משטפונות קשים בסין, ניתן היה לשקול טענה זו, אילולא מכתבו של י.ל. כפרי ז"ל מיום 27.5.95. לפי הפקסים שצורפו לתצהיר שהוגש מטעם הספק, כבר בחודש מרץ באותה שנה היה ידוע לו על נושא אסונות הטבע. תנאי החוזה חיובו מתן הודעה על כך לקונה, אך משיקולים שלו הוא בחר שלא לעשות כן. בשלב שכבר ניתנה הודעה הוא לא ראה לנכון לאזכר את נושא השטפונות שהועלה במכתב מהיצרן בסין.

8.     מהחומר שהוגש על ידי הצדדים עולה באופן ברור כי במחצית הראשונה של שנת 1995 נתקל הספק בבעיות הן בהשגת כפפות באיכות שתספק את הקונה והן בתקלות ביחס לאספקת ההזמנות במועד. הוא ניסה- כפי הנראה בהיותו סוחר ותיק ומנוסה- להתגבר על הבעיות על ידי פעולה בשתי חזיתות בו-זמנית: מול נציגי הקונה בארץ ומול היצרנים במזרח הרחוק. הצלחתו היתה חלקית ואין ספק כי הקונה היתה רשאית לבטל את ההסכם בעקבות הפרתו על ידי הספק כפי שעשתה באוגוסט 1995. אין בכך חוסר תום-לב. דרישתה של הקונה לקבל כפפות עבודה באיכות טובה ובמועדים שהוזמנו מובנת מאליה, לאור צרכיה המגוונים, בהיותה ספקית החשמל המרכזית במדינה ולאור הצורך לספק לעובדיה כפפות בכמויות גדולות, היתה סבירה.

9.     למעלה מהצורך יצויין, כי ניתן היה להסתפק בקביעה כי הספק בתור תובע לא הצליח להרים את נטל ההוכחה. אין בחומר שהוגש על ידי הצדדים מסמכים משכנעים ברמה הדרושה כי הערבות חולטה שלא כדין. קביעה זו בלבד היתה מספיקה כדי לדחות את התביעה.

10.     אשר על כן, התובענה נדחית. על התובע לשלם לנתבעת סך של 5,000 ₪ שכ"ט עו"ד.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוש הסכם

 2. הסכם גריסה

 3. הסכם אחסנה

 4. הסכם להסכים

 5. הסכם פאושלי

 6. הסכם רוטציה

 7. עיכבון הסכמי

 8. הסכם אספקת גז

 9. הסכמים חורגים

 10. הסכם לוקסמבורג

 11. הסכם הקשישים

 12. הסכם דמי רצינות

 13. הסכם להקמת גינה

 14. הסכם אספקת כפפות

 15. תחולת הסכם הבראה

 16. הסכם להשכרת ציוד

 17. הסכם רכישת שתילים

 18. הסכם שירות מרכזיה

 19. הסכם לאספקת שתילים

 20. הסכם הפצה בהתנהגות

 21. הסכם חליפין במקרקעין

 22. השכרת משנה ללא הסכמה

 23. עורך דין הסכם סודיות

 24. הסכם שירותי תדמיתנות

 25. תנאי מקפח בהסכם ניהול

 26. הסכם שימוש בשטח חקלאי

 27. הסכם מכירת עגלים לבשר

 28. הסכם פתרון בעיה כספית

 29. סעיפים מעורפלים בהסכם

 30. הסכם גידול יבול חקלאי

 31. החתמת עולה חדש על הסכם

 32. הסכם למכונות אוטומטיות

 33. צו הפסקה שיפוטי בהסכמה

 34. דמי ייזום ללא הסכם בכתב

 35. דוגמא להסכם סיום עבודה

 36. הסכם להקמת שכונת מגורים

 37. הסכם הזמנת שירותי ניקיון

 38. הסכם להשאלת ציוד והספקת גז

 39. הסכם אופציות לעובדים דוגמא

 40. הסכם אופציה לרכישת מקרקעין

 41. הסכם רכישה וחלוקת שימוש בדירה

 42. הסכם בין שותפים בחברת נדל''ן

 43. הסכם הפקדת ניהול תיק פנסיוני

 44. בכתב התביעה נטען כי ההסכם הופר

 45. הסכמה בהתנהגות לשינוי תנאי עבודה

 46. הסכם התחייבות לרכישת נכס בבאר שבע

 47. הסכם לביצוע עבודות תיקון וחידוש רעפים

 48. הסכם לביצוע עבודות חשמל בפרויקט בניה

 49. נטען כי לא שולמו דמי ההפעלה בהתאם להסכם ההפעלה

 50. יישום הסכם הביניים בין מדינת ישראל לבין אש"ף

 51. טענת הסכם למראית עין ע''י מי שלא היה צד להסכם

 52. האם איחור במסירה מהווה ''הפרה יסודית'' של הסכם

 53. הסכם ההמחאה ניתן לפרשנות ולהשלמה מתוך נסיבות כריתתו

 54. נטען שלמרות ההסכם, היתה לכל הצדדים כוונה להתקשרות ארוכת טווח

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון