הכרעת תביעה על פי פוליגרף

בדיון שהתקיים בבית המשפט הגיעו הצדדים להסכמה דיונית על פיה השאלות שבמחלוקת יוכרעו על ידי בדיקת פוליגרף.

להלן פסק דין בנושא הכרעת תביעה על פי פוליגרף:

פסק דין

בפני תביעה כספית לתשלום סך של 6,527 ₪.

מנהל התובעת טוען כי הנתבע הזמין אצל התובעת ציוד צילום. ציוד הצילום נשלח אליו במקום עסקו באמצעות שירות מוניות, ואילו הנתבע לא שילם בגינו.

הנתבע טוען כי הי הזקוק לאלבומי צילום מעץ, והסכים לרכוש ציוד צילום מהתובעת בתנאי שזו תספק לו את אלבומי העץ שהוזמנו על ידו.

הנתבע טוען כי אלבומי העץ לא סופקו.

הנתבע טוען כי אכן נשלחה אליו חבילה, אשר הגיעה אליו באמצעות שירות מוניות אך בחבילה זו לא היו אלבומי העץ המובטחים.

התובעת עונה על כך, כי אכן במשלוח הראשון לא היו אלבומי העץ ואלו נשלחו במשלוח השני.

בדיון שהתקיים בפני ביום 9.11.04 הגיעו הצדדים להסכמה דיונית על פיה השאלות שבמחלוקת יוכרעו על ידי בדיקת פוליגרף.

לאור זאת, ביהמ"ש מינה מומחה, השאלות שעל המומחה לשאול את הצדדים נוסחו והצדדים פנו למומחה לשם עריכת בדיקתם.

חוות הדעת הגיעה ואז הסתבר כי המומחה לא שאל את כל השאלות שהתבקש, ודילג משום מה על חלקן.

אחת השאלות השנויה במחלוקת הייתה האם אספקת אלבומי העץ הייתה תנאי לביצוע ההתקשרות כולה אם לאו, ונוסחה שאלה בעניין אליה המומחה אינו מתייחס כלל.

מסקנותיו של המומחה היו כי מנהל התובעת אינו אומר אמת ואילו הנתבע אומר אמת.

הואיל והצדדים לא השכילו לפתור את המחלוקת ביניהם גם לאחר חוות דעת המומחה, קבעתי מועד לדיון להוכחות.

בטרם הדיון הודיעו הצדדים כי הגיעו להסכמה דיונית נוספת על פיה ביהמ"ש ייתן פסק דין לאור החומר המצוי בתיק ביהמ"ש לאחר קבלת סיכומי הצדדים וללא חקירת הצדדים.

לאחר קבלת סיכומי הצדדים ניתן פסק דיני זה.

אינני מוכנה לקבל את עמדת ב"כ התובעת כי יש לדחות את חוות דעת המומחה מכל וכל ולקבוע כי מנהל התובעת אינו מסוגל לעבור בדיקת פוליגרף לאור מצבו הבריאותי.

ראשית, לא הונחה בפני כל ראייה לכך.
שנית, חזקה על מומחה שמינה ביהמ"ש כי בחן את שאלת יכולתו של הנבדק בטרם ערך את הבדיקה, ואם נטענות טענות כנגד המומחה מן הראוי לזמנו לחקירה בעניין.

לכן, אני סבורה כי ביחס לשאלות שהמומחה בדק ונתן את חוות דעתו, אין מקום לחרוג מהסכמת הצדדים כפי שפורטה בפרוטוקול, על פיה חוות דעתו תכריע.בחוות דעתו נשאלו שני הצדדים, מנהל התובעת והנתבע את השאלות הבאות:

למנהל התובעת:      האם באמת ספקת בסוף 2003 לאלי חיון את 10 אלבומי עץ 15/21?
האם חיון אמר לך כי הוא רוצה להחזיר את החבילה בגלל אי קבלת האלבומים מעץ?

לנתבע:               האם 10 אלבומי עץ 15/21 סופקו לך?
האם באמת אמרת לדוד כי אתה רוצה להחזיר אצת החבילה שלא כללה את האלבומים?


על פי תוצאות הבדיקה הנתבע הינו דובר אמת ומנהל התובעת אינו אומר אמת.

לפיכך, לאור הסכמתם של הצדדים כי חוות הדעת תכריע, ולאור תוצאות הבדיקה שהיו חד משמעיות, אני קובעת כי אלבומי העץ לא סופקו לנתבע, והנתבע ביקש להחזיר את כל ההזמנה לתובעת.

השאלה השנייה השנויה במחלוקת הינה : האם אספקת אלבומי העץ הייתה תנאי לביצוע ההזמנה כולה?

על שאלה זו מוכרח ביהמ"ש להשיב בשלילה.

ראשית, אין כל טענה מפורשת כזו בכתב ההגנה. כל שנאמר בכתב ההגנה בעניין זה היה כי "רק על סמך הצורך הדחוף והחשוב באלבומים הסכים הנתבע לרכוש עוד פריטים וסוכם על כך בעל פה." (סעיף 1ב' לכתב ההגנה).

כלומר, אין בכתב ההגנה טענה כי תנאי לביצוע ההזמנה היה אספקת אלבומי העץ.

נכון הוא כי הצדדים שניהם גם יחד, ידעו כי שלנתבע חשוב לקבל את אלבומי העץ, ויתכן כי לא היה מתקשר בהסכם הזמנת הציוד לולא הובטח לו כי יקבל אלבומי עץ, יחד עם זאת, אני סבורה כי אין באי אספקת אלבומי העץ כדי להוביל למסקנה שהנתבע אינו חייב בתשלום יתר הפריטים שהוזמנו על ידו וסופקו.

שנית, לא הוכח בפני כי אלבומי העץ קשורים קשר פיזי לציוד הנוסף שהוזמן, במובן זה כי בהעדר אלבומי העץ לא ניתן לעשות שימוש בציוד הנוסף?

שלישית, הנתבע לא החזיר את הסחורה הנוספת שקיבל על פי ההזמנה ואשר אינו מכחיש את קבלתה. הנתבע טען בעניין זה כי הודיע לתובעת כי היא יכולה לבוא לקחת את הסחורה, טענה זו הינה טענה חסרת תום לב. הנתבע הותיר את הסחורה כולה בידיו בשל אי קבלת אלבומי העץ ומאידך אינו משלם מאומה.

עוד אציין כי עלות אלבומי העץ על פי החשבונית הינה 1649.7 ₪ (כולל מע"מ), כלומר כשליש משווי ההזמנה כולה.

לפיכך, אני סבורה כי על הנתבע לשלם לתובעת את עלות הסחורה הנוספת בלבד.

נכון לשטענת הנתבע הוא ביקש להחזיר את הסחורה, אך בפועל למרות שקיבל את ציוד האמור עוד בנובמבר 2003, עד כה הוא מחזיק תחת ידיו את כל הציוד ואינו משלמו משום שלא קיבל חלק מהזמנתו.

יחד עם זאת, התובעת טענה כי כל הסחורה סופקה, לרבות אלבומי העץ דבר שהסתבר בחוות הדעת של מומחה הפוליגרף כלא נכון, יותר מכך, שני הצדדים הסכימו כי אלבומי העץ היו החלק החשוב לנתבע בהזמנה, לכן לדעתי על התובעת לשאת בהוצאות בדיקת חוות הפוליגרף שבוצעה לנתבע, לאחר שהוברר כי הנתבע אמר את האמת ביחס לשאלות שנשאל על ידי המומחה.

כמו כן בעצם אי אספקת אלבומי העץ יש משום הפרת ההסכם בין התובעת לנתבע ועל התובעת .

כאשר אני לוקחת בחשבון את העובדה כי הנתבע קיבל סחורה, את רובה של ההזמנה ולא שילם בעבורה, את העובדה כי הנתבע דובר אמת וכי למרות טענות התובעת לא קיבל את אלבומי העץ, את העובדה כי הנתבע נדרש להוצאות להוכחת טענתו זו, עלות חוות דעת המומחה, את העובדה כי התובעת הפרה עם הנתבע את ההסכם בכך שלא סיפקה את אלבומי העץ, אני סבורה כי על הנתבע לשלם לתובעת את ההפרש בגין הסחורה שקיבל בפועל, ומאידך על התובעת לשאת בהוצאות המומחה ובסכום פיצוי בגין אי קיום ההסכם עם הנתבע.

לפיכך, אני פוסקת כי הנתבע ישלם לתובעת את הסך של 4767.3 ₪ בקיזוז 500 ₪ כפיצוי בגין אי קיום ההסכם, וכן בקיזוז הוצאות המומחה בהם נשא הנתבע.

לסכום שיוותר יש להוסיף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד החשבונית ועד לתשלום בפועל, וכן את האגרה המינימלית בלבד.

אין צו להוצאות.

התובעת תגיש פסיקתא לחתימתי.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון