החזר כסף ששולם ביתר

להלן פסק דין בנושא החזר כסף ששולם ביתר:

פסק דין

1.     זוהי תובענה על סך של - 297,000 ש"ח אשר עניינה דרישה להחזר סכומי כסף אשר שולמו לנתבעות, כנטען, ביתר.

רקע עובדתי

2.     התובעת הינה חברה אשר עסקה ביבוא ובשיווק של מוצרי צריכה - ובעבר נקראה "חברת רשת דולר 1 בע"מ".

3.     הנתבעת מס' 1 - עוסקת במתן שירותי עמילות מס.

4.     הנתבעת מס' 2 - מספקת שרותי אחסנה ובמחסניה אוחסנו בשנת 1997 סחורות השייכות לתובעת.

5.     בשנת 1999 תבעה הנתבעת מס' 1 את התובעת ובעלי המניות בה, מר עודד בן דוד ומר משה הבא, אשר ערבו לחובותיה, וזאת בסכום של 24,000 ₪ וביום 18.4.01 ניתן פסק דין בתיק אזרחי - 33149/99 הדוחה התובענה.

6.     התובעת גורסת כי במהלך התדיינות זו נתברר לה כי חיובים אשר חייבה אותה הנתבעת מס' 1 היו שגויים ומוטעים - וכי סחורה שהיתה בבעלות הנתבעת ניטלה על ידי מי מן הנתבעות שלא כדין - והועלמה על ידן, דבר המוכחש מכל וכל ע"י הנתבעות.

דיון

7.     מטעם התובעת העיד מנהלה מר עודד בן דוד בתצהירו ת/1 כי בעקבות הדיון הקודם בין הצדדים בתובענה לעיל בדקו בעלי המניות של התובעת את המסמכים שבידם, ולתדהמתם גילו כי הנתבעות העלימו ממנה סחורה כמפורט על ידו כדלקמן:

"א.     מתחילת שנת 1997 החזיקו הנתבעות במחסנים בנמל סחורות של התובעת שהגיעו מחו"ל - העתק מסמכים אודות חלק מן הסחורה האמורה, אשר אותרו ע"י בעלי מניותיה של התובעת.
צורפו כנספח ג'.
ב.     נתבעת מס' 1 - אשר התובעת לא היתה חייבת לה מאומה - אמורה היתה לשחרר את הסחורה הנ"ל ולהעבירה לידי התובעת, אך זו סירבה לעשות זאת.
ג.     פניות שונות - לרבות באמצעות בא כח התובעת - אל הנתבעת מס' 1, לא הניעוה ליתן אפילו דו"ח אודות רכושה של התובעת, אשר הופקד בידיה - העתק מפניית ב"כ התובעת בעניין זה.
     צורפה כנספח ד'.
ד.     נתבעת מס' 2 - אשר התובעת לא היתה חייבת גם לה מאומה - אמורה היתה ליתן פירוט של הסחורה המוחזקת על ידה, לשחרר את הסחורה הנ"ל ולהעבירה לידי התובעת, אך זו ג"כ סירבה לעשות זאת.
     פניות שונות - לרבות באמצעות בא כח התובעת - אל נתבעת מס' 2 לא הניעוה ג"כ, ליתן - אפילו - דו"ח אודות רכושה של התובעת, אשר הופקד בידיה - העתק מפניות אל נתבעת מס' 2 בעניין זה.
צורפו כנספח כ'.
ה.     נראה כי הנתבעות עשו יד אחת, בנסיונן להעלים את רכושה של התובעת, ולהסוות את מעשיהן מפניה.
ו.     שווי חלק מן הסחורה כאמור, בלבד - במחירי הספק בחו"ל - הגיע לסכום השווה ל - 60,538.26 $".

     (ראה: סעיף 2 א' - ה' ל - ת/1).

8.     מנגד, העיד מטעם הנתבעת מס' 2 מר נחמיאס חיים בתצהירו נ/1 כי שימש מנהלה של החברה "מעבר בע"מ" - וכי "בונדד" שהיה בבעלות חברה זו נסגר בחודש מרץ 2000 וכל מסמכיו אוחסנו בקרטונים בארכיון חיצוני.

9.     לעדותו, התובעת לא איחסנה בבונדד זה כל מוצר שהוא - ולא ניתן לאתר רישום לגבי סחורה של התובעת כאשר אין כל פירוט בדבר המוצרים שנטען כי אוחסנו או בדבר מקום האחסנה שלהם בתוך הבונדד או מספרי "הגוש" בו אוחסנו הטובין.

10.     כל משיכת טובין היתה כרוכה באישור בכתב מאת חברת טרנס כלל סחר בע"מ - הנתבעת מס' 2 - שכן כנגד כל הטובין שאוחסנו הוצאה תעודת פקדון על שמה.

11.     כשהתובעת המציאה אישורים מזו - שוחררה לידיה סחורה ואם נטען שלא שוחררה - הרי שלא המציאה אישור ממנה.

12.     כן העיד מטעם הנתבעת מס' 1 מנהלה, מר מרדכי פרידמן בתצהירו נ/2, כי החברה סיפקה ל "רשת דולר 1 בע"מ" אך ורק שירותי עמילות מכס - אולם קיבלה שירותים גם מגורמים אחרים.

13.     טרנס כלל לא נטלה, לעדותו, כל סחורה של התובעת או שהעלימה אותה.

14.     לגבי צרופות נספח ג' שצורף לכתב התביעה - הרי שהללו העתקים של מסמכים המתיימרים להיות העתקי חשבוניות של ספק כלשהו - אך לא ברור אם התובעת רכשה טובין אלו, אם יובאו לישראל, מתי, מי טיפל בשחרורם, האם הועברו למחסן ערובה, האם שוחררו מן המכס, מתי וע"י מי.

15.     טרנס כלל טיפלה בהעברת טובין לבונדד - אך אינה מחסן ערובה ולפיכך לא אוחסנה אצלה סחורה של התובעת.

16.     החל מחודש פברואר 1998 הפסיקה התובעת לשלם לטרנסכלל סחר בע"מ דמי אחסנה אשר היתה אמורה להעביר לבונדד "מעבר בע"מ" בגין סחורה בגושים - 133/98 - 146/987.

17.     טרנסכלל פנתה לתובעת, אך זו לא שילמה דמי האחסנה עקב קשיים כלכליים. לאחר למעלה משנתיים הודיעה טרנסכלל בחדש אפריל 1999 לבונדד "מעבר בע"מ" על העברת הטובין הללו לרשות המכס.

18.     בחקירתו הנגדית של עד התובעת מר עודד בן דוד העיד זה כי לא זכור לו אם היה בעל מניות אצל התובעת, כי זו חדלה מפעילות בשנת 1998 וכי מנהלה הפעיל היה מר אריה חסון.

(ראה: פרוטוקול עמ' 12 שורות 13-10).

19.     כן העיד כי אינו יודע באם אוחסנה סחורה בנמל אשדוד, באיזה קונטיינר, שכן לא היה מעורב בפעילות הכלכלית עד לחודש אוקטובר 1998 - ולאחר מכן לא היתה פעילות בחברה.

(ראה: פרוטוקול עמ' 17 שורות 24-16).

20.      העד חזר על טענתו כי ביקש פירוט לגבי הסחורה מן הנתבעת מס' 1 ולא קיבל מבוקשו. הנתבעת מס' 2 מסרה לו מסמכים חלקיים - אותם צירף לכתב התביעה.

(ראה: פרוטוקול עמ' 18 שורות 7-1).

21.     לשאלה באם יוכל להציג רשימוני יבוא לעניין הסחורה הנזכרת במסמכי נספח ג', השיב שאין בידיו והוא הדין ברשימוני אחסנה של הסחורה ורשימוני שחרור הסחורה.

22.     כל שידע הוא לומר בחקירתו הנגדית היה כי מעט המסמכים אשר צרפו הנתבעות בהליך האחר, הנזכר, היווה הבסיס להגשת התביעה דכאן, ותו לא.

23.     בחקירתם הנגדית של עדי הנתבעות - חזרו אלה על עדותם - וזו לא נסתרה.

24.     בשקלי ראיות הצדדים, לרבות תצהיריהם, הנספחים להם ודבריהם בחקירותיהם הנגדיות, הגעתי לכלל דעה ומסקנה כי התובענה אינה מבוססת ולפיכך יש לדחותה.

25.     עד התובעת חזר וציין כי אין לו כל ידיעה על פעילות התובעת בשנים 1998 - 1995 וכי החל מחודש אוקטובר 1998 לא היתה החברה פעילה.

26.     עד התובעת נטל קומץ מסמכים אשר הציגו בתביעה בהליך קודם הנתבעות בתביעתן דשם, ומנסה הוא לבנות על אלו התביעה שבפנינו.

27.     המסמכים הללו, לאמור, מסמכי נספח ג' לתצהירו, המהווים שלושה חשבונות יבוא משנת 1997 ואישור אחסון משנת 1997 על שם הנתבעת מס' 2 - אין בהם להעיד ולו במעט על החזקת מי מן הנתבעות בסחורה שהיתה שייכת לתובעת ועל מכירתה של סחורה זו ושימוש בכספים עקב מכירתה, בסכומים הנקובים בכתב התביעה.

28.     הנתבעות טענו בהליכי קדמי המשפט לדלותן ולקלישותן של ראיות התובעת - וזו חוייבה בהפקדת ערובה בסך של 10,000 ₪.

29.     אכן, אין בראיות אשר הוצגו בפני כדי לבסס התובענה, ואמונים אנו על ההלכה כי "המוציא מחברו עליו הראיה".

לעניין זה, ראה דבריו של ד"ר י. זוסמן, בספרו סדרי הדין האזרחי, מהדורה שביעית, בעמ' 483, כדלהלן:
          
"... וזה המבחן: נניח, כי איש משני בעלי הדין לא יביא כל ראיה, מי יזכה? בדרך כלל יזכה הנתבע, מפני שהתובע מוציא מחברו ומשום כך עליו הראיה;"

כן ראה ע"א 642/61 זאב טפר נ' שלמה מרלה, פד"י ט' בעמ' 1005, כדלקמן:

"דיני הראיות קובעים את נטל השכנוע במשפט האזרחי על יסוד העיקרון, כי על בעל דין לשכנע את בית המשפט בקיום אותן העובדות בהן מותנית התוצאה המשפטית הנובעת מן ההלכה שהוא מסתמך עליה."

משכך, הנני דוחה התובענה.

התובעת תשלם לנתבעות, הוצאות משפט, לכל אחת מהן, בסך של 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

הגזברות תשלח לכל אחד מב"כ הנתבעות הסך של - 5,000 ₪ אשר הופקד כערובה להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מכס

 2. החזר מס קניה

 3. החזר מס עודף

 4. החזר מס רכישה

 5. החזר עמלת היקף

 6. החזר היטל ביוב

 7. החזר תשלום מים

 8. החזרת פסל לאמן

 9. החזר הטבה לעובד

 10. החזר דמי שכירות

 11. החזר היטל השבחה

 12. החזר אגרת חינוך

 13. החזר השקעת בעלים

 14. החזר מיסים עקיפים

 15. החזר פיקדון שכירות

 16. החזר עלויות שיקום

 17. החזר כספי על קורס

 18. החזר הוצאות אשפוז

 19. החזר כספי על שיפוץ

 20. החזר משכורת מעוקלת

 21. החזר כספי על הפלגה

 22. החזר כסף ששולם ביתר

 23. החזר אגרת רישיון רכב

 24. החזר מס בלו על סולר

 25. החזר כספי על רכב חדש

 26. החזר כספי כסא גלגלים

 27. החזר על שיחות בחו''ל

 28. החזר מחצית היטל השבחה

 29. החזר כספי השקעה בחברה

 30. החזר על קורס שלא נפתח

 31. החזר כסף שנמשך בכספומט

 32. תביעה בגין אי החזרת ספר

 33. החזר מס שבח ששולם ביתר

 34. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 35. החזר כספי מחברת פלאפון

 36. החזר מקדמות לסוכן ביטוח

 37. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 38. החזר כספי על השתלת שיער

 39. החזר תשלום על ביטוח חיים

 40. החזר כספי על כרטיסי טיסה

 41. החזרת כספים שקוזזו מהשכר

 42. החזר עלויות עבודות פיתוח

 43. החזר מס קניה של חוב אבוד

 44. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 45. החזר דמי הרשמה קניית מגרש

 46. החזר דמי ביטוח מוצרי חשמל

 47. החזר כספי מכשיר להסרת שיער

 48. החזר דמי הרשמה לקניית מגרש

 49. החזר הוצאות רפואיות בחו''ל

 50. החזר תשלום מקדמה לגן ילדים

 51. החזר הוצאות רכב לחברי כנסת

 52. החזר אגרת רישוי אובדן להלכה

 53. החזר דמי שכירות ששולמו ביתר

 54. החזר הוצאות נישואים אזרחיים

 55. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 56. החזר כספי על SMS - אס.אם.אס

 57. בקשה לקבלת החזר כללית מושלם

 58. החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

 59. החזר שכר טרחת עורך דין ללקוח

 60. החזר הוצאות שימוש ברכב צמוד

 61. החזר מענק השתלמות עובד מדינה

 62. החזר כספי על טיפול הסרת שיער

 63. הכרויות ושידוכים - החזר כספי

 64. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 65. החזר כספי - נופש במלון לדתיים

 66. החזר כספי על טיפול לייזר כושל

 67. החזר דמי שכירות על נכס משועבד

 68. החזר שכר טרחת עו''ד ששולם ביתר

 69. החזר כספים לאחר תיקון צו ירושה

 70. החזר כספי על הזמנת ארונות מטבח

 71. החזר הוצאות ניתוח מחברת הביטוח

 72. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 73. השבת החזר מס בחזרה לרשות המיסים

 74. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 75. החזר אגרה עקב הקטנת סכום התביעה

 76. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 77. החלקת קמטים - החזר כספי על טיפול

 78. החזר כספי השקעה עקב ביטול שותפות

 79. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 80. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 81. החזר תוספת שכר אשר הופחתה מהמשכורת

 82. החזר כספי מחברת אבטחה לאחר פריצה

 83. החזרת תושבי איקרית ובירעם לכפרים

 84. החזר כספי בגין הפרת הבטחת נישואין

 85. החזר היטל סלילת מדרכה התקנת תאורה

 86. החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

 87. החזר כספים שהופקדו בקופת בית המשפט

 88. החזר דמי מחלה למעסיק - קרן דמי מחלה

 89. החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

 90. החזר השקעה בחברה בתמורה להעברת מניות

 91. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 92. החזר השקעה במקרקעין לאחר פירוק שיתוף

 93. החזר דמי היתר בגין שינוי ייעוד המגרש

 94. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 95. החזר שכר טרחת עו''ד עקב ביטול פסק דין

 96. החזר היטל השבחה עקב אי קבלת היתר בניה

 97. החזר כספי עבור טיפול הסרת שיער בלייזר

 98. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 99. החזר הוצאות ניתוח ללא אישור קופת חולים

 100. החזר הוצאות שימוש ברכב פרטי לצרכי עבודה

 101. החזר תשלומים ששולמו ביתר לקצין התגמולים

 102. החזר אגרה במקרה של פשרה בבית המשפט העליון

 103. תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ''ד-1983

 104. החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח

 105. תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל), התשמ''ה-1984

 106. החזר כספי ערבות בנקאית שהופקדו בקופת בית המשפט

 107. החזר כספים ששולמו לעובד בטעות ללא חתימה על כתב ויתור

 108. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון