הובלת תרופות
הובלת תרופות

להלן פסק דין בנושא הסכם הובלת תרופות:

פסק דין

מבוא

1.     קופת חולים לאומית - התובעת - הנתבעת שכנגד (להלן: "קופ"ח") הינה תאגיד רפואי ללא כוונת רווח.

2.     לוגיס - טים הפצה מתקדמת בע"מ - הנתבעת - התובעת שכנגד (להלן:"לוגיס") הינה חברה בע"מ המספקת, בין היתר, שירותי הובלה.

3.     בחודש אפריל 2000 נחתם בין הצדדים הסכם למתן שירותי הובלה, ובכלל זה שירותי הובלת תרופות (להלן:"ההסכם").

4.     תביעת קופ"ח הינה בגין 5 אובדנים שונים של משלוחי תרופות שהובלו, במועדים שונים, על ידי לוגיס. אובדנים אלו אירעו בתקופה שבמיום 16.2.03 ועד ליום 15.2.04. ארבעה אובדנים אירעו במהלך אספקת המשלוחים למרפאת שטמפפר בנתניה (להלן: " הסניף "), והחמישי נגרם בגין שגגה שנפלה אצל לוגיס.

5.     תביעתה שכנגד של לוגיס הינה בגין אי עדכון מחירי ההובלות ויתרת חוב בגין שירותי הובלות שבוצעו על ידי לוגיס ואשר לא שולמו על ידי קופ"ח. קופ"ח הודתה בכתב הגנתה בחובה בגין שירותי ההובלות, אך לא בגין אי עדכון המחירים.

6.     פסק הדין ניתן לאחר ששמעתי בישיבות יום 1/11/05 ו - 14/11/05 את חקירותיהם הנגדיות של עדי קופ"ח: מר צבי מר רוט - מנהל מרכז לוגיסטי בקופ"ח (להלן:"מר רוט"), מר אלכס ברונשטיין - עוזר קב"ט ארצי בקופ"ח (להלן:"הקב"ט"), מר לוי מנצור - עוזרו של מר רוט (להלן:"מר מנצור") והגברת ורה רוזנשטיין - רוקחת אחראית בסניף.
     כן שמעתי את חקירותיהם הנגדיות של עדי לוגיס: מר אריה פרץ - מנהל העסקים של לוגיס (להלן:"מר פרץ"), מר אברהם אייל - מנהל תחום שירות לקוחות של לוגיס והנהגים שביצעו את הובלת התרופות נשוא תביעת קופ"ח: מר חיים גראפי (להלן:" מר גראפי"), מר שמחה ג'ורג'י (להלן:"מר ג'ורג'י") ומר עיסאם סרסור (להלן":מר סרסור").
     כמו כן עיינתי בתצהירי עדויותיהם הראשיות של העדים הנ"ל על צרופותיהם ובמסמכים שהוגשו על ידי הצדדים.
     בישיבת יום 1/12/05 שמעתי, באריכות יתר, את סיכומיהם בע"פ של ב"כ בעלי הדין ובמיוחד את סיכומיו של ב"כ לוגיס.
     בנסיבות אלו, אין בכוונתי לפרט את כל טענות הצדדים, אם כי טרם מתן פסה"ד הבאתי בחשבון את כולן.

7.     כל ההדגשות להלן אינן מופיעות במקור אלא אם יצויין אחרת.

גדר המחלוקות והמוסכמות שבין הצדדים

8.     המחלוקות

8.1.     האם ההסכם תקף מעבר לתקופה שמיום 1/4/00 ועד ליום 1/4/01, (להלן":תקופת ההסכם").

8.2      היה ותקופת ההסכם הוארכה - האם היא הוארכה מכח האופציה המוזכרת בסעיף 2.2 להסכם, או שהוארכה על דרך של התנהגות הצדדים, בלא הפעלת האופציה.

8.3      האם קיים בהסכם מנגנון להארכת תקופת ההסכם מכח האופציה.

8.4      האם זכאית לוגיס לעדכון מחירים בגין ההובלות שבוצעו על ידה בתקופה שלאחר יום 1/4/01 (להלן:"התקופה הנוספת") ואם כן - האם הוכח אופן חישוב העדכון.

8.5      האם הוראות חוק חוזה קבלנות, התשל"ד - 1974 (להלן:"חוק חוזה קבלנות") חלות על התחייבויות לוגיס כלפי קופ"ח.

8.6      האם לוגיס הינה בגדר "שומר שכר" שחיוביו מוגברים, או "שומר שכר" שחיוביו מופחתים, הכל כאמור בסעיף 2 (ב) לחוק השומרים, תשכ"ז - 1967 (להלן:"חוק השומרים").

8.7      האם מוטלת על קופ"ח רשלנות תורמת לאובדני התרופות.

8.8      שיעור הנזק שנגרם לקופ"ח בגין אובדני התרופות.


9.     המוסכמות

9.1     קופ"ח קיזזה מתביעתה, הן טרם הגשתה והן בעקבות הגשת התביעה שכנגד, חלק מחיוביה כלפי לוגיס בגין שירותי הובלות שביצעה לוגיס לקופ"ח, ואשר תמורתם לא שולמה ללוגיס.

9.2          ההסכם בוטל על ידי לוגיס.

אדון להלן בשאלות השנויות במחלוקת.

ממצאים ומסקנות
האם ההסכם חל בתקופה הנוספת
     
10.      עיון בכתב תביעתה המתוקן של קופ"ח מעלה כי התביעה נסמכת על ההסכם, תוך הפנייה לסעיף 6 להסכם אשר כותרתו הינה "אחריות לנזקים".
עותק ההסכם אף צורף לכתב תביעתה המתוקן של קופ"ח, כמו גם לכתב התביעה המקורי.

11.           לוגיס הגישה כתב הגנה ותביעה שכנגד. לוגיס לא חלקה בכתב הגנתה על תקפות ההסכם בתקופה הנוספת.
תביעתה שכנגד של לוגיס בגין עדכון מחירי ההובלות מושתתת על ההסכם ועל ההנחה כי התקופה הנוספת הוחלה בדרך של מימוש האופציה הנזכרת בסעיף 2.2 להסכם.

12.     בכתב ההגנה שהוגש על ידי קופ"ח בתשובה לתביעה שכנגד טענה קופ"ח טענה כי "...היא מעולם לא הפרה את ההסכם, בניגוד לטענת התובעת שכנגד, אלא דרשה את מילויו על ידי התובעת שכנגד, אשר סרבה למלא את הוראות סע' 6 להסכם ולפצות את קופת חולים על הנזקים שנגרמו לקופת החולים ברשלנותה".
זאת ועוד, בסעיף 15 לכתב ההגנה שהוגש על ידי קופ"ח נטען כי "...עפ"י הוראות סעיף 12 להסכם בין הצדדים, קופת חולים קיזזה את החוב כלפי התובעת שכנגד מהסכומים המגיעים לה מהתובעת שכנגד בגין אובדן התרופות, אובדן לו היא אחראית עפ"י סעיף 6 להסכם".

13.     בהמשך, טענה קופ"ח כי ההסכם לא חל בתקופה הנוספת וכי על כן מטעם זה, ומטעמים נוספים שיפורטו בהמשך, לוגיס אינה זכאית לעדכון המחירים כנתבע על ידה.

14.     הלכה פסוקה היא כי בעל דין מנוע מלטעון טענה הפוכה לזו שטען בהליך קודם. נא ראה לעניין זה רע"א 4224/04 בית שמשון בע"מ ואח' נ' נ.שיכון עובדים והשקעות ואח' ופסקי הדין שאוזכרו בו.

15.     תביעת קופ"ח נסמכת על ההסכם וכך גם כתב תשובתה לתביעה שכנגד. יתרה מכך, תצהירו של מר רוט, ככל שהוא נוגע לאחריות לוגיס, סומך את ידו על ס' 6 להסכם, תוך שהוא מבהיר בס' 8 לתצהירו כי "גם ללא קיומו של ס' זה (גם אם ההסכם הסתיים בתום השנה)" ומכאן כי גם הוא סובר כי ההסכם מחייב. שוכנעתי לאור התנהגות הצדדים הן בתקופה הנוספת והן מכתבי טענותיהם כמפורט לעיל - כי ההסכם מהווה בסיס לבחינת התחייבויותיהם ההדדיות של הצדדים בתקופה הנוספת.

באיזו דרך הוארכה תקופת ההסכם

16.     סעיף 2.1 להסכם מגדיר את "תקופת ההסכם" כתקופה שמיום 1/4/00 ועד ליום 1/4/01.

17.      סעיף 2.2 להסכם קובע כי "תנאי הסכם זה יחולו גם על תקופת האופציה, לרבות מחיר השירות, אך זאת בצמוד למחירי הדלק...".

18.     סעיף 2.3 להסכם קובע כי "למרות האמור בסעיף זה, הזכות בידי המזמינה (קופ"ח - ה.י) לסיים את תוקפו של ההסכם ולבטלו, לאחר שהודיעה על כך בכתב לנותן השירות, לפחות 14 יום לפני מועד הביטול".
     כאמור, אין מחלוקת כי לוגיס ביטלה את ההסכם.

19.     יודגש ויובהר כי בכל שאר סעיפי ההסכם אין כל התייחסות נוספת "לתקופת האופציה" (התקופה הנוספת), לרבות אופן מימושה.

20.     מסתבר כי ההתקשרות בין הצדדים החלה עוד בשנת 1996. לא הובאה כל ראיה באם ההסכם הינו ההסכם הראשון שנערך בכתב בין הצדדים, או שקדמו לו הסכמים נוספים בכתב.

21.     מר רוט כיהן בתפקידו גם בתקופה שבסמוך לפני חתימת ההסכם. המנכ"ל הקודם של לוגיס, שכיהן בתפקידו במועד חתימת ההסכם, חלה במחלה קשה, ועל כן נבצר ממנו להמשיך בתפקידו. בנסיבות אלו, לערך בתחילת אפריל 2001, מונה מר פרץ כמנהל עסקים ראשי של לוגיס.
     העברת התפקיד בין המנכ"ל הקודם שחלה לבין מר פרץ נעשתה בלא חפיפה ביניהם ומבלי שהיתה למר פרץ אפשרות ללמוד על לוגיס ועסקיה לפני כניסתו לתפקיד (סעיפים 4,2 לתצהיר עדותו הראשית של מר פרץ).

22.     מכאן עולה כי מר פרץ נכנס לתפקידו בסמוך לתום תקופת ההסכם, דהיינו בסמוך ליום 1/4/01.
     ברי מתצהירו של מר פרץ כי המנכ"ל הקודם, בשל מחלתו, לא יכול היה לתפקד ועל כן סביר להניח כי לא פעל למימוש תקופת האופציה, אם וככל שקיימת.
     זאת ועוד, לוגיס לא טענה כי מי מטעמה, לרבות מר פרץ, פעל למימוש תקופת האופציה.
     יתרה מכך, כפי שעולה מסעיף 9 לתצהירו של מר פרץ הוא לא היה ער לדבר קיומו של ההסכם ועל קיומו נודע לו, לראשונה, לאחר גניבת התרופות בחודש פברואר 2003.

23.     לא ניתן לשלול את האפשרות כי בשל שגגה סעיף 2.2 להסכם הדן בתקופת האופציה לא בוטל מטיוטת ההסכם המקורי, אולם כך גם לא ניתן לשלול את האפשרות כי בשל שגגה נשמט מההסכם מנגנון מימוש האופציה.
     ברם, לא הובאה בפני כל ראיה איזו חלופה סבירה יותר מבין השתיים ועל כן אין ביכולתי לקבוע כל ממצא בעניין זה.
     לעניות דעתי, מימוש "תקופת האופציה" מחייב קביעת מנגנון בהסכם באשר מימושה. מנגנון זה לא קיים בהסכם. לא הובאה כל ראיה כי מי מהצדדים נקט באקט של ממש למימוש אותה אופציה.

24.     להערכתי, שני הצדדים לא היו מודעים לעובדה כי תקופת ההסכם חלפה עברה לה ועל כן על דרך של התנהגות המשיכו לקיים את הוראות ההסכם.

25.     כפי שעולה מתצהירו של מר פרץ, "...במחצית 2003 לערך עדכנה לוגיס- טים את מחירי ההובלות לכל לקוחותיה, אף ללא סעיף חוזי שהתיר זאת, כתוצאה מעלית מחירי הסולר משך השנים". (סעיף 9 לתצהיר).
     בעקבות עדכון זה נשלחו לקופ"ח חשבוניות עם תוספת מחיר. קופ"ח פרעה את החשבוניות ולא השיגה על התוספת.

26.     מסתבר כי החשבוניות השוטפות שנשלחו במרוצת השנים לקופ"ח על ידי לוגיס הועברו לבדיקתו של מר מנצור אשר העבירן לאישור תשלום על ידי מר רוט. בתחילת ההתקשרות בין הצדדים, כפי שעולה מחקירתו הנגדית של מר מנצור, הוא בדק את החשבוניות ובהמשך חדל מבדיקת המחירים והעבירן לאישורו של מר רוט.
     שוכנעתי כי מר מנצור ומר רוט לא היו מודעים לתוספת המחיר. לעניות דעתי, היה על לוגיס לעדכן את קופ"ח על תוספת המחיר. נוכח יחסי האמון ששררו בין הצדדים יכול היה מר מנצור לסמוך את ידיו על הסכומים הנקובים בחשבוניות ואין לראות באישורן לתשלום כהסכמה מדעת לתוספת המחיר.

27.     יתרה מכך, מתצהירו של מר פרץ עולה, כאמור, כי העדכון לא נעשה מכח ההסכם, אלא במסגרת עדכון מחירים לכלל לקוחותיה של לוגיס.
      לשיטת לוגיס - המנגנון הקבוע בסעיף 2.2 להסכם הוא המנגנון המחייב את הצדדים ועל כן נשאלת השאלה כיצד מתיישבת טענה זו עם עדכון המחירים שנעשה על ידי לוגיס בלא כל קשר להסכם. אם אכן קיים מנגנון מוסכם לעדכון מחירים - מנגנון זה הוא המנגנון היחיד המחייב את הצדדים ואין זולתו.
העובדה כי לוגיס עדכנה את המחירים במסגרת עדכון מחירים לכלל לקוחותיה - מחזקת את מסקנתי כי המנגנון הקבוע בסעיף 2.2 להסכם אינו חל על הצדדים.

28.     לאור כל האמור לעיל, מסקנתי הינה כי אין תחולה להוראות סעיף 2.2 להסכם הדן באופן עדכון המחירים בתקופת האופציה ועל כן דין התביעה שכנגד להידחות ככל שהדבר נוגע לתביעה בגין עדכון המחירים בסך של 67,272 ₪.
     
29.     היה ויקבע כי נפלה שגגה במסקנתי זו, וכי היה עלי לקבוע כי בתקופה הנוספת חלות הוראות סעיף 2.2 להסכם - אין לראות בלוגיס כמי שוויתרה על זכותה לעדכון המחירים.
     שוכנעתי כי מר פרץ לא היה מודע לדבר קיומו של ההסכם ועל כן הוא לא יכול היה לוותר מדעת על זכות שעמדה ללוגיס.

30.     לא מצאתי מקום לאמץ את טענת קופ"ח כי בהעדר הודעה על עדכון המחיר היא שינתה את מצבה לרעה. לא שוכנעתי כי באם קופ"ח היתה מודעת לדרישת לוגיס לעדכון מחירים עפ"י ס' 2.2 להסכם - היא היתה שוקלת את המשך ההתקשרות ופונה לנותן שירות חליפי ששירותיו זולים יותר.

31.     מנגנון עדכון המחירים שנקבע בסעיף 2.2 להסכם מתייחס לתקופה הנוספת. תקופת ההסכם הינה תקופה קצרה יחסית של שנה אחת בלבד ועל כן אין זה סביר בעיניי כי קופ"ח, היתה מבטלת את ההסכם בחלוף שנה בלבד, באם לוגיס היתה מממשת את זכותה לעדכון המחירים כאמור בסעיף 2.2 להסכם.
     אובדני התרופות החלו בתקופה שמיום 16/2/03, דהיינו כמעט שנתיים לאחר תום תקופת ההסכם. אותה עת קופ"ח הייתה שבעת רצון מהשירות שסופק לה על ידי לוגיס ועל כן לא הייתה לה כל סיבה של ממש לשקול יציאה למכרז חדש.

32.     כפי שעולה מתצהירו של מר פרץ, בעקבות האירוע מיום 16/2/03 נודע לו על דבר קיומו של ההסכם ועל מנגנון עדכון מחירים כאמור בסעיף 2.2 להסכם וכי העלה בפני מר רוט דרישה ליישומו. הצדדים ניהלו משא ומתן בעניין זה, אולם, בסופו של יום לא הגיעו להסכמה ודרישת לוגיס לעדכון המחירים נדחתה.

33.     לא נסתר אופן החישוב שנערך על ידי רואה החשבון של לוגיס שצורף לתצהירו של מר פרץ. על כן, היה ויקבע כי נפלה שגגה במסקנתי כי לוגיס אינה זכאית לתשלום זה - על קופ"ח לשלם ללוגיס את הסך של 67,272 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 30/12/03 ועד התשלום המלא בפועל.

מהם החיובים החלים על הצדדים בגין אובדני התרופות
חיובי לוגיס - המסגרת המשפטית

34.     לטענת ב"כ קופ"ח, השירותים שסיפקה לוגיס לקופ"ח הינם בגדר "...שירות בשכר כשהקבלן אינו עובדו של המזמין" כאמור בסעיף 1 לחוק חוזה קבלנות. על כן, חלות הוראות סעיף 6(ב)(1) לחוק חוזה קבלנות הקובע כי "אבד או ניזק הנכס בעודו בידי הקבלן - (1) אחראי הקבלן, לעניין חוק השומרים, תשכ"ז - 1967, כשומר שכר ששמירת הנכס אינה תפלה למטרה העיקרית של החזקתו" ומכאן כי לוגיס אחראית "...לאובדן הנכס או לנזקו, זולת אם נגרמו עקב נסיבות שלא היה עליו לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן...".

35.     בסיכומיו, טען ב"כ לוגיס כי מרשתו הינה שומר שכר אשר "...המטרה לשמור על הנכס היתה תפלה למטרה העיקרית של החזקתו..." ועל כן פטורה לוגיס "...אם אובדן הנכס או נזקו נגרמו שלא ברשלנותו".

36.     לטענת לוגיס, הוראות חוק חוזה קבלנות "...יחולו כשאין... כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם בין הצדדים", כאמור בסעיף 8(א) לחוק חוזה קבלנות.
     קופ"ח ביססה את תביעתה על הוראת סעיף 6 להסכם שכותרתו "אחריות לנזקים" הקובע כדלקמן:
     "נותן השירות (לוגיס - ה.י) מקבל על עצמו את האחריות בגין כל נזק ואובדן שיגרמו לרכוש המזמינה (קופ"ח -ה.י) ו/או לגופו, לרכושו ו/או גופו של כל אדם אחר לרבות עובדי המזמינה ועובדי נותן השירות עקב מעשה או מחדל של נותן השירות ו/או עובדיו, שליחיו או כל מי שבא מטעמו תוך כדי ביצוע הסכם זה וכן הוא מתחייב לפצות את המזמינה על כל סכום שתחויב המזמינה לשלם בקשר לנזקים המפורטים לעיל".

37.     לעניות דעתי, הוראת סעיף 6 להסכם מלמדת כי "משתמעת מן ההסכם" כוונה אחרת מזו הקבועה בסעיף 6(ב)(1) לחוק חוזה קבלנות.
לו התכוונו הצדדים כי תוטל על לוגיס חבות מוגברת כאמור בסעיף 6ב (1) לחוק חוזה קבלנות - חזקה כי היו מפנים להוראות חוק זה ולחילופין היו מנסחים את הוראת סעיף 6 להסכם באופן שברי היה כי המדובר ב"אחריות מוחלטת", בכפוף לכך כי האירוע ארע "עקב נסיבות שלא היה עליו (לוגיס -ה.י) לחזותן מראש ולא יכול היה למנוע תוצאותיהן...".

38.     עולה מתכתובות הצדדים עובר להגשת תביעת קופ"ח לבית המשפט, כי לוגיס לא חלקה על אחריותה לאבדני התרופות, כפי שגם עולה מחקירתו הנגדית של מר פרץ. כן אישר מר ג'ורג'י בחקירתו הנגדית כי ביצוע המשלוח ע"י לוגיס מסתיים במסירתו לידי הרוקח/ת בסניף קופ"ח.
           
39.     עיון בסעיף 7.1 להסכם שכותרתו "ביטוח" מלמד כי היה על לוגיס לבטח, בין היתר, את עצמה "...בגין כל נזק או הפסד שנותן השירות (לוגיס - ה.י.) יהיה אחראי לו עפ"י הסכם זה...". משמע כי יש לבדוק את אחריותיה של לוגיס על פי הוראות ההסכם.

40.     סוף דבר, מסקנתי הינה כי לוגיס הינה בגדר שומר שכר שהמטרה לשמור על הנכס טפלה למטרה העיקרית של החזקתו.

חיובי לוגיס הלכה למעשה
האירוע מיום 16.2.03

41.     ביום 16.2.03 סיפק מר ג'ורג'י משלוח תרופות לסניף. מר ג'ורג'י החנה את רכבו על המדרכה מול הסניף, נעל את הרכב ועלה במעלית לקומה בה נמצא בית המרקחת. יצויין כי הסניף נמצא בתוך קניון וכי המעלית המובילה לסניף מובילה למשרדים נוספים הממוקמים בבניין.
בפתח הבניין, בצד הפונה לרחוב בו החנה מר ג'ורג'י את הרכב, ניצב שומר שתפקידו לבדוק את תיקי המבקרים המבקשים להכנס לבניין.
מס' מטרים מאחורי השומר, בתוך לובי הבניין, מטרים ספורים מהמעלית המובילה לסניף, ממוקמת עמדת מודיעין המאויישת ע"י איש מודיעין שתפקידו לסייע לפונים אליו.

42.     שוכנעתי כי מר ג'ורג'י נעל את הרכב, הפעיל את מערכת האזעקה ועלה לבית המרקחת על מנת למסור חלק מהמשלוח. לכששב מר ג'ורג'י לרכב הוא שמע את אזעקת הרכב והבחין בהבהוביה.
     מסתבר כי נפרץ חלון הרכב, בצד המוסתר מעיני השומר הניצב בכניסה לבניין, וכי נגנבו ממנו תרופות נוספות שיועדו לסניף בשווי של 135,127 ₪.

43.     כפי שעולה מהתכתובות שהתנהלו בין קופ"ח ללוגיס - לא חלקה האחרונה על אחריותה לאירוע ולא טענה לרשלנות תורמת של קופ"ח לאירוע זה.
     לפניית קופ"ח מיום 30.9.03 צורף דו"ח השמאי של מבטחתה של קופ"ח שבדק את האירוע (להלן: " דו"ח השמאי "). בתשובה הודיע מר פרץ, במכתבו מיום 12.1.04, כי לוגיס זקוקה "...לפרק זמן כנדרש ללמוד את סוגיית הביטוח (עתה משהגשתם תביעה רשמית וצרפתם דו"ח של שמאי). ולבחון עם יועצי הביטוח שלנו באילו צעדים לנקוט...אנו נגיב לפנייתכם זו בהקדם האפשרי..."

44.      לעניות דעתי, לא עלה בידי לוגיס להרים את הנטל להוכחת טענתה כי האירוע מיום 16.2.03 נגרם שלא ברשלנותה כאמור בסעיף 2 (ב) סיפא לחוק השומרים. באם חלון הרכב היה מסורג, ניתן היה למנוע את גניבת הארגזים מתוכו.

45.     באשר לטענת הרשלנות התורמת של קופ"ח - לא מצאתי במה קופ"ח התרשלה במקרה זה.

האירוע מיום 21.12.03

46.     אין מחלוקת כי קרטון התרופות שאמור היה להיות מסופק לסניף קופ"ח בנצרת, לא סופק בשל שגגה שנפלה אצל לוגיס וכי עליה לפצות את קופ"ח בגין כך.


האירוע מיום 4.1.04

47.     ביום 4.1.04 במהלך ביצוע אספקת ארגזי תרופות לסניף, נגנבו 3 ארגזי תרופות שהונחו ע"י מר סרסור בסמוך למעלית שבלובי. הארגזים הונחו במקום ע"י מר סרסור מתוך כוונה כי עוזרו יעלה אותם לבית המרקחת.
     הארגזים נותרו במקום ללא השגחה על מנת לחסוך בזמן. (עדות מר סרסור בעמ' 63 לפרוטוקול).
     לא נטען כי מר סרסור ו/או העוזר הפנו את תשומת לב מי מעובדי קופ"ח (השומר בכניסה לבניין ו/או איש המודיעין) לארגזים שבסמוך וכי בקשום לפקוח עין.

48.     מסקנתי היא כי לוגיס פעלה במקרה זה ברשלנות, שכן דרך עבודה זו הינה בגדר "פירצה קוראת לגנב".

49.     לא מצאתי בנסיבות העניין מקום להטלת רשלנות תורמת על קופ"ח בגין אירוע זה.

האירוע מיום 11.1.04

50.      אירוע זה התרחש גם הוא במהלך אספקת המשלוח לסניף ע"י מר סרסור, שבוע ימים לאחר האירוע הקודם. בחקירתו הנגדית טען מר סרסור, כי לאחר האירוע מיום 4.1.04, סבר כי החוסר בארגזים נגרם בשל טעות שנפלה בספירה ולא מגניבה, וכי רק בעקבות האירוע מיום 11.1.04 הגיע מיד למסקנה כי שני הארועים (מיום 4/11/04 ומיום 11/1/04) נגרמו כתוצאה מגניבה.

51.     ברם, אמירה זו אינה מתיישבת עם הנטען בס' 23 לתצהירו של מר פרץ, כי "בעקבות אירוע גניבה זו (מיום 4.1.04 - ה.י.) הודיעה לוגיס - טים לקופ"ח לאומית כי לא תוכל להמשיך ולפעול בתנאים כאלו ודרשה שקופ"ח לאומית תישא בעלות המלווה שהצמידה לוגיס - טים לנהגים בעקבות המקרה כשנה קודם. קופ"ח לאומית נענתה לדרישה זו ונשאה מאותו מועד בעלותו של המלווה".

52.     מכאן כי מר סרסור אמור היה לדעת, עוד לפני יום 11.1.04, כי האירוע הקודם נגרם בגין גניבה. כן מסתבר כי בין שני האירועים לוגיס בקשה תשלום בגין עוזר לנהג על מנת שהם יוכלו לשמור על המשלוח, בקשה שנענתה ע"י קופ"ח. על אף התשלום הנוסף, ששולם ע"י קופ"ח, המשיך מר סרסור לנהוג באותו אופן - התנהגות שיש בה כדי לחזק את רשלנותו.

53.     קופ"ח פעלה כפי שהתבקשה במימון העסקת העובד הנוסף, ואלמלא רשלנותו של מר סרסור, לא היה נגרם האירוע.

54.     לא מצאתי, לאור האמור לעיל, מקום להטלת רשלנות תורמת על קופ"ח בגין אירוע זה.

האירוע מיום 15.2.04

55.     ביום 15.2.04 התבקש מר גראפי באופן בלתי מתוכנן, לספק תרופות לסניף. מר גראפי הגיע לסניף בלא מלווה למרות המוסכם בין הצדדים. מר גראפי החנה את רכבו בחצר האחורית של הסניף, דהיינו לא בחזית הבניין כפי שנהגו קודמיו, חזית בה ניצבים שני השומרים מטעם קופ"ח.
     מר גראפי נעל את הרכב (חסר האזעקה), ועלה במעלית המשא לבית המרקחת, תוך שהוא משאיר את הרכב בחצר האחורית, מקום בו לא מוצבת שמירה (ס' 4 לתצהירו). כאשר מר גראפי שב לרכב הוא גילה כי החלון נפרץ וכי יתרת התרופות נגנבה.

56.     לאור האמור לעיל, ברי כי לו מר גראפי היה מסתייע במלווה לא היה נגרם האירוע, שכן המלווה היה נשאר ברכב בעת שמר גראפי היה מבצע את המשלוח.

57.     בנסיבות העניין, לא מצאתי מקום להטלת רשלנות תורמת על קופ"ח.

רשלנותה התורמת של קופ"ח

58.     כאמור, לא מצאתי מקום להטלת רשלנות תורמת על קופ"ח בגין האירועים הנ"ל.
יחד עם זאת, לעניות דעתי, עדותו של הקב"ט באשר לתחום אחריותו יש בה כדי להעיד על תפיסת בטחון לקויה. יחד עם זאת, אין די בכך כדי להטיל על קופ"ח רשלנות תורמת לאירועים.
לעניות דעתי, לא היה מקום לחשד מיוחד בעקבות האירוע ביום 16.2.03, אירוע שלא נשנה במשך כשנה תמימה. אולם, משהאירוע נשנה 3 פעמים נוספות במהלך כחודש ימים בשנת 2004 - שומה היה על הקב"ט לגלות מעורבות יתר, שכן, רצף אירועים זה מעיד על בעיה נקודתית.

59.     הקב"ט אכן העביר ביום 18.1.04 הנחיות, בעקבות האירוע מיום 11.1.04, כי שני השומרים בכניסה יסייעו בידי אנשי לוגיס, מכל מקום, באירוע מיום 15.2.04 סוכלה הנחיה זו ע"י לוגיס, שכן מר גראפי הגיע לבדו לחצר האחורית של הבניין מבלי שנטען כי פנה לשומרים שבחזית והודיעם על הגעתו.
ספק בעיניי, באם היה מקום לצפות מהקב"ט לעשות כן, כבר לאחר האירוע מיום 4.1.04.

גובה הנזק
תביעת קופ"ח

60.     לוגיס לא סתרה את עלויות התרופות שצורפו לתצהירו של מר רוט.
דו"ח השמאי המתייחס לאירוע מיום 16.2.03 היה ברשות לוגיס. לוגיס יכולה הייתה לנסות ולקעקע את עדותו של מר רוט בין באמצעות הצגת דו"ח השמאי, ובין באמצעות הזמנת השמאי כעד מטעמה, אולם היא לא עשתה כן.

61.     סה"כ עלות האובדנים מסתכמת ב - 198,228 ₪ נומינלית. מסכום זה קיזזה קופ"ח, טרם הגשת תביעתה, 22,833 ₪ בגין הובלות שבוצעו ע"י לוגיס ואשר לא שולמו לה ועל כן הועמדה התביעה ע"ס 175,395 ₪ נומינלי.

תביעת לוגיס

62.     בס' 6 (ב) לכתב ההגנה לתביעה שכנגד, הודתה קופ"ח בחוב בסכום כולל של 63,431 ₪ בתוספת מע"מ. סכום זה כולל את הסך של 22,833 ₪ שקוזז ע"י קופ"ח.

63.      קופ"ח הכחישה חבותה לעדכון מחירים בסך של 57,018 ₪ בצירוף מע"מ, ( סה"כ 67,272 ₪) - תביעה שנדחתה על ידי.

64.     לאור האמור לעיל, יתרת חובה של לוגיס לקופ"ח לאחר קיזוז הסך של 63,431 ₪ מהסך של 198,228 הינה - 134,797 ₪ נומינלי.

65.     מאחר והסך של 134,797 ₪ כמעט זהה לסכום הנזק בסך של 135,127 ₪ מיום 16.2.03 - יישא הסך הנ"ל הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 16.2.03 ועד התשלום המלא בפועל.

היה וקופ"ח תמציא ללוגיס חשבונית מס כחוק - יווסף מע"מ כחוק לסך הנ"ל לפי ערכו במועד התשלום.

כמו כן, תשלם לוגיס לקופ"ח שכ"ט עו"ד בסכום של 35,000 ₪, בצירוף מע"מ כנגד חשבונית מס כחוק ובצרוף אגרת משפט והוצאות משפט.

לא מצאתי מקום לפסוק ללוגיס הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בגין אותו חלק שהתקבל בתביעתה שכנגד, שכן הדבר הובא על ידי בחשבון בעת פסיקת ההוצאות ושכה"ט לטובת קופ"ח. בפסיקת ההוצאות הובאה בחשבון גם העובדה כי תביעת לוגיס בגין הסך של 67,272 ₪ נדחתה.


זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הובלת תרופות

 2. רשלנות במתן תרופות

 3. פטור מתשלום בעד תרופות

 4. הכללת תרופה בסל הבריאות

 5. הבטחת איכות תרופות מיובאות

 6. מימון תרופה שלא בסל הבריאות

 7. פטור לגמלאים על קניית תרופות

 8. הודעה בדבר תנאים להסכמת המנהל

 9. הוספת תרופת הרצפטין לסל התרופות

 10. איסור שימוש בתרופות הרגעה בילדים

 11. תקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ''ו-1986

 12. פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981

 13. תקנות הרוקחים (חדרי תרופות), התשנ''א-1991

 14. תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש''ע-2010

 15. תקנות הרוקחים (תמיסת כלוריד האשלגן), התשנ''ט-1999

 16. פיצוי לחברי "שירותי בריאות כללית" אשר סופקו לה תרופות

 17. צו הרוקחים (אגרת תעודת היתר למכירת רעל), תשל"ז-1976

 18. צו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972

 19. תקנות הרוקחים (תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס''ט-2008

 20. תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 21. תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס''ז-2007

 22. תקנות הרוקחים (ניפוק תכשירי התגוננות) (הוראת שעה), התשס''ו -2005

 23. תקנות הרוקחים (איסור ביכרומאט הנתרן בתמיסת נתרן תת-כלורי), התשמ''ח-1988

 24. תקנות הרוקחים (מחירים אחידים לתרופות שנרקחו במיוחד ורישומם), תשל''ז-1977

 25. תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות), התשמ''ב-1982

 26. תקנות הרוקחים (הגבלת פיזור רעלים וכימיקאלים מזיקים מכלי טיס), תשל''ט-1979

 27. תקנות הרוקחים (מכירה של תכשיר בלא מרשם שלא בבית מרקחת או שלא בידי רוקח), התשס''ה-2004

 28. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון