דמי שירות למעלית
דמי שירות למעלית

להלן פסק דין בנושא דמי שירות למעלית:

פסק - דין1.     על פי כתב התביעה, הנתבעת חייבה שלא כדין במהלך השנים את ועד הבית שבראשו עומד התובע החל ביום 1/1/08 בדמי שירות חודשיים עבור מעלית שהותקנה בבנין עוד בשנת 1978.
     התובע טוען כי על פי חוזה השירות שנערך ביום 24/1/79 (נספח ה' לכתב התביעה) לא ניתן היה להצמיד את התשלומים למדד ואף לא להגדיל את התעריפים מעת לעת כפי שעשתה הנתבעת. כמו כן נטען, כי ועד הבית מחוייב בטעות במשך השנים עבור חלפים.
     התובע העמיד את התביעה על סכום של 17,800 ₪, במסגרת סמכותו של בית משפט זה.

2.     2. לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, לאורך כל שנות השירות היה ברור וידוע לשני הצדדים כי אין אחריות חלפים למעלית ועל כן יש לשאת בעלות תיקונים. כמו כן נטען, כי דמי השירות לא נגבו ביתר, שכן בהסכמת הצדדים הוצמד סכום דמי השירות למדד, ולאחר תקופה סוכם כי דמי השירות יועלו בכ-3% לשנה בגין התיישנות המעלית.
לטענת הנתבעת, הסכמות שבעל פה אלה כמוהן כהסכם מחייב לכל דבר, והצדדים נהגו על פיהן.
     לראיה מציגה הנתבעת חשבוניות מס שהונפקו בשבע השנים האחרונות לפיהן ישנה עליה, מדי חודש פברואר, במחיר השירות. נציגות הבית המשותף היתה מודעת לכך ושילמה את החשבוניות כסדרן.

3.     בדיון שהתקיים בפני, טען נציג הנתבעת לגבי אותו נספח ה' משנת 1979 כדלקמן:

"אנחנו משרתים את המעלית בבנין הזה כ-30 שנה. מרבית התנאים שאנו מעניקים בהם את השירות אינם רשומים במסמך הראשוני הזה. נכון להיום אנחנו נוהגים לעשות חוזים" (פרוטוקול עמ' 2 שורות 7-5).

4.     הואיל והמדובר בהתקשרות בין הנתבעת לבין נציגות ועד בית, אשר מטבע הדברים מתחלפת, מן הראוי היה כי הנתבעת תסדיר את העניינים בצורה יותר מחייבת ולא תסתפק במסמכים היסטוריים בלתי מעודכנים ובהסכמים בעל פה, אשר ממילא קשה להוכיחם.
     מאידך, לא נסתרה טענת הנתבעת לפיה ועד הבית שילם בפועל במשך השנים את הסכומים שנדרש לשלמם על ידי הנתבעת, מבלי להביע התנגדות. מבחינה זו, התמזל מזלו של ועד הבית על כי התובע קיבל על עצמו לטפל בענייני הוועד החל ביום 1/1/08, ויש לקוות כי מעתה ואילך ייעשה סדר בנושא דמי השירות למעלית.

5.     נראה שלאור התנהלות הנתבעת, מן הראוי לחייבה לחתום חוזה חדש ומעודכן עם ועד הבית לתקופה החל ב- 1/1/08 ואילך.
     כמו כן, מן הראוי להעניק לוועד הבית את ההנחה שעליה הסכימה הנתבעת במכתבה מיום 5/2/08 באופן רטרואקטיבי לתקופה של שנתיים, דהיינו מיום 1/1/06 ועד 31/12/07, וזאת כפיצוי על אי הסדרים שהתגלו במקרה דנן.

     הואיל ומהמכתב של הנתבעת מיום 5/2/08 עולה כי מדובר בהנחה בסכום של 130 ₪ לחודש (130 = 606 - 736), הרי שמדובר בסכום כולל של 3,120 ₪.

6.     לפיכך, אני קובעת כדלקמן:
א.     הנתבעת תחתום עם ועד הבית חוזה מפורט תוך 45 ימים לגבי דמי השירות למעלית לתקופה שמיום 1/1/08 ואילך.

ב.     הנתבעת תשלם לוועד הבית באמצעות התובע, תוך התקופה האמורה, סכום של 3,120 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (17/4/08) ועד לתשלום המלא בפועל, וכן הוצאות משפט בסך 650 ₪.

     ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. נפילת מעלית

 2. תחזוקת מעליות

 3. דמי שירות למעלית

 4. הסכם שירות מעליות

 5. סגירת דלת מעלית על היד

 6. הפרת הסכם שירות מעליות

 7. פיצויים על תאונת מעלית

 8. חוזה לבניית מעלית חיצונית

 9. עיכוב בבניית מעלית בבניין

 10. הפרת חוזה מעלית בבית משותף

 11. מעלית שבת בבנינים ציבוריים

 12. צו מניעה האוסר על הקמת מעלית

 13. התנגדות לתוספת אחוזי בניה בגין מעליות

 14. היתר לבניית מעלית הידראולית בבית המשותף

 15. בקשה לבניית מעלית חיצונית לבית משותף קיים

 16. בקשה לבנות מעלית חיצונית בבית משותף ברמת גן

 17. צו הבטיחות בעבודה (מדלים ומעליות) (דין וחשבון), 1947

 18. תקנות הבטיחות בעבודה (התקנת דלת בתא מעלית), התשנ''ג-1993

 19. זכות הערר למתנגד למעלית ניתנה בחוק רק על החלטה הדוחה התנגדות

 20. בקשה להקים מעלית חיצונית שתשרת דירה בקומה השנייה של הבית המשותף

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון