בקשה לביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד
בקשה לביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד

להלן פסק דין בנושא בקשה לביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד:

פסק -דין

1.     היועץ המשפטי לממשלה (להלן - המבקש), הגיש לבית הדין בקשה לביטול מספר תנאים מקפחים בחוזה אחיד, המצוי בשימושה של המשיבה, נטלי - החברה לשירותי רפואה דחופה בישראל (להלן - נטלי), במסגרת ההתקשרויות עם לקוחותיה. חוזה אחיד זה מסדיר את מתן שירותי הרפואה הדחופה על ידי נטלי. בין השאר מספקת נטלי שירותי פינוי לבית חולים, שירותי ביקור רופא בבית הלקוח ושירות לחצני מצוקה. המועצה הישראלית לצרכנות (להלן - המועצה לצרכנות), צורפה כמשיבה לבקשה.

2.     בין הצדדים התקיימו מספר מגעים, במטרה להגיע לנוסח מוסכם של החוזה האחיד. בין השאר, מונה רואה החשבון אלי אליאב לשם בחינת עלות גיוסו של לקוח חדש לנטלי. בדיקה זו נדרשה כדי לבחון את סבירות התקופה המינימלית של הסכם ההתקשרות ומנגנון ביטולו, לרבות עלות ביטולו של ההסכם ללקוח, סוגיות אשר עמדו במחלוקת. בסופו של יום נותרה מחלוקת אחת בלבד בין הצדדים, אשר נסבה על סוגית ביטול הסכם ההתקשרות במהלך 14 הימים שלאחר חתימתו. על פי הסכמת הצדדים, המועצה לצרכנות, המבקש ונטלי, על פי סדר זה, הגישו את סיכומיהם בסוגיה זו.

3.     סעיף 4 וסעיף 7.4 לחוזה האחיד המוצע קובעים כלהלן:

"המנוי רשאי לבטל הסכם זה בתוך 14 ימים מיום חתימתו, בהודעה בכתב שתימסר לנטלי. במקרה של ביטול במהלך תקופה זו, במידה ובוצעה בדיקת רופא ו/או הותקן מיכשור בבית המנוי ישלם המנוי לנטלי דמי ביטול בסך 300 ש"ח."

הפלוגתא בין הצדדים נוגעת להתאמת סעיף זה להוראת סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 (להלן - חוק הגנת הצרכן), שעניינה ביטול עסקת רוכלות. "רוכלות" מוגדרת בסעיף 8 לחוק הגנת הצרכן כהצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום בו נמצא הצרכן, שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו. אפשרות נוספת היא שהעוסק פנה מיוזמתו לצרכן בכל דרך שהיא, ובעקבות כך הוא, או מי מטעמו, הגיע למקום הצרכן כדי לקשור עסקה. הוראת סעיף 14 קובעת כדלקמן:

"(א) בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם -
(1) במכר - מיום עשיית ההסכם עד ארבעה-עשר ימים מיום מסירת הממכר;
(2) בשירות, אם טרם הוחל בנתינתו - תוך ארבעה-עשר ימים מיום עשיית ההסכם.
(ב) משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א)(1) יחזיר הרוכל לצרכן את מה שקיבל לפי ההסכם והצרכן יחזיר לרוכל את הטובין, אולם אם חלה הרעה משמעותית במצב הטובין רשאי הרוכל לנכות ממה שקיבל את הסכום שבו פחת ערכם של הטובין."

כלומר בידי הצרכן זכות לביטול עסקה שנעשתה בדרך של רוכלות, ללא כל עילה, כמפורט בסעיף החוק.

4.     עמדת המועצה לצרכנות היא, כי הנוסח המוצע של סעיף 7.4 הנו מקפח, זאת מכיוון שהוא אינו עומד בתנאי סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן. לשיטת המועצה, עם החתימה על החוזה האחיד לא ניתן לומר כי נטלי החלה לספק את שירותיה, וכי לעניין זה אין לראות בהתקנת המכשור הרפואי בבית הלקוח או בעריכת שאלון רפואי משום תחילת השירות. לכן, סעיף 7.4 המוצע, אשר קובע תקופת ביטול בת 14 יום ממועד החתימה על החוזה האחיד, מקפח את הלקוחות בקצרו את תקופת הביטול הקבועה בחוק הגנת הצרכן במקרה של עסקת רוכלות.

מוסיפה המועצה וטוענת, כי אין לחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול בסך של 300 ש"ח, במקרה של ביטול עסקה שנעשתה בדרך של רוכלות, גם אם נערך ראיון רפואי או הותקן מכשור בבית הלקוח. שכן, סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן אינו נותן בידי נטלי זכות לדמי ביטול במקרה של ביטול עסקת רוכלות, ומכאן כי קמה חזקת הקיפוח הקבועה בסעיף 4(6) לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג - 1982 (להלן - חוק החוזים האחידים). לשיטת המועצה, דמי הביטול מהווים יתרון בלתי הוגן העלול להביא לידי קיפוח לקוחות, גם אם אין סתירה לחוק הגנת הצרכן.

5.     היועמ"ש סבור, כי סעיף 7.4 לחוזה אינו נוגד את הוראת סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, ואין בו כדי לקפח את לקוחותיה של נטלי. לטענת היועמ"ש, בפנינו עסקה שמטרתה מתן שירות, מבלי שנלווה לה מכר של המכשור שמותקן בבית הלקוח. השירות לדידו של היועמ"ש, הוא שירותי מוקד רפואי, אשר זמינים למעשה עם התקנת המכשור בבית הלקוח ועריכת השאלון והבדיקה הרפואיים. מכאן, כי עם תחילת זמינות המוקד הרפואי ניתן לומר כי נטלי החלה במתן השירות, וחל החריג לזכות הביטול הייחודית המוקנית לצרכן שהתקשר בעסקת רוכלות.

6.     נטלי מצטרפת לעמדת היועמ"ש וטוענת, כי לאור טיב השירותים אותם היא מספקת, שירותי מוקד רפואי, הרי שעם התקנת המכשור בבית הלקוח ועריכת הראיון הרפואי מתגבשת יכולתו של הצרכן לעשות שימוש בשירותים אלו, והיא מתחילה במתן השירותים. נטלי מדגישה, כי מהות השירות הוא עצם זמינות המוקד לקריאת הלקוח. נטלי מוסיפה ומבהירה, כי אף שהיא אינה מחויבת בכך על פי דין, היא מעניקה לכלל לקוחותיה תקופת צינון בת 14 ימים, במהלכם הם רשאים לבטל את ההסכם ללא כל עילה, בכפוף להשתתפות סבירה בהוצאותיה במקרה של ביקור רופא ו/או התקנת מכשור בבית הלקוח.

דיון
7.     סעיף 7.4 לחוזה נדרש לעמוד במבחן כפול על מנת לזכות באישור בית הדין. ראשית, על בית הדין להשתכנע כי הסעיף המוצע הנו חוקי ועומד בדרישות סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, מהטעם שמוסכם על כל הצדדים כי החוזה האחיד שבפנינו משמש גם עסקאות רבות שהינן בגדר עסקאות ברוכלות. ודוק. בית הדין לחוזים אחידים איננו מופקד על אכיפת חוק הגנת הצרכן, אולם מטבע הדברים אינו יכול לתת את אישורו לנוסח חוזה אחיד הכולל בחובו תניה הנוגדת הוראת חוק בלתי ניתנת להתניה (קוגנטית), והוראה מהוראות חוק הגנת הצרכן בכלל זה (ראו סעיף 36 לחוק הגנת הצרכן).

     שנית, יש לבחון האם הסעיף המוצע אינו בגדר "תנאי מקפח" כהגדרת מונח זה בסעיף 3 לחוק החוזים האחידים. למותר לציין, כי לעניין זה לא די בעצם העובדה כי הוראה מסוג זה אינה סותרת הוראה קוגנטית. על בית הדין להשתכנע, כי ההוראה לגופה הינה הוגנת וראויה בשים לב למכלול תנאי החוזה ולנסיבות אחרות.

הסעיף המוצע במבחן סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן
8.     סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן נועד ליתן לצרכן אפשרות לבטל עסקאות שנעשו בדרך של רוכלות, בשל העובדה שהעוסק הוא אשר יוזם עסקאות אלו בהגיעו למקום בו נמצא הצרכן, ומטבע הדברים הוא מוצא לפניו צרכן אשר לרוב לא בדק את כדאיות העסקה ונחיצותה. בנוסף, עסקאות רוכלות מאופיינות בשיווק האגרסיבי הנלווה אליהן. מאפיינים אלו של עסקאות רוכלות הביאו לכך שעוסק המתקשר בדרך זו זוכה ליתרון על פני הצרכן, ונהנה מכוח השפעה חזק במיוחד עליו. הדבר מונע כמובן מהצרכן, בעת עריכת העסקה, לשקול באופן חופשי ומושכל את נחיצותה ואת כדאיותה, הן מבחינת איכות המוצר או השירות והן מבחינת המחיר. לכן, סעיף 14 זה נותן בידי הצרכן "תקופת צינון" (cooling off period) בת 14 ימים, במהלכם הוא יכול לבחון את העסקה ללא לחץ והשפעה מצד העוסק, ולבטל את העסקה באם יבחר בכך. זכות זו של הצרכן מסויגת במקרה שמדובר בשירות, שהוחל בנתינתו (הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס' 5) (מתן אפשרות לצרכן לבטל חוזה) התשנ"ז-1996, ה"ח 87; ארנה דויטש מעמד הצרכן במשפט 292-293, 296-297 (2002)).

9.     נטלי מספקת ללקוחותיה שירותי רפואה דחופה הכוללים, בין השאר, מוקד רפואי המספק יעוץ טלפוני, אבחון מצב לב, ביקור רופא מוקד לחצן מצוקה ופינוי נט"ן. ללקוח עומדת אפשרות לבחור את סוג השירותים בהם הוא מעוניין (סעיף 1 לחוזה האחיד). לצורך קבלת שירותים אלו נדרשים הלקוחות להזמין מנטלי מכשירים מסוימים כגון לחצן מצוקה, מכשיר לניטור לחץ דם ומכשיר קרדיופון, באמצעותם מועברים נתונים אודות מצבו הרפואי של הלקוח למוקד החברה (סעיף 2 לחוזה האחיד).

על פי החוזה האחיד והנספח לו, שכותרתו "תנאי השכרה, שירות ואחריות", על לקוחותיה של נטלי לשלם לה דמי שימוש עבור המכשירים שמותקנים בבתיהם. זאת בנוסף לדמי המנוי החודשיים עבור קבלת השירותים. עם סיום ההתקשרות מתחייב הלקוח להשיב את המכשור לנטלי, אחרת ייחשב כמי שרכש אותו במחירים הנקובים בנספח (סעיף 7 לנספח). כלומר, אין בפנֵינו עסקת מכר אלא עסקת השכרה של המכשור למשך תקופת ההתקשרות. מועד האספקה המשוער של המכשור הוא 14 יום (סעיף 1לנספח). ודוק. לא ניתן לספק את השירותים השונים ללקוח ללא התקנת מכשור מתאים בבית הלקוח. יוער, כי על פי החוזה האחיד הלקוח נדרש לשלם תשלום נוסף, חד פעמי, עבור ראיון רפואי, בדיקת רופא והתקנת הציוד בביתו (סעיף 3 לחוזה האחיד).
נמצא אפוא, ונראה כי אין חולק על כך, כי החוזה האחיד אינו כולל מכירה כלשהי של נכס, ומכאן כי בפנינו חוזה אחיד שעניינו מתן שירות על ידי נטלי:

"...שירות לעניין חוק הגנת הצרכן צריך שיפורש כך שיכלול כל עיסקה שאינה מכירת נכס - וזאת בדרך של פירוש החוק מתוכו. המונח 'עיסקה' הוגדר בסעיף 1 לחוק ככולל 'מכירת נכס' או 'מתן שירות'. מאחר שאין כל היגיון להגביל את העסקאות שחוק הגנת הצרכן דן בהן, יש לפרש הגדרה זו כהבהרה בלבד, דהיינו שהיא כוללת את כל הפעילות הכלכלית של הצרכן בין אם מדובר במכר או בשירות. פרשנות חוק צריך שתהיה הגיונית ותכליתית. מטעם זה הייתי מציע לכלול בשירות כל עיסקה שאינה מכירת נכס. פירוש זה עולה גם מהגדרת 'צרכן' שהוגדר בחוק כמי 'שקונה נכס או מקבל שירות'" (סיני דויטש דיני הגנת הצרכן, כרך א - יסודות ועקרונות 195 (2001)).

נבחן עתה מהו מועד תחילת מתן השירות על ידי נטלי, המועד ממנו ואילך, על פי סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, אין ללקוחותיה זכות לבטל עסקה שנעשתה בדרך של רוכלות.

10.     אנו סבורים, כי למקרא סעיפי החוזה האחיד, ברי כי מהות השירותים אותם מספקת נטלי היא שירותי מוקד רפואי, אליו פונה הלקוח באמצעות לחצן מצוקה או באמצעות הטלפון, הנותן מענה וטיפול במצבי חירום. כך למשל, סעיף 8 לחוזה האחיד מפרט את תנאי מתן שירותי ביקור רופא, שירותי מוקד אבחון לב ושירות פינוי בנט"ן ובאמבולנס. אבחון מצבו הרפואי של הלקוח, בעודו בביתו, באמצעות המוקד הרפואי והמכשור שמותקן בבית, יחד עם הטיפול שניתן בהתאם לצורך הרפואי ולסוג השירותים אותם הזמין, הם לב לבו של השירות שמספקת נטלי. חלק מהשירותים שניתנים על ידי המוקד תלויים במכשור הרפואי, למשל ניטור לב ומדידת לחץ דם באמצעות הטלפון. שירותים נוספים הם נלווים, כך למשל פינוי באמצעות נט"ן, ביקור רופא או יעוץ רפואי. דמי המנוי ודמי השימוש הם חודשיים, ללא תלות בכמות הפניות למוקד ובאופי הטיפול, והם משולמים כנגד האפשרות להזמין שירות כאמור בכל עת.

לנוכח אופי ומהות השירות אותו מספקת נטלי, אנו קובעים כי מתן השירות מתחיל ברגע שהלקוח מחובר למוקד הרפואי, והמוקד הרפואי זמין לקריאת מצוקה מצד הלקוח בכל עת, בכפוף לחריגים מסוימים שאינם מענייננו. זאת, אף עוד בטרם הפעיל הלקוח לחצן מצוקה, או יצר קשר טלפוני עם המוקד. מהות השירות נעוצה בעצם התמיכה הרפואית במקרה צורך, כלומר עצם הזמינות של המוקד הרפואי לקריאת מצוקה, הניטור הרפואי מרחוק והטיפול שניתן בהתאם לצורך הרפואי ולמסגרת ההתקשרות. לכן איננו מקבלים את פרשנות המועצה, לפיה שימוש בפועל בשירות, דהיינו הפעלת המוקד במקרה של צורך רפואי, יחשב כתחילת השירות.

אשר על כן, אנו מקבלים את טענת היועמ"ש ונטלי וקובעים, כי עם ביצוע הראיון הרפואי ובדיקת הרופא יחד עם התקנת המכשור בבית הלקוח, מתחיל למעשה מתן שירותי המוקד הרפואי על ידי נטלי. ויודגש, רק לאחר בדיקה רפואית של הלקוח והתקנת המכשור המתאים ניתן לקבוע כי הוחל במתן השירות. שכן, כפי שמסרה נטלי בסיכומיה, לא די בעצם יצירת קשר טלפוני עם המוקד כדי לראותה כמי שהחלה בנתינת השירות, אלא נדרש כי המוקד יוכל לנטר מרחוק את מצבו הרפואי של הלקוח ולשם כך נדרשות בדיקה רפואית מקדימה והתקנת מכשור מתאים בבית הלקוח.

11.     כאמור, המועצה לצרכנות טוענת, כי הפעולות שמטרתן להכשיר את מתן השירות, היינו התקנת המכשור בבית הלקוח ועריכת בדיקת הרופא והשאלון הרפואי, אינן חלק מהשירות עצמו. לדידנו, אין כל צורך להכריע בשאלה זו, שכן כפי שביארנו עם ביצוע פעולות אלו ממילא מתחיל מתן שירותי המוקד הרפואי, שמהותו זמינות המוקד לקריאת מצוקה מצד הלקוח. סביר, כי זמינות כאמור של המוקד הרפואי תחל עם ביצוע בדיקת הרופא הראשונית, עריכת השאלון והתקנת המכשור בבית הלקוח, שאז בידי המוקד הרפואי מצויים הנתונים הרפואיים הרלוונטיים וכן היכולת להעריך בזמן אמת את מצבו הרפואי של הלקוח באמצעות המכשור שהותקן בבית הלקוח. מכאן, כי השירות, היינו התמיכה הרפואית באמצעות מוקד, נעשית עם התקנת המכשור וביצוע הבדיקה הרפואית, וזאת מבלי להידרש לשאלה אם אלו נכנסים לגדר "השירות" אותו מספקת נטלי, אם לאו.

12.     סעיף 7.4 לחוזה האחיד מקנה ללקוח זכות ביטול תוך 14 יום ממועד החתימה על החוזה. הסייג היחיד הקבוע בסעיף ביחס לזכות זו הוא ש"במידה ובוצעה בדיקת רופא ו/או הותקן מיכשור בבית המנוי ישלם המנוי לנטלי דמי ביטול בסך 300 ש"ח." לאור קביעותינו לעיל, סייג זה איננו עומד בסתירה להוראת סעיף 14(א)(2) לחוק הגנת הצרכן בהנחה שדמי הביטול מתייחסים להפעלת זכות הביטול על ידי הלקוח לאחר שהוחל במתן השירות על ידי נטלי. רוצה לומר, לאחר שהמנוי עבר בדיקה רפואית והותקן המכשור הרפואי בביתו. נוכח זאת, הסתירה היחידה שמצאנו בין הוראת סעיף 7.4 לחוזה האחיד ובין סעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, נוגעת ללשון "ו/או" בה נוקט הנוסח הנוכחי, ממנה יכול להשתמע שדי בביצוע אחת הפעולות (בדיקת רופא או התקנת המכשור בבית המנוי) על מנת לעמוד בדרישה שהוחל במתן השירות. לאור זאת, יש לשנות את הסעיף המוצע באופן שדמי הביטול ישולמו רק לאחר השלמת הבדיקה הרפואית והתקנת המכשור בבית הלקוח ולא יהיה די בביצוע אחד מהם כפי שניתן להבין מנוסח הסעיף הנוכחי.

13.     בשולי הדברים נעיר, כי אף שהגענו למסקנה כי סעיף 7.4 לחוזה האחיד המוצע תואם, בעיקרו, את הוראת חוק הגנת הצרכן, הרי שלדידנו המקרה שלפנינו ממחיש את הקושי הטמון בסעיף 14(א)(2) לחוק ביחס להתקשרויות בעסקה ברוכלות שעניינן שירות נמשך. סעיף 14(א)(2) לחוק מסייג, כאמור, את זכות הביטול של הצרכן במקרה של עסקת רוכלות למתן שירות שהוחל בנתינתו. סעיף זה אינו מבחין בין קבלת שירות שנתינתו הסתיימה ובין שירות נמשך הנפרש על פני תקופת זמן משמעותית כמו בענייננו. דומה כי יש מקום לבחון את שינוי הסעיף ביחס למצבים בהם מדובר בשירות נמשך, כלומר בהתקשרות ארוכת טווח, כך שתינתן ללקוח תקופת צינון במהלכה יוכל לבחון את השירות ולשקול את כדאיותו, גם כשהוחל בנתינת השירות. זאת, בדומה לזכות הביטול במקרה של עסקת מכר שכבר בוצעה. למותר לציין כי תיקון החוק ברוח זו הוא עניין המונח לפתחו של המחוקק, ולפיכך נסתפק בהמלצה כי משרד המשפטים יבחן את הצורך בהבהרת סוגיה זו באמצעות תיקון חקיקה מתאים.

הסעיף המוצע במבחן הקיפוח
14.     לאחר בחינת סעיף 7.4 לחוזה האחיד לאורו של מבחן הקיפוח, לא מצאנו כי יש בו משום קיפוח לקוחות או יתרון בלתי הוגן העלול להביא לידי קיפוח לקוחות. האמור בסעיף זה נותן בידי הלקוחות תקופת צינון, במהלכה הם רשאים לבטל את החוזה ללא כל עילה. זאת ועוד, יש פער של מספר ימים בין החתימה על החוזה ובין התקנת המכשור בבית הלקוח או ביצוע הבדיקה הרפואית ועריכת השאלון, במהלכם, על פי לשון הסעיף, לא נלווית כל עלות כלכלית לביטול ההתקשרות על ידי הלקוח. יתר על כן, לקוח סביר יודע כי בדיקת הרופא והתקנת הציוד כרוכות בעלות כספית, שכן הדבר מצוין במפורש ובהבלטה בסעיף 4 לחוזה. מכאן, כי הלקוח יכול לסרב לביצוע הבדיקה ולהתקנת הציוד, לשקול באופן חופשי את כדאיות ונחיצות השירות, ולבטל את ההתקשרות.

15.     בניגוד לעמדת המועצה, לא מצאנו כי חיוב הלקוח בעלות התקנת הציוד ועריכת השאלון הרפואי במקרה של ביטול הנו מקפח. מדובר בתשלום סביר בגובה של 300 ש"ח, אשר נועד לשפות את נטלי על הוצאותיה הלגיטימיות. יש לזכור, כי עם תשלום סביר זה משתחרר הלקוח מהתקשרות שבצדה עלות כלכלית גבוהה יותר. דמי הביטול בטלים בשישים לעומת העלות הכלכלית הכרוכה בהתקשרות בה הלקוח כלל אינו חפץ, ומכאן כי יש ליתן בידו את האפשרות לבטל את ההסכם בעלות כלכלית מינימלית זו. נזכיר, כי עם תחילת מתן השירות על ידי נטלי, כלומר לאחר ביצוע הבדיקה הרפואית והתקנת המכשור בבית הלקוח, לא נתונה זכות ביטול ללקוח מכוח חוק הגנת הצרכן וממילא לא מוטלת חובה על נטלי להשיב לו כל תמורה. מכאן, כי לא קמה חזקת קיפוח הקבועה בסעיף 4(6) לחוק החוזים האחידים, שעניינה שלילה או הגבלת זכות העומדת ללקוח על פי דין.

לדעתנו, בעצם ההסכמה של הלקוח לביקור הרופא או להתקנת הציוד בביתו, מביע הלקוח את גמירות דעתו להתקשר עם נטלי במסגרת החוזה האחיד עליו חתם. גם לאחר תחילת מתן השירות עדיין נותרת תקופה, במהלכה רשאי הלקוח לבטל את ההתקשרות, לאחר שבחן את כדאיות ונחיצות השירות. דמי ביטול המוטלים עליו נועדו לכסות את עלות הבדיקה הרפואית ואת התקנת המכשור בבית הלקוח, ונראה כי המדובר בהגנה סבירה על אינטרס לגיטימי של נטלי. כל עוד הלקוח יכול לבטל את ההסכם תוך 14 יום מחתימת ההסכם, שהוא למתן שירות בלבד ללא עסקת מכר בצדו, אין קיפוח בהיבט זה. ודוק. דברינו אלו תקפים בהנחה שאין כפל תשלום מצד הלקוח, כלומר גם תשלום חד פעמי עבור הראיון הרפואי והתקנת המכשור וגם תשלום דמי ביטול.

16.     התוצאה אם כן היא, שאנו דוחים את עמדת המועצה לצרכנות לפיה יש לבטל את סעיף 7.4 לחוזה האחיד בהיותו מקפח. בנוסף, אנו מאשרים את נוסח החוזה המוסכם בכפוף להבהרה כי דמי הביטול ישולמו רק במידה והושלמו הן הבדיקה הרפואית והן התקנת המכשור בבית המנוי. ב"כ היועמ"ש ידאג להבאת ההמלצה המצויה בסעיף 13 לפסק דין זה לידיעת הגורמים המתאימים במשרד המשפטים.

     בנסיבות העניין, ולנוכח נכונות הצדדים להגיע להסדר פשרה ביחס לעיקר נקודות המחלוקת שהועלו בבקשת הביטול המקורית, איננו עושים צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גילוי נאות בחוזה אחיד

 2. תניית שיפוט בחוזה אחיד

 3. אישור חוזה אחיד של קבלן

 4. בקשה לאישור נוסח חוזה אחיד

 5. ביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד

 6. חוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982

 7. תקנות החוזים האחידים, התשמ''ג-1983

 8. בקשת אישור תנאים מקפחים בחוזה אחיד

 9. בקשה לביטול תנאים מקפחים בחוזה אחיד

 10. הגבלת זכות הפניה לערכאות בחוק החוזים האחידים

 11. האם תניית ברירת הדין תנייה מקפחת בחוזה אחיד ?

 12. תקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ''ה-1995

 13. תקנות החוזים האחידים (סדרי דין בבית הדין וסדרי דין בערעור), התשמ''ג-1983

 14. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון