ביטול לימודים - החזר שכר לימוד
ביטול לימודים - החזר שכר לימוד

להלן פסק דין בנושא ביטול לימודים - החזר שכר לימוד:

פסק דין

1. התביעה שבפני עניינה ביטול לימודים של התובעת במכללת אדר לרפואה משלימה.

2. כעולה מכתב התביעה, התובעת התקשרה בהסכם עם הנתבעת ללימודי רפואה טבעית הוליסטית. התובעת נרשמה ללימודים ביום 3.4.06. התובעת נרשמה לסימסטר קייץ. בעת ההרשמה שילמה 300 ₪ דמי הרשמה וכן 10,000 ₪ המהווים 70% משכר הלימוד ב 12 תשלומים של 833 ₪. התובעת מודה כי חתמה על הסכם ולפיו אין החזר של שכר לימוד בשום מקרה של הפסקת הלימודים אלא אם מדובר בגורם התלוי בנתבעת.

3. לאחר ההרשמה ולקראת סמסטר הקיץ החלו לטענת התובעת הבעיות. התברר כי החליפו את הקורס המבוקש על ידי התובעת בקורס אחר. תחילת הלימודים שתוכננה לאחרי יום העצמאות נדחתה במספר שבועות, כלומר במקום להתחיל ביום 24.5.06 הלימודים אמורים היו להתחיל ביום 7.6.06. לאחר מכן יום תחילת הלימודים נדחה ליום 4.7.06. לטענת התובעת החלה היא ללמוד קורס השונה ממה שסוכם עימה. הלימודים החלו עם מורים מחליפים. נטען כי התובעת דרשה שלא יהיו לימודים בימי חמישי אולם לפתע ניסתה הנתבעת לשלב לימודים ביום זה. בשלב זה החליטה התובעת להפסיק את הלימודים. התובעת מאשרת כי למדה שלושה שיעורים.

4. התובעת צירפה לתביעתה הסכם של מכללה אחרת, מכללת רידמן. בהתאם לתנאי מכללה זו תלמיד שמבקשת להפסיק לימודיו עד השיעור השני מחוייב בדמי ביטול בסך 25% משכר הלימוד. אם התלמיד מבקש לבטל את לימודיו החל מהשיעור השלישי עלות הביטול הינה 75% שכר לימוד.

5. הנתבעת בהגנתה טענה כי התובעת שילמה עבור שנת הלימודים הראשונה ונותרה חייבת שכר לימוד בשיעור 2,950 ₪. לאחר תחילת הלימודים, פרצה מלחמת לבנון השניה והמרצה שהיתה עתידה ללמד את הקורס שבו תוכנן שהתובעת תשתתף בו גוייסה. לפיכך, הנתבעת החליפה את המרצה המיועדת במרצה אחר שהינו ראש המגמה, כך שבפועל לא הוחסרו ימי לימודים. הנתבעת מאשרת כי היתה בקשה לכך שהלימודים יעברו ליום חמישי שלא התאים לתובעת אולם דרישה זו נדחתה בהעדר הסכמה של כל הסטודנטים.

6. הנתבעת טענה כי התובעת פשוט עברה למכללה מתחרה, מכללת רידמן ודרשה את החזר שכר הלימוד. הנתבעת אף הפנתה לפסק דין של כב' השופט אלון בבר"ע 589/06 (ב"ש) , אדר מכללה ללימודי תעודה נ' מודלין אסתר. לתיק זה אתייחס בהמשך.

7. הנתבעת טענה כי התובעת הודתה שהפסיקה ללמוד בנתבעת בשל נסיבות סובייקטיביות וציטטה את התובעת במילים: "מפאת חוסר רצון להמשיך וללמוד בתנאים שנראו לי לא רציניים...".

8. הנתבעת הפנתה להוראות ההסכם ולפיהן אין החזר כספי על הפסקת לימודים. הנתבעת ציינה כי היא מוכנה לקבל את התובעת בחזרה ללימודים אותם הפסיקה היא מיוזמתה.

9. ביום 7.5.07 התקיים דיון ראשון בפני כב' השופט אקסלרד. התובעת חזרה על טיעוניה. התובעת הדגישה כי היא עזבה את הלימודים בשל שינוי סדר היום בלימודים. התובעת ציינה כי "נשברה" כאשר הבינה שהולכים ללמוד ביום חמישי בשבוע למרות שהובטח לה מפורשות שלא יהיו לימודים בימי חמישי. התובעת טענה כי ניצלו את תמימותה שכן היא ביקשה ללמוד קורס פרחי באך ולא קיבלה את הקורס.

10. התובעת העידה את מר אביב הגואל שמנהל את מכללת מרכז האור בבאר שבע אשר טען כי היה לתובעת מאוד חשוב להמשיך ללמוד במקביל במכללת מרכז האור אשר הלימודים בה התקיימו מידי יום חמישי.

11. הדיון בתיק נדחה למועד נדחה בשל רצון הצדדים להזמין עדים נוספים.

12. הדיון הבא שהיה בנוכחות שני הצדדים התקיים בפני ביום 3.2.08. בדיון זה ביקשה התובעת להעיד את גב' מודלין אתי, העדה שהיתה התובעת בתובענה אשר נדחתה כאמור בבית המשפט המחוזי שהפך את פסק הדין של בית המשפט לתביעות קטנות. עדה זו העידה על הרמה הנמוכה של הקורסים אצל הנתבעת. לטענתה, רומתה בלימודים אצל הנתבעת.

13. לשאלת בית המשפט מדוע היה לה חשוב להזמין עדה זו נאמר כי עדה זו יכולה להיות ההוכחה לשיטת העבודה של הנתבעת. התובעת הדגישה בדיון זה כי היא היתה צעירה ותמימה. התובעת מציינת כי היא והעדה לומדים במכללה מתחרה.

14. נציג הנתבעת סיכם את הדברים ובעצם חזר על גרסתו הבסיסית. לטענתו, נחתמו הסכמים עם המורים ויש הוצאות כך שיש הצדקה לאי השבת שכר לימוד. עוד טען כי הוא יכול לצרף את התובעת לקורס שכבר מתקיים כך למעשה לא יהיו לו עלויות מיוחדות עקב הזיכוי הכספי של התובעת בצורה זו. כן ציין כי כל מה שלמדה התובעת היה כחלק מהדרישות לתואר לפי התוכנית של האיגוד הארצי.

דיון
15. אתייחס ראשית להליך שבו היתה מעורבת חברתה של התובעת שהעידה בפני, הגב' מודלין אסתר (להלן: "העדה"). במסגרת ת"ק (ב"ש) 2980/05 מודלין אסתר נ' דני קובי (פורסם במאגר נבו), (פסק דין מיום 5.4.06), נרשמה העדה ללימודי תעודה אצל הנתבע. בשנת הלימודים השניה הגיעה העדה למסקנה ולפיה הלימודים אינם עונים על ציפיותיה ולפיכך החליטה לבטל את הממסרים הדחויים שנתנה לנתבע. במסגרת תיק ההוצאה לפועל הגיעו הצדדים להסדר באשר לתשלומם. העדה ביקשה לחזור ללימודים אולם הנתבע דרש כי זה יהיה לקורס המקורי שלה ולא לקורס אחר. כב' השופט באומגרט קבע בתיק זה כי תכלית ההסכם בין העדה לנתבע היה לספק לעדה לימודים ברמה סבירה שבסופם תעודה. לפיכך נעתר בית המשפט לתביעות קטנות והורה על השבת חלק משכר הלימוד ששולם לפי אומדנו (סך של 1,500 ₪). כן הורה ביהמ"ש על כי הנתבע ימציא לעדה אישור על לימודיה.

16. הנתבעת הגישה על פסק דין זה בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי. במסגרת בר"ע (ב"ש) 589/06 אדר מכללה ללימודי תעודה נ' מודלין אסתר (פורסם במאגר נבו), (פס"ד מיום 13.7.06), קיבל בית המשפט המחוזי את בקשת רשות הערעור. כב' השופט אלון קבע כי ע"פ פרשנות ההסכם, לא הייתה העדה זכאית להחזר שכר לימוד, לאחר שהפסיקה ביוזמתה את הלימודים. עוד קבע השופט אלון כי ביהמ"ש קמא שאל שאלה נוספת והיא ההצדקה המוסרית לאי השבת שכר לימוד. למעשה, הוסיף בית המשפט קמא תוספת רטרואקטיבית של תנאי להסכם בין הצדדים עליו לא הסכימו. כב' השופט אלון אינו מקבל את התוספת שהינה סברת בית המשפט כי על הצדדים להסכים כאילו הסכימו עליה בעצמם. נקבע כי האומדן בו נקט בית המשפט אין לו כל בסיס. לפיכך קבע השופט אלון כי דין הערעור להתקבל.

17. כאן המקום לציין כי בת"ק 1026/03 (דימונה) סוויסה שרלי נ' מכללת אדר לרפואה הוליסטית, פורסם במאגר נבו (31.3.03), היה מקרה דומה בו ביטל התובע זמן קצר לפני קורס של הנתבעת השתתפותו בקורס והנתבעת סירבה להשיב לתובע זה את כספו. נטען בתיק זה כי התקנון של הנתבעת הינו חוזה אחיד. בית המשפט קבע כי הסע' השולל החזר כספי הינו תנאי מקפח בחוזה אחיד וזאת בין היתר לאור סע' 4(6) לחוק החוזים האחידים התשמ"ג - 1982 הקובע בין היתר כי תנאי מקפח הינו:

"תנאי השולל או המגביל זכות או תרופה העומדות ללקוח על פי דין, או המסייג באופן בלתי סביר זכות או תרופה העומדות לו מכוח החוזה, או המתנה אותן במתן הודעה בצורה או תוך זמן בלתי סבירים, או בדרישה בלתי סבירה אחרת ;".
אין ספק כי תנאי כזה השולל מהלקוח את זכות ההשבה באופן גורף לאחר ביטול החוזה, וללא קשר לנזק הוא תנאי מקפח, ועל כן דינו בטלות.
18. כאמור, בת"ק 1026/03 נקבעה חובת השבה. ביהמ"ש קבע כי על הנתבעת להשיב לתובע את כספו בניכוי סכום מסוים שישקף את הוצאות הנתבעת בגין רישומו של התובע וביטול הקורס. הסכום שם הועמד על 2/3 משווי הקורס.

19. אם אחזור לעדה, אינני משוכנע כי היתה תועלת בהבאתה להעיד. ממילא פסק הדין בעניינה מדבר בעד עצמו. נסיבות עניינה שונות בתכלית לעניינו של ת"ק 1026/03 שכן העדה היתה מצויה בתוך הלימודים, בשנה השנייה והחליטה לפרוש מהלימודים בעוד שבת"ק 1026 היה מדובר בתובע שטרם החל ללמוד במכללה והביטול נעשה יומיים לפני הלימודים.

20. עניינה של התובעת כאן שונה. התובעת, ביטלה את לימודיה לאחר שלושה שיעורים. התובעת לא היתה בשנה השניה ללימודיה כמו העדה וגם לא לפני לימודיה כמו התובע בת"ק 1026/03. כאשר בוחנים את כלל נסיבות הענין דומה התובעת כאן יותר לתובע בת"ק 1026/03 לאשר לנסיבות של העדה.

21. בחינה משפטית של התנאי בהסכם עליו חתמה התובעת מעלה לטעמי כי המדובר בתניה מקפחת בחוזה אחיד. אמנם, יטען הנתבע כי עסק הוא בחישובי עלות תועלת וכי הקורסים לא היו נפתחים ללא מספר תלמידים מינימלי וכי רישומה של התובעת נלקח בחשבון לצורך חישובים אלו. יחד עם זאת, לא ברור מדוע אין כל החזר כמו במכללות אחרות שכן על הנתבעת היה להביא בחשבון ביטולים. לשם כך ההחזר במקרים של ביטולים אינו בגובה דמי ההרשמה אלא משמעותי כפי שעלה מההסכם שהוצג לבית המשפט של מכללת רידמן.

22. בהנחה שתניית העדר החזר התשלומים מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, על בית המשפט לקבוע מהו שיעור ההחזר לו תזכה התובעת מאת הנתבעת.

23. לפני שאקבע את שיעור ההחזר אציין כי גם אם לא הייתי מגיע למסקנה ולפיה מדובר בתנאי מקפח בחוזה אחיד, התוצאה הייתה דומה מכוח דיני הגנת הצרכן ודיני החוזים הכלליים.

24. בנסיבות התיק שלנו התברר כי הנתבעת דחתה מספר פעמים את תחילת הקורס הראשון שתוכנן עבור התובעת. התברר כי היו חילופי מדריכים, טענה שנטענה ולא הוכחה בבית המשפט, אולם ה"קש" ששבר את התובעת היה הנסיון להעביר את הלימודים לימי חמישי, יום אשר היה מבחינת התובעת קו אדום. התובעת בניסיון זה "נשברה" והחליטה כפי שציינה בכתב התביעה כי כנראה מדובר במקום של "חובבנים".

25. אין חולק כי אם הפסקת הלימודים לא היתה נעשית ביוזמת התובעת אלא נניח כי הנתבעת היא שהיתה מחליטה על ביטול קורסים אליהם נרשמו תלמידים, היה מגיע לתלמידים שכאלו החזר כספי מלא. כאן תישאל השאלה, מה יהיה הדין במצב ובמקרה שבו יש נסיבות שבהם רואים את ביטול הקורס כמעין ביטול שנעשה על ידי הנתבעת.

26. הדברים מזכירים מעט את סע' 11(א) לחוק פיצויי פיטורין התשכ"ג - 1963, זו לשונן:

"התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים".
27. האנלוגיה של סע' 11(א) לחוק פיצויי פיטורין לענייננו היא שיתכנו נסיבות בהן אין לדרוש מתלמיד במכללה להמשיך ולהתמיד בקורס ויש לראות את הפסקת הלימודים שלו כמו שינוי מהותי בקורס עד כדי כך שלא ניתן לקבוע כי על התלמיד להתמיד בקורס.

28. בענייננו, התובעת שילמה לשנה הראשונה באופן כמעט מלא (70% שכר לימוד). התובעת החלה בקורס אשר החל באיחור רב ולאחר מספר דחיות. לא היה ברור מי יהיה המורה בקורס וחמור מכך הקורס יועד להיות ביום אשר היה היום שהתובעת התנתה מראש שלא יהיו בו לימודים יום חמישי. התרשמתי גם כי התובעת חששה להמשיך ולהתמיד בקורס שכן ככול שהתמידה בקורס עלולה היתה טענת הנתבעת לעמוד כנגדה יותר ויותר לגבי הנמקת אי ההחזר הכספי.

29. מאידך ובדיעבד, די מהר התברר כי הקורס לא היה מתקיים בימי חמישי בניגוד לעמדת התובעת. כן התברר כי הלימודים נכנסו למסלולם והקורס שהיה בקיץ לא היה הקורס היחיד אלא היו כנראה קורסים נוספים בשנת הלימודים העוקבת, לימודים שאת התמורה להם שילמה כמעט באופן מלא התובעת.

30. מתברר לפיכך כי למעט הקורס שהיה בקיץ ובו נכנסה התובעת לשלושה שיעורים, לקורסים במהלך השנה לא נכנסה התובעת ולא החלה אותם. מכאן כנראה שיטתה של התובעת ולפיה ההחזר עבור רוב הלימודים בשנה הראשונה צריך להיות בניכוי עמלה נמוכה ולא כאילו החלה היא קורסים אלו.

31. כיוון שיש צורך לשקלל ולהעריך לפי אומדן מהו שיעור ההחזר הראוי, בין לפי קביעתי ולפיה הסעיף השולל החזר מקפח את התובעת ובין אם לפי קביעתי ולפיה נוצרו נסיבות אשר מצריכות את הנתבעת להשיב כספים בשל דיני החוזים, עלי לשקלל את כל הנתונים שבפני.

32. אני מביא בחשבון כי על התובעת היה לבדוק היטב על מה היא חותמת ולא להסתפק באמירות כמו הייתי צעירה ותמימה. על התובעת היה לדעת מה צפוי לה מבחינת תוכנית הלימודים ולא הוכח בפני כי נלמד קורס שאין בו צורך.

33. התובעת יכולה היתה בטרם הרימה ידיים ו"נשברה" לוודא סופית כי הקורס אינו בימי חמישי ובהתאם לכך להמשיך וללמוד במכללה. הנתבעת היא שמיהרה לסיים את לימודיה אצל הנתבעת.

34. אני מביא גם בחשבון כי לנתבעת נגרמו הוצאות בשל ביטול הקורס, ונמנעו ממנה רווחים. כן הנני מביא בחשבון כי הנתבעת אמורה להיערך לביטולים של תלמידים ולהביא זאת כחלק מהחשבון הכולל.

35. לפיכך אני קובע כי על הנתבעת להשיב לתובעת את הסך של 6,000 ₪.

36. בנסיבות הענין איני עושה צו להוצאות.

ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר כספי על קורס

 2. הכרה בלימודי מכינה

 3. ביטול השתתפות בקורס

 4. ביטול קורס פסיכומטרי

 5. החזר על קורס שלא נפתח

 6. תביעה נגד מכללת רמת גן

 7. ביטול קורס רפואה סינית

 8. הפרת הסכם מימון לימודים

 9. הפסקת קורס - החזר כספי

 10. קורס ספרות - החזר כספי

 11. תביעת החזר כספי על קורס

 12. ביטול הרשמה לקורס בטלפון

 13. ניכוי עלות קורס מהמשכורת

 14. תביעת פיצוי על לימודי ערב

 15. זכויות יוצרים בספרי לימוד

 16. קורס עיצוב פנים - החזר כספי

 17. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 18. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 19. תאונת דרכים בקורס רענון נהיגה

 20. תביעה נגד מכללה בגין הפרת חוזה

 21. תביעה נגד מכללת גבעת וושינגטון

 22. ביטול לימודים - החזר שכר לימוד

 23. תביעה נגד מכללה להחזר שכר לימוד

 24. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 25. הפסקת לימודים בגלל נכשל בקורס אחד

 26. הפסקת לימודי משפטים החזר שכר לימוד

 27. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 28. ביטול רישום למכללה בהעדר תעודת בגרות מלאה

 29. הצעת חוק מעמד המכללות האקדמיות להכשרת עובדי הוראה

 30. תביעה להחזיר שכר לימוד בגין השתתפות בקורס "מכינה קדם אקדמית"

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון