ביטול חוזה לאספקת מוצר
ביטול חוזה לאספקת מוצר

להלן פסק דין בנושא ביטול חוזה לאספקת מוצר:

פסק דין

כללי
1.     בין התובע לבין הנתבעת נכרת חוזה לאספקת מוצר. זמן קצר לאחר שסופק לתובע (לגרסתו, באיחור) והותקן בביתו נתגלתה בו תקלה, שלא תוקנה. בעקבות זאת הודיע התובע על ביטול החוזה, דרש השבת מה ששילם ופיצויים בגין הנזק, הממוני והבלתי ממוני, שנגרם לו בעטייה של ההפרה. השאלות העומדת במרכזה של המחלוקת דנן הנן, האם הפרה הנתבעת את החוזה משום שאיחרה באספקת המוצר ובהתקנתו ובהמשך גם לא תיקנה אותו חרף הפגם שנתגלה בו, כטענת התובע, ועל כן זכאי היה לבטל את החוזה והאם הפרה הנתבעת חובות המוטלות עליה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן) ולכן חבה גם בנזיקין בשל ביצוע עוולה על פיו.

החוזה
2.     התובע הנו תושב העיר אום-אל-פחם. הנתבעת (להלן גם: חברת אלוני) הנה חברה מוגבלת במניות אשר במועד הרלוונטי עסקה גם בשיווק מוצרי יוקרה מיובאים לחדרי רחצה. ביום 19.3.00 נכרת חוזה בין התובע לבין הנתבעת לפיו רכש הראשון מערכת סאונה מתוצרת ספרד אשר כללה שלוש פעולות מקלחת, סאונה יבשה וסאונה רטובה (להלן: מערכת הסאונה), תמורתה שילם ביום ההזמנה 25,038 ₪, סכום אשר כלל גם תשלום בעבור הובלה והתקנה בביתו.

מועד האספקה
2.     לגרסת התובע סוכם בינו לבין נציג חברת אלוני כי אספקת מערכת הסאונה והתקנתה בביתו תעשנה תוך ארבעה ימים ממועד תשלום התמורה. היות שבעת ההזמנה גם שולם מלוא התמורה הרי היה על הנתבעת לספק את מערכת הסאונה ולהתקינה בביתו עד ליום 23.3.00, מה גם שנמסר לו כי יש מערכת כזו במלאי. למצער, היה על חברת אלוני לספקה עד ליום 25.4.00, כנקוב בהזמנה. בפועל, סופקה המערכת רק ביום 12.6.00 והותקנה ביום 4.7.00.

     לדברי התובע, נוכח חתונתו הצפויה ביום 26.5.00 ורצונו להפתיע את רעייתו לעתיד נודעה למועד אספקת מערכת הסאונה חשיבות עליונה.

3.     הנתבעת אינה חולקת על כי בפועל סופקה המערכת לבית התובע ביום 12.6.00 והותקנה רק ביום 4.7.00 ברם לדעתה, אין לייחס לה אחריות בשל כך. לגרסתה, אין שחר לטענת התובע לפיה התחייבה לספק את מערכת הסאונה תוך ארבעה ימים וכי מועד האספקה הנקוב בהזמנה הנו משוער בלבד. זאת ועוד, המערכת לא הותקנה בו זמנית לאספקתה מסיבות הנעוצות בתובע בלבד.

4.     לגרסתה, המועד הנקוב בהזמנה - ה-23.4.00 - הנו משוער, שכן בהיות מערכת הסאונה מיובאת אין באפשרות חברת אלוני להתחייב למועד נקוב שהרי תהליך היבוא אינו בשליטתה. מכיוון שכך, מועד האספקה סביר. במועד האספקה אישר התובע בחתימתו כי המערכת נבדקה ונמצאה תקינה. הסיבה בגינה לא הותקנה באותו יום נעוצה במחדל התובע אשר פעל בניגוד להנחיות שנמסרו לו ביום הרכישה ולא דאג להכנת התשתית הדרושה. באותו יום הגיע טכנאי אשר מצא כי לא הוסדר ניקוז מתאים, לא הוכן שקע חשמלי המתאים לשימוש בחדר אמבטיה ולא רכש ברז "ניל".

לעניין טענתו של התובע בדבר התחייבותה לספק את מערכת הסאונה תוך ארבעה ימים טען מנהל הנתבעת כי גרסה זו נסמכת על ההערה המצוינת בהזמנה לפיה "אספקת הסחורה מותנית בפרעון ההזמנה במלואה 4 ימים לפני מועד האספקה!!!" ואשר כחה יפה למקרה של תשלום בשיעורים ואינה רלוונטית למקרה דנן, בו שולמה מלוא התמורה בעת ביצוע ההזמנה.

5.     טענת התובע בדבר מועד האספקה הנה עדות יחידה של בעל דין שלא זו בלבד שאין לה סיוע אלא שאינה מתיישבת עם האמור בהזמנה בה צוין ברחל בתך הקטנה כי מועד האספקה המשוער הנו ה-25.4.00. כמו-כן, טענתו כי סוכם עמו על אספקה תוך ארבעה ימים הנה עדות כבושה, שהועלתה לראשונה בכתב התביעה וסותרת גרסה קודמת לפיה סוכם על אספקה "לפני החתונה" (ראה מכתב בא כוחו מיום 26.8.00).

     לו סיכם התובע על אספקה תוך ארבעה ימים ניתן היה לצפות שיקדים ויכין את התשתית הדרושה ויפנה לחברת אלוני עוד בטרם חלפו ארבעה ימים או למצער מיד בתום המועד משראה כי מערכת הסאונה לא סופקה. העובדה שהתובע החריש, מחאתו לא נשמעה בשום שלב קודם לכן ונושא האיחור באספקה עלה רק שעה שביקש לבטל את החוזה תומכת במסקנה שגרסה זו נולדה רק לקראת המשפט.

למותר לציין כי יש רגלים לסברה שהעלה מנהל הנתבעת, שמקור טענת התובע בטעות בהבנת הנקרא של ההערה המופיעה בתחתית טופס ההזמנה: "אספקת הסחורה מותנית בפרעון ההזמנה במלואה 4 ימים לפני מועד האספקה!!!". מכל מקום, המשך ההערה "המחיר אינו כולל מדידה, הובלה והרכבה אלא אם צוין אחרת!" אך מצביע על כך שההערה כללית ומופיעה דרך קבע בהזמנת מוצרים מחברת אלוני.

6.     אני קובעת אפוא כי מועד האספקה של מערכת הסאונה נקבע במשוער ליום 23.4.00.

7.     בפועל סופקה מערכת הסאונה ביום 12.6.00 באיחור של למעלה מחודש וחצי לעומת המועד המשוער הנקוב. הנתבעת לא נתנה הסבר לפער זמנים זה אשר על פניו נראה בלתי סביר. משהתחייבה הנתבעת לתאריך אספקה משוער ונקבה ביום 25.4.00 מותר להניח כי איחור (או הקדמה) של ימים ספורים, עד סוף חודש אפריל או תחילת חודש מאי, סביר. אמנם נכון שתהליך היבוא אינו בשליטתה של חברת אלוני ולכן לא יכולה היתה להתחייב למועד אספקה מדויק, עם זאת, בעת שהעריכה את המועד המשוער היה עליה להביא בחשבון כל אותם מרכיבים של תהליך היבוא לרבות עיכובים אפשריים בדרך.
     
ראה בענין זה ע"א 276/83 טרקטורים ומכון בע"מ נ' אספלט ופתוח בע"מ, פ"ד לח (4) 375 [1984].

8.     בנסיבות האמורות ניתן לקבוע כי כאשר ספקה חברת אלוני את מערכת הסאונה כעבור חודש ושלושה שבועות מהמועד המשוער אליו התחייבה הרי הפרה את החוזה עם התובע.

סוג ההפרה
9.     בהתאם לסעיף 6 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) התשל"א-1970 (להלן: חוק התרופות) הפרה יסודית הנה "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה". אין חולק שבמקרה דנן לא סוכם כי אי-עמידה במועד המסירה תהווה הפרה יסודית, כך שלענייננו חל הרישא של סעיף 6 לחוק התרופות.

10.     לגרסת התובע חפץ להפתיע את רעייתו לעתיד במערכת סאונה בביתם החדש. גם אם ניתן להניח שבעת כניסתם לביתם החדש היה מעדיף שמערכת הסאונה תהא מותקנת אין להסיק מהתנהגותו כי לו ידע על האיחור באספקה לא היה מתקשר בחוזה עם חברת אלוני. לגרסתו השקיע מזמנו על מנת לבחור במערכת המתאימה ביותר לצרכיו, כך שאם מועד האספקה היה מעיקרי החוזה לא היה מסתפק במועד משוער, ולמצער היה מזדרז ונותן הודעת ביטול בסמוך לאחר מכן. לא זו בלבד שלא עשה כן אלא שקיבל את מערכת הסאונה במועד אספקתה אף כי נבצר מהטכנאי להרכיבה אז.

11.     אני קובעת אפוא כי מועד האספקה לא היה מעיקרי החוזה ומכאן, שההפרה לא היתה יסודית, ולכן התובע לא היה רשאי להודיע על ביטול החוזה מבלי ליתן קודם לכן הזדמנות נאותה לתקן את ההפרה. זאת ועוד, כאשר הסכים התובע לקבל את מערכת הסאונה באיחור ובהמשך גם להרכבתה בביתו עמד אפוא על אכיפת החוזה ואין הוא יכול כיום לבקש את ביטולו בגין הפרה זו.

12.     בנסיבות אלו, נותרה לתובע עילה לתבוע פיצויים בגין הפרה זו. התובע לא הוכיח נזק שנגרם לו בעטייה של ההפרה. גם אם חפץ להפתיע את רעייתו הטרייה מן הסתם לא היה העניין בעל חשיבות עליונה שכן כפי שהוכח לא דאג התובע להכנת התשתית הדרושה להתקנת המערכת עובדה אשר עיכבה את ההתקנה כמעט בחודש נוסף.

13.     לפיכך, אף כי הוכחה הפרה (לא יסודית) לא הוכח כי נגרם נזק בעטייה.

מועד ההתקנה
14.     מערכת הסאונה הותקנה בפועל ביום 4.7.00. לגרסת התובע בשום שלב לא נאמר לו קודם למועד האספקה, כי עליו להכין תשתית להרכבתה, ובכל מקרה, בהיות ההכנות הדרושות פשוטות למדיי יכול היה הטכנאי להכין את התשתיות בעת הגעתו ביום 12.6.00, והוא לא עשה כן, עובדה המעידה על העדר כישורים מתאימים.

15.     גם בעניין זה עדותו של התובע עדות כבושה. לולא קיבל הוראות הכנת תשתיות בעת ביצוע ההזמנה סביר להניח שהיה מעלה טענה מעין זו בהזדמנות הראשונה והוא לא עשה כן. התובע פנה לעורך דין, אשר הודיע על ביטול החוזה, ובמכתבו המפורט אין זכר לכך.

ניתן לומר כי העובדה שיש צורך בהכנת תשתית לצורך התקנת מכשירים חשמליים שונים וכי הכנה זו מוטלת על המזמין הנה בגדר ידיעה שיפוטית שאינה טעונה הוכחה שהרי כל אדם מן היישוב מזמין בחייו מכשיר חשמלי כלשהו המחייב חיבור לתשתיות, דוגמת מכונת כביסה או מדיח כלים, ויודע שעבודת הטכנאי מצטמצמת בחיבורו לתשתית קיימת. לא כל שכן התובע, אשר העיד כי הוא טכנאי אלקטרוניקה במקצועו ומנהל מעבדה לתיקון מכשירי טלוויזיה, כך שהנושאים הטכניים אינם זרים לו ואף העיד על עצמו כי יש לו הבנה בנושאים אלה. מי שרוכש מכשיר חדש מסוג מערכת סאונה היודע שעליו להכין את התשתית המתאימה היה דואג לקבלת הנחיות בנושא, לא כל שכן התובע, המבין כאמור בנושאים טכניים.

האמור לעיל מתיישב עם עדות מנהל הנתבעת, שגם צירף לתצהירו העתק מעלון הוראות הכנת תשתיות הנמסר לכל רוכש.

16.     דין טענת התובע כי הכנת התשתיות היוותה עבודה פשוטה שגם טכנאי מטעם הנתבעת יכול היה לבצעה, להדחות משום שעבודה זו חורגת מתפקידו וביצועה ועלול היה להטיל עליו ועל שולחיו אחריות הנובעת מפגם אפשרי בהכנת התשתיות.

17.     אני קובעת אפוא כי העיכוב בהתקנת מערכת הסאונה נעוצה במחדלו של התובע אשר לא דאג להכין את התשתית המתאימה לפני מועד האספקה ולא כתוצאה ממעשה או מחדל של הנתבעת.

פגם במערכת הסאונה
18.     ביום 12.6.00 אישר התובע בחתימתו, כי המערכת תקינה. מקובל עליי, כי אישור זה יכול היה להתייחס למראה בלבד, ולא ניתן היה לאשר אז את תקינות פעולתה. ביום 4.7.00 הותקנה מערכת הסאונה, הודגם אופן השימוש בה והתובע אישר כי היא תקינה ופועלת כהלכה (ראה עמ' 4 לפרוטוקול וכן מוצג נ/2).

19.     ביום 26.7.00 יצר התובע קשר עם חברת אלוני והתלונן כי הסאונה הרטובה אינה פועלת. ביום 30.7.00 ביקר טכנאי, אשר מצא כי הופעל מפסק ביטחון, שנועד להפסיק את פעולת המערכת שעה שהסאונה הרטובה מופעלת מבלי שקודם לכן נפתח ברז המים. לאחר ביטול פעולת מפסק הביטחון ובדיקתה חזרה המערכת לפעולה תקינה. מעדות מנהל חברת מ.א.ר בע"מ, נותנת השירות מטעם חברת אלוני, עולה כי שמע מהטכנאי כי התובע אישר באוזניו שהמערכת הופעלה מבלי לפתוח את ברז המים. משקלה של עדות זו, אף כי נשמעה ללא התנגדות מצדו של התובע, אינו רב בשל היותה עדות שמיעה.

20.     ביום 7.8.00 שוב נתגלתה תקלה במערכת הסאונה ושוב הזמין התובע טכנאי, אשר מצא אותה תקלה שנמצאה בביקור הקודם ברם הפעם לאחר ביטול פעולת מפסק הביטחון לא ניתן היה להפעיל את המערכת. לאחר התייעצות בין הטכנאי לבין מי בחברת אלוני הוחלט שלא לתקן בשלב זה את המערכת על מנת להחליט על פתרון ראוי. בהמשך הודע לתובע כי מבלי לערוך בדיקה ממצה לבירור מקור הפגם החליטה חברת אלוני, מטעמים של שירות ללקוח, להחליף את חלק הפגום (הסאונה הרטובה) על חשבונה. התובע סירב ועמד על ביטול החוזה.

באותו מועד נתגלה חור במושב המערכת. לגרסת התובע חור זה נגרם במהלך נסיונות של הטכנאי להתגבר על התקלה. לגרסת הנתבעת נוצר החור עוד קודם לכן מן הסתם כתוצאה מהפעלה בלתי נכונה על ידי הנתבע. יצוין, כי ההערה שנרשמה על ידי הטכנאי תומכת דווקא בגרסת הנתבעת.

21.     לגרסת התובע בעת הרכישה לא נמסרה לו חוברת הדרכה ונאמר לו כי בנמצא רק חוברות הדרכה באנגלית ובספרדית, וכי זו תומצא לו לאחר תרגומה לשפה העברית. לגרסת הנתבעת היו במועד הרלוונטי חוברות הסבר בשפה העברית, כל רוכש קיבל אותה וכך גם התובע. לתצהיר עדות ראשית של מנהל חברת אלוני צורף העתק של חוברת ההדרכה בשפה עברית.

     גם בעניין זה עדות התובע הנה עדות כבושה. אין להניח כי התובע היה רוכש מערכת יקרה ללא קבלת חוברת הדרכה בשפה המובנת לו.
     
אני קובעת אפוא כי התובע קיבל חוברת הדרכה בשפה העברית.

22.     התובע לא הביא עדות מומחה ממנה ניתן ללמוד שהיה פגם במערכת הסאונה. טענתו הנה למעשה כי הופעת תקלה כה סמוך לרכישת המערכת יוצרת חזקה עובדתית לפיה סופק לו מוצר פגום. אין לקבל טענה זו.

אין חולק, כי מערכת הסאונה הותקנה בבית התובע ביום 4.7.00 וכי אז פעלה כהלכה. התקלה נתגלתה לראשונה לאחר כשלושה שבועות בהן השתמשו בה התובע ובני ביתו. לאחר ביקור טכנאי התברר כי מפסק הביטחון הופעל עקב הפעלת המערכת בניגוד להוראות. ניתן לומר אפוא כי עובדות אלו יוצרות דווקא חזקה לרעת התובע, קרי, כי הפעלה בלתי נכונה היוותה הגורם לתקלה שהביאה בסופו של דבר להפסקה כליל של פעולת הסאונה הרטובה.

23.     בנסיבות אלו, כשל התובע בהוכחת תביעתו, שכן היה עליו להוכיח כי התקלה שנתגלתה במערכת הסאונה נבע מפגם אשר הנתבעת אחראית לו, והוא לא עשה כן.

24.     אין חולק, כי הנתבעת גילתה נכונות להחליף על חשבונה את החלק הפגום במערכת הסאונה. לפי עדות מנכ"ל חברת אלוני ההחלטה לעשות כן נתקבלה מבלי שהמערכת נבדקה ומבלי שאותר מקור הפגם מתוך רצון כן לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר. גישה זו, הראויה כשלעצמה, אינה יכולה להיות בעוכריה של חברת אלוני, שהרי אין חולק כי מלבד הסאונה הרטובה פעלו יתר מרכיבי המערכת (סאונה יבשה ומקלחת) כהלכה ואין הוכחה כי החלפת החלק הפגום היתה גורמת לנזק כלשהו למערכת בכללותה או מפחיתה מערכה.

25.     לו הוכיח התובע כי מקור התקלה בפגם במוצר גם אז לא היה התובע רשאי להודיע על ביטול החוזה מבלי לתת תחילה לנתבעת הזדמנות נאותה לתקנו. אמנם נכון, התובע רכש מערכת יקרה וצפייתו הסבירה היתה כי תפעל כראוי. עם זאת, קורה לא אחת שבמוצר חדש ויקר ערך, כגון מכונית, מתגלה פגם הניתן לתיקון מלא על ידי החלפת החלק הפגום. תקלות מהסוג הנדון צפויות, במיוחד כאשר המדובר במוצר חדשני בשוק דוגמת מערכת סאונה באותה עת. לכן אין להניח כי התובע היה נמנה מלהתקשר בחוזה לו ידע כי תופיע תקלה זמן קצר לאחר הרכישה.

     מקובל עליי, כי לו חזרה התקלה גם לאחר החלפת החלק הפגום, היתה קמה לתובע עילה לבטל את החוזה בין בהסתמך על דיני החוזים הכללים ובין בהסתמך על חקיקה שעניינה הגנה על הצרכן.

26.     התובע לא היה זכאי אפוא לבטל את החוזה מבלי לתת תחילה לנתבעת הזדמנות נאותה לתקן את הפגם. לא כל שכן שעה שהנתבעת הודיעה על נכונותה לתקן את הפגם על חשבונה מבלי שאף בדקה האם התקלה נובעת מפגם שהיא אחראית לו או שמא מתקלה הנובעת משימוש לא נכון במוצר.

27.     התובע גם טען כי רמת טכנאיי השירות אינה מספקת, שכן עמדו אובדי עצות מול התקלה שנתגלתה. כמו-כן לא נמסר לו מראש כי אין במחסני הנתבעת חלקי חילוף כנדרש. טענות אלו הנן טענות בעלמא שאין להם אחיזה עובדתית מלבד עדות התובע עצמו.

     העובדה שהיה צורך להזמין את מערכת הסאונה הרטובה בשלמותה מהיצרן בספרד אינה מעידה על העדר חלקי חילוף, שהרי במקרה דנן בחרה הנתבעת להחליף מערכת בשלמותה (מערכת הסאונה הרטובה), שאיננו בבחינת חלקי חילוף.

28.     גם העובדה שבחודש ינואר 2001 טרם הורכבה הסאונה הרטובה אינה יכולה להיות לחברת אלוני לרועץ. כפי שעולה ממכתב מנהלה מיום 4.1.01, נספח ט' לתצהיר נ/1, קדמו למכתב פניות טלפוניות לתאום מועד לביצוע התיקון מהן התעלם התובע ולאחר מכן בשל המהומות שפרצו בחודש אוקטובר 2000 ביישובים הערבים נבצר מעובדי הנתבעת להכנס לעיר אום-אל-פחם. מועד המכתב אינו אפוא המועד המקורי בו התכוונה הנתבעת לבצע את התיקון ובנסיבות הנו סביר.

אפשרות לטעון כיום בהסתמך על עוולה לפי חוק הגנת הצרכן
29.     בסיכומיו העלה בא כוח התובע טענה לפיה הנתבעת אחראית כלפיו משום שהפרה הוראות שבחוק הגנת הצרכן. משנקבע לעיל כי הנתבעת לא הפרה את חובת הגילוי המוטלת עליה לא הוכחה קיומה של עילה לפי חקוק זה.

עילת תביעה בהסתמך על עוולה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980
30.     בא כח התובע גם טען בסיכומיו כי יש לחייב את הנתבעת מכח חוק אחריות למוצרים פגומים, תש"ם-1980. היות שעניינו של חוק זה נזקי גוף הנגרמים כתוצאה ממוצר פגום, ואין עניינו אחריות ספק לפגם במוצר, דין הטענה להדחות.
הנזק
31.     התובע תבע השבת מה ששילם תמורת מערכת הסאונה וכן פיצויים בעד הנזק שנגרם לו בעטייה של ההפרה. כאמור, לא הוכיח התובע את זכותו לבטל את החוזה. כמו-כן לא הוכיח נזק כלשהו, כך שלו נתקבלה תביעתו היה זכאי להשבה בלבד.

סוף דבר
32.     בנסיבות, דין התובענה להדחות.

מאחר שהנתבעת גילתה נכונות להחליף את החלק הפגום, על חשבונה, יפה תעשה אם גם עתה תיאות לעשות כן.

     איני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם הבנות

 2. ביטול הסכם מזונות

 3. ביטול הסכמה דיונית

 4. ביטול חוזה עקב טעות

 5. ביטול הסכם קו חלוקה

 6. ביטול הסכם הזמנת רכב

 7. ביטול חוזה לאספקת מוצר

 8. ביטול הסכם עם בית אבות

 9. ביטול הסכם למכירת מגרש

 10. ביטול חוזה תוך זמן סביר

 11. תביעה שכנגד לביטול הסכם

 12. ביטול חוזה עם מקדם אתרים

 13. הודעה מראש על ביטול חוזה

 14. התנגדות לביטול חוזה בניה

 15. ביטול הסכם מתנה בהתנהגות

 16. ביטול חוזה עם קבלן לא רשום

 17. הצעת חוק ביטול הסכמי אוסלו

 18. ביטול הסכם הלוואה לרכישת מגרש

 19. ביטול חוזה מכר בגין טעות במחיר

 20. בקשת חסוי לביטול הסכם עם ההורים

 21. פיצויים מהמינהל עקב ביטול חוזה

 22. ביטול הסכמים עם הרשות הפלשתינאית

 23. ביטול הסכם למכירת דירה - פסק דין

 24. ביטול חוזה רכישת דירה בליווי בנקאי

 25. איחורים באיסוף הילד מהגן (קנסות וביטול הסכם)

 26. ביטול חוזה קניית דירה בגלל העדר היתרי בניה

 27. האם סוגיית הערבים יכולה להוות בסיס לביטול חוזה ?

 28. הפקדת כסף בנאמנות אצל עו"ד עד שיתברר עניין ביטול הסכם

 29. פסק דין הצהרתי לפיו הודעת ביטול הסכם להפצת מוצרים מהווה הפרה של ההסכם

 30. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון