ביטול הפלגה
ביטול הפלגה

להלן פסק דין בנושא ביטול הפלגה:

פסק דין

1. התביעה היא להחזר תשלום ששולם ע"י התובעים לנתבעת, עבור הזמנת הפלגה, שבוטלה על ידם בשל אשפוז התובע 2 ופטירתו. התובעת ובעלה, התובע 2, ביקשו להצטרף להפלגה יחדיו ביום 12.9.07, בליווי בנם, התובע 3, באמצעות הנתבעת, המעניקה שירות זה.

2. כרטיסי ההפלגה, נרכשו ביום 31.7.08, בהזמנה טלפונית ובמשלוח בפקסמיליה של ההזמנה (להלן - "ההזמנה"), כפי שעולה מנספחים א' וג' לכתב התביעה. אין מחלוקת בין בעלי הדין, בדבר אופן ביצוע ההזמנה.

3. בסמוך לאחר ביצוע ההזמנה, ביום 25.8.07, אושפז התובע 2 (להלן - "המנוח"), ביחידה לטיפול נמרץ באופן פתאומי ובהול. מצבו החמיר והידרדר במהירות, עד לפטירתו, למצער, ביום 2.9.07. התובעת ובני משפחתה, עשו כל מאמץ להביא לביטול העיסקה מיד עם אשפוזו של המנוח, מפאת מצבו הרפואי החמור. בכך, ביקשו התובעים להקטין את נזקיהם ואת נזקי הנתבעת.

4. בתה של התובעת העידה, כי הנתבעת הציעה לה לבטח את המנוח, מיד עם קבלת ההודעתה על אשפוזו, כדי לאפשר לה קבל החזר, של מלוא התמורה ששולמה, למרות ביטול ההזמנה. הנתבעת, הכחישה זאת מכל וכל.

5. הנתבעת טענה, כי היא נהגה על פי תנאי ההזמנה. לדבריה, מדיניות הביטולים שלה ידועה, הואיל והדברים נקבעו בתנאים הכלליים להזמנה המתפרסמים בחוברת שנמסרת, לרוכשי הפלגה ממנה. לפי התנאים הכלליים, בביטול הזמנה, בפרק זמן שבין 3 שבועות עד שבוע לפני ההפלגה, יש לשלם דמי ביטול של 50% ממחיר ההזמנה. לטענתה, היא נהגה עם התובעים לפנים משורת הדין, בהציעה להם, תשלום דמי ביטול בשיעור של 50% ממחיר העיסקה, למרות מועד ההודעה על הביטול.

דיון ומסקנות:
6. בפתח הדברים, אני מורה על מחיקת התביעה שהוגשה ע"י התובע 2, אשר נפטר קודם להגשת התביעה, בשל אי הגשת התביעה כדין, ע"י מנהל עיזבון המנוח.

7. שמעתי את עדות התובעת וכן את עדות בתה, על נסיבות אשפוזו של המנוח. מהעדויות התרשמתי, כי המנוח היה בריא ופעיל עד לאשפוזו ולא היה יסוד לחשש מפני אי יכולתו לצאת להפלגה(עמ' 1 שורות 14-15 לפרוטוקול). באישורים הרפואיים, בדבר מצבו של המנוח מיד עם אשפוזו, נקבע כי נשקפה סכנה תמידית לחייו וכי הוא מונשם ומוחזק בחיים, ע"י אמצעי תמיכה רפואיים מאסיביים.אין באישורים כל מימצא על מחלה קודמת, שהביאה לקריסת המנוח. בנסיבות אלו, התובעים, לא יכלו לצפות במועד רכישת הכרטיסים את האישפוז והפטירה בסמוך לאחר מכן.

8. מדובר על כן, בסיכול האפשרות לקיום ההזמנה, כהגדרת סיכול, בסעיף 17 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970. לפיכך, היה על על הנתבעת, להימנע מביצוע העיסקה, ככתבה ולשונה בנסיבות של סיכול, ונכונים הדברים, בפרט כאשר לא הוכח כי התנאים הובאו לידיעת התובעים. זאת, כפי שיובא להלן.תנאי הביטול:
9. מעיון בהזמנה עולה, כי אין בה פירוט כלשהו של תנאי ביטול העיסקה וגובה דמי הביטול.

10. מעדות התובעת למדתי, כי היא היתה לצידו של בעלה, בעת ביצוע ההזמנה. ההזמנה בוצעה כאמור, בשיחת טלפון בין המנוח לנציג הנתבעת וההזמנה והקבלה בגינה, נשלחו למנוח בפקסימיליה בלבד ולא בדואר.

11. כך גם מעדות התובעת ובתה עולה, כי הכרטיסים להפלגה לא הגיעו אל מי מהתובעים, עד למועד ההפלגה ועד היום והנתבעת, לא הכחישה זאת. התובעים, לא קיבלו את החוברת עם תנאי הביטול וכל שהגיע אליהם, הוא אישור ההזמנה.

12. יתירה מכך, הנתבעת אשר טענה, כי תנאי הביטול רשומים בחוברת התנאים הכלליים לשיט, לא הביאה כל ראיה, על משלוח החוברת למענם של התובעים. מדברי נציג הנתבעת עלה, כי החוברות נמצאות בסוכנויות הנסיעות. לכך, אין רלוונטיות לתובעים דנן, שכן העיסקה נרקמה, לאחר פרסום בעיתון מטעם הנתבעת על ההפלגה ובשיחת טלפןו, מבלי שסוכנות כלשהי, תשמש כגורם מתווך. בכך, נמנע מהתובעים ללמוד על התנאים לביטול ההפלגה לפני ההתקשרות בביצוע ההזמנה ואף לאחריה.

13. בהחלטת הנתבעת להרחיב את קהל לקוחותיה, במתן אפשרות לביצוע הזמנה טלפונית, אין כדי לפטור אותה, מחובת מסירת התנאים המחייבים את המזמין, כמצוות תקנות שירותי תיירות (גילוי נאות), התשס"ג-2003. בתנאים הכלליים, אמורים להיכלל, תנאים ביטול הזמנה.

14. לפיכך, לנתבעת, לא עמדה הזכות לאכוף על התובעים, את תנאי הביטול, משהללו, לא הובאו לידיעת התובעים, לפני ביצוע ההזמנה ולאחריה והובאו לידיעתם לראשונה- רק עם אישפוז המנוח שהביא לצורך בביטול ההזמנה.

הקטנת הנזק:
15. מעדות התובע ובתה התרשמתי, כי הן פעלו בזריזות, במתן הודעה לנתבעת, על ביטול ההזמנה, לאור הנסיבות אליהן נקלעו. עדות הבת, שעשתה עלי רושם מהימן עלה, בבירור שערכה עם הנתבעת, בטרם מועד ההפלגה, נמסר לה כי אין מקומות פנויים בהפלגה. נציג הנתבעת, טען כי נותרו מקומות פנויים שלא נמכרו בטרם היציאה להפלגה, אך לא הביא כל ראיה בתמיכה לכך. חזקה על הנתבעת, שהיתה מביאה ראיותיה, אילו עמדו לטובתה.

16. סופם של דברים, אני קובעת כי על הנתבעת, לשלם לתובעת 1 את התמורה ששולמה על ידה, לרכישת 3 כרטיסים להפלגה, בסך של 5,637 ש"ח ממנו יקוזזו דמי טיפול בביטול ההזמנה בסך של 750 ₪ ובצירוף הוצאות משפט בסך של 300 ₪.

17. התשלומים בסך כולל של 4,637 ₪, ישולמו לתובעת, תוך 15 יום מהיום וישאו ריבית והפרשי הצמדה ממועד פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הפלגה

 2. חוק משפט ימי

 3. דמי השהיה מכולות

 4. נפילה מתורן ספינה

 5. מחסן צידה לאוניות

 6. שחרור מכולות מהנמל

 7. הצעת חוק נמל היובל

 8. תלונה על חדר באוניה

 9. זכויות קפטן ספינה שכיר

 10. דמי עגינה של כלי שיט בנמל

 11. נזק לרכב על אוניה בדרכו לישראל

 12. קנס מינהלי על עבירות בטיחות השיט

 13. תביעה נגד אוניה זרה שנעצרה בישראל

 14. תאונת עבודה בזמן פריקת מטען אוניה

 15. פיצוי כספי על בעיה בחדר בהפלגה על אוניה

 16. צו יציאה לחוץ-לארץ (דייגים), תשכ"א-1961

 17. תקנות מס הכנסה (ניכוי לימאים), תשל''ח-1978

 18. תקנות מס הכנסה (שיעור פחת לאניות), התשס''א-2001

 19. כללי הבטיחות בעבודה (נמלים ואניות בנמלים), 1947

 20. פקודת הנזיקין הנגרמים על ידי ספינות בניווט, 1939

 21. תקנות בית-הדין לעניני אניות בנידון פיצויים (הגנה), 1941

 22. צו שירות התעסוקה (הכרה בלשכה שירות התעסוקה לימאים), תש"ך-1959

 23. תקנות בית המשפט לימאות (אגרות וסדרי הדין בערעורים), תשי''ח-1958

 24. צו יציאה לחוץ-לארץ (ימאים ואנשי צוותות-אויר) (מס' 2), תשט"ז-1956

 25. תקנות הספנות (הגבלת אחריותם של בעלי כלי שיט) (סדרי דין), התש''ל-1970

 26. היתר בנייה למבנה לתחזוקת כלי שיט, אגודת הספורט הימי, בתי ספר ללימוד ספורט ימי

 27. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון