תעודת עובד ציבור פקיד שומה
תעודת עובד ציבור פקיד שומה

להלן החלטה בנושא תעודת עובד ציבור פקיד שומה:

החלטה

1.     בפני בקשת ב"כ המבקשים ליתן צו לפקיד שומה ת"א 1 להמצאת תעודת עובד ציבור.
הבקשה היא להורות לפקיד השומה להמציא תעודת עובד ציבור, שבה יצוין המועד להעברת החזר מס על סך 231,751 ₪ לחשבון של טורגד - חברה להנדסה ועבודות ביסוס בע"מ, בבנק דיסקונט סניף 136 מספר 000203751.

2.     החזר המס צוין בשומת המס לשנת 1997 מיום 26/1/99, אשר צורפה לתצהירו של נתן גדאייב - מטעם המשיבים.

3.     המבקשים טענו, כי שומת המס צורפה כראיה מטעם המשיבים, ואין יסוד להתנגדות ב"כ המשיבים למתן צו המורה על הגשת תעודת עובד ציבור בדבר המועד להעברת הכספים, וזאת משלא ידע נתן גדאייב להשיב באיזה מועד הועברו הכספים שצוינו בשומת המס.
4.     המבקשים טענו, כי יש לאפשר צרוף ראיה בשלב זה, שכן טרם הסתיימה שמיעת ההוכחות בתיק, והראיה תסייע לגילוי האמת בהליך השיפוטי.
ב"כ המבקשים ציין, כי אין מדובר בהרחבת חזית או חריגה מכתבי הטענות ממספר טעמים:
א)     הנתבעים - המבקשים הכחישו בכתב ההגנה את מבנה החוב ושיעורו, ועל התובעת - המשיבה הנטל להוכחת יתרת החוב, ויש לאפשר לנתבעים להביא ראיות שיוכיחו כי החוב הנטען ע"י התובעת אינו נכון.

ב)     שומת המס הוצגה כראיה מטעם המשיבים, ולא ניתן למנוע מהמבקשים לקבל תשובה בנוגע לפרט חשוב העולה מאותה שומת מס, באיזה מועד הועברו הכספים לטורגד.

ג)     המשיבים אינם יכולים למנוע בירור יסודי ואמיתי בנוגע לגובה החוב הנטען, שכן כבעלי דין, עליהם לפעול בדרך מקובלת ובתום לב.

ד)     המבקשים לא יכלו לטעון טענה באשר להחזר המס בכתבי טענותיהם, שכן אותו מסמך שצורף ע"י המשיבים, לא צורף לכתב התביעה אלא רק לתצהיר העדות הראשית של גדאייב.

5.     ב"כ המשיבים הגיש תגובה לבקשה, והתנגד לבקשה ממספר טעמים, שאציין את המרכזיים שבהם:
א)     טענת המבקשים בנוגע להחזר המס לא אוזכרה בכתב ההגנה ובתצהיר העדות הראשית מטעמם, והיא מהווה הרחבת חזית.
ב)     צרוף ראיה נוספת, שאיננה מתייחסת כלל ל"חזית" שהוגדרה בכתבי הטענות תגרום נזק רב למשיבים, אשר סיימו את שלב הבאת ראיותיהם, למעט - חקירה משלימה שבימ"ש התיר לערוך לנתן גדאייב בנושא ספציפי בלבד.

ג)     הבקשה הוגשה באיחור, שכן אותה שומת מס היתה מונחת בפניהם כבר לפני למעלה משנתיים ותצהירו של נתן גדאייב על נספחיו הוגש עוד בחודש נובמבר 2004.

6.     לאחר עיון בטענות הצדדים הגעתי למסקנה ולפיה דין הבקשה להתקבל.

א)     ביסוד ההליך השיפוטי עומדת חשיפת האמת, ואם בימ"ש סבור, כי הגשתה של ראיה נוספת דרושה לשם בירור האמת, עשוי בימ"ש להעתר לבקשה, גם אם אי הגשת הבקשה במועד נובעת ממחדלו של בעל דין.
ראה לענין זה: רע"א 1412/94 הסתדרות מדיצינית הדסה עין כרם נ' עפרה גלעד ואח' פד"י מט (2) 516.
רע"א 1297/01 גיל מיכאלוביץ נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ואח', פד"י נה (4) 577.
ע"א 189/66 עזיז ששון נ' "קדמה" בע"מ בית חרושת למכונות וציוד, פ"ד כ' (3) 477, 479.

ב)     ב"כ המשיבים הרחיב בתגובתו באשר לטענה ולפיה בימ"ש אוסר הרחבת חזית ואין לאפשר הגשת ראיות באשר ל"חזית" שאיננה נמצאת כלל בכתבי הטענות בתיק.
צודק ב"כ המשיבים בטיעונו ולפיו בימ"ש אינו מאפשר הרחבת חזית כאשר הצד המתנגד להרחבת החזית עמד על זכותו להתנגד להרחבת חזית.
ראה לענין זה: א. גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 91 - 92, וכן פסקי הדין שאוזכרו בסעיף 10 לתגובת ב"כ המשיבים.ג)     אך במקרה דנן, אין מדובר בהרחבת חזית.
ב"כ המשיבים מציין בתגובתו (סעיף 3) כי התביעה הוגשה לשם תשלום חוב הנתמך בהסכם הלוואה שנכרת בין הצדדים.
אכן בסעיף 5 לכתב התביעה מצוין סכום החוב בגין ההלוואה, אך בסעיף 6 לכתב התביעה מצוינת יתרת חוב, שמושפעת ממספר גורמים:
נוסחו של סעיף 16 הוא כדלקמן:
"יתרת חובם של הנתבעים ונתן גדאייב עודכנה בהתאם לדו"ח המפרט יתרת חובות בעלי העניין אשר העתקן רצ"ב נספח ב'. עידכון זה נובע ממספר גורמים: הפרשים בין יתרת חשבון טורגד בבנק, כפי שצוינה בהסכם, לבין היתרה שהייתה קיימת בפועל, הפרשים שנוצרו בשל פערי המחירים שבין הערכת שווי רכבי טורגד לצורך ההסכם לבין הסכום שנתקבל ממכירת המכוניות בפועל (שהינו הסכום המחייב את הצדדים להסכם), הוצאות טורגד אשר בוצעו ואושרו אך טרם שולמו, הוצאות נוספות שהוצאו בין היתר לצורך סיום ההליך המשפטי מול חברת שרביב וגביית החוב".

הנתבעים - המבקשים בכתב ההגנה (סעיף 8) הכחישו את האמור בסעיף 6 לכתב התביעה.
סכום התביעה הוא סכום השנוי במחלוקת ואין מדובר בהרחבת חזית.

ד)     מבחינה עובדתית נכונה טענת ב"כ המשיבים ולפיה אותה שומת מס לשנת 1997 כבר מונחת בפני המבקשים זה למעלה משנה והבקשה הוגשה למעשה באיחור.
אך-נראה לי, כי אין זה הגון למנוע מהמבקשים כיום, למצות את בירור העובדה המבוקשת על ידם (באיזה מועד הועברו הכספים לחשבון הבנק של טורגד), שעה שסוגיה זו עולה מראיה שהוגשה ע"י המשיבים עצמם.באותה שומה מוזכרים כספים שאמורים היו לעבור לחשבונה של טורגד בגין החזרי מס, אך המבקשים רוצים לדעת באיזה תאריך הועברו הכספים לחשבון הבנק של טורגד.
מדובר בנתון עובדתי פשוט, אשר יכול להנתן באמצעות תעודת עובד ציבור, והמצאת הראיה הנוספת לא תגרום לסחבת בתיק או "לפתיחת" שלב ההוכחות מחדש.

ה)     במידה וב"כ המשיבים יבקש שנתן גדאייב יתייחס לאותו נתון - אאפשר לו לחקור את מר גדאייב בענין זה כאשר תשמע עדותו, בין כך ובין כך, כפי שנקבע בהחלטתי מיום 6/12/2005.
נראה, כי בשל החלטה זו, אין תועלת בקיום ישיבת הוכחות ביום 5/1/2006, שכן יתכן ועד אותו מועד, טרם תמצא בתיק תעודת עובד ציבור.
הצדדים יתאמו ביניהם מועד מוסכם באחד מהתאריכים הבאים: 12/1/2006, 19/1/2006, 26/1/2006, ולאחר מכן אתן החלטה בדבר ביטול ישיבת ההוכחות שנקבעה ליום 5/1/2006.

7.     לסיכום:
א)     ניתן בזה צו לפקיד שומה תל אביב 1, רחוב לינקולן 7 תל אביב כפי שהתבקש, ונחתם צו, בנוסח שצורף ע"י ב"כ המבקשים.
ב)     לא מצאתי לנכון לחייב בהוצאות הבקשה.
המבקשים הגישו בקשתם בשלב מאוחר מהשלב בו היו צריכים להגיש בקשה מעין זו מלכתחילה, והמשיבים היו אמורים שלא להתנגד לבקשה מעין זו.
על כן, ישא כל צד בהוצאותיו.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שומה לא מנומקת

 2. בקשה לתיקון שומה

 3. דחיית שומה עצמית

 4. ערעור על צו שומה

 5. ערעור על שומת מס

 6. פתיחת שומה בהסכמה

 7. ערעור שומת עסקאות

 8. שומה מוסכמת - ערר

 9. מועד משלוח צו שומה

 10. שומה של דמי היתר

 11. פתיחת שומות מס בהסכם

 12. בקשה טרומית לביטול שומה

 13. אישור הסכם לתיקון שומות

 14. סבירות החלטת פקיד השומה

 15. ערר על דחיית שומה עצמית

 16. בקשת ביטול שומת מס בולים

 17. תעודת עובד ציבור פקיד שומה

 18. קביעת שומות שנה לאחר ההשגה

 19. ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה

 20. ערעור על שומת תשומות בשל הפרשים

 21. דחיית השגה על שומות מס אחרי שנה

 22. תיקון שומות עקב טעות בשווי מקרקעין

 23. בדיקת סבירות הכנסה ע''י פקיד השומה

 24. ערעור על שומת מס הכנסה לפי סעיף 152 (ב)

 25. הודעה על החלטה 798 בדבר ערעורים על שומות

 26. קבלת שומה לאחר מועד תחולתו של תיקון 84 לחוק

 27. שומה לפי מיטב השפיטה מקום שספרי הנישום לא נפסלו

 28. תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (לוח שומה), תשכ''ב- 1962

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון