קונטיינרים - ארנונה
קונטיינרים - ארנונה

להלן פסק דין בנושא קונטיינרים - ארנונה:

פסק דין

1.     המערער, קבלן בנין בעיסוקו, חויב בתשלום ארנונה בגין אחזקת מגרש בבעלותו הנמצא בתחום השיפוט של עיריית רעננה (חלקה 142 גוש 6512).
על המגרש הציב המערער מספר מכולות, או קונטיינרים, בשטח כולל של 115 מ"ר, המשמשים אותו לאחסנת ציוד וחומרי בניה.
המשיבות התייחסו למכולות אלה כאל מבנים המשמשים לאחסנה, ומשכך חייבו את המערער בארנונה לפי הסיווג והתעריף החל על מחסנים.

המחלוקת בין הצדדים, שהגיעה לבירור בפני במסגרת ערעור מנהלי שהגיש המערער כנגד החלטת ועדת הערר, אשר דחתה את ערעורם על החלטת המשיבות לחייבו בארנונה, היא בשאלה מה "מעמדם" של קונטיינרים אלה. האם ניתן לראות בהם כמבנים המשמשים לאחסנה, כגירסת המשיבות, שאז חייבים הם בארנונה לפי הסיווג והתעריף הקבוע בצו הארנונה לגבי מחסנים, או שמא מדובר במכולות או קונטיינרים שאינם מחוברים דרך קבע לקרקע, שאז פטורים הם מתשלום ארנונה, כפי שטוען המבקש.

2.     טוען המערער כי אין מדובר במבנים, או בבנין, כמשמעותו בפקודת העיריות אלא במכולות שאינן מחוברות חיבור של קבע לקרקע ואף לא לתשתיות כלשהן. השימוש בהן הוא זמני - לתקופת הבניה באתר או במגרש בו הן מוצבות.
מוסיף וטוען המערער כי אף אם יש לחייבו בתשלום ארנונה, הרי יש לעשות כן לפי התעריף החל על "קרקע תפוסה" בשטח של 115 מ"ר, ולא על בסיס התעריף החל על "שטח בנין" הכולל אף מחסנים, כפי שחייבו המשיבות במקרה זה.

המשיבות דוחות טענות המערער וגורסות כי מדובר למעשה ב"מבנה" בשטח של 115 מ"ר, אשר יש לחייבו בארנונה לפי הסיווג והתעריף החל על מבנה זה המשמש, כאמור, כמחסן.

3.     חיוב הארנונה ע"י המשיבות נעשה, כאמור, על פי סיווג המכולות כמחסן מכח הוראות סעיף 2.1 לצו הארנונה המגדיר כך סיווג זה.

"בתי עסק, משרדים, בתי ספר פרטיים מכל סוג שהוא, וכל מבנה אחר שאינו משמש למגורים ושלא הוגדר במפורש בחלק זה, לרבות מחסנים, סככות וכדומה".

     אין חולק כי המכולות שהוצבו ע"י המערער במגרש משמשות לאחסון ציוד בניה.
משכך, יש לראות בהן כמחסנים הנכללים בקטגוריה או בסיווג הנ"ל.
מקובלת עלי טענת ב"כ המשיבות כי חיוב בארנונה לפי הסיווג הנ"ל חל אף על מחסנים "עצמאיים" אף אם אין הם מחוברים או קשורים בצורה כלשהי למבנה המשמש ל"בתי עסק" או "משרדים" או "בתי ספר פרטיים", כמפורט ברישא להגדרה הנ"ל.
משנקבע בצו כי סיווג זה יחול הן על בתי עסק ומשרדים ועל "כל מבנה אחר שאינו משמש למגורים... לרבות מחסנים", המשמעות המתבקשת והמתחייבת מלשון הכתוב היא כי החיוב יחול אף אם במחסנים "עצמאיים", שאינם מחוברים או קשורים לבית עסק או משרד כלשהו, עסקינן.

4.     שאלה נוספת המתעוררת בהקשר זה, היא האם המכולות בהן מדובר הן "בנין" כמשמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות.
הגדרה המונח "בנין" בפקודת העיריות כוללת בחובה אף מחסנים, בין שאלה בנויים או יצוקים ממתכת ובין אם מדובר במבנה בלוקים. אף העובדה כי המכולות אינן מחוברות לקרקע עליה הן מוצבות בחיבור של קבע אינה שוללת מהן את צביונם כ"מבנה", ודאי לא את צביונם כמחסנים או כמבנים המשמשים לאחסון ציוד.
נקבע כבר לא אחת כי "זמניותו" של מבנה והעובדה כי אינו מחובר דרך קבע לקרקע, אין בה כדי לשנות את "מבניותו", או את תכונותיו כמבנה, כמשמעותו בסעיף 269 לפקודת העיריות.
(ראה: ע"א 276/98 בימ"ש מחוזי תל-אביב ב.ס.ט חברה לעבודות בניה ופיתוח בע"מ נגד עיריות ראש העין).

5.     העולה מכל האמור לעיל הוא כי חיובו של המערער בארנונה בגין המכולות בשטח כולל של 115 מ"ר, שהציב במגרש הנ"ל, נעשה כדין ובמסגרת צו הארנונה הרלבנטי החל על מחסנים כמפורט לעיל.

6.     ממשיך וטוען המערער כי במקרים אחרים נמנעו המשיבות מחיוב, קבלנים או אחרים, בתשלום ארנונה לגבי מכולות שהציבו בשטחים למטרות אחסנה או לשימושים אחרים. הוא הופלה, איפוא, ע"י המשיבות לרעה ואין להפליה זו כל הצדקה.
אף אם כך הוא, ואיני פוסק בשאלה עובדתית זו, אין בכך כדי לסייע למערער.
נקבע לא אחת כי העובדה כי למאן דהוא נתנו הקלות או פטורים מתשלום ארנונה או מחיובים אחרים שלא כדין, אין משמעותה כי המערער, אשר חויב כדין בתשלום הארנונה, כאמור לעיל, הופלה בכך לרעה.
אין פסול בעובדה כי המשיבות שמו קץ למתן הקלות או פטורים שלא על פי דין (בהנחה שאכן כך הן נהגו) וחייבו את המערער, כאמור לעיל.
(ראה בג"צ 301/69 שמילביץ - ע.ת.א. פד"י כ"ד (1) 302).

7.     טענתו החלופית של המערער מתייחסת לאפשרות אותה היא מעלה, לפיה יחויב השטח הכולל של המכולות על פי הסיווג והתעריף של "קרקע תפוסה".
אף טענה זו אין בידי לקבל.

החיוב בארנונה הוא בגין אחזקת מחסנים, קרי מבנים, בשטח כולל של 115 מ"ר ולא בגין הקרקע עליה הם הוצבו. שטח קרקע זה הצמוד למכולות והמשמש אותן לא חויב בארנונה נוספת מעבר לחיוב על שטחן הכולל של המכולות כמחסנים.
משכך, ומשקבעתי כי חיוב המכולות בתשלום ארנונה כמבנים המשמשים כמחסנים נעשה כדין ועל פי הוראות צו הארנונה, אין מקום לחיוב חלופי של שטחי מכולות אלה כ"קרקע תפוסה".

8.     סוף דבר:
ערעורו של המערער נדחה.
המערער ישלם למשיבות הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך -.25,000 ₪ בצרוף מע"מ ובצרוף ריבית והפרשי הצמדה מהיום עד התשלום בפועל.
הערבות הבנקאית תועבר למשיבות על חשבון תשלום ההוצאות בהן חויב המערער.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון