פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח
פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח

להלן החלטה בנושא פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח:

החלטה

השופט מ. סלוצקי (נשיא בדימוס):

1.     בפנינו בקשה לפסילתי כיו"ר ועדת ערר לעניני מס שבח ולפסילתו של חבר הועדה עו"ד א. שניאור מלדון בערר שהגישה הבקשת על החלטת המשיב בהשגה שהגישה.

ב"כ המשיב מתנגד לבקשה מהטעם שאינה מגלה עילת פסלות. נשיב על בקשה זו בנפרד.

2.     בכהונתי כשופט מחוזי דנתי בתביעה אזרחית בתיק 248/95 שבה נתבעה המבקשת לדין, התובעים בתביעה זו רכשו מהבקשת במושע מגרשים בגדלים שונים בחלקות קרקע שהיו בבעלותה, והם תבעו את אכיפת חוזי הרכישה. בפסק הדין שניתן ב- 20/10/96 הוצהר כי כל אחד מהתובעים זכאים לאכיפת חוזי המכר שנכרתו בינה לבין העוררת בהיקף שנקבע בפסק הדין, וכי על העוררת למלא את החיובים הכספיים המוטלים עליה על פי החוק והחוזים הנ"ל.

     על פסק הדין הוגש ערעור לבית המפשט העליון בתיק 8658/96 שנתקבל ובית המשפט העליון הורה בפסק דינו מיום 16.9.98 על ביטול פסק הדין והחזרתו לבית המשפט המחוזי. משנתברר כי תלויה ועומדת תביעה נוספת של קבוצת רוכשים שעשוייה להפגע מתוצאות פסק הדין.

     בית משפט העליון לא התערב בקביעות העובדתיות והמשפטיות שבפסק הדין שניתן על ידי, אלא רק כסעד הסופי של האכיפה, בקבעו כי התובעים זכאים לאכיפה על חוזי המכר בדרך של "אכיפה כקרוב" באופן שנקבע בפסק דינו.

     התיק הוחזר כאמור לבית המשפט המחוזי והדיון בפרשה המורחבת הזו התקיים בפני כב' השופט עמית שנתן את פסק דינו ביום 16.4.06.

3.     ב"כ המבקשת מבססת את טיעוניה על קביעתי בפסק הדין בת.א. 248/95 כי העסקה הוכשלה על ידי הנתבעים (ראה המבקשת) שלא מילאה את חיוביה לתשלום מס שבח ומס רכישה כעולה מעדותו של עו"ד אליעזר שפורטה לעיל המקובלת עלי (ס' 8 לפסק הדין).

     כב' השופט עמית ראה עצמו כבול לקביעה זו אך הביע ספק אם יש "קשר סיבתי משפטי בין מחדל זה לבין התתוצאה הסופית לפיה קיבלו התובעים קרקע לבניה רוויה" (עמ' 30-35 לפסק דינו).

     ב"כ המבקשת רואה בקביעתי הנ"ל חשש כי דעתי "ננעלה כנגד המבקשת וכי תוצאותיו של ההליך ידועות מראש" (ס' 18(ג) לבקשת הפסיקלה).

     אין אני רואה ממש בטיעון זה.

     אציין בשלב זה כי אין לי כל נטיה או דעה קדומה כלפי המבקשת שאינה מוכרת לי אלא כצד למשפט, שהתברר לפני למעלה מעשר שנים. אין מבחינתי כל חשש לחוסר אובייקטיביות מצידי כלפי המבקשת שלא הצביעה על נסיבה או דבר כלשהו שנעשה ההליך הקודם שמבחינה אובייקטיבית ניתן יסוד לבקשה זו.

     אין בטיפולי בתביעה הקודמת כדי להשפיע על יכולתי ולא כל שכן על יכולת שני החברים הנוספים בהרכב הועדה לדון בערר שהגישה המבקשת האובייקטיבית הנדרשת.

4.     הלכה פסוקה היא ששופט אינו פסול מלדון בהליך אך בשל כך שכבר דן בערר בסוגיה משפטית פולונית שהמבקש היה מעורב בה, והכריע בה בצורה שאינה מטיבה עם המבקש.

     נפסק בע"א 3778/04 גרופינקל נ' לין ואח', פד"י מ"ט (1) עמ' 309 בעמ' 316 כי:
"המבחן המגולם בסעיף 77א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] תשמ"ד- 1984 הינו מבחן החשש הממשי למשוא פנים בניהול המשפט. הלכה היא כי לא חששו הסוביקטיבי של מאן דהוא הוא הקובע, אלא שהחשש הממשי צריך להתקיים לדעת בית המשפט לפי מבחן אוביקטיבי. היינו, האם מן הנסיבות החיצוניות מן ההכרח שנגיע לכלל התרשמות שקיימת אפשרות מאוד מסתברת שאכן נבצר מן השופט לשפוט את דינם של בעלי הדין באוביקטיביות הדרושה... רוצה לאמר - אף אם המערער אכן מרגיש כי השופטת אינה יכולה לדון בענינו באוביקטיביות הדרושה, בכך לא סגי. עליו לשכנעני כי השופטת גיבשה את דעתה בדבר סיכויי תביעתו הנוכחית, באופן שאין באפשרותה עוד לקבוע אחרת בשלב בו תדון בתביעה לגופו של ענין".

          בנטל זה לא עמדה המבקשת.

המבקשת לא השכילה להראות כי נתקיימו בענייננו נסיבות המעוררות חששש ממשי למשוא פנים. בחששה הסובייקטיבי של המבקשת לא די כדי להקים עילת פסלות. העובדה שלא פסקתי לטובת המבקשת בפסק דינו בת.א. 248/95 אינה מהווה עילה לפסלות (ראה ע"ב 1/88 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת השתיים עשרה, פס"ד מ"כ(4) עמ' 177 בעמ' 182(ד), ע"א 2730/98 תנופה שירותי כח אדם בע"מ ואח' נ' ג'אורג' דינאו ואח' פס"ד נ"ב(2) עמ' 427, ע"פ 8799/06 חברת יגעת ומצאת בע"מ ואח' נ' מדינת ישראל, מיסים כ"א/1 ע' ה- 99).

          מסקנתי היא שיש לדחות את הבקשה לספילתי מלדון בערר שהגישה המבקשת.

מ. סלוצקי
נשיא בדימוס

חבר הועדה א. שניאור:                                                  

1.     נימוקי גב' בהאי לפסילה הם כי קיים סכסוך רב שנים בינה לבין המרכז הבהאי העולמי, כי משטמה עזה שוררת ביניהם, וכי כיועץ המשפטי של המרכז הבהאים העולמי במשך שנים רבות היתה לי נגיעה ביחסים שבינה לבין המרכז הבהאי העולמי, ולכן לא אוכל להיות אובייקטיבי והוגן כלפיה.

2.     אני סבור שאין כל יסוד לבקשתה של גב' בהאי.

3.     ידוע לי כי גב' בהאי משתייכת לקבוצה שהתפלגה או פרשה לפני הרבה שנים מהקהילה הבהאית, שבראשה עומד המרכז הבהאי העולמי, אשר מוכרת בארץ על ידי הממשלה כעדה דתית. שמשתי כיועץ משפטי של המרכז הבהאי העולמי שנים רבות. ואני עדיין מבצע עבודות משפטיות עבורו, אך מעולם לא נתבקשתי לייעץ או לטפל בענינים הנוגעים למחלוקת שבין המרכז הבהאי העולמי לקבוצה שלה משתייכת גב' בהאי, ומעולם גם לא נמסרו לי פרטים בענין זה.

4.     א.     ומן הכלל אל הפרט, היינו, ליחסי עם גב' בהאי.

     ב.     בשטח עיריית נהריה, ליד עין שרה, ישנו מקום קדוש לבהאים הנקרא "גני ג'ונאין" העומד על חלקה 5 בגוש 18134. למרכז הבהאי העולמי ולאחרים, לרבות גב' בהאי, היו חלקים באותו נכס. המרכז הבהאי העולמי היה מעוניין לרכוש את חלקיהם של כל יתר הבעלים בנכס, לרבות את חלקיה של גב' בהאי, שעמדו על 768/3072 חלקים.

     ג.     בגלל היחסים שבין המרכז הבהאי העולמי לבין גב' בהאי, הסכימה היא בשנת 1991 למכור את חלקיה למרכז הבהאי, אך לא במישרין, אלא באמצעות איש ביניים בשם ג'אן בחוס. ואמנם, המרכז הבהאי העולמי, באמצעות הזרוע המשפטית שלו, הכנס הלאומי רוחני של הבהאים של ארצות הברית, סניף ישראל, רכש את חלקי גב' בהאי כאמור לעיל. הכנס הבהאי ומר בחוס הגישו למשרד מיסוי מקרקעין הצהרות נאמנות באשר לרכישת חלקי גב' בהאי בנאמנות על ידי מר בחוס.

5.     טיפלתי בשם הכנס הבהאי ובשם גב' בהאי במכירת החלקים לכנס הבהאי באמצעות מר ג'אן בחוס, וגב' בהאי היתה מודעת לזהותו של הקונה האמיתי. סרתי אליה לביתה ברח' הגפן לצורך החתמתה על המסמכים הרלוונטיים הנוגעים לרכישת הנכס על ידי ג'אן בחוס. יתר על כן, החלקים אשר היא מכרה לכנס הבהאי כללו חלקים אשר היא ירשה או רכשה מאחותה, אשר דומני התגוררה באוסטרליה. טיפלתי בשם גב' בהאי בהעברת החלקים מאחותה לשמה, ואותם חלקים נכללו בין החלקים אשר נמכרו על ידה למר ג'אן בחוס.

6.     גם טיפלתי בשם גב' בהאי בכל הנוגע למס שבח מקרקעין אשר חל על המכירה שלה למר ג'אן בחוס, וכן במחיקת הערת אזהרה בענין חוב למס עזבון. המגעים בין גב' בהאי לביני התנהלו באווירה לחלוטין ענינית וידידותית, ובביקורנו בביתה ברח' הגפן היא אף כיבדה את מר בחוס ואותי בקפה משובח.

עו"ד א. שניאור
חבר ועדה מר בועז ברזילי:
לאור מה שכתבו חברי, אני מסכים לדחיית הבקשה לפסילה.

אנו מחליטים לדחות את בקשת הפסילה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערר מס שבח

 2. הנחה במס שבח

 3. עו"ד מס שבח

 4. פטור מלא ממס שבח

 5. ערר מס שבח - אגרה

 6. מס שבח מוסד ציבורי

 7. פטור מתשלום מס שבח

 8. דירה בירושה מס שבח

 9. מס שבח משפחה חד הורית

 10. מס שבח על דירה מפוצלת

 11. ניכוי דמי מפתח מס שבח

 12. הגדרת ''מכירה'' מס שבח

 13. החזר מס שבח ששולם ביתר

 14. מס שבח במכירת משק חקלאי

 15. אי תשלום מס שבח על דירה

 16. מס שבח - פסק דין הצהרתי

 17. ערר מס שבח - אי תשלום אגרה

 18. התחייבות הקונה לשלם מס שבח

 19. ניכוי הוצאות השבחה ממס שבח

 20. נוסחה מתמטית לחישוב מס שבח

 21. הוראת שעה מס שבח - מס מכירה

 22. ניכויים ממס שבח בעסקת מקרקעין

 23. ביטול מס שבח על מכירות דירות

 24. מס שבח מכירת דירה ע''י יורשים

 25. האם הקונה יכול לערער על מס שבח

 26. הקלה במס שבח למשפחות חד הוריות

 27. פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח

 28. הפחתת מס שבח על מכירת קרקע בגלל עצים

 29. ערעור של מנהל מס שבח על החלטת ועדת ערר

 30. תקנות מס שבח מקרקעים (טפסים), תש''י-1950

 31. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש"ם-1980

 32. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974

 33. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), תשל"ה-1975

 34. חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל"ו-1976

 35. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ"ב-1982

 36. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15), התשמ"ד-1984

 37. צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעור הריבית), תש"ם-1980

 38. תקנות מס שבח מקרקעין (מועד תשלום תוספת מס), תשל''ה-1974

 39. תקנות מס שבח מקרקעין (מקום להפקדת יפוי-כוח), תשכ''ד-1963

 40. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור מיוחד מתוספת מס), תשל''ה-1975

 41. קביעת מס שבח (שינוי השיעור לגבי התקופה העודפת), התשמ"ו-1985

 42. תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר), תשכ''ה-1965

 43. חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף), תשל"ז-1977

 44. חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992

 45. קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ"ח-1998

 46. תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ''ב-1982

 47. תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל''ה-1974

 48. תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה), תשכ''ד-1963

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון