פטור ממס מכירה לקרוב משפחה
פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

להלן פסק דין בנושא פטור ממס מכירה לקרוב משפחה:

פסק דין

נושא הערר
1.     זה הוא ערר על החלטת המשיבה בהשגה, בה חייב את העוררים במס מכירה על עסקות במקרקעין, נושא הדיון. עסקה אחת במכר ללא תמורה - במתנה של חלקת קרקע מס' 24 בגוש מס' 12196, להלן "המקרקעין נושא הדיון", שהעבירה בתאריך 15/4/2005 עוררת מס' 1 לאחיה עורר מס' 2, להלן "עסקה ראשונה", נושא ערר מתאריך 5/9/2004 והעסקה השניה היא העברת המקרקעין במכר לצד שלישי, להלן "העסקה השניה".

2.     המקרקעין שהועברו על ידי עוררת מס' 1 לאחיה עורר מס' 2, כאמור לעיל, הועברו לעוררת מס' 1 במכר ללא תמורה - במתנה בתאריך 10/12/2003, על ידי חמותה.

3.     על העובדות המובאות לעיל אין מחלוקת בין הצדדים.

המחלוקת
4.     המחלוקת היא על חיוב המשיב את שתי העסקאות, הראשונה והשניה במס מכירה, כי לדעתו הן עסקות שונות שתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) (פטור ממס מכירה) תש"ס - 2000, להלן התקנות, בעוד לפי טענת ב"כ העוררים, עסקות אלו צריכות להיות פטורות ממס מכירה, כל אחת וסיבתה בצדה כפי שיבואר להלן.

5.     המשיב מבסס את החלטתו על פרוש התקנות תקנה מס' 2(2) על קיומם של שלושה תנאים מצטברים: שהמכירה לא נעשתה ללא תמורה בין קרובים כהגדרת התקנות ועל קיומה של "מכירת מקרקעין", כהגדרתה בתקנות. וכאן, לטענת המשיב לא נתקיים התנאי של עסקה בין קרובים כהגדרתה בתקנות. לטענת המשיב הגדרת הורה, או הורי הורה לפי תקנה 1(3) איננה כוללת חמות של העוררת מס' 1. לכן עסקה זו חייבת במס מכירה.

6.     אשר לעסקה השניה, שהיא עסקת מכר בתמורה בין עורר מס' 2 לבין צד שלישי טוען המשיב כי היא חייבת במס מכירה כיוון שרכישת המקרקעין על ידי החמות קדם לתאריך הקובע דהיינו קדם לתאריך 7 בנובמבר 2001, וטוען המשיב עוד כי לית מאן דפליג שיום הרכישה של המקרקעין על ידי החמות היה 20/8/2001.

7.     לעומת טענת המשיב, אומר ב"כ העוררים כי שתי העסקות פטורות ממס מכירה. בעסקה הראשונה יש לראות את החמות ככלולה בהגדרת הורה או הורי הורה, ועל כן היא פטורה ממס מכירה. אשר לעסקה השניה טוען ב"כ העוררים כי המשיב טעה בקובעו את יום הרכישה לתאריך 20/8/2001, בעוד תאריך הרכישה הוא 10/12/2003 ומפרט זאת בסיכומיו.

הדיון
8.     בחנו את טענות הצדדים ואת לשון התקנות והחוק ובטרם הגענו להחלטה לקבל את נימוקי המשיב בכל הנוגע לעסקה ראשונה, חזרנו ועיינו בהגדרת קרוב שבחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג - 1963, להלן "החוק" לעומת ההגדרה שבתקנות מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) פטור ממס מכירה תש"ס- 2000. אכן מצאנו הבדל בולט ומהותי, בעוד בחוק הגדרת קרוב איננה מצמצמת את הקרובים, באו התקנות וצמצמו את הגדרת קרוב בכך שקבעו כי בתקנה 1(3) שם לא נכללה חמות. אנו סבורים כי אילו המחוקק רצה שינתן פטור ממס מכירה בעסקה הנעשית בין קרובים ללא תמורה, די היה אילו היה מחיל הגדרת קרוב שבחוק. אלא שהמחוקק לא עשה כן וקבע הגדרת קרוב בתקנות, השונה מזו שבחוק. המחוקק בתקנות סייג את הגדרת קרוב לצורך קבלת פטור ממס מכירה בכך שרוכש הזכות במתנה יהיה רוכש מהורה או מהורי הורה של פלוני ולא מהורי בן זוגו. בענייננו ההעברה היתה מעוררת מס' 1 לאחיה עורר מס' 2 כשהרכישה מקורה מתנה מחמותה.

9.     אנו סבורים כי בשאלה זו צדק המשיב, ואין לכלול בהגדרת קרובים חמות, בשונה מהגדרת קרוב שבחוק.

10.     אשר לעסקה השניה, שהיא מכירת המקרקעין שקיבל העורר מס' 2 מאחותו עוררת מס' 1 בלי תמורה, המצב שונה ויש מקום לבחון את טענות הצדדים לעומקן. בעשותנו זאת מצאנו כי המשיב הרחיק לכת בפרוש המושג "יום המכירה". יום המכירה לצורך חישוב מס השבח בעסקת מכר בתמורה, הוא מועד מהותי ומשמעותי שיש בו כדי להשפיע על שיעור המס שישולם.

11.     במקרה הנדון ראינו כי ב"כ העוררים דייק יותר בהגדרת תאריך המכירה לצורך הפטור ממס מכירה, אשר הוא שונה מיום המכירה בעסקת מכר ללא תמורה בין קרובים. מדובר כאן במכירה לצד שלישי בתמורה, של המקרקעין שקיבל אותם האח - עורר מס' 2 מאחותו - עוררת מס' 1 במתנה. יש לראות את יום הרכישה התאריך שהאחות - עורר מס' 1 רכשה את הזכות מחמותה, דהיינו 10/12/2003 שהוא לא קדם לתאריך הקובע
7/11/2001. לדעתנו המשיב הרחיק יתר על המידה עד לתאריך הרכישה של החמות. לפי הדרך בה נהג המשיב היה אולי צריך לחזור אל מי שנתן את הזכות במתנה לחמות. אין ספק שזה מרחיק לכת ואיננו עולה בקנה אחד עם לשון החוק וכוונתו.

המסקנות
12.     המסקנות אליהן הגענו מעיון בחומר ומסיכומי הצדדים, שעסקה ראשונה חייבת במס מכירה , כי "חמות" איננה בהגדרת קרוב לפי התקנות. כשמדובר בהעברה ללא תמורה בין אחות לאח ולכן לא נתמלא התנאי או הסייג שבתקנה 1(3) לתקנות, שהפטור ממס מכירה ינתן על עסקה במתנה רק אם היא הגיעה לנותן מאח או אחות, ורק לגבי זכות שקיבל פלוני מהורה או מהורי הורה בלא תמורה כולה או מקצתה.

13.     אשר לעסקה השניה אנו קובעים כי היא פטורה ממס מכירה, באשר תאריך רכישת המקרקעין על ידי האחות מחמותה הוא התאריך שצריך לקחת אותו בחשבון כתאריך המכירה לצורך העסקה השניה ולא מה שקדם לתאריך זה, זאת לצורך מתן הפטור ממס מכירה. חזרת המשיב אל מי שמכר לחמות נראה לנו מרחיק לכת.

הפסיקה
14.     התוצאה מכל האמור לעיל, אנו קובעים כי העסקה הראשונה חייבת במס מכירה וכי לא נתמלאו התנאים למתן הפטור ואילו העסקה השניה פטורה ממס מכירה באשר תאריך המכירה של האחות לצורך הפטור ממס מכירה הוא התאריך של עסקת המתנה שבין האחות עוררת מס' 1 לבין חמותה, דהיינו תאריך 10/12/2003, אשר כמובן לא קדם לתאריך הקובע שבתקנות הוא 7 בנובמבר 2001.

15.     נוכח התוצאה אליה הגענו, אין אנו פוסקים הוצאות לצד זה או אחר.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס לנכה

 2. פטור ממס מכירה

 3. פטור ממס באילת

 4. פטור ממס לתותבת

 5. פטור ממס מעסיקים

 6. פטור ממס שבח מתנה

 7. פטור ממס זיכיון נפט

 8. פטור ממס רכב לעיוור

 9. פטור ממס שבח לרשויות

 10. פטור ממס קניה על מזגן

 11. פטור ממס באזורים חמים

 12. פטור מס שבח הוראת שעה

 13. פטור ממס לבן זוג של נכה

 14. המרת פטור ממס שבח בחיוב

 15. הגשת בקשה לפטור ממס שבח

 16. פטור ממס על דירה ראשונה

 17. מסמכים הפטורים ממס בולים

 18. פטור ממס שבח דירה בפירוק

 19. פטור ממס שבח - מכירת דירה

 20. פטור ממס שבח על מכירת מגרש

 21. פטור ממס במכירת דירה מזכה

 22. פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

 23. פטור ממס רכישה לעולים חדשים

 24. דירת מגורים מזכה - פטור ממס

 25. פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

 26. פטור ממס הכנסה ליורשים של נכה

 27. פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

 28. פטור ממס למעסיקים עולים חדשים

 29. פטור ממס שבח על 2 דירות מחוברות

 30. פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה

 31. פטור ממס למלגה בגין פעילות ציבורית

 32. פטור ממס מעסיקים לבתי חולים ציבוריים

 33. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה שאינה למגורים

 34. צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד), תשל"ו-1976

 35. צו מס הבולים (עינוגים) (פטור) (מס' 10), תש"ך-1960

 36. צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984

 37. פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי על משכורות עובדים זרים

 38. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 39. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), תשל"ט-1979

 40. צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווחי הון מתעודות פקדון), תשל"ו-1976

 41. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

 42. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת איגרות חיסכון), תשכ"ו-1966

 43. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

 44. צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976

 45. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002

 46. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ''ו-1986

 47. תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ''ד-1994

 48. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 49. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

 50. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 51. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 52. כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990

 53. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

 54. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

 55. צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003

 56. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981

 57. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 58. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963

 59. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 60. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 61. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001

 62. צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981

 63. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ''א-1981

 64. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

 65. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע''מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ''ח-1998

 66. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון