פטור מארנונה בטעות
פטור מארנונה בטעות

להלן החלטה בנושא פטור מארנונה בטעות:

החלטה     


א.     בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (השופטים ברלינר (סגן נשיא), עמית וסוקול) מיום 23.12.07 בתיק ע"א 3652/06, בו התקבל, מפי השופט עמית, ערעור המבקשת על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה (השופט טובי) מיום 4.7.06 בתיק א' 18491/04. עניינה של הבקשה, כתיקים רבים הבאים לבית משפט זה, סאגת הארנונה שאינה תמה.

ב.     המבקשת מפעילה בתחומי המשיבה בית אבות ובית החלמה לקשישים עצמאיים, תשושים וסיעודיים. עד שנת 2001 הוענק למבקשת פטור מארנונה לפי פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938. בשנת 2001 בוטל הפטור - שניתן, לטענת המשיבה, בטעות. ברם, גם בתקופת בה ניתן הפטור מארנונה נדרשה המבקשת לשלם אגרת פינוי אשפה - וכך עשתה. בעקבות פסקי דינו של בית משפט זה בפרשת עיריית חיפה (רע"א 1816/97 מדינת ישראל נ' עיריית חיפה, פ"ד נד(2) 16; דנ"א 2687/00 עיריית חיפה נ' מדינת ישראל, פ"ד נו(4) 332) תבעה המבקשת (בשנת 2004) את השבת האגרה ששילמה במהלך שנות הפטור (בכפוף להתיישנות). מנגד, בעקבות ביטול הפטור מארנונה, תבעה המשיבה למפרע את תשלומי הארנונה.

ג.     ביום 4.7.06 קיבל בית משפט השלום את התביעה, ודחה את התביעה שכנגד. ערעור שהגישה המשיבה לבית המשפט המחוזי התקבל ביום 23.12.07. בית המשפט סקר באריכות את הפסיקה הרלבנטית ביחס לתביעות השבה כנגד הרשות - והניח כנקודת מוצא "כי יש להטיל חובת השבה, אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות" (סוף פסקה 22). ברם, נקבע כי מאחר שהפטור מארנונה ניתן לכתחילה בטעות, וכי אילו היה מיושם הדין כראוי לא היתה המבקשת נהנית מפטור מאגרת פינוי אשפה, אלא משלמת ארנונה מלאה - יש לפטור בנסיבות את המשיבה מחובת ההשבה. ובלשון בית המשפט קמא:

"לפנינו טעות 'הרוכבת' על טעות אחרת. העירייה טעתה בכך שדרשה אגרת פינוי אשפה ממוסד הפטור מתשלום ארנונה, ומכאן תביעת ההשבה של המשיבה... ברם, העירייה טעתה, מלכתחילה, בכך שנתנה פטור מארנונה למשיבה, ומכאן הפטור מהשבה מכוח סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט".

ד.     כלפי פסק דין זה הוגשה הבקשה דנא, בה נטען כי סוגיית חובת ההשבה בעקבות פרשת עיריית חיפה היא שאלה משפטית חשובה, כי נוהלו לגביה הליכים רבים - וכי היא תלויה ועומדת בפני בית משפט זה בעניין עיריית ירושלים (ע"א 546/04 עיריית ירושלים נ' שירותי בריאות כללית). ביום 9.7.08 הוחלט, "כי על אף שישנם הבדלים בין המקרים (בין היתר כיון שבמקרה שלפנינו נתקבלה הטענה כי המבקשת הופטרה בטעות מתשלום ארנונה) ראוי להמתין להכרעה בתיק האמור" (ההדגשה במקור - א"ר).

ה.     בעקבות מתן פסק הדין בעניין עיריית ירושלים (ביום 20.8.09) הגישה המבקשת (ביום 15.9.09) השלמת טיעון. בעיקר נטען, כי בפסק הדין בעניין עיריית ירושלים נקבעה חובת השבה של אגרת פינוי ששולמה חרף העובדה שבהמשך בוטל הפטור מארנונה - ומכאן, כי גם במקרה שלפנינו, העובדה שבשנת 2001 בוטל הפטור אינה משנה לעניין חובת ההשבה. עוד נטען, כי המשיבה התרשלה בכך שהמשיכה לגבות את אגרת הפינוי גם אחרי שניתן פסק הדין בפרשת עיריית חיפה, ולפיכך אין ניתן לומר שהשבה בנסיבות אינה צודקת. ביום 26.10.09 התבקשה תגובת המשיבה. בתגובה (מיום 25.11.09) נטען, בין היתר, כי בנסיבות אין עילה למתן רשות ערעור בגלגול שלישי, כי לא ניתן לדרוש השבה בעקבות הטבה שניתנה שלא כדין מתחילה, כי התביעה מתייחסת גם לשנת 2000 בה נגבה ההיטל כדין וכי לא תמיד תוצאת גבייה שלא כדין היא בטלות מלאה.

ו.     לאחר העיון בעמדות הצדדים אין בידי להיעתר לבקשה. רשות ערעור בגלגול שלישי נשקלת אך במקרים המעוררים שאלה משפטית או ציבורית חשובה (ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123). אין חולק, כי שאלת ההשבה שהתעוררה בעקבות פסקי הדין בעניין עיריית חיפה באה בגדרים אלה. ואולם, פסק דינה המקיף של חברתי השופטת נאור בעניין עיריית ירושלים דן בסוגיות אלה לעומק, וקבע אמות מידה ברורות להשבה או פטור ממנה. המקרה שלפנינו אכן הוכרע בבית המשפט המחוזי בטרם ניתנה הלכה מחייבת כאמור, והוא נדרש בפרוטרוט לשאלות אלה - אך משניתנה הלכה מחייבת בעניין עיריית ירושלים דומה כי אין עוד מקום לדוש בכך. אף אילו נתבקשנו לבחון את המקרה הספציפי אל מול אמות המידה שנקבעו בעניין עיריית ירושלים מדובר היה ביישום הלכות קיימות על מציאות עובדתית קונקרטית, שככלל אינו מצדיק מתן רשות ערעור בגלגול שלישי (רע"א 9360/06 וינבך (אקרמן) נ' האוניברסיטה העברית ירושלים (לא פורסם); רע"א 6614/06 כפרית תעשיות (1993) בע"מ נ' ICC INDUSTRIES INC (לא פורסם)).

ז.     לא אמנע מאמור, כי דומה שגם לפי אמות המידה שבהלכת עיריית ירושלים יכול פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שאף הוא סבר שברירת המחדל היא השבה, לעמוד על כנו. אכן, מפסקה 29 לפסק הדין בעניין עיריית ירושלים משתמע, כי ביטול פטור מארנונה אינו משפיע למפרע על אי-חוקיות גביית האגרה בתקופה שקדמה לביטול - אך דומה, כי בנסיבות דנא יש בביטול הפטור כדי להשפיע על חובת ההשבה. במקרה שלפנינו, כפי שהראה בפירוט רב בית המשפט המחוזי (פסקאות 32-26 לפסק דינו), הפטור שניתן מלכתחילה היה בעייתי ביותר, בלשון המעטה. ואכן, בית משפט השלום דחה את תביעת המשיבה לחייב את המבקשת למפרע בתשלומי הארנונה - אך אף הוא קבע, כי מדובר "במקרה מובהק של שיקול דעת שגוי" (עמ' 8).

ח.     למעשה, כפי שציין בית המשפט המחוזי, "המשיבה לא הציגה כל מסמך המעיד על בקשה שהגישה בעבר לקבלת פטור, ואף העירייה לא ידעה להציג ראיה על כך" (פסקה 27). אין מדובר בפטור שניתן לנכס, שמתחילה סברה המשיבה כי הוא עומד בתנאים לפטור, ואחר כך סברה אחרת; מדובר בפטור, שמבחינה פורמלית כלל לא ברור אם ניתן כל עיקר. ועוד, בית המשפט המחוזי סקר את העילות האפשרויות למתן פטור, וקבע כי "לא הוכח הבסיס להענקת פטור מארנונה" (פסקה 32; ראו גם עת"מ (חיפה) 2348/04 חברת לינת הצדק בית דינה חיפה נ' משרד הפנים (לא פורסם) - נספח ה' לתשובת המשיבה). יתכן איפוא, כי גם בהתאם לאמות המידה שנקבעו בעניין עיריית ירושלים לא היה מקום לחייב את המשיבה בהשבה. מדובר בפטור, שניתן בנסיבות תמוהות אשר אף למבקשת (שלא הצליחה להוכיח, כי הגישה בעבר בקשה לפטור ולא ידעה לומר לפי איזו עילה שבדין היא ראויה לו) חלק בהן. גם להתנהלותה הסובייקטיבית של המבקשת (במובחן מהשאלה האובייקטיבית, האם שגתה המשיבה במתן הפטור) יש לתת מקום בגדרי סייג הצדק לחובת ההשבה (ראו פסקה 56 לפסק הדין בעניין עיריית ירושלים). נוכח כל אלה, לא יהא זה מן המידה לחייב את המשיבה בהשבה. בכל מקרה, ברי שאין מדובר במקרה המחייב התערבות - וממילא אין מקום לגלגול ערעורי נוסף.

ט.     אין בידי להיעתר לבקשה. בנסיבות ישא כל צד בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון