ערעור מנהלי על ארנונה

להלן פסק דין בנושא ערעור מנהלי על ארנונה כללית:

פסק דין

1.     זהו ערעור מינהלי על פי סעיף 6(ב) לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל"ו - 1976, על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה שליד עיריית חדרה (להלן: "ועדת הערר"), בגין קביעת ארנונה כללית לגבי שנת 2001 ביחס לנכס המוחזק ע"י עוף טנא תעשיות (1991) בע"מ (להלן: "המערערת") באיזור התעשיה חדרה (להלן: "הנכס").

2.     הנכס שימש כמשחטת עופות וחויב על-ידי המשיבה, מנהלת הארנונה בעיריית חדרה (להלן: "המשיבה") בארנונה משך מספר שנים.

3.     ביום 18.12.01 הודיעה המשיבה על שינוי שומת הארנונה של הנכס וזאת החל מיום 1.1.01. כתוצאה מכך, נוצר לחובת המערערת, חיוב ע"ס 124,606.5 ₪, נכון ליום 18.12.01.

4.     השינוי בשומת הארנונה נוצר לאחר שבמהלך שנת 2001 בוצע סקר נכסים (תאריך מדויק של הבדיקה לא נמסר לבית המשפט על-ידי מי מהצדדים) ונתגלה למשיבה ששטח הנכס הוא 10,152 מ"ר ולא 8,434 מ"ר, כפי שהמערערת נישומה עד לאותה העת.

5.     כנגד חיוב זה הגישה המערערת השגה, בשנת 2002. השגה זו נדחתה. על דחיית ההשגה הגישה המערערת ערר. כן הוגשו השגה וערר גם בשנת 2003.

6.     ביום 31.12.03 החליטה ועדת הערר לדחות את הערר. החלטה זו היא נשוא הערעור שבפניי.

7.     המחלוקת בין הצדדים נסובה על חיובה של המערערת לשלם ארנונה בגין שטח נוסף של 1,718 מ"ר, לגבי החיוב הרטרואקטיבי בשנת 2001.

8.     עיקרי טענות המערערת הם אלו:

א.     החיוב הרטרואקטיבי לתחילת שנת המס 2001 שנעשה בדצמבר שנת 2001, הוטל שלא כדין ולפיכך בטל.
ב.     ניתן לתקן שומות ארנונה רק החל מהשנה העוקבת לאחר מתן ההודעה.
המערערת סומכת יתדותיה בענין זה על פסק דינה של כב' הש' גלאור - עמ"נ (חיפה) 221/02 שילוח חב' לביטוח בע"מ נ' מנהלת הארנונה בעירית חיפה . תק-מח 2003(4), 2496. (להלן: "פסק דין שילוח").
ג.     המערערת פעלה בתום לב. המבנים והשימוש בהם לא השתנו לאורך השנים.
ד.     ועדת הערר שגתה עת קבעה כי החיוב במקרה דנן אינו חיוב רטרואקטיבי.

9.     עיקרי טענות המשיבה הם:

א.     פסק דין שילוח אינו רלוונטי, מאחר ונסיבותיו שונות מנסיבות הערעור דנן, בכך שהמערערת, כנישום המודע לטעות שנעשתה בחישוב שטח הנכס, מנועה כעת מלהעלות טענה כי חיובה האמור מהווה חיוב רטרואקטיבי או פסול.
לא מדובר בטעות זניחה שנישום סביר יכול היה בתום לב שלא לשים לב אליה, כי אם בטעות לגבי שטח בן 1,718 מ"ר.

ב.     מלבד זאת ש"פסק דין שילוח" ניתן בבית המשפט המחוזי ולפיכך אינו מהווה תקדים מחייב, הוגשה עליו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, שטרם הוכרעה.


דיון:

10.     לאחר עיון בטענות הצדדים, סבור אני כי חיוב המערערת בגין שנת 2001 אינו חיוב רטרואקטיבי שנעשה שלא כדין. אסביר:

11.     בע"א 975/97 המועצה המקומית עיבלין נ' מקורות חברת מים בע"מ, דינים עליון כרך נז, 917 (להלן: "פסק דין עיבלין"), עליו הסתמכה המערערת בהשגותה ובעררה, נקבע ע"י כב' השופטת שטרסברג-כהן שמשלוח הודעות חיוב רק בשנת 93 לגבי השנים 1986-1992 מביא לביטול החיוב לתקופה שלפני משלוח ההודעות.

אין ללמוד מפסק דין זה על עניינינו, משתי סיבות:

א.     פסק דין עיבלין מתייחס לחיוב רטרואקטיבי שלא באותה שנת מס (בשונה מהמקרה דנן).

ב.     המקרה בפסק-דין עיבלין שונה מהמקרה שלפנינו.

בפסק דין עיבלין, הוסבר כי יש לאזן בין השיקול של האינטרס הציבורי שהרשות המוניציפלית תגבה את המס המגיע לה, ומאידך, קיים האינטרס של הנישום המושתת על עקרון ההסתמכות וההנחה בדבר סופיות החלטותיה של המועצה.

במקרה הנדון בפסק דין עיבלין, מקורות סברה כי היא פטורה מארנונה מכוח סעיף 3(ב) לפקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין) 1938, והסתמכה על "המצג על ידי מחדל" שנמשך על פני מספר שנים בהן לא נדרשה לשלם מס.

אין טענת הסתמכות זו תופסת לגבי המערערת. חזקה על המערערת שידעה, הלכה למעשה, במהלך השנים בהם שילמה ארנונה על הנכס, מה גודל הנכס בו היא מחזיקה. חזקה זו לא נסתרה על-ידי המערערת. ההפך הוא הנכון - בישיבת ועדת הערר מיום 17.12.03 ציין ב"כ המערערת כי המערערת סברה שהחיוב הקודם היה בידיעה מלאה של העירייה ותוך התחשבות בעובדה שמצויים בתוכו גם שטחים לא מנוצלים. נתון זה מעיד כי המערערת ידעה הלכה למעשה כי השטח בעבורו היא שילמה דמי ארנונה היה קטן משטח הנכס הכולל, בפועל.
המערערת לא תמכה טענתה לגבי השטחים הריקים שלא נעשה בהם כל שימוש, במסמכים ו/או במפה. משכך הוא, לא ניתן לומר שהייתה כאן הסתמכות של המערערת בתכנוניה העסקיים על תשלומי הארנונה הקודמים.

12.     נדוננו דומה לכן יותר לענין שנדון בפסק דין שילוח, עליו ביססה המערערת את ערעורה לפני, בו נקבע כי אין לחייב את המערערת לשאת בחיובי הארנונה המוגדלים החל ממועד תחילת השנה בה בוצעה הביקורת, קרי, החל מה- 1.1.1998 (הביקורת נערכה בחודש אפריל 1998), כאשר ההודעה על הגדלת החיוב ניתנה רק ביום 12.7.1999.

למרות זאת איני סבור שיש להחיל את שנפסק בפסק-דין זה על המקרה שלפנינו שכן נסיבות המקרה שלפנינו שונות באופן ניכר. השוני העיקרי נעוץ בכך שבעוד שמקרה שילוח, דובר על שטח משותף למחזיקה ולמחזיק נוסף ותחילה הוטלה הארנונה עליו, במקרה דנן מדובר בשטח שכולו של המערערת. נתון זה נוגע ומשליך לענין שאלת הסתמכות הנישום. במקרה דנן, כפי שכבר ציינתי לעיל, לא ניתן להגיד שהייתה הסתמכות אמיתית וכנה של המערערת על תשלומי הארנונה הקודמים.

13.     יתר על כן, כב' הש' גלאור, ביססה החלטתה, בין השאר, על רשלנות מנהלת הארנונה, שבאה לידי ביטוי, בין השאר, בכך שעל אף שהיא ביצעה את המדידה המחודשת בחודש אפריל 1998, היא הטילה את תוספת החיוב רק ביום 12.7.1999, כשנה ורבע מאוחר יותר.
במקרה דנן, אף אחד מהצדדים לא נקב בתאריך בו בוצעה הבדיקה, כל שנמסר הוא שהבדיקה בוצעה במהלך שנת 2001, היא השנה בה ניתנה ההודעה בדבר תוספת החיוב. במקרה דנן איני יכול לקבוע שהייתה בהתנהלות המשיבה התרשלות כלשהי (גם המערערת לא טוענת להתרשלות מצד המשיבה).

14.     מכל מקום, בענייננו, לא חל כל שינוי בשיטת החישוב של המשיבה, לא במדיניותה ולא בסיווג הנכס או האיזור בו הוא מצוי. אם ביצעה המשיבה טעות בחישוב שטח הנכס, ככל הנראה בהיסח הדעת, הרי שהיא רשאית לתקנו.

ראו בענין זה דברי הנשיא ברק בע"א 6501/98 עיריית הרצליה נ' רפאלה חרל"פ ואח' תק-על 2000(1), 574:

"מקובל על הכל כי המערערת רשאית לתקן טעות בחישוב, אך אינה רשאית לקבוע שיטת חישוב שונה. ...... אין נפקא מינה אם הפרש זה הוא בשטח המרתף או שיש גם חלקים נוספים במבנה עליהם לא שולמה הארנונה. כך או כך, לא חל כל שינוי בשיטת החישוב אלא בחישוב עצמו".

כן, ראו - ע"א 1267/96 (י-ם) חברת קוביק בע"מ נ' עיריית ירושלים, ארנונה עירונית פסקי דין- כרך א', המכון לחקר המיסוי המוניציפלי, 1999, עמ' 843, שם נקבע כי רישום מוטעה או השמטה מוטעית, אינם הטלת ארנונה למפרע, אלא התאמת הרישום למצב עובדתי נתון.

15.     בנסיבות הענין, מסקנתי היא כי חיוב המערערת בתשלומי ארנונה החל מתחילת שנת 2001 נעשה כדין.

16.     לאור האמור לעיל, אני דוחה את הערעור. המערערת תישא בהוצאות המשיב בסכום של 5,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון