ניכוי הוצאות הגנה במשפט

להלן פסק דין בנושא ניכוי הוצאות הגנה במשפט:

פסק דין

רקע

 1.      המערער, עורך דין, עמד לדין בשנת 2008 באשמת הריגתו של אדם ופציעתם של שניים אחרים. מכתב האישום עלה, כי פלוני התקשר למערער וביקש ממנו יעוץ מקצועי בדיני משפחה, ונועד להיפגש עמו במקום פלוני בכפר דבוריה, בשעת לילה. המערער הגיע למקום, שאז הופתע לגלות כי נפל למארב שטמנו לו שלושה, שהמתינו לו כשבידיהם אלות עץ, ומשהגיע החלו מכים בו באלותיהם. המערער מצויד היה באקדח. בעיצומו של מאבק עלה בידו לשלוף את אקדחו. הוא ירה בשלושה, הרג אחד מהם, ופצע את השניים הנותרים.
 2.      המשפט התנהל בפניי, וסופו של יום זיכיתי את המערער, לאחר שהגעתי לכלל דיעה, כי את פעולת הירי הוא עשה מתוך הגנה עצמית.
 3.      בדו"חות שהגיש המערער למשיב הוא ביקש לראות בהוצאות המשפטיות שהוצאו להגנתו במשפט הנ"ל, כמס תשומות. המשיב סרב להכיר בכך. המערער השיג על קביעה זו. תחילה נדחתה השגתו, ומאוחר יותר הכיר המשיב במחצית מן ההוצאות שהוצאו כמס תשומות. מכאן הערעור.


טענות הצדדים
4.     המערער טוען, כי את ההוצאה על הגנתו במשפט הפלילי הוא הוציא על מנת שלא ייכלא, כך יוכל להמשיך את דרכו כעורך דין. אילו הורשע - היה נידון למאסר, ולכן לא יכול היה להמשיך בדרכו המקצועית. מכאן שמדובר בתשומות, ולכן יש להכיר בזכותו לנכותן ככאלה.
נוסף על כך טוען המערער, כי האירוע שהביא לפתיחת המשפט הפלילי מקורו בפעילותו המקצועית, שהרי למקום בו נטמן לו פח הוא הובא כביכול לשם מתן יעוץ מקצועי. גם מטעם זה, כך המערער, מדובר בתשומות, ומכאן הזכות לניכוי.
5.     המשיב טוען, בתורו, כי הגנתו של המערער בהליך הפלילי נדרשה, ראש לכל, על מנת לחלצו ממאסר, משמע כאדם פרטי, ולא על מנת להגן על האפשרות להמשיך ולעסוק במקצועו. המשיב מכיר בתכלית הנוספת שבהגנתו בהליך הפלילי, משמע הבטחת האפשרות שהמערער ימשיך ויעסוק במקצועו. לכן הוא סבור היה, בהליך ההשגה, כי יש להכיר במחצית ההוצאות כמס תשומות.

דיון
6.     הואיל והעובדות הצריכות לשם הכרעה אינן שנויות במחלוקת הסכימו בעלי הדין, כי אכריע במחלוקת שביניהם על יסוד כתבי הטענות.
7.     סעיף 38(א) לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 ("החוק") קובע לאמור:
עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין...
     סעיף 1 לחוק מגדיר "מס תשומות" כך:
מס הערך המוסף שהוטל ... על מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו;
     השאלה הצריכה לענייננו היא, האם השירות המשפטי שקיבל המערער הוא בבחינת שירות שניתן לו "לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו". בתי המשפט נתנו למלים אלו פירוש ליברלי מרחיב. ואף על פי כן סברתי, כי הרחבת הפירוש על מנת שיחול על עניינים דוגמת אלה שלפנינו היא מרחיקת לכת יתר על המידה, משמע אין לראות את ההוצאות הללו כמס תשומות, בכל אחת משתי החלופות שהציע המערער. זו מסקנתי, ועתה אנסה להטעים לה טעמים.
8.     כאמור מעלה, טענתו האחת של המערער היא, כי הוצאות ההגנה המשפטית נועדו לשמר את יכולתו לעסוק במקצועו. טענתו האחרת היא - כי האירוע שהביאו לעמוד במשפט פלילי קשור היה עם עיסוקו. אדון בכל אחת משתי אלה בנפרד.
9.     אשר לטענה הראשונה שבאה מפי המערער, טענה זו אני מתקשה לקבל. אכן המושג תשומות עשוי להכיל, לפי הגישה הפרשנית המרחיבה בה נקטו בתי המשפט, גם אמצעים העשויים לשמר את אמצעי הייצור הקיימים, לגונן עליהם מפני פגעים, ועוד כיו"ב. אלא שהדין חייב לקבוע גבול בין המותר לבין האסור בניכוי. בחינת מקרה קצה אוכל להביא את העוסק, שיבקש לנכות הוצאות רפואיות בטענה, שהן נועדו לשמר את בריאותו, שאם בריאותו לא תישמר - הכיצד יוכל להמשיך ולעסוק במקצועו? אינני רואה את ההבדל בין הוצאות רפואיות, שנהיר כי לא תוכרנה [היום] בניכוי, לבין הוצאות שהוציא העוסק על מנת לגונן על חירותו, על שמו הטוב ועוד כיו"ב. לפי הבנתי, הוצאות שהוצאו על מנת לשמר את חירותו של העוסק, קרי במשפט פלילי בו הוא עמד לדין, אינן בחינת תשומות, שהמס בגינן מותר בניכוי (השוו נא: ע"ש (מחוזי -ת"א) 1018/03 צנעני נ' מע"מ רחובות, תקדין, 2004; עמ"ה (מחוזי - חיפה) 13/82 ד"ר פרומקין נ' פקיד שומה חיפה, תקדין, 1982). הוצאות ההגנה במשפט פלילי, שתכליתן לשמר את חירותו של העוסק, שמו הטוב, בריאותו, חייו ממש, ועוד כיו"ב, מצויים מעבר לנקודת האיזון שבין המותר לאסור בניכוי, אף על פי שכל אחד מן היסודות הללו הינו הכרחי על מנת לאפשר את המשך העיסוק.
10.     סיכומה של נקודה, ככל שהערעור נסמך על כך, שהוצאות ההגנה נודעו לשמר את חירותו של המערער, וככאלה הן בבחינת "תשומות", דין הערעור להידחות.
11.     לחלופין טען המערער, כאמור, כי האירוע שהביאו לעמוד לדין פלילי קשור היה לעיסוקו כעורך דין, ומכאן שיש לראות בהוצאות ההגנה כתשומות.
     ובכן לטעמי, אפשר בהחלט, שהוצאות הגנה במשפט פלילי, הכרוכות בעיסוקו של העוסק, תוכרנה כשירות לעוסק לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו, אם כי אפשר ותוטלנה על ההכרה בניכוי מגבלות נוספות (הנובעות מעקרונות של תקנת הציבור וכד'; השוו פרשת צנעני ופרשת פרומקין הנ"ל). כזה הוא המצב, לשם הדוגמא, כאשר עומד לדין פלילי אדם בגין עבירות מס שנעשו, לפי האשמה המיוחסת בכתב האישום, במהלך העסקים הרגיל של העוסק. הוצאות שהוא מוציא להגנתו במשפט פלילי זה הן בבחינת שירות לצרכי העסק או לשימוש בעסק (כאן תוכלנה להיכנס לפעולה המגבלות בהן דיברתי למעלה, אלא שאם יזוכה העוסק/הנאשם במשפט, כי אז תוסר המגבלה, ואת ההוצאה יש להתיר בניכוי).
     עם זאת סברתי, כי המקרה שלפנינו איננו עשוי ליפול בתוך המקרים, שההוצאה המשפטית שתוצא בקשר עמם צריך שתוכר כתשומה. אף כאן, כבחלופה הראשונה בה עסקנו, אנו מדברים על קביעתה של נקודת האיזון הראויה בין המותר והאסור בניכוי, ולטעמי המקרה שלפניי עומד הרחק מעבר לנקודת האיזון הלזו. אינני סבור, כי עוסק, המתגונן מפני לקוח הבא לתוקפו בבית העסק שלו, ותוך כך הורג את התוקף כאקט של הגנה עצמית, עושה כן לצרכי עסקו או לשימוש עסקו. הוא עשה כן על מנת לגונן על גופו שלו ולא על עסקו. זו גם אינה פעולה, שניתן לומר עליה, כי היא נעשית במהלך העסקים הרגיל של העוסק.
12.     יוצא, על כן, כי בכל אחת משתי החלופות שהציע המערער, אין להכיר בהוצאות המשפט שהוא הוציא להגנתו במשפט הפלילי, כמס תשומות (אף כי, כאמור בפתח הדברים, המשיב ההין להכיר במחצית ההוצאות כמס תשומות). על כן אדחה את ערעורו.
     לפי נסיבות העניין לא ראיתי ליתן צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הוצאות דין וטורח

 2. הוצאות לטובת המדינה

 3. הוצאות מותרות בניכוי

 4. ניכוי הוצאות משפטיות

 5. אי תשלום הוצאות שנפסקו

 6. ניכוי הוצאות הגנה במשפט

 7. הוצאות חזרה מאישום בתיק

 8. ערעור על אי פסיקת הוצאות

 9. חיוב דייר בהוצאות תיקונים

 10. תביעה נפרדת לתשלום הוצאות

 11. תביעת מיטיבים להחזר הוצאות

 12. בקשה לפסיקת הוצאות לעותרים

 13. אי פסיקת הוצאות ערכאת הערעור

 14. פסיקת הוצאות בגין טענות סרק

 15. הוצאות בגין התנחלות בלתי חוקית

 16. בקשה להוצאת מסמכים מתיק מוצגים

 17. בבקשה לחייב בתשלום הוצאות לדוגמא

 18. בקשת למחיקת תביעה ללא צו להוצאות

 19. בקשה לחייב את המדינה בהוצאות הגנה

 20. החלטה בעניין הוצאות הצדדים בתביעה

 21. הטלת הוצאות אישיות על נבחרי ציבור

 22. החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

 23. פסיקת הוצאות 4,000 ₪ בגין תביעת פלת"ד שנדחתה

 24. יש לפסוק לבעל הדין שזכה בדינו הוצאות ריאליות

 25. תקנות מס מקביל (דרכי חישוב הוצאות), תשל''ג-1973

 26. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שינטוע), התשמ''ד-1984

 27. תקנות מס ההכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות), תשל''ב-1972

 28. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית, התשנ"ב-1992

 29. הוצאות לטובת אוצר המדינה בגין שימוש לרעה בהליכי בית משפט

 30. תקנות מס הכנסה (תשלום מקדמה בשל הוצאות עודפות), תשל''ב-1972

 31. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות חיבור למרשמי מחשב), התשמ''ט-1989

 32. תקנות מס מקביל (חלוקת הוצאות שירותי רפואה בעבודה), תשל''ג-1973

 33. הודעה בדבר אישור גביית תשלומים והחזר הוצאות בעד אספקה ושירותים נוספים

 34. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות של מתנדב במוסד ציבורי), התשס''ז-2007

 35. תקנות המסים (גביה) (קביעת הוצאות שהוצאו בנקיטת אמצעי אכיפה), התשנ''ג-1993

 36. קביעת מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות) רשימת מקומות לענין ניכוי הוצאות בחו"ל), התשס"ו-2005

 37. צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (החלת החוק על מצרכים, קביעת רמת פיקוח והוצאת מצרכים מתחולת החוק), התשנ"ט-1999

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון