כתב אישום בעבירות מע''מ
כתב אישום בעבירות מע''מ

להלן גזר דין בנושא כתב אישום בעבירות מע"מ:

גזר דין

1.     בתקופה הרלוונטית לכתב האישום המתוקן, עבד הנאשם כנהג משאית ונרשם כעוסק מורשה במשרדי המאשימה.

2.     הנאשם הורשע, עפ"י הודאתו, בכתב אישום מתוקן, בכך שלא הגיש 13 דוחות מע"מ תקופתיים במועד בתקופה שבין אפריל 2002 לבין אפריל 2004, עבירות עפ"י סעיף 117 (א) (6) לחוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1975 בקשר עם סעיפים 67 (א) + 69 + 88 (א) לחוק מס ערך מוסף תשל"ו - 1975 ביחד עם סעיפים 20, 23 לתקנות מס ערך מוסף תשל"ו - 1976.

3.     ב"כ המאשימה עתרה לביהמ"ש להטיל על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של 6 חודשים,
להפעיל את המאסר על תנאי שהוטל על הנאשם בת"פ שלום חיפה 3934/01 לתקופה של 6
חודשים בחופף ושהנאשם ירצה את עונש המאסר בעבודות שירות וכן שיוטל עליו מאסר
על תנאי שלא יפחת מ - 12 חודשים לתקופה של 3 שנים וקנס הולם.
בטיעוניה ציינה, כי הנאשם הסיר את המחדלים ובמכלול הנסיבות, זהו העונש הראוי.

4.     ב"כ הנאשם הגיש מסמכים ופסיקה ועתר לביהמ"ש, בכתב ובע"פ, להאריך את המאסר המותנה שהוטל על הנאשם בת"פ 3934/01 שלום חיפה. לחילופין, עתר לכבד את עתירת המאשימה ולהטיל על הנאשם עונש מאסר שירוצה בעבודות שירות ולהטיל קנס נמוך שישולם לאחר סיום ריצוי עבודות השירות. לטענתו, זהו המקרה בו מתקיימים טעמים המצדיקים הארכת התנאי. מדובר באדם נורמטיבי, שלמעט הרשעות עפ"י חוק מע"מ, אין לו הרשעות קודמות. הנאשם עלה עם הוריו ואחותו לארץ ממולדובה בהיותו בן 9, ולאחר סיום לימודיו במגמת חשמל התגייס לשירות צבאי כלוחם בחטיבת גולני ועד היום הוא משרת בשירות מילואים כחייל קרבי. מאז 1987 עוסק הנאשם בהובלת מטענים כקבלן עצמאי ובשנים האחרונות הוא מועסק כקבלן משנה ב"מפעלי טמבור". "מפעלי טמבור" הם בין הלקוחות היחידים של הנאשם והם מעבירים עבורו ניכויים למס הכנסה ולאחרונה גם תשלומים למע"מ, כך שאין סכנה, לטענתו, שהנאשם יחזור לבצע עבירות על פי חוק מע"מ. משומות מס הכנסה לשנים 2003, 2004 שהוגשו וסומנו נ/1 עולה, לטענתו, כי סכומי הניכויים במקור שהועברו למס הכנסה בשנים אלה, עולים בהרבה על הסכומים בהם חוייב הנאשם. את סכומי ההחזר העביר מס הכנסה לכיסוי החובות במע"מ, לרבות חלק מהריביות והקנסות.
אין מדובר באדם שניסה להתחמק מתשלום מס או שהפגין זלזול או יצר דמורליזציה. מנ/1 עולה, כי מדובר בתכנון מס לקוי ושגוי וקרוב לוודאי שהנאשם לא היה אחראי לו וזהו שיקול משמעותי לקולא. ריצוי מאסר בכלל ובעבודות שירות בפרט עשוי לפגוע קשות ביכולת הנאשם לפרנס את משפחתו. הנאשם נשוי בשנית ואשתו משתכרת שכר מינימום. מנישואיו הראשונים יש לו שני ילדים קטינים להם הוא משלם מזונות בסך 2,400 ₪ ולנאשם עוד שני ילדים קטינים מנישואיו השניים. וכן לנאשם חוב של מעל 38,000 ₪ למל"ל.

5.     הנאשם טען, כי הינו עובד בענף ההובלות ולאור העלות הגבוהה של הסולר, הענף נמצא בקשיים. הוא נשוי בשנית, משתכר כ - 6,000 ₪, אב ל - 4 ילדים קטינים ועליו לשלם כ - 2,400 ₪ מזונות. אשתו משתכרת כ - 3,200 ₪ והם גרים אצל ההורים.

6.     בתי המשפט חזרו והדגישו בשורה של פסקי דין את החומרה הרבה בעבירות מס      וציינו, כי אין להקל בעברייני מס המשולים כמי ששלחו ידם לקופה הציבורית, שכן      מערכת דיווח אפקטיבית משמעותה לא רק דיווח אמיתי ומדויק של העסקאות      והתשומות של העוסק, אלא דיווח גם בזמן אמת. הגשת דוחות באיחור של שנים, או      אפילו חודשים רבים, שוללת מהמדינה את אפשרות בדיקת הדוח ואימות הנתונים      הכלולים בו וגורמת נזק כספי למדינה.
שקלתי את בקשת ב"כ הנאשם להאריך את המאסר על תנאי שהוטל על הנאשם בת"פ 3934/01 שלום חיפה.
עפ"י החוק והפסיקה, גם כאשר מוסמך ביהמ"ש להורות על הארכת מאסר על תנאי, אין הדבר נעשה כענין שבשגרה. הכלל הוא, שמאסר מותנה יופעל כאשר נעברת עבירה נוספת, ועפ"י סעיף 56 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, ניתן להאריך את המאסר על תנאי באם שוכנע ביהמ"ש שבנסיבות העניין לא יהיה צודק להפעיל את המאסר על תנאי.
     סבורני, כי אין זה המקרה בו מתקיימות נסיבות מיוחדות, המצדיקות הארכת התנאי.      מדובר בנאשם אשר הורשע פעם שלישית בגין עבירות על חוק מע"מ. מעיון בגזר הדין
בת"פ 3934/01 שלום חיפה, עולה, כי ביום 19.05.1996 נגזר על הנאשם עונש בת"פ 1209/96 בגין ביצוע עבירות זהות. גזר הדין לא הרתיע את הנאשם מלחזור ולבצע עבירות על פי חוק מע"מ וכבר באותה שנת מס, איחר בהגשת דוחות תקופתיים והוגש כנגדו כתב אישום בת"פ 3934/01, שלום חיפה, והוטל עליו עונש מאסר על תנאי, קנס וחילוט ההתחייבות מת"פ 1209/96. גזרי הדין לא הרתיעו את הנאשם מלחזור ולבצע פעם נוספת את העבירות נשוא כתב האישום שבפני.
     לפיכך, אין מקום להאריך את המאסר על תנאי ומן הראוי היה להטיל על הנאשם שביצע      את העבירות המיוחסות לו בתקופה של שנתיים ולחובתו הרשעות קודמות בעבירות נשוא      כתב האישום, עונש מאסר בפועל לתקופה ממושכת, שכן אין מדובר במעידה חד פעמית,      אלא בנאשם שלאורך שנים מתעלם מהוראות החוק.

     יחד עם זאת, בבואי לגזור את דינו של הנאשם, שקלתי את טיעוני הצדדים, עיינתי      במסמכים שהוגשו ע"י ב"כ הנאשם וכן לקחתי בחשבון, כי הנאשם הודה, חסך מזמנו של      ביהמ"ש והסיר את כל המחדלים ועפ"י הפסיקה, הסרת מחדלים מהווה נימוק להקלה      בעונש וכן לקחתי בחשבון את נסיבותיו האישיות.

לפיכך, לאחר ששקלתי את מכלול הנסיבות, הן לקולא והן לחומרא, החלטתי לגזור על הנאשם את העונשים הבאים:

א.     6 חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות.

ב.     אני מפעילה את המאסר על תנאי שהוטל על הנאשם בתיק פלילי שלום חיפה 3934/01 לתקופה של 6 חודשים בחופף למאסר שהטלתי על הנאשם בגין תיק זה.
סה"כ ירצה הנאשם עונש מאסר של 6 חודשים שירוצו בעבודות שירות.
     הנאשם ירצה את עבודות השירות במשטרת זבולון ברח' ההסתדרות 291 קרית חיים,      חיפה. טלפון: 8464430 - 04.
     בימי ראשון עד חמישי בין השעות 16:00 - 08:00 ובערבי חג בין השעות 12:00 - 08:00      בפיקוחו של מר בן טל דוד. טלפון נייד: 6278867. - 050.
     תחילת ריצוי עבודות שירות ביום 22.01.06.

ג.     6 חודשי מאסר על תנאי לתקופה של 3 שנים שלא יעבור על עבירות בהן הורשע.

ד.     קנס בסך 8,000 ₪ או 80 ימי מאסר תמורתו.
הקנס ישולם ב - 10 תשלומים חודשיים שווים ורצופים בכל אחד לחודש החל מחודשיים
מתום ריצוי מאסרו.
     אי תשלום שיעור אחד במועדו, יעמיד את היתרה לפירעון מיידי.
     
מובהר בזאת לנאשם, שעליו לדווח לממונה על עבודות שירות על כל שינוי בכתובת מגוריו, לעמוד בכל תנאי הפיקוח, ביקורות פתע וכל הפרה של עבודות שירות עשויה להביא להפסקה מנהלית ולריצוי יתרת העונש במאסר בפועל.

הנאשם יתייצב ביום 22.01.06 שעה 08:00 במפקדת גוש צפון, יחידת עבודות שירות, מתחם בית סוהר חרמון.

זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מי משלם מע''מ ?

 2. מהו מס ערך מוסף ?

 3. קנס מע''מ מקסימלי

 4. מוסד כספי מע''מ

 5. חובת ניהול ספרים

 6. דיווח כוזב למע''מ

 7. סעיף 77 לחוק מע''מ

 8. טופס 878 מע"מ

 9. איחוד עוסקים במע''מ

 10. אי הגשת דוחות מע''מ

 11. אי ניהול ספרים

 12. פסילת ספרים של מוסך

 13. מלכ''ר או עוסק מורשה

 14. הגשת דוחות לא נכונים

 15. ערעור על פסילת ספרים

 16. כפל מס לפי חוק מע''מ

 17. הכרה בחוב אבוד מע''מ

 18. ערעור על עבירות מע''מ

 19. גזר דין בעבירות מע''מ

 20. חובת ניהול ספר הזמנות

 21. אי הגשת דוח מע''מ בזמן

 22. אי הגשת דוחות תקופתיים

 23. סדרי הדין בערעור מע''מ

 24. כתב אישום בעבירות מע''מ

 25. ערעור על החלטת מנהל מע''מ

 26. מע''מ על מכירת קרקע חקלאית

 27. חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975

 28. פסילת ספרים בגלל עניין טכני

 29. מע''מ על תרומה תמיכה או סיוע

 30. איחוד עוסקים במע''מ - סעיף 56

 31. תשלום מע''מ בהעדר הסכמה חוזית

 32. האם השכרה למגורים פטורה ממע''מ

 33. תקנות מס ערך מוסף, תשל''ו-1976

 34. תקנות מס ערך מוסף (רישום), תשל''ו-1976

 35. קביעת שומה לפי סעיף 82 לחוק מס ערך מוסף

 36. דיון בהשגה על שומת מע''מ על ידי עורך השומה

 37. התקבלה טענת ה"פרעתי" בהתייחס לגובה שיעור המע"מ

 38. צו מס ערך מוסף (קביעת מוסד כספי), תשל"ז-1977

 39. הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת המס 2002

 40. הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת המס 2003

 41. הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת המס 1999

 42. צו מס ערך מוסף (דרישת דו"חות נוספים), התשנ"ו-1996

 43. צו מס ערך מוסף (קביעת מדינות גובלות), התשנ"ה-1995

 44. הודעה בדבר מספרי הטפסים להגשת דוחות לשנת המס 2000

 45. תקנות מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות), תשל''ו-1976

 46. תקנות מס ערך מוסף (תכנון מס החייב בדיווח) התשס''ז-2006

 47. תקנות מס ערך מוסף (מוסדות כספיים ומלכ''רים), תשל''ו-1976

 48. האם דיווח מקוון (באינטרנט) למע"מ שאינו מלווה בתשלום גורר קנס ?

 49. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים), התשנ"ג-1992

 50. תקנות מס ערך מוסף (מכירת מטבעות, מדליות ומטילי זהב), התשנ''ד-1994

 51. תקנות מס ערך מוסף (קביעת סכום של מחזור עסקאותיו של עוסק זעיר), התשמ''ז-1987

 52. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התש"ע-2010

 53. צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (הוראת שעה), התשס"ט-2009

 54. תקנות מס הכנסה ומס ערך מוסף (סדרי הדין בפני הועדה לקבילות פנקסים), תשל''ח-1978

 55. הודעת מס ערך מוסף (קביעה בדבר תשלום במטבע חוץ לענין מס ערך מוסף בשיעור אפס), התשנ"ו-1995

 56. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון