חיוב אישי מנהל חברה בארנונה

להלן פסק דין בנושא חיוב אישי מנהל חברה בארנונה:

פסק דין

1.     העותר חוייב באופן אישי, כמנהלה ובעל השליטה בחברת אתגר שרותים משפטיים (1999) בע"מ, לשלם את חוב הארנונה של החברה, בגין החזקתה במשרד ברח' אלנבי 94 תל-אביב, בתקופה שבין דצמבר 1999 ועד מרץ 2001.
עם חיוב זה, העומד על סך -.6,824 ₪, אין העותר משלים ומכאן עתירתו לבית משפט זה, להורות על ביטול החיוב כלפיו.

2.     אין חולק כי המשיבה רשאית ואף מוסמכת לחייב בעל שליטה בתאגיד לשלם את חוב הארנונה הסופי של התאגיד, בגין החזקת נכס מסחרי, שאינו משמש למגורים, על פי סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים למשק המדינה (תקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג-1992, אם התקיימו הנסיבות המנויות בסעיף 119 א(א) לפקודת מס הכנסה, או אחת מהן.
אין אף חולק כי במקרה שלפני התקיימו הנסיבות המצדיקות חיובו של העותר באופן אישי, הן אלה המנויות בסעיף 8(ג) הנ"ל והן אחת מאלה המנויות ב-119א(א), היינו זו המנויה בסעיף 119 א(א)(3).

3.     טוען העותר, וזו "טענת התקיפה" היחידה כלפי חיובו האישי בתשלום הארנונה בו חב התאגיד הנ"ל, כי הוראת סעיף 8(ג), אשר הוחק ונכנס לתוקף ב-18.1.04, אינו חל על החיוב נשוא עתירה זו, המתייחס לחובות שנוצרו בשנים קודמות כמפורט לעיל, שכן אין להחילו רטרוספקטיבית על חובות שנוצרו בטרם כניסת הוראת חוק זו לתוקף.

טענה זו דוחה המשיבה בזו הלשון (סעיף 10 לסיכומיה):

"עמדת המשיבה הינה כי החלה אקטיבית של סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים, לאור לשונו, נסיבות תחיקתו, מהותו של חוק הארנונה והלכות רלוונטיות, מובילה למסקנה כי הוא תופס ברשתו בעלי שליטה בכל חברה שחבה למשיבה חובות ארנונה עובר למועד תחיקת סעיף זה ואילך, קרי החל מ-1.1.04, וזאת אף אם מקורו של החוב נובע מתקופה שקדמה למועד תחיקתו".
מוסיפה המשיבה וטוענת (סעיף 12 לסיכומיה), כי הוראת סעיף 8(ג) לחוק הנ"ל לא שינה את המצב המשפטי שהיה קיים לפני כן (לפני 1.1.04) לפיו ניתן היה להרים את מסך ההתאגדות בנסיבות מסוימות ועל כן לא ניתן לומר כי ההוראה החדשה שהוחקה בסעיף 8(ג) יצרה, או השיתה, חיוב חדש אשר החלתו אינה יכולה להעשות רטרוספקטיבית.

4.     חוב הארנונה שהושת על החברה, נוצר לכל המוקדם בשנת המס 1999, שהרי לפני ששכרה וקיבלה היא להחזקתה את הנכס, לא ניתן היה לחייבה בתשלום ארנונה בגינו. אין חולק כי בעת היווצרותו של החוב, היינו בשנים החל מ-1999 ועד 2001, לא ניתן היה לעשות שימוש בהוראת סעיף 8(ג) שטרם באה אז לעולם, ולא ניתן היה לחייב על פיה את העותר בתשלום חוב זה.
משבאה לעולם הוראת דין זו, המטילה חיוב או מס "חדש" על בעל השליטה של חברה בנסיבות מסוימות, היינו ב-18.1.04, ואף לפני כן (החל מאפריל 2001 ואילך) חדלה החברה מלהחזיק בנכס ומשכך לא היתה היא, וכמובן לא בעל השליטה בה, ברי חיוב בארנונה.
בנסיבות אלה, ניתן לומר כי מדובר בהחלה רטרוספקטיבית של הוראת סעיף 8(ג) הנ"ל שאינה מותרת, משום פגיעתה "בעקרונות היסוד של צדק והגינות ובאמון הציבור במוסדות השלטון".
(ראה ע.ע.א 1613/91 ארביב - מדינת ישראל פד"י מו(2) 765 (777 ואילך).

5.     ב"כ המשיבה טוענת כי אין מדובר בהחלה רטרוספקטיבית של הוראת החוק הנ"ל, אלא בהחלתו האקטיבית, שהרי גביית חוב הארנונה "לא שינה את המצב המשפטי אשר איפשר הרמת מסך ההתאגדות בנסיבות שהחוק דן בהן, וזאת גם ערב חקיקת סעיף 8(ג) לחוק. לפיכך, סעיף זה הקנה למשיבה כלי אכיפה למצב משפטי נתון מבלי להשית כל חיוב חדש" (סעיף 12 לסיכומים).

טענה זו אינה מקובלת עלי.
החלה אקטיבית של חוק חדש בה מכירה הפסיקה (ראה פסק דינו של הנשיא ברק בפרשת ארביב הנ"ל) מותרת אם ביום חקיקתו או בעת הטלת החיוב החדש על בעל השליטה (חיוב שלא היה קיים קודם לכן) התקיים ארוע מס שבגינו חבה החברה מיסי ארנונה.
במקרה שלפני ארוע המס המטיל את חיוב הארנונה על המחזיק בנכס, היינו על החברה, הסתיים בעת שחדלה החברה מלהחזיק בנכס, היינו מספר שנים לפני הטלת החיוב החדש על בעל השליטה. מדובר, אם כך, בהחלה רטרוספקטיבית מובהקת של הוראת חוק חדשה ולא בהחלה אקטיבית של הוראת דין חדשה.

הוראת סעיף 8(ג) אינה מטילה אמנם, או יוצרת, חיוב חדש של מס, אלא מוסיפה "אמצעי גביה" חדש, אשר יקל על הרשות המקומית לגבות מס קיים. אין היא מתייחסת למועד הטלת החיוב, ואולם מבחינתו של בעל השליטה, מדובר במס חדש שלא חל עליו קודם לחקיקת סעיף 8(ג). על כן לא ניתן לפרש הוראת דין זו, באופן שמציעה באת כח המשיבה, לפיו אף חוב שהושת על החברה לפני צאת החוק החדש, ניתן לגביה מבעל השליטה, כל עוד הוא לא נפרע.

6.     לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי עתירת העותר בדין יסודה.

חיובו של העותר בתשלום הארנונה שהוטלה על חברת אתגר שרותים משפטיים (1999) בע"מ, בגין החזקת המשרד ברח' אלנבי 94 תל-אביב בשנים 1999-2001, בטל ומבוטל.

המשיבה תשלם לעותר הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של -.5,000 ₪ בצרוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עירוב נכסים

 2. אחריות אישית של נאמן

 3. אחריות אישית של עובד

 4. אחריות אישית בעלי מניות

 5. אחריות אישית של נושא משרה

 6. אחריות אישית של בעל מניות

 7. תיקון בקשה לחיוב נושא משרה

 8. אחריות אישית של אורגן בחברה

 9. חיוב אישי מנהל חברה בארנונה

 10. אחריות אישית לפי פקודת החברות

 11. אחריות אישית בנזיקין של מנהל חברה

 12. הטלת אחריות אישית על המנהל המיוחד

 13. פתיחת חברה כדי להשתחרר מאחריות אישית

 14. אחריות אישית של בעל מניות יחיד בחברה

 15. תיקון בקשה לחיוב באחריות אישית לחובות חברה

 16. אחריות אישית מנהל חברה על הפרת זכויות יוצרים

 17. אחריות אישית של נושאי משרה בחברה בגין הפרת זכויות יוצרים

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון