חוזה לקביעת שומת מס בפשרה
חוזה לקביעת שומת מס בפשרה

להלן פסק דין בנושא חוזה לקביעת שומת מס בפשרה:

פסק דין

1.     בתאריך ה-17.9.02 נתן בית משפט שלום בחיפה בת.א. 1726/02 תוקף להסכם גישור שהושג בין העורר לבין מרעי מוחמד מוסה (להלן: "מוסה").

     בהסכם הגישור התחייב העורר להקנות בחלקים שווים ל-4 בניו של מוסה את זכויותיו בחלקת הקרקע 11285/7 בכפר פורדיס, שעליה בנוי בית, תמורת סך של 22,500 דולרים ששויים נקבע לסך 108,000 שקלים.

2.     בין העורר לבין המשיב נכרת במרץ 2004 "חוזה לקביעת שומת מס בפשרה" לגבי העסקה הנ"ל. (ראה נספח ד' לכתב הערר) (להלן חוזה הפשרה הנ"ל) בסעיף 2.2 לחוזה הפשרה הנ"ל נקבע כי:

"הצדדים מסכימים כי חרף השומה ישלם מרעי למנהל בפשרה ומבלי שמי מהצדדים יודה בטענותיו על האחר סך 13,901 ₪, בחמישה תשלומים שווים שתחילתם ביום 15.3.04 באופן שכל תשלום יהיה על סך 2,780 ₪ והתשלום האחרון יבוצע ב-15.7.04.
הסכום האמור יהיה סכום סופי ומוחלט בגין קרן וקנסות (ככל שהוטלו) מכל מין וסוג המוטלים על מרעי על פי החוק למיסוי מקרקעין, בקשר עם עסקה זו".בסעיף 2.4 לחוזה הנ"ל הוסכם כי:

"עם גמר התשלומים (קרן + הצמדה וריבית) ימסור המנהל את האישורים הדרושים לצורך העברת הקרקע בטאבו".

על החוזה חתומים עו"ד לביא בשם העורר ומר בן גיגי רפאל, מנהל תחום (רכז בכיר) בשם המשיב.

3.     ב-15.4.04 חוייב העורר בתשלום מס מכירה בסך 2,763 שקלים בגין עסקה זו, בשומת מס שנערכה על ידי הרכז בן גיגי. העורר הגיש השגה על חיוב זה בטענה כי חוזה הפשרה הנ"ל חל על מכלול המיסים לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח מכירה ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק הנ"ל) ובכלל זה מס המכירה, החלים על העסקה (נספח ו' לכתב הערר) לחילופין טען שלא חל חיוב במס מכירה על עסקה זו.

טענת המשיב היא כי הסכם הפשרה התיחס אך ורק לשומת מס השבח ו"מעולם לא הוזכרה שומת מס המכירה" (נספח ז' לכתב הערר). ב"כ המשיב לא התייחס בסיכומו שבכתב לטענתו החלופית של ב"כ העורר.

המחלוקת הנ"ל היא נשוא הערר שבפנינו.

4.     בפרשנות הסכם יש לנסות לרדת לכוונתם האמיתית של הצדדים, בראש ובראשונה על יסוד הכתוב בהסכם. נפסק בע"א 79/76 זוליט ושלום מרציאנו נ' סימון בן שושן, פס"ד ל' (3) עמ' 729 בעמ' 733 ב' כי:

"אומד דעתם על הצדדים שהוא הבסיס לפרוש החוזה שביניהם לפי סעיף 25(א) לחוק החוזים. נמדד ונקבע בראש ובראשונה על פי לשונו של החוזה עצמו והמשתמע ממנו. ורק במידה שאינו משתמע מתוכו יש להזקק לנסיבות האופפות את עשייתו...".


משמע, יש לפרש את החוזה מתוכו על פי הנאמר כי, על פי ניסוחו. הפניה של הנסיבות האופפות את עריכתו עולה רק כאשר אין מובן ברור לנוסח הכתוב של החוזה.

(ראה: ע"א 832/81 רלפי (ישראל) בע"מ נ' נורוויץ יוניון פייר אינשורנס סוסיטי לימיטד, פס"ד ל"ט(1) 384 בעמ' 43.
ע"א 633/88 הלבנון חב' לביטוח בע"מ (בפירוק) נ' ירדניה חב' לביטוח פס"ד מה(1) עמ' 563 בע' 569-570.
ע"א 655/82 א. גרובר ואח' נ' פרבשטיין ואח' פס"ד מ(1) עמ' 738 בעמ' 742-743).

5.     מנוסח חוזה הפשרה הנ"ל עולה בברור כי הסך של 13,901 שקלים ".. הוא סכום סופי ומוחלט בגין קרן וקנסות... מכל מין וסוג"' שהוטלו על העורר "בקשר עם עסקה זו".

מהנוסח הכוללני של חוזה הפשרה הנ"ל המתיחס ל"קרן וקנסות... מכל מין וסוג" שהוטלו על פי החוק הנ"ל על העורר, עולה לפי מבחן אוביקטיבי שהצדדים התכוונו להכליל בחוזה הפשרה את כל סוגי המס החלים על העסקה, כולל מס המכירה במידה וחל.

אין בנוסח ההסכם בסיס לטענת המשיב שחוזה הפשרה מתייחס לחיוב במס השבח בלבד. החוזה אינו מתייחס לסוגי המס החלים אלא למס "מכל מין וסוג". חזקה היא שבחוזה הפשרה הנ"ל התכוונו הצדדים, כעולה מנוסחו להכליל את כל המיסים החלים על עסקה זו על פי החוק הנ"ל. גם אם מס המכירה לא נכלל בהשגה, כטענת המשיב, ניתן להכלילו בהסכמה בחוזה הפשרה החל על המיסוי הכולל על העסקה.

6.     זאת ועוד, סעיף 16(2) לחוק הנ"ל קובע כי:

"מכירת זכות במקרקעין החייבת במס לא תירשם בפנקס המקרקעין אלא אם אישר המנהל שהיא פטורה ממס או ששולם המס המגיע...".

משהוסכם בסעיף 2.4 לחוזה הפשרה הנ"ל כי עם תשלום הסכום הנקוב בחוזה ימסר המנהל לעורר את האישורים הדרושים לרישום העסקה בפנקס המקרקעין עולה כי חוזה זה חל על כל "המס המגיע" בגין עסקה זו. בכך חיזוק משמעותי למסקנה העולה מנוסח חוזה הפשרה כי המס חל גם על מס מכירה במידה והוא מוטל על עסקה זו.

7.     לאור מסקנתנו הנ"ל אין אנו רואים טעם לדין בטענתם העורר לפטור ממס מכירה מהטעם שהבנין על החלקה הנ"ל מהווה דירת מגורים מזכה על פי סעיף 49(א) לחוק הנ"ל. הצדדים ויתרו על העדת המצהירים מטעמם. כך שטיבו של אותו בנין לא הובהר. נעיר כי עצם נכונותו של העורר בחוזה הפשרה הנ"ל לשלם, בין היתר, מס שבח גורעת מטענתו בדבר היות הבנין דירה מזכה.

8.     אנו מחליטים לקבל את הערר ומחייבים את המשיב לשלם לעורר את הוצאות הערר ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עקרון השוויון בהסדר פשרה

 2. חוזה לקביעת שומת מס בפשרה

 3. הסדר פשרה בתיק תביעות קטנות

 4. מכירת מגרש לקבלן אחרי הפשרה

 5. פסק דין בפשרה תביעת לשון הרע

 6. פשרה בקדם משפט - חיוב באגרה ?

 7. פשרה בתביעה ייצוגית נגד חברות הגז

 8. פסק דין על דרך הפשרה בליקויי בניה

 9. פסק דין על דרך הפשרה בתביעת מזונות

 10. אישור פשרה בין בעלי תפקיד בבנק למסחר

 11. פשרה לאחר דיון הוכחות - החזר אגרה ?

 12. בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית

 13. הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית

 14. הפעלת ''לחץ'' על בעל דין להגיע לפשרה

 15. החזר אגרה במקרה של פשרה בבית המשפט העליון

 16. הודעה לצד שלישי נגד נתבע שנמחק במסגרת פשרה

 17. זכות המל''ל לתביעת שיבוב בהליך שהסתיים בפשרה

 18. תקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס''ב-2002

 19. בקשה לאישור הסדר פשרה שאליו הגיעו הצדדים בתובענה הייצוגית

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון