זכות העיון במס הכנסה
זכות העיון במס הכנסה

בית המשפט ציין בפסיקתו כי על זכותו של נישום לעיין במסמכים אשר שימשו את הרשות בהוצאת החלטה בעניינו אין עוד חולק.

עם זאת, אין מדובר בזכות מוחלטת והרשות רשאית לסרב למסור חומר מסוים אם סירובה מעוגן בנימוקים סבירים ומשכנעים.

בנוסף, זכאי נישום לקבל הסברים מן הרשות בדבר מדיניות המס אשר ננקטה על ידי הרשות בעבר, על בסיס איזו פרשנות עוגנה אותה עמדה, מהי העמדה כיום ומהו ההסבר לשינוי בעמדה או הפרשנות.

להלן החלטה בנושא זכות העיון במס הכנסה:

החלטה

1.     מונחת בפני בקשת המבקשים להורות למשיב למסור לידיהם כל הנמקה ו/או חוות דעת משפטית, בכל הקשור למדיניות רשות המיסים בדבר יחוס תרומות, אשר נתרמו בידי חברה, כהכנסה בידי בעל המניות במישרין או בעקיפין. בהתאם ביקשו כי תינתן להם אורכה להגשת ההודעה המפרשת את נימוקי הערעורים, אותם הגישו, עד לאחר קבלת המידע האמור.

2.     המבקשים הינם בעלי מניות בחברת אביסרור משה ובניו בע"מ (להלן:"החברה"), העוסקת בתחום הבניה. בשנים - 2002 - 2001 תרמה החברה תרומות לגופים שונים. בשנים אלו הלוותה החברה כספים לעמותת "מרדכי היהודי" (להלן:"העמותה") ובשנת החליטה החברה על המרת הכספים לתרומה לצורך בניית בית כנסת לטובת הציבור.
המשיב הוציא למבקשים צווים, במסגרתם חויבו הם בהכנסה מטובת הנאה, עקב מתן תרומות לבניית בית כנסת.

3.     לטענת המבקשים, ככל הידוע להם, עמדת המשיב- רשות המיסים- הינה כי אין לחייב בהכנסות יחידים בעלי מניות בחברות בגין תרומות לתועלת הכלל, אשר נתרמו בידי חברות ועל כן יש בצווים שהוציא להם המשיב כדי להפלות אותם לרעה, לעומת נישומים אחרים ולפיכך דינם פסלות.
בשל טענת אפליה זו, מבקשים הם כי המשיב ימסור לידיהם חוות דעת משפטיות בכל הקשור למדיניות רשות המיסים בעניין תרומות וכן מידע הנוגע לעמדת רשות המיסים בתיקים דומים וזהים העוסקים בסוגיות התרומות שבמחלוקת וכן ביקשו לקבל הסברים או נימוקים לחריגה מעמדה זו, בה נקטה רשות המיסים בשומות שהוצאו למבקשים.

4.     על זכותו של נישום לעיין במסמכים אשר שימשו את הרשות בהוצאת החלטה בעניינו אין עוד חולק. אך כאמור, אין מדובר בזכות מוחלטת והרשות רשאית לסרב למסור חומר מסוים אם סירובה מעוגן בנימוקים סבירים ומשכנעים. (ראה רע"א 291/99, רע"א 8086/99 ד.נ.ד אספקת אבן ירושלים ואח' נ' מנהל מע"מ ירושלים, מיסים יח/3 ה- 63). בנוסף, זכאי נישום לקבל הסברים מן הרשות בדבר מדיניות המס אשר ננקטה על ידי הרשות בעבר, על בסיס איזו פרשנות עוגנה אותה עמדה, מהי העמדה כיום ומהו ההסבר לשינוי בעמדה או הפרשנות. (ראה בש"א 5926/04 עמ"ה 1166/03 עמרם אבנר נ' פקיד שומה נתניה, מיסים יח/5 ה-27 173 (להלן: "פרשת עמרם אבנר")

5.     במקרה דנן, מסדיר סעיף 46 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א- 1961 (להלן:"הפקודה") את סוגיית התרומה למוסד ציבורי.
סעיף 9 לפקודה עניינו "הכנסות פטורות" וקובע הוא בסעיף קטן (2) פטור על הכנסותיהם של רשות מקומית, קופת גמל ומוסד ציבורי, כהגדרתם באותה הוראת חוק.
אדם אשר תרם תרומה "למוסד ציבורי" כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודה, שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ינוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור מסוים מסכום התרומה, בהתאם לסכומים הקבועים בסעיף ובתנאים הקבועים בו.

6.     המבקשים טוענים כי תרומתם לבניית בית הכנסת, באמצעות עמותת "מרדכי היהודי", מזכה אותם בזיכוי מס לפי סעיף 46 לפקודה מאחר והעמותה הנדונה הינה "מוסד ציבורי", על פי הוראות הפקודה.
מאידך, טען המשיב בנימוקי השומה כי העמותה אינה מוכרת "כמוסד ציבורי" ולכן אין להתיר את זיכוי המס.
בתשובתו לבקשה לקבלת כתובים אודות מדיניותו הנוהגת, הפנה לחוות דעתו אשר פורסמה בקובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה שעניינה "תרומות למוסד ציבורי ולקרן לאומית" עמ' ג- 300 - ג- 303.12.

7.     נמצא כי יש בפרסום האמור בקובץ הפרשנות כדי לגבש חוות דעת כתובה או לפחות כדי לגבש את גילוי דעתה של רשות המיסים באשר לפרשנות אותה היא רואה לנכון ליתן להוראות החוק הרלבנטיות וכן את אופן יישומם. חוות דעת זו מפרטת את הדין הנוהג כיום ואף סוקרת את השינויים אשר חלו בהוראות הדין ובפרשנות שניתנה במהלך השנים.
לפיכך, לא מצאתי לנכון לחייב את המשיב להוסיף ולהעלות על הכתב את דבר מדיניותו בנושא זה ולהעבירה למבקשים.

7.     בקשתם הנוספת של המבקשים לקבל מידע אודות עמדת רשות המסיים "בתיקים דומים וזהים" מכוח הוראות חוק חופש המידע, דינה להדחות.
טענת האפליה, לה טוענים המבקשים, כבסיס לבקשתם זו, נטענה בעלמא ללא כל תשתית עובדתית ולו ראשיתה של תשתית עובדתית. המבקשים לא הביאו אף לא מקרה אחד בו יושם דין שונה מזה אשר יושם בעניינם. השתת מעמסה על רשות המיסים לאתר "תיקים דומים" הינה מעמסה בלתי סבירה שאין כל הצדקה להשיתה.
כמובן שפתוחה הדרך בפני המבקשים לחקור הדבר ולחזור ולהגיש בקשה בעניין זה אם תמצא ברשותם ראשית ראיה בעניין זה.
הנסיבות אשר נדונו בפרשת עמרם אבנר לעיל שונות מן המקרה כאן, שם דובר על נסיבות בהן חזרה בה הרשות מעמדה בה נקטה כלפי הנישום, בנסיבות אשר חייבו והצדיקו את בירור פשר הדבר כאשר הוכח כי אל מול נישומים אחרים ננקטה מדיניות אחרת, כפי שננקט תחילה כנגד המערער.

8.     לאור כל האמור לעיל, הבקשה לגילוי ועיון, נדחית.

אשר לארכה המבוקשת להגשת נימוקי הערעור, ניתנת ארכה אחרונה עד ליום 1.1.08.
לא תינתנה ארכות נוספות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשת עיון ביומן

 2. עיון בחומר חקירה

 3. עיון בתיק בית משפט

 4. זכות העיון במס הכנסה

 5. זכות העיון בסוד מסחרי

 6. עיון מחדש ראיות חדשות

 7. בקשה לעיון בחומר חקירה

 8. בקשה לעיון בהסכם מסחרי

 9. בקשת עיון בדו''ח חקירה

 10. עיון בדו''ח חוקר שריפות

 11. זכות העיון בתיק בית משפט

 12. עיון בדוח מטעם חברת הביטוח

 13. בקשה לעיון מחדש בצו עיקול זמני

 14. אמות מידה למתן היתר עיון כללי

 15. זכות העיון של הערבים של לקוח בנק

 16. בקשה לעיון בתיק אישי במקום העבודה

 17. זכות העיון של דירקטור במסמכי החברה

 18. ועדה לעיון בעונש - בקשה לעיין בעונש

 19. ערר על דחיית בקשה לעיון בחומר חקירה

 20. עיון בפרוטוקולים של ועדת מיסים עקיפים

 21. חובת ההנמקה בבקשה לעיון בתיק בית משפט

 22. זכות העיון בדוחות כספיים של רשות מקומית

 23. תיק מב''ד (ממתין לבירור דין) - זכות העיון

 24. בקשה לעיון מחדש של חייב לגבי קצבת נכות של אשתו

 25. עיון מחדש בהחלטת ועדת ערר על החלטת ועדה מקומית לתכנון ובניה

 26. תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס''ג-2003

 27. האם יש מגבלה בחוק לעיון וצילום תיק בהליך אישור תובענה ייצוגית ?

 28. זכות לעיון וקבלת מידע הנוגע לזכויות במקרקעין בשטחי יהודה ושומרון

 29. תקנות הארכיונים (עיון בחומר ארכיוני המופקד בגנזך), תשכ''ז-1966

 30. צו ועדות חקירה (היתר עיון בדין וחשבון של ועדת חקירה), התשנ"ד-1994

 31. צו ועדות חקירה (היתר עיון בפרוטוקולים של דיוני ועדת חקירה), התשס"ג-2003

 32. תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ''א-1981

 33. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון