הנחה במס שבח

האם מכירת מקרקעין החבה במס שבח בשיעורים המנויים בסעיף 48א(ד) לחוק מיסוי מקרקעין נכללת במסגרת החריגים כאמור, השוללים את הפחתת שיעור מס השבח, בהתאם לסעיף 48א1(א) לחוק מיסוי מקרקעין אם לאו.

להלן פסק דין בנושא הנחה במס שבח:

פסק דין

דן מרגליות, עו"ד ושמאי מקרקעין, חבר:

א.     רקע עובדתי

 1.      ביום 25.10.02 מכרו העוררים את זכויותיהם במקרקעין נשוא הערר.
 2.      מועדי רכישת המקרקעין לצרכי חישוב השבח הינם שנת 1933 לגבי 40% מהמקרקעין ויום 24.3.59 לגבי 60% הנותרים במקרקעין.
 3.      בהתאם לסעיף 48א(ד) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה), התשכ"ג - 1963 (להלן - "החוק"), שיעורי מס השבח בהם חבים העוררים הינם 12% לגבי 40% מהמקרקעין ו-23% לגבי 60% מהמקרקעין.


ב.     השאלה שבמחלוקת
לטענת העוררים זכאים הם להנחת מס בשיעור של 20%, מכח סעיף 48א1(א)(1) לחוק. פועל יוצא, כך לשיטת העוררים, חבים הם במס שבח בגין מכירת המקרקעין בשיעורים של 9.6% לגבי 40% מהמקרקעין ו-18.4% לגבי 60% מהמקרקעין.
מנגד, לדידו של המשיב, אין העוררים זכאים להנות מהנחת המס המנויה בסעיף הנ"ל, היות ומקרה דנא נכלל בחריגים המנויים בו.
לפיכך, סלע המחלוקת בערר דנן, סובב סביב השאלה האם מכירת מקרקעין החבה במס שבח בשיעורים המנויים בסעיף 48א(ד) לחוק המיסוי נכללת במסגרת החריגים כאמור, השוללים את הפחתת שיעור מס השבח, בהתאם לסעיף 48א1(א) לחוק המיסוי אם לאו.
שני הצדדים מתמקדים באשר לפרשנות הראויה של התיבה "שיעור מס מופחת" אשר בס"ק (ג) של סעיף 48א1 לחוק המיסוי.

ג.     טענות העורר (בתמצית)

 1.      תיקון 50 בא לעולם בעקבות המלצותיה של הועדה לרפורמה במיסוי מקרקעין, אשר מונתה במטרה לגבש המלצות לעריכת תיקונים מקיפים בחוק.
 2.      פרשנות חוק המיסוי מתבצעת במסגרת הגישה התכליתית, המבקשת לפרש את לשון החוק והמונחים שבו, תוך התחקות אחר תכליתו.
 3.      ס"ק (ג) הינו בבחינת החריג לכלל הקבוע בס"ק (א) ו-(ב) של סעיף 48א - מתן הנחה למוכרי זכויות במקרקעין בתקופה הקובעת.
 4.      שיעורי המס הקבועים בס"ק 48א(ד) של חוק המיסוי, אינם דנים בהפחתה של שיעור המס ככל הנוגע למוכרי זכויות במקרקעין שנרכשו לפני 1961, אלא קובעים מדרגת מס מסוימת, הנבדלת מן המדרגות האחרות הקבועות ביתרת סעיפיו הקטנים של סעיף 48א.
 5.      בדיקת ההסטוריה החקיקתית תומכת במסקנות העוררים.
 6.      בדיקת התכליות האוביקטיבית והסוביקטיבית של תיקון 50 מאשרת את מסקנת העוררים.
 7.      מכח עקרונות הצדק והשיוויון יש לקבל את פרשנות העוררים.


ד.     טענות המשיב (בתמצית)

 1.      סעיף 48א1 לחוק המיסוי נחקק כהוראת שעה, במסגרת תיקון 50, בעקבות המלצותיה של ועדת רבינוביץ.
 2.      מדו"ח הועדה ניתן ללמוד בבירור כי ההטבה בשיעור 20% או 10% לפי התקופה תחול רק לגבי מקרקעין שמכירתם מתחייבת במס שבח ובמס רכישה ללא הקלה ייחודית.
 3.      גם מדברי ההסבר להצעת החוק (הצ"ח 3087 מיום 5.3.2002) ניתן ללמוד בבירור כי ההטבה לא תחול של מכירות שחל לגביהן פטור ממס או שיעור מס מופחת.
 4.      שיעורי מס מופחתים במכירת מקרקעין שנרכשו עד 1960 מתוארים בפסיקה ובספרות כ"שיעור מס מופחת". כוונת הדברים לאותה הקלה, שבשיעור מס שהוא פחות מהשיעור המלא.


ה.     דיון ומסקנות
לשון סעיפי חוק המיסוי שיש להם שייכות לענין הינה כדלקמן:
סעיף 48א1 "הפחתת שיעור מס שבח במכירת מקרקעין בתקופה הקובעת - הוראת שעה":
"(א)     במכירת זכות במקרקעין בתקופה הקובעת, שיום הרכישה שלה היה לפני יום התחילה, זכאי המוכר להנחה ממס כמפורט להלן:
(1)     נעשתה המכירה בתקופה החל ביום התחילה עד יום כ"ו בטבת התשס"ג (31 בדצמבר 2002) - בשיעור של 20% מהמס החל לפי סעיף 48א;
(2)     נעשתה המכירה בתקופה החל ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) - בשיעור של 10% מהמס החל לפי סעיף 48א.

(ב)     (1)     במכירת זכות במקרקעין, בתקופה הקובעת, בנכס שחוק הגנת הדייר חל עליו...
(2)     ...
(3)     ...
(ג)     האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחול על מכירת זכות במקרקעין שנעשתה בלא תמורה או בין קרובים או שחל לגביחה פטור ממס, כולו או חלקו, או שיעור מס מופחת, לפי חוק זה, או לפי הפקודה;..."
סעיף 48א(ד) לחוק קובע כדלקמן:
"לגבי מכירת זכות במקרקעין או בפעולה באיגוד מקרקעין כאשר יום הרכישה היה עד שנת המס 1948 לא יעלה המס על 12% מהשבח, וכאשר יום הרכישה היה בשנות המס 1949 עד 1960 לא יעלה המס על 12% מהשבח ועוד 1% לכל שנה משנת המס 1949 ועד לשנת הרכישה..."

שני הצדדים לערר מסכימים כי בענייננו יש לבחון מהי הפרשנות הראויה שיש ליתן לתיבה "שיעור מס מופחת".
תיקון 50 לחוק המיסוי נחקק בעקבות המלצת ועדת רבינוניץ, כפי שהוגשה לשר האוצר בחודש נובמבר 2001.
בפרק "המלצות הועדה" נכללת גם המלצה לפיה מכירת מקרקעין החל ביום הקובע ועד תום שנת 2002, תזכה בהנחה מס בשיעור של 20% מהמס לפני ההנחה. יחד עם זאת נאמר בדו"ח רבינוביץ מפורשות כי: "ככלל, ההטבה לא תחול על מכירות שחל לגביהן מס שבח בשיעור מופחת, בעסקאות בין גורמים קשורים".
בדו"ח הועדה (כפי שפורסם בתקליטור מיסים עמ' 14-16) נאמר ביחס להטבה הנ"ל של 20% או 10% הכל לפי התקופה:
"ככלל, ההטבה תחול רק לגבי מקרקעין שמכירתם מתחייבת במס שבח ומס רכישה ללא הקלה ייחודית. כך, למשל, ההטבה לא תחול על קרקעות שנרכשו לפני 1961 ומכירתן חייבת במס שבח בשיעור מופחת, וכמו כן היא לא תחול על העברת מקרקעין לגורמים קשורים. ההטבה תחול רק לגבי מקרקעין שנרכשו לפני היום הקובע".
גם בחינת דברי ההסבר להצעת חוק מיסוי מקרקעין( שבח, מכירה ורכישה) (תיקון מס' 50 והוראת שעה), התשס"ב - 2002 (הצ"ח 3087 מיום 5.3.2002) מעלה בעמ' 339: "ההטבה לא תחול על מכירות שחל לגביהן פטור ממס או שיעור מס מופחת (למשל, על מכירת קרקעות שנרכשו לפני 1961 ומכירתן חייבת במס הכנסה בשיעור מס מופחת), ועל מכירה בין גורמים קשורים כאשר שווי המכירה הושפע מהיחסים המיוחדים ביניהם או שחל מס רכישה בשיעור מופחת".
לעניות דעתי, לא תיתכן מחלוקת כי מכירת מקרקעין שנרכשו עובר לשנת המס 1960 נכללת במסגרת החריגים המנויים בסעיף 48א1(ג) לחוק המיסוי, השוללים את הזכאות להנחת המס הקבועה בסעיף 48א1 לחוק המיסוי.
ראה גם פסיקת כב' השופט א.ריבלין בע"א 1458/99 שרון רוזנברג נ. מנהל מס"ש, מיסים טז/1 ה-3 עמ' 87,כך:
"תשלום המס הוא פועל יוצא של עליית ערך המקרקעין בתקופה שראשיתה ביום רכישתם וסופה ביום מכירתם. ולפיכך, ישלם המוכר מס בגין עליית ערך הקרקע, מיום שהקרקע הגיע לידי אותם בני המשפחה ועד ליום מכירתה. מנגנון תשלום זה, בא להבטיח כי הסכום שישתלם בסופו של יום, לידי המדינה, יהא דומה בשיעורו, אף כי תכופות לא זהה, לסכום שהיה מתקבל, לו היה נגבה מס בכל אחת מן ההעברות של הנכס בתוך המשפחה. בשנת 1975, נפגם שכלולו של המנגנון. באותה עת נקבעה, בסעיף 48א(ד) לחוק, הקלה במס, בעת מכירת קרקע, שנרכשה בין השנים 1948 עד 1960".
דוגמאות נוספות מצויות למכביר בפסיקה ובספרות.
ראה לדוגמא:
ע"א 446/89 גיל צבי נ. פ"ש טבריה, מיסים ו/6 (12/92) ה-69.
עמ"ש 6072/99 מטלון נ. מנהל מס"ש, מיסים יד/3 (יוני 2003) ה-206 עמ' ה-207.
עמ"ה 13/92 אביב וינשטין נ. פ"ש חדרה, מיסים ט/2 (אפריל 1995) ה-90 בעמ' ה-91.
מאמרו של כב' השופט מגן אלטוביה (כתוארו כעו"ד) "הערות לסעיפים 48א ו-48ב לחוק מס שבח מקרקעין", מיסים ג/6 (נובמבר 1989) א-32 בעמ' 33.
לפיכך, מתבקשת המסקנה כי במכירת מקרקעין, הנהנית מהקלת מס ייחודית ביחס לשיעור המס המלא הנוהג ככלל לא תהנה מכירה זו גם מההנחה הקבועה בסעיף 48א1(א) לחוק המיסוי, נוכח האמור בסעיף 48א1(ג) לחוק המיסוי.
אציין גם כי יש לאבחן מסקנה זו מן התוצאה אליה הגעתי בוע 1106/04 מידן חמד נ. מנהל מס"ש רחובות (טרם פורסם). שם בענין מידן דנה הועדה במקרה של הפקעות שסעיף 48ג לחוק המיסוי חל עליה ואילו במקרה דנן נבחנת תחולת ההנחה ממס בכל הנוגע למקרקעין שנרכשו עובר לשנת 1960.

הייתי מציע לחברי לדחות הערר כאמור לעיל, ולחייב את העוררים לשלם למשיב הוצאות משפט בסכום כולל של 10,000 ₪, שיישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל.

          דן מרגליות, עו"ד ושמאי מקרקעין
     חבר

י. בן שלמה שופט (בדימוס), יו"ר
אני מסכים.

          י. בן שלמה שופט (בדימוס), יו"ר

מ. לזר, רו"ח
אני מסכים.

     

מ. לזר, רו"ח


לאור האמור לעיל הוחלט כאמור בחוות דעתו של החבר דן מרגליות.
הפיקדון, אם הופקד, יועבר לידי המשיב ע"ח ההוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערר מס שבח

 2. הנחה במס שבח

 3. עו"ד מס שבח

 4. פטור מלא ממס שבח

 5. ערר מס שבח - אגרה

 6. מס שבח מוסד ציבורי

 7. פטור מתשלום מס שבח

 8. דירה בירושה מס שבח

 9. מס שבח משפחה חד הורית

 10. מס שבח על דירה מפוצלת

 11. ניכוי דמי מפתח מס שבח

 12. הגדרת ''מכירה'' מס שבח

 13. החזר מס שבח ששולם ביתר

 14. מס שבח במכירת משק חקלאי

 15. אי תשלום מס שבח על דירה

 16. מס שבח - פסק דין הצהרתי

 17. ערר מס שבח - אי תשלום אגרה

 18. התחייבות הקונה לשלם מס שבח

 19. ניכוי הוצאות השבחה ממס שבח

 20. נוסחה מתמטית לחישוב מס שבח

 21. הוראת שעה מס שבח - מס מכירה

 22. ניכויים ממס שבח בעסקת מקרקעין

 23. ביטול מס שבח על מכירות דירות

 24. מס שבח מכירת דירה ע''י יורשים

 25. האם הקונה יכול לערער על מס שבח

 26. הקלה במס שבח למשפחות חד הוריות

 27. פסילת חבר ועדת ערר לענייני מס שבח

 28. הפחתת מס שבח על מכירת קרקע בגלל עצים

 29. ערעור של מנהל מס שבח על החלטת ועדת ערר

 30. תקנות מס שבח מקרקעים (טפסים), תש''י-1950

 31. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 8), תש"ם-1980

 32. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 5), תשל"ה-1974

 33. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 6), תשל"ה-1975

 34. חוק מס שבח מקרקעין (הוראות מעבר), תשל"ו-1976

 35. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 12), התשמ"ב-1982

 36. חוק מס שבח מקרקעין (תיקון מס' 15), התשמ"ד-1984

 37. צו מס שבח מקרקעין (שינוי שיעור הריבית), תש"ם-1980

 38. תקנות מס שבח מקרקעין (מועד תשלום תוספת מס), תשל''ה-1974

 39. תקנות מס שבח מקרקעין (מקום להפקדת יפוי-כוח), תשכ''ד-1963

 40. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור מיוחד מתוספת מס), תשל''ה-1975

 41. קביעת מס שבח (שינוי השיעור לגבי התקופה העודפת), התשמ"ו-1985

 42. תקנות מס שבח מקרקעין (סדרי הדין בפני ועדות ערר), תשכ''ה-1965

 43. חוק מס שבח מקרקעין (הוראת מעבר) (תיקון והארכת תוקף), תשל"ז-1977

 44. חוק מס שבח מקרקעין (פטור במכירת דירת מגורים) (הוראת שעה), התשנ"ב-1992

 45. קביעת מס שבח מקרקעין (תקופה שבה שימשה דירה לפעולות חינוך או דת), התשנ"ח-1998

 46. תקנות מס הכנסה ומס שבח מקרקעין (קביעת מדד לתקופה שלפני שנת 1951), התשמ''ב-1982

 47. תקנות מס שבח מקרקעין (תוספת מס) (בסיס לקביעת שווי של זכות במקרקעין), תשל''ה-1974

 48. תקנות מס שבח מקרקעין (אישור על ריווח ממכירת זכות במקרקעין, הנתון לשומה לפי פקודת מס הכנסה), תשכ''ד-1963

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון