הגשת בקשה לפטור ממס שבח
הגשת בקשה לפטור ממס שבח

בסעיף 49א (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג-1963 נקבע כי את הבקשה לפטור מתשלום מס שבח יש להגיש "במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73 לחוק" דהיינו בתוך 30 יום מיום המכירה או בתוך 50 יום במקרה של שומה עצמית. מוכר שאינו מעוניין בפטור ממס מכירת דירתו יכול להמנע מלבקש את הפטור.

להלן פסק דין בנושא הגשת בקשה לפטור ממס שבח:

פסק דין


1.      בפנינו ערר על החלטת המשיב בהשגה שהגיש העורר. הפרטים יפורטו להלן.

2.     העובדות הן הבאות:

ב- 11/7/02 מכר העורר דירת מגורים מזכה במעלות הידועה כחלקה 16/84 בגוש 18407 (להלן: "הדירה הנ"ל").

בסעיף 49א (א) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח, מכירה ורכישה) תשכ"ג-1963 (להלן: "החוק הנ"ל") נקבע כי את הבקשה לפטור מתשלום מס שבח יש להגיש "במועד הגשת ההצהרה לפי סעיף 73 לחוק" דהיינו בתוך 30 יום מיום המכירה או בתוך 50 יום במקרה של שומה עצמית. מוכר שאינו מעוניין בפטור ממס מכירת דירתו יכול להמנע מלבקש את הפטור.

בעניינו נמנע העורר מלבקש את הפטור ממס בהצהרתו שהגיש למשיב ב- 21/11/02, בהניחו כי במכירת הדירה הנ"ל גלום מס נמוך, לאחר נכוי ההוצאות שהוציא לפיתוח ולבניית הדירה הנ"ל, כך שמכירה זו לא תמנע ממנו לקבל פטור במכירת דירה אחרת שהמס לגביה עשוי להיות גבוה יותר.

העורר לא ערך שומה עצמית על פי סעיף 73(א)(2) לחוק הנ"ל הכוללת חישוב מפורט של שומת המס.

בהצהרה שהגיש העורר למשיב פרט כי הדירה נמכרה במחיר של 565,800 ₪. המשיב לא קבל את השווי המוצהר והגדילו לסך 707,250 ₪. וקבע לפי אומדנו את שעור מס השבח החל על העורר.

3.     ב- 20/05/03 הגיש העורר השגה על שומת המס ובקש פטור ממס שבח במכירת הדירה הנ"ל, להשגה צרף טופס בקשה לפטור מתאריך ה- 11/07/02 שהוא התאריך בו נמכרה הדירה הנ"ל.

העורר נדרש על ידי המשיב להמציא לו מסמכים לצורך הדיון בהשגתו זו. ולאחר שהומצאו תקן המשיב בהחלטתו מה- 23/06/04 את השומה והעניק לעורר פטור ממס שבח בהתאם לסעיף 49ב(1) לחוק הנ"ל, וקבל את השווי המוצהר על הדירה הנ"ל בסך 565,800 ₪ (נספח ג' לכתב הערר).

4.     סעיף 49ב(1) לחוק הנ"ל קובע כי פטור במכירת דירה מזכה יחול כאשר "המוכר לא מכר בארבע השנים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס".

ב- 04/07/06 בחלוף 4 שנים פחות שבוע ימים מיום מכירת הדירה הנ"ל ב- 11/07/02, מכר העורר דירה נוספת ברמת השרון שהיתה בבעלותו. מאחר וטרם חלפו ארבע שנים לא היה זכאי לפטור ממס שבח, המשיב אכן דחה את בקשתו לפטור.

5.     העורר הגיש בקשה מה- 25/01/07 ובה בקש בהסתמך על סעיף 85 לחוק הנ"ל להתיר לו לתקן את השומה שקבע המשיב במכירת הדירה הנ"ל באופן שתותר לו המרת הפטור שהוענק לו בחיוב במס שבח ששעורו יקבע בהתחשב בשווי המכירה המוצהר בנכוי השקעותיו בפתוח ובניית הדירה הנ"ל. המשיב דחה בקשה זו בהחלטתו מה- 08/02/07 עליה השיג העורר ב- 08/03/07. המשיב דחה השגה זו ועל כך נסב הערר שבפנינו. (ראה נספחים ה-ז לכתב הערר).

6.     משלא הוגש ערר לועדת הערר על החלטת המשיב בהשגה מה-23/06/04 יש לראותה כהחלטה סופית שכמוה כמעשה בית דין. נפסק בע"א 367/85 מדינת ישראל נ' קיטאי פס"ד מ"א(ד) ע' 398 בע' 401ה' כי המחוקק קבע "הליכים מיוחדים להשגה ולערר ומועדים להגשתם. מי שלא פעל במועד או מי שנדחו השגתו או עררו - הפכו אלו למעשה בית דין. . . " ואין מקום לעוררם מחדש בדרך שאינה קבועה בחוק.

דרך כזו נקבעה בסעיף 85 לחוק הנ"ל, שהוא יוצא דופן, ומאפשר למשיב או למי ששלם את המס לפתוח שומה ולתקנה בתוך ארבע שנים מיום שנעשתה.

7.     המשיב קבע את שעור מס השבח שחל על העורר במכירת הדירה הנ"ל לסך 320,300 ₪ (נספח ב' לכתב הערר) על בסיס שווי המכירה שנאמד על ידו. בהחלטתו בהשגה מה- 23/06/04 שינה המשיב את עמדתו וקבל את השווי המוצהר בסך 565,800 ₪, משמע שהמשיב שוכנע שהתמורה המוצהרת בעד הדירה נקבעה בתום לב ובלי שהושפעה מקיום יחסים מיוחדים בין המוכר לקונה (מהגדרת "שווי" בסעיף 1 לחוק הנ"ל) וכי המשיב טעה בקבעו בשלב הראשוני כי לא שוכנע שהתקיימו התנאים לאמוץ התמורה המוצהרת והחליפה בשווי השוק לפי אומדנו. שנוי זה משליך גם על גובה המס המצריך שינוי. לכן מוצדקת היתה הבקשה לפתיחת השומה ולתקונה בהתאם לסעיף 85 לחוק הנ"ל שהגיש העורר.

8.     סעיף 85 לחוק הנ"ל מתיר למנהל לתקן שומה סופית תוך 4 שנים מיום שנעשתה בכל אחד מהמקרים הבאים:
"1.      נתגלו עובדות חדשות העשויות לבדן או ביחד עם החומר שבידי המנהל, בעת עשיית השומה, לחייב המס או לשנות את הסכום המס.
2. המוכר מסר הצהרה בלתי נכונה שהיה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס.
3. נתגלתה טעות בשומה"

היוזמה לתיקון יכולה להיות גם של מי ששלם את המס.

קבלת השווי המוצהר על ידי המשיב בהחלטתו בהשגה היא בבחינת גלוי עובדה חדשה העשויה לשנות את סכום המס. אין חולק כי שווי המכירה של הדירה הנ"ל רלוונטי ומהווה נתון חשוב בשומת מס השבח.

שווי המכירה המוצהר היה בפני המשיב עת ששקל בקביעת השומה הסופית והוא לא קבל שווי זה בקביעת השומה הסופית, אלא שם את שווי המכירה בסכום משמעותי גבוה לפי הערכתו. לא ניתן הסבר לשנוי בעמדת המשיב שבאה לידי ביטוי בהחלטתו בהשגה, יתכן ושוכנע במסמכים שהוצגו בפניו על ידי העורר. שינוי זה בעמדת המשיב נודע לעורר עם קבלת החלטת המשיב בהשגה ב- 23/06/04. השנוי בשווי המכירה עשוי ללא ספק להשפיע על שעור המס החל בעסקה זו.

9.     ב"כ המשיב טוענת כי הטענה ששנוי שווי המכירה בקבלת השווי המוצהר. מהווה עובדה חדשה, הועלתה לראשונה בסיכומי העורר ואין לקבלה ולדון בה.

אין אנו מקבלים טענה זו .

השינוי בעמדת המשיב לעניין שווי המכירה הועלה בשלב שמיעת הראיות. השמאי המחוזי מר ברק התייחס לעניין זה בעדותו והביע דעתו כי -

"כאשר התקבלה ההשגה והשווי התקבל מן הסתם החבות במס היתה יורדת, במידה ולא היה מאושר הפטור". (ע' 5 לרשומות).

נראה לנו איפוא, כי הוכח שיש מקום לתקון השומה בהסתמך על החלופה הראשונה שבסעיף 85 לחוק.

המונח "טעות" בחלופה השלישית בסעיף 85 לחוק הורחב וחל לא רק על טעות סופר או טעות בחשוב המס, אלא גם על טעות משפטית וטעות בשקול הדעת. השנוי באומדן שווי המכירה ניתן לכאורה שהמשיב טעה בשומה בכך שלא התבסס מלכתחילה על שווי המכירה המוצהר.

10.     יש בסבירות להניח שאילו בשומה הראשונה היה המשיב מתבסס על שווי המכירה המוצהר של הדירה הנ"ל, שקבל בהחלטה בהשגה, שעור המס היה נמוך משמעותית ומקובל על העורר שויתר תחילה על הפטור בהניחו שמס השבח שיושת עליו יהא נמוך לאור השקעותיו בפתוח ובנית הדירה הנ"ל, ולא היה נזקק לבקשה לפטור ממס שבח, השינוי בעמדת המשיב מצדיק הענות לבקשת העורר להמיר את הפטור בחיוב במס שבח ששעורו יקבע לאחר תיקון השומה.

כל צד יהא רשאי כמובן להציג ראיותיו ולטעון טענותיו בעניין זה בפני המשיב.

11.     אנו מחליטים לקבל את הערר בכך שהפטור ממס במכירת הדירה הנ"ל יומר בחיוב במס שבח בשעור שיקבע בתקון השומה כמפורט בסעיף הקודם.

אנו מחייבים את המשיב לשלם לעורר את הוצאות הערר ושכר טרחת עו"ד בסך 5,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק החל מיום מתן פסק דין זה ועד לתשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פטור ממס לנכה

 2. פטור ממס מכירה

 3. פטור ממס באילת

 4. פטור ממס לתותבת

 5. פטור ממס מעסיקים

 6. פטור ממס שבח מתנה

 7. פטור ממס זיכיון נפט

 8. פטור ממס רכב לעיוור

 9. פטור ממס שבח לרשויות

 10. פטור ממס קניה על מזגן

 11. פטור ממס באזורים חמים

 12. פטור מס שבח הוראת שעה

 13. פטור ממס לבן זוג של נכה

 14. המרת פטור ממס שבח בחיוב

 15. הגשת בקשה לפטור ממס שבח

 16. פטור ממס על דירה ראשונה

 17. מסמכים הפטורים ממס בולים

 18. פטור ממס שבח דירה בפירוק

 19. פטור ממס שבח - מכירת דירה

 20. פטור ממס שבח על מכירת מגרש

 21. פטור ממס במכירת דירה מזכה

 22. פטור ממס מכירה לקרוב משפחה

 23. פטור ממס רכישה לעולים חדשים

 24. דירת מגורים מזכה - פטור ממס

 25. פטור ממס לכלי רכב להסעת נכים

 26. פטור ממס הכנסה ליורשים של נכה

 27. פטור ממס שבח מתנה לקרוב משפחה

 28. פטור ממס למעסיקים עולים חדשים

 29. פטור ממס שבח על 2 דירות מחוברות

 30. פטור ממס מעסיקים בשל אותה הכנסה

 31. פטור ממס למלגה בגין פעילות ציבורית

 32. פטור ממס מעסיקים לבתי חולים ציבוריים

 33. פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירה שאינה למגורים

 34. צו מס הכנסה (פטור ממס על פקדון נת"ד), תשל"ו-1976

 35. צו מס הבולים (עינוגים) (פטור) (מס' 10), תש"ך-1960

 36. צו מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה), התשמ"ד-1984

 37. פטור ממס הכנסה וביטוח לאומי על משכורות עובדים זרים

 38. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיקדון תושב חוץ), התשס"ג-2002

 39. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה ממכירת מים), תשל"ט-1979

 40. צו מס הכנסה (פטור ממס על ריווחי הון מתעודות פקדון), תשל"ו-1976

 41. חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התש"ן-1990

 42. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון ממכירת איגרות חיסכון), תשכ"ו-1966

 43. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשתלמת על מילווה מדינה), התשס''ה-2004

 44. צו מס הכנסה (פטור ממס על תקבולי ביטוח סוציאלי מחוץ לישראל), תשל"ז-1976

 45. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ג-2002

 46. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בהלוואה בעל שליטה), התשמ''ו-1986

 47. תקנות מס הכנסה (תנאים להעברת נכס בפטור ממס בין חברות אחיות), התשנ''ד-1994

 48. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון מעסקה עתידית), התשס''ג-2002

 49. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''ג-1983

 50. צו בדבר מתן פטור ממס ריווח הון על עודף אינפלציוני במכירת מניותיו של תושב חוץ

 51. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על רווח הון במכירת נייר ערך), התשס''ג-2003

 52. כללי מס הכנסה (פטור ממס בשל העברה ושינוי יעוד של כספים בקופות גמל), התש"ן-1990

 53. תקנות מס שבח מקרקעין (פטור ממס בהעברת מניות מחברת חוץ לבעלי מניותיה), תש''ם-1980

 54. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הפרשי הצמדה בשל יתרה מזכה של בעל שליטה), התשנ''ח-1998

 55. צו מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוזר על הכנסה מריבית על פיקדון במטבע חוץ), התשס"ד-2003

 56. צו מס הכנסה (פטור ממס על רווח הון מפיצויים לפי חוק רכישת מקרקעין בנגב), התשמ"א-1981

 57. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לתושב חוץ על הכנסה מיחידה בקרן נאמנות פטורה), התשס''ג-2003

 58. צו מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מריבית על פקדון במטבע-חוץ של תושבי ישראל), תשכ"ג-1963

 59. תקנות מס הכנסה (פטור ממס לריבית המשולמת על מילווה קצר מועד) (הוראת שעה), התשס''ד-2004

 60. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות מסוימות של קרן נאמנות חייבת לתושבי חוץ), התשס''ג-2003

 61. צו מס הכנסה (פטור ממס על פיצויים מממשלת צרפת לתושבי ישראל שהוריהם נרצחו בשואה), התשס"א-2001

 62. צו מס הכנסה (פטור חלקי ממס על ריווח הון במכירת מניות של תושב ישראל בחברה תושבת חוץ), התשמ"א-1981

 63. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהפרשי שער לחברה ישראלית המוכרת מניות בבורסה מחוץ לישראל), התשמ''א-1981

 64. תקנות המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) (זכאותו של פורש מחמת נכות לפטור ממס), התשס''ו-2005

 65. תקנות מס הכנסה (פטור ממס על הכנסות חברת החשמל לישראל בע''מ בשל סכומים המיועדים להפקדה בקופת גמל לקצבה), התשנ''ח-1998

 66. תקנות מס הכנסה (פטור ממס של סכומים שקיבל מלווה תושב חוץ על פי פוליסה לביטוח מפני שינוי שער החליפין של הלירה), תשל''ו-1975

 67. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון