אישור הסכם לתיקון שומות

להלן החלטה בנושא בקשת אישור הסכם לתיקון שומות:

החלטה

בפני בקשה שהוגשה ע"י התובעים בתיק העיקרי (ת.א. 711/06) (להלן: "התובעים" או "המבקשים"), לפיה הם עותרים לבית המשפט "להפעיל את סמכותו מכוח הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של החלטה שיפוטית מיום 10/6/06, לאשר את ההסכם לתיקון השומות (כהגדרתו להלן) ולחייב את המשיבים לחתום עליו ו/או ליתן כל הוראה אחרת כפי שימצא לנכון, לשיקול דעתו בנסיבות העניין".

רקע הדברים
1.     המבקשים 1 ו- 2 והמשיבים הינם אחים, והם היו בעלי מניותיה של המבקשת מס' 3 "בני עאדל ג'באלי חברה לעבודות עפר ופיתוח נצרת בע"מ (להלן: "החברה"). בעקבות חילוקי דעות שהתגלעו בין האחים באשר לחברה ועסקיה, נחלקו האחים לשני מחנות, המבקשים 1 ו- 2 מצד אחד והמשיבים מצד שני.

2.     בעקבות האמור לעיל, הגישו המבקשים לבית משפט זה תובענה נגד המשיבים (ה.פ. 165/01) במסגרתה הגיעו בסופו של יום לידי הסכם (נספח א' לכתב התביעה בתיק הנדון), לפיו המבקשים 1 ו- 2 יקנו את מניותיהם של המשיבים בחברה, וזאת בתמורה שנקבעה בפסקה ה' של ההסכם אשר קיבל תוקף של פס"ד.
ע"פ תנאי ההסכם (סעיף 17) הוסכם כי המבקשים ישאו בכל המסים שיחולו על המשיבים, כתוצאה מהסכם זה, לרבות אך לא רק, בגין מס הכנסה, מס רווחי הון מע"מ, ודמי ביטוח לאומי שיחולו בעקבות העסקה על המשיבים.

3.     משקיבלו המבקשים שומות מס הכנסה והמבקשים לא נאותו לשלם את מלוא הסכומים בהם חוייבו המשיבים ע"פ אותן השומות, בכל הקשור לעסקת מכירת המניות, פתחו המשיבים נגד המבקשים בהליכי ביצוע בלשכת ההוצל"פ לגביית סכומי המס בהם הם חוייבו בגין עסקת מכירת מניותיהם בחברה למבקשים 1 ו- 2. בקשות של המבקשים שהוגשו בתיקי ההוצל"פ שפתחו המשיבים לביטול הליכי הביצוע, נדחו ע"י ראש ההוצל"פ ועיכוב הביצוע שניתן בתיקים הנ"ל בוטל.

4.     המבקשים הגישו נגד המשיבים את התובענה דנן לחיוב המשיבים בתשלום סכום של 2,600,000 ₪ ולחילופין סך של מליון ₪ בטענה כי המשיבים הפרו את ההסכם, גרמו לכך שהמס שהושת על עסקת קנייתם למניות המשיבים ינופח בסכומים גבוהים ביותר, תוך שהם מסכימים להוצאת השומה בסכומים העולים משמעותית על המס הנכון החל על העסקה.

5.     במסגרת התובענה הגישו התובעים בקשה לסעדים זמניים בין אלה צוי מניעה וצו עיקול זמני (בש"א 2822/06) על נכסים וזכויות שונות של המשיבים, וכב' השופטת המנוחה מויאל נעתרה לבקשת המבקשים בכל הקשור לעיקול הזמני שנתבקש וזאת בהתאם להחלטה מיום 14/9/06.

5.     בעקבות כך הגישו המשיבים בקשה לביטול צו העיקול הזמני (בש"א 3013).

6.     במסגרת בקשתם זו של המשיבים הגיעו הצדדים לידי הסכמה שקיבלה תוקף של החלטה שיפוטית ולפיה בין היתר הסכימו המשיבים להסמיך רואה חשבון ו/או עו"ד (להלן: "איש המקצוע") שהמבקשים יודיעו פרטיו למבקשים, לבדוק את תיק השומות של המשיבים במשרדי מס הכנסה ככל שהדבר מתייחס לשנת המס 2001.

כן הוסכם כי איש המקצוע שהוסמך ע"י המשיבים יהיה רשאי להגיש כל בקשה לנקוט בכל צעד שמטרתו הקטנת סכומי המס שהוטלו על המשיבים בגין עסקת מכירת המניות ו/או לבטל ו/או להפחית ריביות, קנסות וכו'.

על פי אותה הסכמה נקבע, כי כאשר אותו איש מקצוע יגיע להסכם עם פקיד השומה, ההסכם יובא בפני המשיבים על מנת שהן יאשרו ויחתמו עליו.

עוד נקבע באותה הסכמה, כי כל הסכם שאיש מקצוע יגיע אליו עם פקיד השומה, ייכנס לתוקף ויחייב את המשיבים רק אם הם יחתמו עליו או אם ביהמ"ש יאשרו ויחייב את המשיבים לחתום עליו.

7.     איש המקצוע שבחרו בו המבקשים היה רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט והמשיבים חתמו בסופו של דבר על יפוי כוח שהסמיך אותו לפעול בשמם על פי האמור בהסכמה הנ"ל.

8.     רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט הגיש בקשה בשם המשיבים לפתיחת השומה לשנת המס 2001 באשר למס רווחי הון, שצמח למשיבים ממכירת מניותיהם בחברה.

בסופו של יום, וכנראה לאחר ניהול מו"מ ארוך עם רשויות המס, הצליח רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט לקבל הסכמה של רשויות המס מותנית באישור פקיד השומה, לפתיחת השומה לשנת 2001 ולתיקון השומה, כך שבמקום התמורה ברוטו עבור המניות שנקבעה ע"פ השומה הקודמת מיום 14/10/05, לה הסכים רואה החשבון נידאל סרור בשם 4 המשיבים, בסך 10,201,326 ₪, נקבעה על פי ההצעה שהושגה ע"י עו"ד שוחט, תמורה ברוטו בסך 8,202,326 ₪.

יצויין כי התמורה המופחתת ע"פ ההצעה נבעה משני דברים:

א.     חלוקת דיבידנד בסכום כולל של 929,332 ₪ לארבעת המשיבים (232,333 ₪ לכל אחד מהמשיבים).

ב.     הפחתת סך של 220,000 ₪ מיתרות החובה של כל אחד מהמשיבים בגין גניבת כספים מהחברה על ידי צד ג' (ראה מכתבו של רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט מיום 12/06/08 המופנה לב"כ המשיבים - נספח ט' לתשובת המשיבים לבקשה. ראה גם חוות דעתו של רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט נספח א' לתגובת המבקשים לתשובתם של המשיבים).
להערכתו של רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט תיקון השומות ע"פ האמור לעיל יניב החזר מס לארבעת המשיבים בסכום של 700,000 ₪ לערך.

9.     לטענת המבקשים, המשיבים מסרבים בחוסר תום לב לחתום על הצעת ההסכם, ובכך מסכלים את האפשרות להחזר מס בסכום של מאות אלפי שקלים.
ומכאן הבקשה דנן לחיוב המשיבים לחתום על ההצעה שגובשה בין רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט ורשויות המס.

10.     המשיבים שתשובתם לבקשה נתמכת בחוות דעת של רואה החשבון יוסף חיסן טוענים כי אינם יודעים דבר על גניבת כספים מהחברה, ואין להם כל קשר לכך והם מעולם לא הגישו תלונה למשטרה בעניין זה.

לטענת המשיבים ההצעה שהם נדרשים להסכים לה תסב להם נזקים; חלוקת הדיבידנד תגרום לחיובם בדמי ביטוח לאומי על ההכנסה מהדיבידנד בעוד שעל רווחי הון לא חלים דמי ביטוח לאומי, בעוד שהפחתת יתרת החובה של המשיבים לחברה על ידי קיזוז סך של 220,000 ₪ מיתרת החובה של כל אחד מהמשיבים לחברה, תביא לכך שיווצר אצל המשיבים או אצל חלק מהם גידול הון בלתי מוסבר, דבר שיביא לחיובם בסכומי מס נוספים ואף יסכן אותם בהליכים פליליים.

זאת בנוסף לכך, שאין זה ברור באם על פי ההצעה, הצהרת המשיבים בקשר להכנסות נוספות לשנת המס הרלוונטית (2001) יתקבלו ע"י רשויות המס כמות שהם, כפי שהם התקבלו על פי השומה הקודמת אם לאו, דבר שעלול להטיל על המשיבים תשלומי מס נוספים.

דיון והכרעה:

11.     מהמסמכים המונחים בפניי, עולה כי הצעת ההסכם לשומות מס הכנסה לשנת 2001, בכל הקשור לרווחי ההון שצמחו למשיבים מעסקת מכירת מנויותיהם בחברה למבקשים, אותה מבקשים המבקשים לאשר, תביא להחזר מס בסכומים גבוהים (כנראה 700,000 ₪ לערך), סכום אשר יחסך מהמבקשים לשלמו (ולאחר ששולם על ידם יוחזר אליהם). ברם הצדדים חלוקים ביניהם באשר להשלכות של ההצעה הנדונה על ידי המשיבים ובאם היא תסב למי מהם נזק בין בכך שיוטלו עליהים חיובי מס אחרים ודמי ביטוח ובין אם על ידי הסתכנות בהליכים פליליים.

12.     עיינתי בחוות הדעת של רואה החשבון עו"ד עוזי שוחט (נספח א' לתגובתם לתשובה) ובמכתבים שהוא שלח לב"כ המשיבים בעניין זה, כמו כן עיינתי בחוות דעתו של רואה החשבון יוסף חיסן, ולאחר ששקלתי את טענותיהם של ב"כ המלומדים של שני הצדדים, באתי לדעה כי אין מקום ואף אין צורך, בשלב זה, להכריע במחלוקת זו במסגרת הבקשה, וכי ראוי שמחלוקת זו תוכרע במסגרת פסק הדין שיינתן בתיק העיקרי, לאחר שמיעת כלל ראיותיהם של שני הצדדים.

סירוב המשיבים לחתום על ההצעה לתיקון השומה לשנת 2001, לכאורה, אין בו כדי להסב נזק למבקשים, ולכל היותר הוא עלול לגרום לאי נוחות מסויימת למבקשים, זאת בשים לב לעילת תביעתם, שהרי גם אם לאחר סיום בירור התביעה יחזרו בהם שלטונות המס מההצעה הנדונה, וכתוצאה מכך השומה הקודמת, שגרמה לתשלומי מס גדולים יותר מאלה שבהצעה הנוכחית, תהפוך להיות חלוטה, ולא יבוצע החזר מס כפי שהיה מתבצע אילו המשיבים אישרו את ההצעה לתיקון השומה, שהרי אז, וככל שיתברר כי סירוב המשיבים לחתום על ההצעה לתיקון השומות לא היה מוצדק, וכי המדובר בסירוב שהסב למבקשים תשלום סכומי מס גדולים יותר, יבואו המבקשים על סיפוקם במסגרת פסק הדין שיינתן בתביעה, שזאת למעשה עילתה, (ניפוח מכוון של המשיבים לשומת מס הכנסה ביחס לשווי העסקה של מכירת מניות החברה על מנת לגרום לחיוב מס בסכומים גבוהים יותר שתשלומם ע"פ ההסכם חל על המבקשים), זאת כמובן ככל שהמבקשים יצליחו להוכיח את תביעתם.

זכותם של המשיבים, אשר מתנגדים לחתום ולאשר את ההצעה לתיקון השומה, ליטול את הסיכון הטמון בסירובם לחתום ולאשר את הצעת תיקון השומה, שהרי בסופו של יום הם אלה העלולים להיות מחוייבים בסכומי החזר המס שהיו מתבצעים אילו הם היו מסכימים לחתום על ההצעה ולאשרה, אם המבקשים יצליחו להוכיח את תביעתם, ואין זה ראוי שבית המשפט ימנע מהם זאת במיוחד כל עוד ולא התבררה תביעת המבקשים.

13.     סוף דבר, נוכח טענותיהם של המבקשים לנזקים כספיים ואחרים, שהצעה תיקון השומה תגרום להם אם תאושר על ידם, ונוכח העובדה כי המשיבים הם אלה המסתכנים באפשרות חיובם בבוא העת בסכומי החזר המס שהיו מתבצעים אילו הסכימו להצעה לתיקון השומה הרלוונטית, אם תביעת המבקשים תצלח. לא מצאתי לנכון לחייב את המשיבים לחתום על ההצעה לתיקון השומה או לאשר הצעה זו בניגוד להסכמתם של המשיבים.

על כן אני דוחה את הבקשה.

בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שומה לא מנומקת

 2. בקשה לתיקון שומה

 3. דחיית שומה עצמית

 4. ערעור על צו שומה

 5. ערעור על שומת מס

 6. פתיחת שומה בהסכמה

 7. ערעור שומת עסקאות

 8. שומה מוסכמת - ערר

 9. מועד משלוח צו שומה

 10. שומה של דמי היתר

 11. פתיחת שומות מס בהסכם

 12. בקשה טרומית לביטול שומה

 13. אישור הסכם לתיקון שומות

 14. סבירות החלטת פקיד השומה

 15. ערר על דחיית שומה עצמית

 16. בקשת ביטול שומת מס בולים

 17. תעודת עובד ציבור פקיד שומה

 18. קביעת שומות שנה לאחר ההשגה

 19. ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה

 20. ערעור על שומת תשומות בשל הפרשים

 21. דחיית השגה על שומות מס אחרי שנה

 22. תיקון שומות עקב טעות בשווי מקרקעין

 23. בדיקת סבירות הכנסה ע''י פקיד השומה

 24. ערעור על שומת מס הכנסה לפי סעיף 152 (ב)

 25. הודעה על החלטה 798 בדבר ערעורים על שומות

 26. קבלת שומה לאחר מועד תחולתו של תיקון 84 לחוק

 27. שומה לפי מיטב השפיטה מקום שספרי הנישום לא נפסלו

 28. תקנות הניקוז וההגנה מפני שטפונות (לוח שומה), תשכ''ב- 1962

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון