תביעת מזונות ילדים

להלן פסק דין בנושא תביעת מזונות ילדים:

פסק דין

1.     התובעים הגישו נגד הנתבע, בעלה של התובעת ואביהם של הקטינים, תביעה לתשלום מזונות.

     התביעה הוגשה בתאריך 28.5.96 לבית המשפט המחוזי בחיפה וסומנה תמ"א 1008/96.

     כתב ההגנה הוגש ביום 14.8.96 והתיק נקבע לשמיעה ראשונה בפני כב' השופט יעקבי-שווילי ליום 2.9.96.

2.     למחרת ניתנה החלטה בענין מזונות זמניים ולפיה לא חוייב הנתבע במזונות האשה (עקב סכסוך בינו לבין בנה מנישואין ראשונים המתגורר עמה) ולעומת זאת חוייב במזונות שני הילדים האחרים (התובעים) בסך 2,200.- ש"ח לחודש (צמוד).

3.     לאחר מכן הועבר התיק לבית משפט זה מכח הצו המינהלי (סומן תמ"ש 8950/97).

4.     בקדם משפט שהתקיים בתאריך 15.4.97 הופחת סכום המזונות הזמניים ל 1,900.- ש"ח, בהתאם לנתונים שהמציאו הצדדים.

5.     בתאריך 17.11.97 הגיש הנתבע תביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים של בני הזוג בעכו.
     כתב ההגנה הוגש ביום 15.12.97 (תמ"ש 8951/97).

6.     לאחר מו"מ רציני לפשרה, במהלכו הוגשו הצעות כתובתו, נקבע התיק לשמיעת ההוכחות.
     במועד ההוכחות הושגה הסכמה דיונית לפיה ויתרו הצדדים על השמעת עדים והגישו סיכומי טענות בכתב בצירוף מסמכים, ואף הגיבו בכתב זה על סיכומיו של זה.

7.     תמצית טענות התובעים:

א.     הצדדים ילידי 1956 נישאו ב1985-.

ב.     שני הילדים המשותפים הם בני 12 () ו8- וחצי ().
     לתובעת בן חייל (שאינו בנו של הנתבע).

ג.     הנתבע עזב את הבית בחודש יוני 96' לאחר שהיה אלים ולאחר שהסתכסך עם בנה של התובעת ולא ניסה לחזור ולגור בבית.

ד.     התובעת זכאית למחצית מזכויות הסוציאליות שנצטברו לזכות הנתבע ב"רפא"ל" (מהוון).

ה.     הדירה המשותפת נרכשה ממכירת דירתה הקודמת של התובעת ומכספים שקיבלו שני הצדדים מהוריהם.

ו.     החזקה בשימוש בדירה הם של התובעת והילדים ויש לקבוע כי הנתבע ויתר על זכות זו לפחות עד גיל 21 של צעיר הבנים (או עד סיום שירותו הצבאי).

ז.     לחלופין, במידה שיוחלט על פירוק שיתוף בדירה, יש לחייב את הנתבע במדור חליפי לתובעים, ולזכות את התובעת ב75%- מתמורת הדירה.

ח.     הרכב שמחזיק הנתבע אמנם רשום על שם אביו, אך בני הזוג רכשו אותו ממנו, והתובעת זכאית למחצית משוויו.

ט.     התובעת אינה מתנגדת לפירוק שיתוף במטלטלין ולחלוקתם.

י.     לתובעת אין כל "חשבונות סודיים".

יא.     יש לדחות את בקשת הנתבע ל"החזרת כספים" שיש בה משום הרחבת חזית וגם אין לה עילה.

יב.     הכנסתו החודשית של הנתבע (נטו) היא 6,000.- ש"ח בנתוני 1997.

יג.     הכנסות התובעת הן כ 2,400.- ש"ח לחודש, ללא כל זכויות סוציאליות.

יד.     ההוצאות החודשיות של הילדים:

     (1)     הוצאות מיוחדות לילדים                    כ 1,000.- ש"ח
     (2)     הוצאות שוטפות של הבית                כ 1,000.- ש"ח
     (3)     הוצאות לרכישת מזון וכו'                כ 2,300.- ש"ח
                                                                           סה"כ:     כ 4,300.- ש"ח

טו.     יש לחייב את הנתבע בסך 3,200.- ש"ח.

טז.     יש לפסוק גם מזונות לתובעת עצמה בסך של כ 1,100.- ש"ח לחודש.

8.     תמצית טענות הנתבע:

א.     הנתבע לא עזב את ביתו מרצון אלא נמלט ממנו כדי להציל נפשו ממש.

ב.     התובעת היא שמנעה חזרת הנתבע הביתה באמצעות בנה הבכור.

ג.     בפני בית המשפט עומדות תביעת מזונות מזה ותביעה לפירוק שיתוף בדירת המגורים מזה.
     אין כל תביעה אחרת, וטענות התובעים בעניינים אחרים הם הרחבת חזית.

ד.     הדירה רשומה על שם שני הצדדים בחלקים שווים ולכן אין לייחס כל חשיבות לצרכי המימון ברכישתה.

ה.     לא ניתן לקבוע כי התובעים זכות חזקה ושימוש בלעדיים בדירה בנסיבות הענין.

ו.     המכונית שייכת לאבי הנתבע ואינה משותפת לצדדים.

ז.     תכולת הדירה משותפת ויש לשלם אותה ולחלקה.

ח.     לתובעת יש "חשבונות סודיים" ולנתבע קיימת זכות למחצית הכספים מכל חשבון.

ט.     יש לחייב את התובעת להחזיר לנתבע את מחצית החזרי ההלוואות שהחזיר באמצעות ניכויים ממשכורתו.

י.     משכורתו של הנתבע היא כ 3,800.- (נטו) בחודש (נכון לשנת 98') ומצבו הבריאותי בכי-רע.

יא.     לתובעת כושר השתכרות גבוה בהרבה ממשכורתה.

יב.     סכומי המזונות הנתבעים מופרזים ויש להפוך סכום המזונות הזמניים לפסק דין סופי.

יג.     אין לפסוק מזונות לתובעת בשל התנהגותה המבישה.

9.     לאחר ששקלתי את טענות הצדדים ועיינתי היטב בכל המסמכים שצורפו על ידי הצדדים הגעתי אל המסקנות וההחלטות הבאות:

א.     אין לחייב את הנתבע בתשלום מזונות אשתו בשל העובדה של עובדת ומשתכרת ואז "מעשי ידיה תחת מזונותיה".
     אינני מוצא לנכון להכנס לטענות התנהגותם של הצדדים זה כלפי זה, ועל כך כבר הבעתי דעתי בהחלטה מיום 24.12.97 (עמ' 17).

ב.     באשר למזונות הילדים, הרי חיוב המזונות הוא לפי צרכיהם של הקטינים תוך התחשבות בהכנסותיו של אביהם.

ג.     אני קובע כי ההוצאות שהן צרכים הכרחיים של הקטינים עומדות על סך 1,000.- ש"ח לכל קטין (לרבות מזון, ביגוד וחלק יחסי מהוצאות הבית).
     חיובו של הנתבע יהיה איפוא 2,000.- ש"ח לחודש, מעבר לקצבת מל"ל.

ד.     אני קובע כי הבעלות בדירה המשותפת בהתאם לרישום היא בעלות משותפת לשני הצדדים בחלקים שווים (בדירה ובתכולתה), ואין להתחשב במקורות המימון.

ה.     אני מורה על פירוק השיתוף בדירה וחלוקת התמורה בחלקים שווים.

ו.     עם זאת יש להפעיל את הוראת סעיף 40 א' לחוק המקרקעין שזו לשונו:

     "(א) החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע.

      (ב) הוראות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב1972-, לא יחולו לגבי מי שהיה שותף בדירה שבית המשפט החליט על פירוק השיתוף בה, כאמור בסעיף קטן (א)".

ז.     לצורך ביצוע פירוק השיתוף זכאי כל צד לפנות לבית משפט זה בהתאם לסעיף 7 לחוק בית המשפט לעניני משפחה.

ח.     אין להורות על שיתוף או על פירוקו בכל נכס אחר שלא הוגשה בגינו תביעה על ידי מי מן הצדדים.

10.     סופו של פסק:

א.     הנתבע פטור מתשלום מזונות לאשתו.

ב.     אני מחייב את הנתבע בתשלום מזונות הקטינים בסך 2,000.- ש"ח לחודש, מעבר לקצבת מל"ל, בתשלום ב1- לכל חודש החל מיום 1.10.99.
     עד אז יחול החיוב הזמני.

סכום המזונות יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן כאשר מדד הבסיס יהיה המדד
שפורסם ביום 15.9.99 וההתאמה למדד תהיה אחת לשלושה חודשים הראשונה ביום
1.1.2000.

ג.     אני מורה על פירוק השיתוף בדירה ובתכולתה, כאשר לגבי התכולה יגיעו הצדדים
להסדר ספציפי ולגבי הדירה יחול סעיף 40 א' לחוק המקרקעין כמפורט לעיל.

ד.     עקב ההסדר הדיוני - אין צו להוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון