תביעה רכושית ומזונות קטין

להלן פסק דין בנושא תביעה רכושית ומזונות קטין:

פסק דין

1.     בתאריך 5.5.97 הגישו התובעים, אשה ובנה הקטין, תביעה למזונות נגד הנתבע, הבעל
והאב (תמ"ש 29510/97).
כתב ההגנה הוגש ביום 1.6.97.

2.     בתאריך 22.10.97 הגישה התובעת מס' 1 שתי תביעות נוספות - רכושיות נגד הנתבע.
     האחת (תמ"ש 29511/97) - תביעה לפירוק השיתוף בדירת המגורים בטירת כרמל;
     האחרת (תמ"ש 29512/97) - תביעה לשמירת זכויות על פי סעיף 11 לחוק יחסי ממון בין
בני זוג.
כתבי ההגנה הוגשו ביום 20.11.97 (כתב הגנה מתוקן הוגש ביום 23.4.98).

3.     קדם המשפט נפתח ביום 1.12.97 ואז הושגה הסכמה לחזרת הנתבע הביתה לתקופת
נסיון של "שלום בית" ללא חוב במזונות.
כן הוזמן תסקיר של פקידת הסעד לסדרי דין.
באחת הישיבות שלאחר מכן הופנו הצדדים ליחידת הסיוע של בית המשפט.
בישיבת יום 1.4.98 נפסקו מזונות זמניים עבור הקטין.
לאחר מו"מ ממושך מאוד, אשר בו כמעט הגיעו הצדדים להסכם, נקבע המשך לשמיעת
ההוכחות.

4.     במועד ההוכחות הצעתי לצדדים לוותר על השמעת עדים ולהגיש סיכומי טענות בכתב
בצירוף מסמכים לשם קבלת פסק-דין.
ב"כ הנתבע מסר הסכמתו בכתב ביום 20.3.00.
ב"כ התובעים מסרה הסכמתה בכתב ביום 22.3.00.
סיכומי התובעים הוגשו ביום 27.4.00.
סיכומי הנתבע הוגשו ביום 1.6.00.

5.     בתאריך 14.6.00 ביקשה ב"כ התובעות לצרף ראיות נוספות לסיכומים.
     ב"כ הנתבע הגיב בכתב ביום 16.7.00 והתנגד נמרצות לבקשה.
     אני מקבל את הבקשה ומפנה את הצדדים להוראת סעיף 8 (א) לחוק בית המשפט
לענייני משפחה, לפיה מצווה בית המשפט זה להיות גמיש בסדרי הדין ובדיני הראיות
למען הצדק.

6.     תמצית טענות ב"כ התובעים:
     א.     בני הזוג נישאו ב1983- והקטין נולד ב1986- המשפחה עלתה ארצה ב1991-.
     ב.     מצבה הרפואי של התובעת מס' 1 מאשר לה לעבוד בחצי משרה בלבד והיא
משתכרת כ1,700- ש"ח לחודש.
     ג.     הנתבע שותף במשרד תיווך וחי ברמה גבוהה.
          הנתבע עוזר את דירת המגורים המשותפת באמצע 1997.
     ד.     יש להרחיב את דיני הקניין מעבר לרישום הנורמלי ולהורות על בעלותה של
התובעת במחצית הזכויות בנכסים הבאים:
קיוסק ברח' … 25 חיפה הרשום על שם הנתבע בלבד ומושכר על ידו;
דירה ברח' … 40/1 חיפה, הרשומה על שם הנתבע בלבד בצירוף הערת
אזהרה לטובת צד שלישי.
     ה.     יש לדחות את פירוק השיתוף בדירת המגורים ברח' … 4/29 בטירת הכרמל עד
הגיע הקטין לבגרות או לגיל 21.
     ו.     יש לזכות את התובעת במחצית דמי השכירו המשתלמים עבור הקיוסק בעבר,
בהווה ובעתיד.
     ז.     יש להורות כי התובעת הוא בעלים של מחצית הזכויות במכונית "רנו" שברשות
הנתבע, מספר רישוי ….
     ח.     יש להעלות את סכום המזונות לסכום 2,000 ש"ח לחודש.

7.     תמצית טענות הנתבע:
     א.     גם הנתבע וגם התובעת עובדים כשכירים.
     ב.     הנתבע נאלץ לעזוב את הדירה ולעבור לגור בשכירות.
     ג.     ביום 1.1.97 חתמו הצדדים על הסכם, שאותה הפרה התובעת.
     ד.     מצבו הבריאותי של הנתבע אינו שפיר והוא מנהל אורח חיים צנוע.
     ה.     דירת המגורים ברח' … 4/29 בטירת כרמל נרכשה משותף, ויש לפרק את
השיתוף בה ולחלק את התמורה.
          הנתבע מסכים לדחות את המכירה עד לאחר הגיע הקטין לבגרות (גיל 18) אך לא
מעבר לכך.
     ו.     התובעת לאחותה רשומות כבעלות זכויות בדירה נוספת בטירת כרמל, ברח'
… 100/3 ולכן, על פי חזקת השיתוף, לנתבע מגיע ¼ מן הזכויות בדירה זו.
(בענין הדירה הזאת הוגשו הראיות הנוספות כמפורט לעיל).
     ז.     הקיוסק ברח' … 25 חיפה נרכש על ידי הנתבע יחד עם שותף והנתבע מודה
כי לתובעת זכות להרשם כבעלת ¼ מן הזכויות מקיוסק.
     ח.     דמי השכירות שקיבל הנתבע מהשכרת הקיוסק הם לכל היותר 3,000 דולר.
     ט.     באשר לדירה ברח' … 40/1 חיפה, הנתבע היה "איש קש" בעסקה ואין לו
מבחינה קניינית כל קשר אליה.
מבוקש גם לבטל את העיקול שבוטל על הדירה.
     י.     פרט לרכב ה"רנו" יש בבעלות הצדדים מטלטלין משותפים המצויים בדירה.
הנתבע מציע לקבוע כי הרכב יועבר לבעלותו הבלעדית והמטלטלין יועברו
לבעלותה הבלעדית של התובעת.
     יא.     הנתבע ממלא אחר החלטות בית המשפט ומשלם לקטין את סכום המזונות
הזמניים במועד.
מבוקש להפחית את הסכום ולהעמידו ע"ס 800 ש"ח לחודש מעבר לקצבת
הילדים.

8.     דיון:
     
     תחילה לענין המזונות:
     הקטין הוא בן 14 היום ואין מחלוקת שהנתבע חייו במזונותיו, ואף הוא אינו מתכחש
לכך.
     לאחר שעיינתי בכל המסמכים שצורפו לתיק בית המשפט סבור אני שיש להותיר את
ההחלטה מיום 1.4.98 כפסק דין סופי, לרבות מנגנון ההצמדה.
המזונות הם עבור הקטין בלבד.
     
     החיוב יהיה בתוקף עד הגיע הקטין לגיל 18, ולאחר מכן ולמשך 3 שנים יעמוד החיוב על      שליש הסכום, כמקובל בהלכה הפסוקה.
     אין לפסוק מזונות לתובעת-האשה בשל היותה עובדת. אינני מוצא להכנס לעוביה של
הקורה בסוג זה.

9.     וכעת לענין הקניין.
     הצדדים נתפסו לטעות משפטית כאשר יצאו מנקודת ההנחה שהלכת השיתוף בנכסים
נותרה קיימת גם לגבי בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74, כלומר לאחר תחילת תוקפו של חוק
יחסי ממון בין בני זוג.
לפי הלכת השיתוף בנכסים, פרי ההלכה הפסוקה, קיימת חזקה שיתוף בין בני זוג אותה
יכול צד לסתור ולהוכיח כי לא היה שיתוף בנכסים כולם או בנכסים מסויימים.
סעיף 4 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, שכותרת השולים שלו "העדר תוצאות במשך
הנישואין" קובע:
"אין בכריתת הנישואין או בקיומם כשלעצמם כדי לפגוע בקניינים של בני הזוג, להקנות
לאחד מהם זכויות בנכסי השני או להטיל עליו אחריות לחובות השני".
כלומר זוהי חזקה הפוכה לחזקה הקודמת.

10.     נשאלה השאלה האם חזקת השיתוף ממשיכה לחול לגבי בני זוג שנישאו לאחר 1.1.74,
יום תחילתו של חוק יחסי ממון בין בני זוג.
בית המשפט העליון השיב על השאלה בשלילה.
בע"א 1915/93 יעקובי נ' יעקובי (קנובלר), פ"ד מט (3), 529, נחלקו הדעות.
כב' הנשיא שמגר וכב' השופטת דורנר סברו כי חזקת השיתוף יכולה לדור בכפיפה אחת
עם סעיף 4 לחוק.
שלושת השופטים האחרים, כב' השופטים טל, שטרסברג-כהן ומצא השיבו על שאלה זו
בשלילה.
ראה סיכום ההלכה בת.א. (י-ם) 920/93 הירש נ' הירש, דינים-מחוזי, לב (2), 170 (פסק
דינו של כב' השופט עדיאל).

11.     ומן הכלל אל הפרט.
     דירת המגורים ברח' … 4/29 בטירת כרמל היא דירה בבעלות משותפת של הצדדים
     ולכן יש לפרק בה את השיתוף ולחלק את התמורה בין הצדדים.
     המחלוקת בין הצדדים היא נקודת הזמן של הפירוק.
     אני קובע כי השיתוף יפורק במלאת לקטין 18 שנים, אז תועמד הדירה למכירה
והתמורה תחולק בין הצדדים.
לכל צד שמורה הזכות לפנות בבוא העת לבית המשפט לפי סעיף 7 לחוק בית המשפט
לענייני משפחה.

12.     הדירה השניה בטירת כרמל, המצויה ברח' …100/3 אינה משותפת ולכן חלה
החזקה שלא נסתרה שאין מדובר בנכס משותף, אלא בנכס השייך לתובעת בלבד.

13.     הקיוסק ברח' … 25 בחיפה (מחצית הזכויות בו) הוא נכס משותף, באשר כך
מסכימים הצדדים ובכך נסתרה החזקה שבחוק.
התובעת זכאית להרשם כבעלים של ¼ הזכויות.
באת כוחה תדאג להגיש נוסח צו פורמלי לחתימתי ובו פרטי הצדדים ופרטי הנכס.

14.     בענין דמי השכירות של הקיוסק, ולאור הנתונים שהוגשו ישלם הנתבע לתובעת סכום
השווה - 1,500 דולר, שכן התובעת חייבת גם בהשתתפות בהוצאות כמו שהיא זכאית
לקבל מחצית מההכנסות.
החל מ1.9.00- זכאית התובעת לקבל ¼ מדמי השכירות החודשיים שמתקבלים

מהשכרת הקיוסק והיא תהיה חייבת להשתתף בתשלום ¼ מן ההוצאות לפי פירוט
שתקבל מהנתבע ומשותפו בקיוסק.

15.     הדירה ברח' … 40/1 בחיפה אינה רכוש משותף. אני מקבל בענין זה את גירסת
הנתבע ולא נכנס לפירוט.

16.     הרכב והמטלטלין הם רכוש משותף (בהסכמה) ואני מקבל את הצעת הנתבע כי הרכב
יהיה בבעלות הנתבע ואילו כל תכולת הבית ויתר המטלטלין המשותפים יהיו מעתה
ואילך בבעלות התובעת, כחלוקה שווה פחות או יותר.

17.     בשל ההסכמה הדיונית - אין צו להוצאות משפט.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון