מזונות קטין - הסכם גירושין

בהלכת רוט נקבע כי הסכם בין ההורים (הסכם גירושין) אין בו כלשעצמו בכדי לחסום תביעת מזונות של הקטין כלפי מי שחייב בהם, בה בעת נקבע, כי אם אושר הסכם כאמור בין ההורים בבית המשפט, אין לבטל את תוצאותיו של ההליך אלא אם יש אינדיקציה כלשהי לכך, שבית המשפט שדן בעניין, לא נתן את דעתו, עובר לאשור ההסכם, לשאלה שבפניו, ולא בחן את שאלת המזונות כדבעי.

על כן נקבע, כי אין הצדקה לביטולו של פסק דין אשר אישר הסכם, למרות שאין סימנים לכך, שבית המשפט התעלם מחובתו לבדוק את הנסיבות שסבבו את עריכתו של ההסכם ואת וכנו.

צריך להיות טעם ענייני כלשהו לביטולו של פסק הדין, שניתן אחרי בחינה עניינית של הנושא.


להלן החלטה בנושא מזונות קטין - הסכם גירושין:

החלטה

א.     העובדות

1.     ביום 9.2.93 נחתם הסכם גירושין בין בנ"ז, הורי הקטינות - התובעות בתובענות שבפני.

     ההסכם מחזיק 13 סעיפים.
     סעיף 5 להסכם דן במזונות הקטינות, סעיף 9 להסכם דן במדורן של הקטינות.

2.     ביום 28.8.97 הגישו הקטינות תובענה למזונות נגד אביהן - הנתבע.

3.     ביום 6.7.98 נקבע בהחלטת בימ"ש זה כי המדובר בתביעה עצמאית למזונות כטענת התובעות, ולא תביעה להגדלת מזונות כטענת הנתבע, וכן נקבע כי "בנסיבות העניין, הלכת רוט אינה חלה מאחר ולהסכם הגירושין לא קדם הליך משפטי כלשהו".

4.     בר"ע שהגיש הנתבע לביהמ"ש המחוזי נדחתה מהטעם כי אין מקום להתערב בהחלטה בימ"ש לענייני משפחה בשלב זה, כי ראוי לסיים את הדיון במזונות עד תום, ואם ירצה בכך מי מהצדדים, ניתן יהיה לטעון בעניין זה בערעור.

5.     על החלטה זו הוגשה בקשת רשות ערעור לביה"מ העליון (רע"א 6308/98).
     הערעור התקבל וכב' הנשיא החזיר את הדיון לביה"מ לענייני משפחה "בכדי שיכריע בתחולת הלכת רוט לגופה טרם שמיעת ההוכחות בתיק, וממילא, יתן טעם לגופו של עניין לקביעתו לפיה יש לראות במקרה דנן תביעה ראשונה ועצמאית למזונות ולא תביעה להגדלת מזונות".

6.     יצויין, כי במסגרת סיכומיה, הגישה ב"כ הנתבע מסמכים שונים מהדיונים שהתקיימו בעניין משפחת רוט הנ"ל.
     משכך, נתבקש תיק מ.א. 750/93 במסגרתו אושר הסכם הגירושין בין הורי הקטינות - התובעות שבפני.
     ותיק זה אכן מונח בשלמותו בפני.

ב.     הלכת רוט -

     ע"א 413/85 רוט נ' רוט פד"י מ (1) 835.

     תמצית הלכת רוט מובאת בהחלטת כב' הנשיא (רע"א 6308/98) לאמור: -

"בהלכת רוט נקבע, אכן, כי הסכם בין ההורים אין בו כלשעצמו בכדי לחסום תביעת מזונות של הקטין כלפי מי שחייב בהם, בה בעת נקבע, כי אם אושר הסכם כאמור בין ההורים בבית המשפט, אין לבטל את תוצאותיו של ההליך אלא אם יש אינדיקציה כלשהי לכך, שבית המשפט שדן בעניין, לא נתן את דעתו, עובר לאשור ההסכם, לשאלה שבפניו, ולא בחן את שאלת המזונות כדבעי (ראה שם בעמ' 839).
על כן נקבע, כי "אין הצדקה לביטולו של פסק דין אשר אישר הסכם, למרות שאין סימנים לכך, שבית המשפט התעלם מחובתו לבדוק את הנסיבות שסבבו את עריכתו של ההסכם ואת וכנו.
צריך להיות טעם ענייני כלשהו לביטולו של פסק הדין, שניתן אחרי בחינה עניינית של הנושא" (שם, שם)".


ג.     נסיבות עריכת הסכם בעניין משפחת רוט

     מהמסמכים שבפני (שהוגשו כאמור ע"י ב"כ הנתבע) עולה כי לאישור ההסכם בין ההורים בעניין מזונות הקטינות קדמה התביעה למזונות שהוגשה ביום 4.2.82, וביום 13.5.82 ניתנה החלטה למזונות זמניים (העתק החלטה זו - לא צורף).

     רק בדיון נוסף, מאוחר יותר, הגיעו הצדדים להסכם שניתן לו תוקף של פס"ד - בעניין מזונות הקטינות, ובעניין זה בלבד.

     אף שלא כל המסמכים הנוגעים לתביעה זו הוגשו, יש להניח כי לתביעה צורפו טופס הרצאת פרטים, וכי הוגש כתב הגנה ובמצורף אליו טופס הרצאת פרטים, וכי במסגרת כתבי בי דין פורטו הכנסות ההורים וצורפו תלושי שכר.
     כמו"כ יש להניח כי נערך דיון קודם לפסיקת המזונות הזמניים.
     
     ההסכם עצמו דן בעניין המזונות בלבד, וזאת לאחר שנרשמו בפרוטוקול דברי ב"כ התובעים באשר לרקע התביעה וההסכם.

     בנה"ז רוט התגרשו ביום 1.12.82, לאחר שהסכם הגירושין - שנערך בנפרד מההסכם בעניין מזונות הקטינות - אושר על ידי ביה"ד הרבני.

ד.     נסיבות עריכת ההסכם בעניין משפחת פ' - הנדון כאן

     כאמור, לבקשתי הונח בפני תיק מ.א. 750/93 במסגרתו אושר הסכם הגירושין בין הורי התובעות בעניין שבפני.

     אין מחלוקת כי להסכם לא קדמה תביעה כלשהי, לא הוגשו טופסי הרצאת פרטים ו/או תלושי שכר כלשהם.

     הצדדים להסכם הינם בנה"ז בלבד.

     ההסכם דן בהסכמת בנה"ז לגירושין, החזקת הבנות והסדרי הראייה, נסיעות לחו"ל, מזונות הקטינות, חסכונות הקטינות, ביטוחים לטובת הקטינות, דירת בנה"ז, מדור לקטינות, הסדרים רכושיים המתייחסים לרכושם של בנה"ז, והסכמות לגבי תביעות עתידיות.

     בפרוטוקול הדיון מיום 23.2.93 נאמר כי הצדדים מגישים את ההסכם ומבקשים לאשרו וליתן לו תוקף של פס"ד.

     הצדדים הצהירו כי הם מודעים לתוכנו ותוצאותיו של ההסכם הא ותו לא.

     ניתן פסק דין בנוסח כדלקמן: -

"לאחר שבדקתי ושוכנעתי כי הצדדים מודעים להסכם ולתוצאותיו אישרתיו על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג - 1973.
נתתי דעתי למזונות הקטינים על פי החוק לתיקון דיני משפחה, תשי"ט - 1959, ועניין המשמורת, על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב - 1962.
ההסכם מתקבל ולבקשת הצדדים ניתן לו תוקף של פסק דין, למעט סעיף 2 להסכם".

ה.     האבחנות בין עניין רוט לעניינינו

     מהאמור לעיל עולה כי נסיבות אשור ההסכמים, שונות בכל אחד מהמקרים.

1.     להסכם בעניין רוט קדמה תביעה למזונות שהוגשה ע"י בנותיהם של בנה"ז.
     הבנות היו צד לתביעה ובהמשך צד להסכם.
     להסכם בעניין פ' לא קדמה תביעה כלשהי - והוא נערך בין בנה"ז בלבד והקטינות לא היו צד לו.

2.     בעניין רוט היו בפני ביה"מ שאשר את ההסכם נתונים לעניין הרקע לסכסוך, והכנסות הצדדים.
     בעניין פ' לא היה בפני ביה"מ שאשר את ההסכם דבר, להוציא את ההסכם עצמו.

3.     בעניין רוט היה קודם, אישור ההסכם דיון לגופו של עניין, ואף נקבעו מזונות זמניים.
     בעניין פ' לא קדם לאישור ההסכם דיון כלשהו.

4.     בעניין רוט נדונה שאלת המזונות בלבד וההסכם דן בשאלת המזונות בלבד.
     הסכם הגירושין אושר בהליך אחר ובערכאה אחרת.
     ההסכם בעניין פ' דן בנושאים שונים, ובתוכם גם עניין המזונות.
     שאלת המזונות לא נדונה באופן מיוחד ונפרד מהעניינים השונים ובתוכם ענייני הרכוש של בנה"ז.
     אין מניעה כי היו ניגודי אינטרסים בעניינים השונים.
     ומכל מקום, וכאמור, עניין זה לא נדון ע"י ביה"מ ולא זכה לתשומת לבו.
     ומכאן כי לא היתה בחינה עניינית של נושא המזונות בעת שאושר הסכם הגירושין בעניין פ'.

5.     בעניין פ' ציין ביה"מ כי "נתן דעתו לעניין המזונות" למרות זאת אינני סבורה כי יש באמירה זו לכשעצמה כדי לשנות את התוצאה אליה הגעתי.
     לדעתי, יש לראות ניסוח זה כניסוח שגרתי שבא להצביע על כך כי על פני הדברים סכום המזונות המוסכם הינו סביר, ואולם אין בניסוח זה כדי למנוע מהקטינות להגיש תביעה עצמאית מטעמן תוך בירור עניין המזונות לעומקו, ובנפרד משאר ענייני בנה"ז.

ו.     התוצאה

מהאמור לעיל עולה כי בעניינינו "שולטת" ההלכה כי הסכם בין ההורים אין בו כדי לחסום תביעת מזונות עצמאית מטעם הקטינות כנגד אביהן.
מהעובדות האמורות לעיל עולה כי יש אינדיקציה לכך שבעניין שבפני, לא נבחנה שאלת המזונות כדבעי בעת שאושר הסכם הגירושין בין הורי הקטינות, ומכאן כי התביעה שבפני היא תביעה ראשונית למזונות הקטינות, וככזו יש לדון בה.

הנתבע ישלם לתובעות - לידי אמם - הוצאות ההליך בסך 3,000 ש"ח + מע"מ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום התשלום בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חזרה מהסכם גירושין

 2. שינוי תניה בהסכם גירושין

 3. סעיף שיפוי בהסכם גירושין

 4. תניית שיפוט בהסכם גירושין

 5. תביעה לאכיפת הסכם גירושין

 6. עילות לביטול הסכם גירושין

 7. מזונות קטין - הסכם גירושין

 8. ביטול סעיפים בהסכם גירושין

 9. פיצויים על הפרת הסכם גירושין

 10. חתימה על הסכם גירושין תחת לחץ

 11. עורך דין לענייני הסכם גירושין

 12. הסכם גירושין - החזרת תכשיטים

 13. כינוס נכסים לביצוע הסכם גירושין

 14. הסכם גירושין להתחמקות מפני נושים

 15. ביטול הסכם גירושין - סמכות עניינית

 16. ביטול זכות שימוש בדירה לפי הסכם גירושין

 17. חלוקת כספים ממכירת דירה לפי הסכם גירושין

 18. הסכם הגירושין - חלוקת מחצית הפנסיה לגרושה

 19. תביעה לתשלום פיצויים מוסכמים בהסכם גירושין

 20. תוקף ונפקות הסכם העברת הזכויות בדירה במסגרת הסכם הגירושין

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון