הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

להלן החלטה בנושא הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות:

החלטה

1.     בתאריך 5.10.99 ניתן על ידי פסק דין בסכסוך שבין הצדדים, ובו דחיתי שתי תביעות שהגיש התובע נגד הנתבעת, האחת לביטול הסכם פירוק שיתוף שקיבל תוקף של פסק דין והשניה
ביטול החיוב במזונות.
פסק הדין נבחן בערכאת הערעור ואושר (פסק דין מיום 30.12.99).

2.     בתאריך 4.5.00 הגיש התובע את תביעתו הנוכחית לביטול החיוב במזונות (וצו עשה) עקב
שינוי הנסיבות.
כתב ההגנה הוגש ביום 28.5.00, ובעיקרו טענה כי פסק הדין הקודם שריר וקיים ואין
לשנותו.

3.     בתאריך 21.6.00 הגיש התובע בקשה זמנית לעיכוב ביצועו של פסק הדין של ביהמ"ש
המחוזי מיום 1.1.95 שחייב אותו בתשלום המזונות לתובעת, בנימוק שמשניתן פסק דין
בבית הדין הרבני המחייב את הנתבעת בקבלת גט, הרי אין להמשיך ולחייב את התובע
לשלם לה מזונות מידי חודש בחודשו (בש"א 4083/00).
תגובת הנתבעת הוגשה ביום 17.7.00 ולמחרת היום, 18.7.00, החלטתי לדחות את הבקשה
לעיכוב הביצוע.

4.     ב"כ התובע, עו"ד נ. שלם המציא לתיק ביהמ"ש החלטה של בית הדין הרבני הגדול מיום
16.1.01 (כ"א בטבת תשס"א) ולפיה יש לחייב את הנתבעת לקבל גט.
דעת המיעוט של הרב נדב היא כי אין לחייב את הנתבעת לקבל גט נגד רצונה.

5.     בתום הדיון שהתקיים ביום 15.2.01 הוריתי על הגשת טיעון כתוב בעניין העילה ועיכוב
הביצוע.

6.     תמצית טענות התובע:
     א.     דמי המזונות עבור הנתבעת עומדים כיום על סך כל כ3,700- ש"ח לחודש.
     ב.     פסק הדין של בית הדין הרבני הגדול גרם לכך שהנתבעת איבדה את זכותה למזונות
וכך בטל בעצם חיובו של התובע לשלם.
     ג.     הצדדים הוזמנו לבית הדין האזורי בחיפה לסידור גט ביום 19.2.01, אך הנתבעת לא
התייצבה.
     ד.     על פי הלכת טביב (רע"א 4982/92), יש ליישם בבית המשפט האזרחי את זכות האשה
למזונות על פי הדין האישי.
     ה.     על פי פסק הדין בעניין כבירי (עע"מ (ת"א) 41/96), פסיקה של בית דין רבני כי אישה
חייבת לקבל גט פיטורין מהווה "מעשה בית דין" בפני ביהמ"ש האזרחי, וסירוב
לקבל גט גורם אבדן זכותה של האשה למזונות מבעלה.
     ו.      יישום ההלכה בעניין זה תומך בתביעת התובע ולכן יש לתובע עילה ויש לעכב את
ביצוע החיוב במזונות.

7.     תמצית טענות הנתבעת:
     א.     הנתבעת אינה מעוניינת להתגרש לאחר שננטשה על ידי התובע, שעקר לארה"ב.
     ב.     התביעה הוגשה בעת שההליכים מבית הדין הרבניים עדיין היו תלויים ועומדים ולכן
אין עילת תביעה ואין סמכות לביהמ"ש להזקק לה, ולכן גם אין סיבות לעכב את
החיוב במזונות. (גם לפי הלכת טביב).
     ג.     גם לאחר פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול לא נולדה לתובע עילת תביעה חדשה,
כי הנתבעת השיבה בכתב לבית הדין האזורי ובעצם ההליך שם טרם הסתיים.
     ד.     פסק הדין בעניין כבירי פועל לטובת הנתבעת, באשר לא סירבה לביצוע החלטות בית
הדין הרבני, ולא נקבע שם פוזיטיבית כי היא מסרבת להתגרש.

8.     בתאריך 28.3.01 דאג עו"ד שלם להמציא החלטה נוספת של בית הדין הרבני מיום 20.3.01,
בה נקבע כי כל הנושאים הנילווים אינם מעכבים את סידור הגט.

9.     בתאריך 28.3.01 הגישה הנתבעת מצידה תביעה חדשה ועניינה דרישה איזון משאבים לפי
חוק יחסי ממון בין בני זוג (תמ"ש 55623/97) לרבות סעדים לפי סעיף 11 לחוק.

10.     עילת התביעה של התובע לא קמה לו ביום בו הגיש את תביעתו הנוכחית, 4.5.00.
     באותה עת היו ההליכים בבתי הדין הרבניים תלויים ועומדים, ולכן כבעניין זה נכונה טענת
ב"כ הנתבעת, המכוונת ליום הגשת התביעה.
מסיבה זו סבור אני כי גם החלטתי מיום 18.7.00 היא, בכל הענווה, נכונה.

11.     השאלה הנשאלת כיום היא האם קמה לתובע עילת תביעה חדשה לאחר שניתן פסק הדין
בבית הדין הרבני הגדול ביום 16.1.01?
בפסק הדין נכתב כדלקמן:
"לאור הנימוקים דלעיל מחליטים ברוב דעות:
א.     דוחים ערעור האשה, והיא חייבת בקבלת גט (ההדגשה שלי - א.ג.)
ב.     .......".

הדגשה לכך נכתבה בהחלטת בית הדין הגדול מיום 20.3.01:
"החלטתנו מיום כ"א בטבת תשס"א, קובע(ת) כי האשה חייבת לקבל גט. כל הנושאים
הנילווים לגירושין אינם מעכבים את סידור הגט, וניתן לממשם לאחר מכן.
נושא הדירה יוסדר על ידינו, כאמור בהחלטתנו מיום ו' באב תש"ס. אין צורך לקבלת
הסכמתו (של מי) מן הצדדים בעניין זה".

12.     אני קובע כי אכן קמה לתובע עילת תביעה חדשה החל מפסק הדין של בית הדין הרבני
הגדול מיום 16.1.01, שם נקבע כי הנתבעת חייבת לקבל את גיטה ממנו.

13.     מכאן יש לעבור לשאלה השניה והיא, האם הגיע המועד להפסקת החיוב במזונות כבר כעת,
כפי שביקש התובע בבש"א 4083/00, לאור העילה החדשה?

14.     בפסק דינו של ביהמ"ש העליון בעניין טביב, רע"א 4982/92 טביב נ' טביב, פ"ד מח (3) 390,
נקבע כי כאשר ביהמ"ש האזרחי דן בשאלת החובה של בעל במזונות אשתו, עליו לדון בכך

"על רקע הלכות המשפטי העברי מזה ועל רקע הממצאים העובדתיים... מזה", לרבות
הממצא כי האשה חוייבה בגט.

15.     בפרשת כבירי נדונה בביהמ"ש לענייני משפחה בת"א תביעה דומה לתביעה דנן.
     הבעל עתר בביהמ"ש לפטור אותו מן החובה להמשיך ולשלם מזונות לאשתו.
     בפסק הדין של בית הדין הרבני בפתח תקוה נפסק כי האשה חייבת לקבל גט מבעלה.
     כב' השופט י. שנהב (כתוארו אז) סקר את ההלכה הפסוקה והספרות והגיע אל המסקנה כי
משפסק בית הדין הרבני בעניין החיוב בקבלת גט, קמה חובתו של הבעל לזון את אשתו.
(תמ"ש 6900/95 (ת"א), דינים משפחה, כרך א', 1).

16.     על פסק הדין הוגש ערעור לביהמ"ש המחוזי בתל אביב.
     כב' השופט ח. פורת, סגן הנשיא, סקר בהרחבה את הדין האישי קיבל חלק מטענות האשה
ודחה את חלקו האחר.
באשר למועד הפסקת החיוב במזונות פסק בזו הלשון:

"לסיכום, מקום שבית הדין הרבני פוסק כי האשה חייבת להתגרש מבעלה, קיימת חובה
על האשה למלא אחר פסק דינו של בית הדין.
עם זאת, בכפוף לסעיף 21 לעיל, מועד הפסקת חיוב הבעל במזונות אשתו איננו מיום מתן
פסק הדין של בית הדין הרבני המחייבה בגירושין, אלא רק לאחר סירוב מצד האשה
למלא אחריו".

ובהמשך:

"ראוי להדגיש, כי סירובה של האשה חייב להקבע פוזיטיבית על ידי בית הדין הרבני
כממצא עובדתי מבוסס. הסירוב יכול להיות סירוב מוחשי או כל צעד המהווה עיכוב
בביצוע החלטת בית ההדין כגון אי הופעה של האשה לצורך קביעת שמות או כתיבת הגט,
וזאת כמובן ללא סיבה מוצדקת או התנאת תנאים בהם תאות לקבל גט - תנאים שלא
מצויים בפסק הדין של בית הדין הרבני.
אם האשה לא הוזמנה כדין לסידור הגט או שכלל לא ידעה על פסק הדין לגירושין (למשל
כשפסק הדין ניתן בהעדרה), לא ניתן לראות באי הופעתה סירוב מצידה, בכדי להטיל
עליה את "הסנקציה" של אובדן מזונות. אולם אם הוכח שהאשה הוזמנה דין לסידור הגט
ולא הופיעה, פסק הדין המחייבה בגירושין גורר את איבוד המזונות, אולם לא מיום פסק
הדין אלא מיום הסירוב הממשי שהוכח, כאמור, פוזיטיבית".
(עע"מ 41/96, דינים-מחוזי, כרך כ"ו (6), 959).

15.     בענייננו אין קביעה פוזיטיבית ומפורשת של בית הדין הרבני בדבר סירובה של האשה למלא
אחר פסק הדין ולקבל את הגט ולכן טרם הגיע המועד להפסקת החיוב במזונות.

17.     מכאן המסקנה בשלב זה היא כי יש לתובע עילה להגשת התביעה הנוכחית החל מיום
16.1.01 אך המועד להפסקת החיוב במזונות טרם הגיע.

18.     בהתאם לבקשת ב"כ התובע נקבע התיק לשמיעת ההוכחות ליום 17.5.01 בשעה 13.00, ואז
יישמע.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון