הסכם מזונות בגיר

להלן החלטה בנושא הסכם מזונות בגיר:

החלטה

1.     החלטה זו היא המשך החלטותי מיום 16.12.98 ו- 18.1.99.

2.     מדובר בתביעת מזונות של אמם של שלושת ילדיו של הנתבע שאינה נשואה לו ואינה ולא היתה אף פעם ידועה בציבור שלו; התביעה נסמכת על מסמכים הנטענים להחשב כהתחייבותו של המבקש לזון את המשיבה (המבקש נשוי וחי עם אשתו ו- 4 ילדיו האחרים).

3.     המבקש הגיש בקשה למחיקת האשה מכתב התביעה, אך הסכים בסופו של דבר לצירופה וכך החלטתי ביום 16.12.98.

4.     בסעיף 18 להחלטתי מיום 16.12.98 ובסעיף 2 להחלטתי מיום 18.1.99, ביקשתי מהצדדים להתייחס לשאלה, האם דינה של תביעת המשיבה הוא כדין תביעת מזונות שבה מחייבים את הנתבע בתשלום חודשי עבור מזונות (ואף גובים אותם בהוצל"פ כחוב מזונות) או שמא זו תביעה כספית רגילה (ע"ס התחייבות בכתב) ואם כן האם זו תביעה לחיוב עתי או תביעה כספית רגילה, כשכל תקופה יוצרת עילת תביעה חדשה ושיש להגיש בגינה תביעה חדשה.
     ב"כ הצדדים הגישו סיכומים קצרים בענין.

5.     ב"כ המשיבה, עו"ד עזרא אושרי, מבקש ללמוד היקש מההלכה בדבר מזונות ידועה בציבור: טענתו היא כי גם לידועה בציבור לא מגיעים מזונות עפ"י החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט - 1959 (להלן: חוק המזונות) בכל זאת קבע בית המשפט העליון בע"א 563/65 יגר נ' פלביץ פד"י כ' (3) 244, כי למרות זאת אם יש הסכם מפורש הקובע זכות למזונות יכול שיקבעו מזונות הן בתקופת החיים המ והן בתקופה שלאחר הפרוד. וכן נקבע שם כי על החוזה הזה חל חוק החוזים.
     ב"כ המבקש טוען, כי מדובר לכל היותר בהסכם לתשלום כסף וכי על המשיבה לכמת את הסכום מדי חודש בחודשו ולהגיש מדי תקופה תביעה חדשה.

6.     אני סבור שבא כח המשיבה עו"ד עזרא אושרי, צודק בטיעוניו ובהסתמכו על פסק הדין שניתן בפרשת יגר נ' פלביץ.
     בית המשפט העליון הכיר בפרשת יגר נ' פלביץ בחוזה שבין שני אנשים שאינם נשואים זה לזה, כחוזה המחייב בתשלום מזונות של האחד למשנהו. בית המשפט העליון, לא רק שהכיר בחוזה כזה כמחייב תשלום עתי, אלא ראה בו חיוב במזונות.
     יתר על כן, ההתייחסות של בית המשפט העליון בפרשת יגר נ' פלביץ להתחייבות כזו כהתחייבות לתשלום מזונות לא הוחלה רק על התקופה בה הצדדים חיו כידועים בציבור, אלא גם בתקופה שלאחר פרידתם.
     מכאן, שבית המשפט העליון ראה בהתחייבות חוזית בין שניים שאינם נשואים זה לזה, גם בתקופה שלאחר חייהם המשותפים כידועים בציבור, כהתחייבות לתשלום מזונות, ללא צורך לכמת מדי תקופה את הסכום ולהגיש מדי תקופה תובענה חדשה.

7.     את ההלכה שניתנה בפסק הדין בענין יגר נ' פלביץ ניתן להחיל גם על מי שהיא אם ילדיו של הנתבע; כלומר, אם יחסים של ידועים בציבור יכולים לתת תוקף של חיוב במזונות להתחייבות לשלם מזונות, גם לאחר הפירוד - אף התחייבות של אדם כלפי אם שלושת ילדיו לשלם לה מזונות יכולה להחשב כהתחייבות לשלם לה מזונות ועל בית המשפט לראות בהתחייבות זו כהתחייבות לשלם מזונות, על כל המשתמע מכך.

8.     האפשרות לעשות הסכם בדבר מזונות של בגיר שאינו נמנה על הבגירים המפורטים בסעיף 4 לחוק המזונות נקבעה בסעיף 12 (ב) לחוק המזונות, הקובע:

     "הסכם בדבר מזונות של בגיר וויתור על מזונות כאלה ייעשו בכתב; הם ניתנים לאישור בית המשפט".

     סעיף 12 (ג) לחוק המזונות נותן לכך משנה תוקף, בקובעו:

     "הסכם בענייני מזונות שאושר ע"י בית המשפט, דינו כדין פסק דין של בית המשפט בענייני מזונות" (ההדגשה שלי - י.ג.).

     גם סעיף 19 (ג) לחוק המזונות מתייחס להסכם כזה, וקובע:

     "חוק זה אינו בא לגרוע מתוקפו של כל הסכם הקובע זכות למזונות למעלה ממידתם או מהיקפם לפי חוק זה".

     בע"א 548/72 לופו נ' לופו נדונה התחייבות של הבעל לזון את בנה הבוגר של האשה. השופט ברנזון מפנה לסעיף 12 (ב) ו- (ג) לחוק המזונות, וקובע:

     "החוק פותח פתח לאישור הסכם על ידי בית המשפט ומעלה אותו למעלת פסק דין".

ובהמשך:

     "דעתו של השופט המלומד בבית המשפט המחוזי, כי סעיף זה מתייחס אך ורק להסכם בדבר מזונות של בגיר שאדם חייב במזונותיו לפי אותו חוק עצמו, אין לה על מה שתסמוך. הסעיף אינו מסווג תנאי כזה וגם אין למצוא לו כל הצדקה. על שום מה יימנע מאדם, שאינו חייב במזונות בגיר לפי החוק, ליטול על עצמו מרצונו חבות כזאת?"

ובהמשך:

     "אבל גם בלי אישור כזה (דהיינו אישור של בית משפט - י.ג.), חבות כזאת תוספת ומחייבת: אם יש צורך בראיה נוספת על כך, הרי היא מצויה בחוק זה עצמו. סעיף 19 (ג) שומר במפורש על תקפו של כל הסכם הקובע זכות למזונות מעבר למגיע לפי חוק זה, אם ביחס לגובה המזונות ואם ביחד להיקפם - קירבה משפחתית, גיל וכיוצא בזה".
(ר' ע"א 548/72 לופו נ' לופו פד"י כז (1) 748).

     למותר לציין, כי הואיל והצדדים אינם בני זוג, לא חלות עליהם הוראות סעיף 2 לחוק המזונות.


9.     לא ניתן לסיים החלטה זו מבלי להתייחס לשלושה פסקי דין שניתנו בבית המשפט המחוזי בתל-אביב:

א.     פסק דינו של השופט ע. זמיר בתמ"א 2285/91 גולדובסקי נ' גולדובסקי, דינים מחוזי.
     בפרשה זו תבעו אשה ושני ילדים מזונות מאביהם של הילדים. הילדים תבעו ונפסקו לזכותם מזונות מכח הדין ואילו האם תבעה מכח הסכם מכללא. האם והאב חיו עד לפירוד כידועים בציבור. השופט זמיר דחה את תביעת האשה למזונותיה, הואיל והיא עובדת ומשתכרת, כך שגם אם היתה נשואה לנתבע לא היו נפסקים לזכותה מזונות.
     אך השופט ע. זמיר מוסיף בענין זה:

     "ראוי "לתקן" את הטענה. "מזונות" ניתנים רק על פי דין ורק על פי חוק. אכן, יתכן מקרה שבו יחוייב אדם לשלם סכום חודשי לאשה שאינה אשתו (סכום שבטעות נקרא "מזונות"), וזאת אם הוכח, כי אותו אדם התחייב, בהתחייבות טובה, כלפי אשה, לשלם לה מדי חודש בחודשו סכום כספי מסויים. חושבני שחיוב כזה, ניתן לקיימו ולבססו על פי דיני החוזים, בדרך של אכיפה וביצוע ההתחייבות, וספק בעיני אם ניתן לראות בהתחייבות כזו - כאשר ואם הוכח שאכן התחייבות טובה כזו אכן קיימת - משום "מזונות", דהיינו משום חיוב כספי שניתן להפעילו ולבצעו בדרך שמבצעים מזונות, או שיש לראות בחיוב כזה משום חיוב כספי חוזי, שיש לאכפו ולבצעו, כפי שמבצעים כל חיוב כספי-חוזי. שאלה זו, על כל הקשור בה, אני משאיר בצריך עיון, וזאת מהסיבה הפשוטה, שלא באה כל עילה בכתב התביעה, אשר לפיה ניתן לקבוע ולהסיק על קיום התחייבות שבדין שנעשתה על ידי הנתבע לטובת התובעת מס' 3, שלפיה חייב הוא, כביכול, לשלם לה מזונות".

ב.     בפסק הדין שניתן ע"י השופט א. מצא בבית המשפט המחוזי בהמ' (ת"א) 2296/84, 2267; תמ"א (ת"א) 1340/84, פס"מ תשמ"ה ג' עמ' 9, נדונה תביעת ידועה בציבור לחיוב בן זוגה במזונות עפ"י הסכם מכללא; השופט מצא הפנה את האשה להגשת כתב תביעה בסדר דין רגיל (ר' שם בעמ' 16).

ג.     סה"נ, השופט ח. פורת, פסק בעע"מ 17/97 מלאך נ' מלאך (טרם פורסם), מיום 19.7.98, כי תנאי לתשלום מזונות לגרושה הכלול בהסכם גירושין, דינו כדין חיוב במזוונת ויש לבצעו כחוב מזונות, עפ"י סעיף 74 לחוק ההוצאה לפועל.
     גם סה"נ ח. פורת מפנה לסעיף 12 (ב) ו- (ג) לחוק המזונות וקובע:

     "ברור כי "מזונות", הכוונה לחיוב שמטרתו לספק אמצעי מחייה לנזקק ממי שחב לו בסיפוק אמצעים למחייתו, או מוכן לספק אמצעים כאלה גם ללא חובה, או חיוב, לעשות כך (למשל נוכח פטור מן החבות בנסיבות אלו ואחרות).
     אם נעשה הסכם בדבר מזונות ובימ"ש אישרו - הרי האישור הוא פסק מזונות לכל דבר וענין" (ר' שם פסקה 13).


בהמשך קובע סה"נ ח. פורת:

     "עינינו הרואות כי "מזונות" הם קשת רחבה של חיובים, אשר המשותף לכולם הוא שהם מיועדים לספק מחייה וקיום לזכאים אשר מצויים בדרגת קרבה מסויימת לחייב במזונותיהם. עילת החיוב לא חייבת להיות עילת הנישואין, היא יכולה להיות עקב קרבת דם או קרבה משפחתית קרובה בין הזכאי לחייב וכולם בגדר "מזונות". המילה "נישואין" אינה נזכרת בסעיף 74 לחוק ההוצל"פ" (ר' סעיף 22 לפסק הדין).

     ובהמשך נקבע ע"י סה"נ ח. פורת:

     "לכן בסעיף 74 יש לתת ל"מונח" מזונות פירוש אשר יכלול כל סוג של מזונות אשר מהווה מזונות מבחינה רעיונית ורציונלית (מונחים אשר שאולים אף הם מבד"מ 1/49 עמ' 145 ו- 149) משמע חיוב מיועד לספק מחייה וקיום לנצרך" (ר' שם, סעיף 27 לפסק הדין).

10.     אין בכל האמור לעיל, כדי להביע איזו שהיא דעה האם המסמכים שעל פיהם נסמכת התביעה מהווים התחייבות חוזית בכלל או לתשלום מזונות בפרט.

11.     בהתאם להלכה הפסוקה שנקבעה ביגר נ' פלביץ ובלופו ועפ"י סעיפים 12 ו- 19 לחוק המזונות אני קובע, כי תביעת המשיבה היא בגדר תביעה למזונות, דהיינו תביעה לספק לה את צרכי מחייתה ואין להתייחס אליה כתביעה לתשלום כספי עתי.

12.     אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון