תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת
תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת

להלן החלטה בנושא תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת:

החלטה

הבנק - התובע הגיש תביעה בסדר דין מקוצר נגד הנתבעים לתשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת, בסך 19,098 ₪.

התביעה נוסחה כתביעה לתשלום חוב פיגורים אך בסיפא לסיכומי ב"כ המשיב הובהר כי חוב הפיגורים נכון ליום הגשת התביעה עמד ע"ס 17,078.17 ₪, ואילו סכום התביעה - 19,098 ₪ מתייחס ליתרת ההלוואה הבלתי מסולקת. סכום הפיגור - 17,078.17 ₪ מופיע בנספח ב' 1 בצד שמאל למעלה - סה"כ פיגור. סכום יתרת ההלוואה 19,098 ₪ מופיע באותו נספח ב' 1 בצד שמאל למעלה - יתרה לסילוק.

לכתב התביעה צורפו הנספחים הבאים:

1.     חוזה ההלוואה מיום 17.5.83 (נספח א').

2.     מצב החשבונות. (נספחים ב' 1 - ב' 2).

3.      אישור התובע על שיעור הריבית. (נספח ג' לתביעה).

בתצהיר התומך בבקשתו למתן רשות להתגונן טוען המבקש בשמו ובשם אשתו כי אין הם חייבים את החוב הנתבע.

בעבר היה קיים חוב פיגורים בהלוואה, ובעקבות תביעת הבנק נפתח נגדם ת. הוצל"פ 02-07556-02-3. במסגרת תיק זה פרעו המבקשים את מלוא חוב הפיגורים והתיק נסגר. (עותק החלטת ראש הוצל"פ - נספח א' לתצהיר). לטענת המצהיר, מאז הגשת התביעה הקודמת משולמת ההלוואה למשיב כסידרה בהוראת קבע למעט ארבעה תשלומים שלא נפרעו בחודשים 12 - 9 של שנת 2005. (עותקים מדפי החשבון לתקופה משנת 2004 ועד היום - נספח ב' לתצהיר).

במהלך חקירתו הנגדית של המבקש התברר כי ההלוואה שולמה בהוראת קבע מחשבון אשתו.

תביעת הפיגורים הוגשה בשנת 2001, וברור שגם אם נסגר התיק בשנת 2006, הרי שהתביעה התייחסה לפיגורים שנוצרו עד שנת 2001 מועד הגשתה, ולא יכלה לכלול פיגורים מאוחרים יותר.

המבקש לא צירף ניירת מן השנים 2001 (לאחר הגשת התביעה), 2002, ו - 2003 ולשאלת ב"כ המשיב אישר כי אינו יודע אם בשנת 2002 חזרו הוראות קבע, וכמה הוראות קבע חזרו מאחר שהיה חולה באותה תקופה; סבל ממחלת הסרטן ועבר טיפולים. לדבריו: "אתה אומר לי שב - 2002 חזרו שמונה הוראת קבע ואני משיב: אני לא יודע". מסתבר שהמבקש גם לא בדק אם שולמו או לא שולמו הוראות קבע ב - 2001 עד 2003, שכן הוא צירף דפי בנק רק משנת 2004, וגם אלו דפים חלקיים בלבד. המבקש הודה כי אינו יודע כמה הוראות קבע חזרו ב - 2001, ואם חזרו הוראות בחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2001.

ב"כ המשיב הציג לתיק ביהמ"ש דפי חשבון מן השנים 2006 - 2001 שמהם ניתן לראות אלו הוראות קבע חזרו בשנים אלה, מאחר שהמבקש לא ידע כמה חזרו. הצגתם של דפי החשבון הותרה, שכן במסגרת חקירתו הנגדית, ניסה ב"כ המשיב להפריך את גירסתו של המבקש, ודפי החשבון שופכים אור על שיעור חובו האמיתי והנכון.

כאמור, הסתמך המבקש על אוסף דפי בנק חלקיים החל משנת 2004 ולא על תדפיסי חשבון רציפים מהם אפשר לראות בודאות אילו הוראות קבע לא כובדו. כך למשל לא ידע המבקש על כך שב - 7/06 חזרה הוראת קבע נוספת ... "נכון שאין כאן את השורה הבאה".

תביעת הפיגורים שהוגשה נגדו בעבר נפתחה ביום 16.9.01 וממילא כאמור לעיל, אינה יכולה לכלול פיגורים מאוחרים יותר, ומכאן טעותו של מהבקש שסבר שאם תיק נסגר ב - 2006, אין לו יותר פיגורים.

בסעיף 19 לסיכומיו מפרט ב"כ המשיב את מה שניתן לראות בדפי החשבון שהוצגו לתיק ביהמ"ש.

בשנת 2001 בחודשים 12 - 10 חזרו הוראת הקבע.
בשנת 2002 - בחודשים 1,4,5,6,10 חזרו הוראת הקבע.
בשנת 2003 - בחודשים 2,10,11 חזרו הוראות הקבע.
בשנת 2005 בחודשים 9,11,12 חזרו הוראות הקבע.
בשנת 2006 בחודש 7 חזרה הוראת קבע.

הנה כי כן חובם של המבקשים גדול בהרבה מכפי ששיערו, ונוכח גירסתם החשבונאית הלוקה בחסר של המבקשים, ברי שאין בפיהם הגנה כנגד התביעה.

לאור האמור לעיל נדחית בקשת הרשות להגן, והתובע זכאי ליטול פס"ד עפ"י העתירה שבכתב התביעה, דהיינו על יתרת ההלוואה הבלתי מסולקת.

תוגש פסיקתא לחתימתי.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התיישנות הלוואה

 2. הלוואה בשוק האפור

 3. מס על רווח מהלוואה

 4. תביעה לפרעון הלוואה

 5. חוזה הלוואה חוץ בנקאית

 6. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 7. עורך דין הלוואות

 8. תביעה להחזר הלוואה לחבר

 9. תביעה לתשלום חוב הלוואה

 10. התאבדות לאחר הלוואה מהבנק

 11. שקיפות הבנקים בהסכם הלוואה

 12. הלוואות לדיור לעולים חדשים

 13. הכחשת הלוואה שניתנה במזומן

 14. גרירת הלוואה של משרד השיכון

 15. הלוואה עם ריבית שנתית של 18%

 16. חוזה הלוואה בכתב בשוק האפור

 17. ניכוי ריבית על הלוואות דיור

 18. הלוואה חוץ בנקאית - פסק דין

 19. חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 20. פקיעת הסכם הלוואה בעקבות מוות

 21. תשלום יתרת הלוואה בלתי מסולקת

 22. הלוואה מיוחדת בחוק מימון מפלגות

 23. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 24. תביעת אח נגד אחותו להחזר הלוואה

 25. תביעה נגד ערבים להלוואה של חברה

 26. חובת הגילוי של הבנק לגבי הלוואה

 27. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 28. אי החזרת הלוואת זכאות משרד השיכון

 29. הלוואות לזוגות צעירים לקניית דירה

 30. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 31. חובת גילוי מיוחד של הבנק בהסכם הלוואה

 32. חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג-1993

 33. החזרת הלוואה בעשרה תשלומים שינוכו מהשכר החודשי

 34. תביעה נגד ישראכרט לפצות עקב ביטול אישור הלוואה

 35. תביעה בגין הסכם הלוואה במהלך נסיעה משותפת לארה"ב

 36. תביעה להחזר יתרת הלוואה לעובד בחנות פלאפל שווארמה

 37. הסדר הבעלים לא החריג זכות לתבוע את השבת כספי ההלוואה

 38. חוזה הלוואה חוץ בנקאית בין מלווה ללווה טעון מסמך בכתב

 39. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (סדרי דין), התשנ''ד-1994

 40. טרם הוכרע האם העדרו של הסכם בכתב שולל גם השבה של קרן ההלוואה

 41. טען שהבנק לא גילה לו כי הלווה נטל את ההלוואה לצורך כיסוי חוב קיים

 42. בקשה להעביר את הדיון לבית המשפט - סעיף 10 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות

 43. טענה כי הבנק לא העניק ללקוחותיו הפחתות מוגדלות בעמלת פרעון מוקדם של הלוואות משלימות

 44. תקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לענין סעיף 15(ב)(1) לחוק), התשס''ז-2007

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון