תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

להלן החלטה בנושא תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק:

החלטה

1.     התובע הלווה לנתבעים כספים לשם סילוק חובם לבנק איגוד. להבטחת ההלוואה שעבדו הנתבעים לטובתו של התובע דירה ברח' הרכסים 34 ברמת גן (להלן: "הנכס"). ההלוואה לא נפרעה והתובע מימש את הנכס. כספי המימוש לא הספיקו לסילוק החוב בשלמותו ומכאן התביעה לתשלום יתרת החוב בסך של 84,035.56 ₪.

2.     הנתבעים ביקשו רשות להתגונן וטענו שתי טענות הגנה עיקריות, בהן נדון להלן.

3.     טענת ההגנה הראשונה היא שהתובע התרשל בכך שלא דאג לשנות את רישום המשכנתא שהיתה רשומה על הנכס לטובת בנק איגוד, בגין הלוואה קודמת שנטלו הנתבעים מבנק איגוד, ממעמד של משכנתא בדרגה ראשונה למעמד של משכנתא מדרגה שניה. עקב כך, הגם שהתובע רשם לטובתו משכנתא על הנכס, נותרה על כנה גם המשכנתא לטובת בנק איגוד, במעמד זהה (פרי פסו).

     אין בידי לקבל טענה זו. גם אם אניח כי היתה זו חובתו של התובע דווקא, ולא של הנתבעים, לדאוג כי המשכנתא של בנק איגוד תהיה מדרגה שניה בעוד שהמשכנתא של התובע תהיה בדרגה ראשונה, הרי שהנתבעים לא יוכלו להשמע בטענה כי התובע גרם להם נזק כלשהו. השעבוד על הנכס נועד להבטיח את זכויות התובע, ולא את זכויות החייבים שנטלו מהתובע הלוואה. אם התובע התרשל ולא דאג לכך שהמשכנתא הרשומה לטובת בנק איגוד תקבל מעמד נחות של משכנתא מדרגה שניה, הוא הזיק אולי לעצמו, אך בוודאי שלא הזיק לנתבעים, שהרי חובתם שלהם לפרוע את ההלוואה היא אוטונומית וכלל אינה קשורה לשאלה איזו בטוחה מצוייה בידי התובע. במילים אחרות: אין זה מעניינו של החייב העיקרי האם המלווה דואג להבטיח את עצמו אם לאו. נזכיר כי עסקינן בחייבים עיקריים, ולא בערבים.

4.     טענת ההגנה השניה של הנתבעים משולבת למעשה בטענתם הראשונה. מסתבר כי כאשר התובע ביקש לממש את הנכס, לשם סילוק ההלוואה, הוא נאלץ לנקוט בהליך משפטי נגד בנק איגוד לשם הסדרת דירוג השעבודים שנרשמו לטובת התובע ולטובת בנק איגוד, דבר שלא נעשה קודם לכן. כחלק מאותו הליך הושגה הסכמה בין התובע לבין בנק איגוד לפיו 10% מתמורת המימוש נטו (לאחר ניכוי הוצאות המימוש) תועבר לבנק איגוד על חשבון חובם של הנתבעים כלפיו, ואילו התובע יקבל את 90% הנותרים. הנתבעים מבקשים כעת לקזז מסכום התביעה את אותו תשלום שהתובע הסכים כי יועבר לבנק איגוד.

     מדובר בטענת בדים. התשלום שהתובע הסכים כי יועבר לבנק איגוד פרע את חובם של הנתבעים כלפי בנק איגוד, ולא את חובו של התובע. על כן, תשלום זה לא גרם ולא יכול היה לגרום לנתבעים נזק כלשהו, שהרי כל סכום שהועבר לבנק איגוד על חשבון חובם, הקטין ממילא את חובם של הנתבעים כלפיו. קבלת עמדתם של הנתבעים פירושה שהתובע יממן עבורם את חובם כלפי בנק איגוד, וזו תוצאה בלתי מתקבלת על הדעת שתעשיר אותם על חשבון התובע.

     למעלה מהצורך נציין כי הנתבעים לא הציגו תחשיב מהו הסכום המדוייק שהעביר התובע לבנק איגוד, אלא נקבו בסכום שחושב באחוזים ממחיר המימוש ברוטו, שאינו הסכום שהועבר בפועל לבנק איגוד, לאחר ניכוי הוצאות המימוש. לפי ההסכם בין התובע לבין בנק איגוד נקבע כי בנק איגוד יקבל 10% מיתרת התמורה נטו, "לאחר ניכוי כל הוצאות הכינוס לסוגיהן". משמע, ברי כי הסכום שהועבר בפועל לבנק איגוד נמוך מהסכום הנטען על ידי הנתבעים.

5.     הנתבעים טענו בחצי פה כי יש לקזז מסכום התביעה את הוצאות ההליכים המשפטיים שנקט התובע נגד בנק איגוד, אלא שהטענה נטענה בלא כל פירוט ואף בלא לנקוב בסכום אותו מבקשים לקזז. מי שמבקש להתגונן בטענת קיזוז, חייב להניח תשתית עובדתית מתאימה. כפי שנקבע בע"א 579/85 משה אריאן ואח' נ' בנק לאומי לישראל בע"מ פ"ד מ(2), 765 ,עמ' 767-768:

"טענת הקיזוז חייבת לפרט את הסכום הנתבע במסגרתה ואף להציג במדוייק את מערכת הנתונים אשר עליהם היא מבוססת. ... יש להעלות טענת קיזוז בצורה מפורטת וברורה כדרך שמנסחים כתב תביעה. דרישת קיזוז בעלמא ועל דרך הסתם, אין בה כדי ליצור תשתית מספקת עליה ניתן לבסס תביעת קיזוז המצדיקה דיון לגופה או הענקת רשות להתגונן."

6.     הוא הדין בטענת הקיפוח בחוזה אחיד, שנטענה בעלמא ולא נתמכה בתחשיב כלשהו.

7.     סוף דבר, הבקשה נדחית. הנתבעים ישלמו לתובע שכ"ט עו"ד בסך 2,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הגדרת לקוח בנק

 2. לקוח בנק מועדף

 3. עורך דין נגד בנק

 4. אי כדאיות כלכלית

 5. חוק הבנקאות רישוי

 6. תביעה נגד בנק יהב

 7. התיישנות תביעת בנק

 8. פקודת הבנקאות, 1941

 9. הצעת חוק בנק מח עצם

 10. תביעה נגד בנק איגוד

 11. תביעה נגד בנק לאומי

 12. התניית שירות בשירות

 13. העברה בנקאית בטלפון

 14. היתר עיסקא בנק לאומי

 15. חוק שירות לקוחות בנק

 16. סמכות המפקח על הבנקים

 17. חיוב כפול של לקוח בנק

 18. תביעה נגד בנק דיסקונט

 19. הברחת נכס משועבד לבנק

 20. תנאי מקפח בחוזה בנקאי

 21. סירוב בנק לפריסת חובות

 22. עורך דין לענייני בנקאות

 23. בקשת בנק לפסק דין חלקי

 24. עורך דין לענייני בנקים

 25. התיישנות תביעה נגד בנק

 26. התיישנות תביעה נגד בנק

 27. אחריות הבנק כלפי ערבים

 28. העברה בנקאית ע''י מתחזה

 29. דחיית טענת מרמה נגד בנק

 30. הודעת הבנק ללקוח באיחור

 31. מחיקת המילים למוטב בלבד

 32. מכתב הצהרת כוונות מהבנק

 33. אי מתן שירות בנקאי במועד

 34. עצימת עיניים מצד לקוח בנק

 35. תביעה נגד בנק ערבי ישראלי

 36. התניה פסולה של שירות בנקאי

 37. תביעת בנק נגד ערב של חברה

 38. מניעת מכירת רכב ע''י הבנק

 39. חוב לבנק על מסחר באופציות

 40. זכויות מוכר מול זכויות בנק

 41. העברה בנקאית ללא מסמך בכתב

 42. העברת עובדת בנק לתפקיד אחר

 43. תביעה לתשלום יתרת חוב לבנק

 44. תקופת צינון למפקח על הבנקים

 45. חיוב הבנק (צד ג') בחוב הפסוק

 46. מימוש בטוחות - תביעה נגד בנק

 47. הלוואה חוץ בנקאית ללא הסכם בכתב

 48. בקשה לחייב לחתום על מסמכים בבנק

 49. איך מוכיחים התניית שירות בשירות

 50. הקפאת הרשאה לביצוע עסקאות מט''ח

 51. האם הבנק התנה קבלת שירות בשירות ?

 52. צו הבנקאות (אגרות), התשמ"ג-1983

 53. תביעה של בנק הפועלים על יתרת חוב

 54. אחריות בנק מלווה כלפי רוכשי דירות

 55. תביעת בנק על חוב בחשבון עובר ושב

 56. הודעה בדבר מסירת פרטי זיהוי לבנק

 57. פיצוי מהבנק על דיווח ל-BDI על חוב

 58. תביעת בנק בגין חוב בחשבון של חברה

 59. תקלה באתר בנק לאומי - תביעת פיצויים

 60. עורכי דין המתמחים בתביעות נגד בנקים

 61. הודעה על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין

 62. תביעה של בנק בגין חובות אישיים של ערבים

 63. צו הבנקאות (מוסדות כספיים), תש"ל-1970

 64. בקשת מנהל מיוחד למימוש נכס משועבד לבנק

 65. הודעה על תיקון הוראות ניהול בנקאי תקין

 66. התניית שירות בנקאי בפתיחת תוכנית חיסכון

 67. טען כי לא קיבל מהבנק התראה לפני מכתב ההגבלה

 68. לאיזה בית משפט מגישים תביעה נגד לקוח של בנק

 69. צו הבנקאות (פיקדונות ללא תנועה), התש"ס-2000

 70. כללי הבנקאות (הביקורת הפנימית), התשנ"ג-1992

 71. נטען כי הבנק ראה את שני החשבונות כאובליגו אחד

 72. חוק לתיקון פקודת הבנקאות (מס' 9), תשכ"ט-1969

 73. רכישת אופציות על מדד המעו''ף - תביעה נגד בנק

 74. הודעה על שינוי במועד תחולת הוראות ניהול בנקאי תקין

 75. טענו שהבנק הסתיר את המסמכים הרלבנטיים לשאלת ההתיישנות

 76. הוראות הבנקאות (הצגת דו"ח כספי שנתי ופרסומו), התשנ"ב-1991

 77. בקשה שבית המשפט יכריז כי השעבוד גובר על השעבוד לטובת בנק לאומי לישראל

 78. כללים חשבונאיים לחישוב נזילות חובה ונזילות בפועל של תאגידים בנקאיים

 79. תקנות מס הכנסה (הנחה ממס על פקדון במטבע ישראלי בתאגיד בנקאי), התשמ''א-1981

 80. כללי הבנקאות (רישוי) (הגדרת הון תאגיד בנקאי לענין סעיף 23א לחוק), התש"ן-1990

 81. צו הבנקאות (שירות ללקוח)(ביטול הפיקוח על שירותים בנקאיים מסוימים ושינויו במקרים אחרים), התשס"ח-2008

 82. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון