שינוי מועד פרעון שטר חוב

להלן החלטה בנושא שינוי מועד פרעון שטר חוב:

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר התקיים במעמד הצדדים במסגרת כתב התנגדות אשר הוגש על ידי המבקש כנגד המשיבה בגין שטר חוב מס' 2680 ע"ס 40,354.05 ₪ מיום 9/6/04.

המבקש הגיש תצהיר בתמיכה לכתב ההתנגדות ובו נטען כדלקמן:

 1.      זמן הפירעון הנקוב על גבי השטר לא נרשם על גבי השטר במועד מילוי פרטיו והוא שונה ללא הסכמת המבקש. מדובר בשינוי מהותי ועל כן תוקפו של השטר פקע.
 2.      זמן פירעונו של השטר חל ביום 25/3/00 והוא הוצג לפירעון למעלה מ- 4 שנים לאחר מכן ועל כן היה על המשיבה להגיש תביעה כנגד המבקש בבית המשפט.
 3.      השטר הופקד בידי המשיבה על מנת להבטיח הלוואה שניתנה למבקש בשנת 1997.
 4.      ההלוואה סולקה במלואה בשנת 2003 ולא נותרה יתרת חוב בגינה.
 5.      ממועד סילוק החוב ועד להצגת השטר לפירעון לא פנתה המשיבה אל המבקש בקשר לחוב כלשהו.
 6.      על פי חישוב שנערך על ידי המבקש המשיבה גבתה ממנו ביתר סך של 30,000 ₪.
 7.      בשל הזמן הרב שחלף מאז חתימת הסכם ההלוואה ועד לסילוק ההלוואה לא עלה בידי המבקש לאתר מסמכים רלוונטיים לרבות פרטי ההלוואה ושיעורי הריבית אשר מצויים בחזקת המשיבה.
 8.      המבקש פנה למשיבה לצורך קבלת פרטים ומסמכים אולם בקשת המבקש לקבלת מסמכים לא נענתה.
 9.      בתחילת שנת 1997 הצטרף לסוכנות ביטוח בשם גלשן סוכנות לביטוח בע"מ להלן - "גלשן".
 10.      למיטב זכרונו של המבקש נחתם הסכם לפיו גלשן תמליץ לזוכה ליתן למבקש הלוואה בסך של 100,000 ₪ בריבית של 3%.
 11.      גלשן הייתה אמורה ליתן למבקש מענק בסך של 80,000 ₪ על מנת שיוכל להחזיר את מרבית ההלוואה למשיבה.
 12.      נחתם הסכם הלוואה בין המבקש ובין המשיבה לפיו ההלוואה בסך של 100,000 ₪ תוחזר למשיבה בארבעה תשלומים שנתיים החל מחודש מרץ 1999.
 13.      ההלוואה נלקחה לצורך רכישת רכב בסך 80,000 ₪ לצורכי העבודה ונרשם שיעבוד לטובת המשיבה על הרכב הנ"ל להבטחת החזרי תשלומי ההלוואה.
 14.      בתחילת שנת 1999 נתגלעו חילוקי דעות בין המבקש ובין גלשן ובעקבות זאת לא קיבל את המענק הנ"ל, ולא שולמו תשלומי החזר בגין ההלוואה בשנים 1999 - 2000.
 15.      במהלך שנת 2000 אנשי הוצל"פ הציגו צו ולקחו את הרכב כאשר באותו מועד ערכו של הרכב עמד על סך של 60,000 ₪.
 16.      מהמועד הנ"ל המשיבה הפסיקה להעביר למשיב את העמלות להן היה זכאי בגין הלקוחות אשר רכשו פוליסות מהמשיבה באמצעותו, אלא חידשה תשלום העמלות רק בחודש מרץ 2003 או בסמוך לכך.
 17.      מדובר בסך של 90,000 ₪ אשר לא שולמו, לפי חישוב של 2,500 ₪ לחודש בצירוף מע"מ ובתוספת ערכו של הרכב מדובר 150,000 ₪ לקיזוז כאשר מדובר גם בגביית יתר בסך של 30,000 ש"ח.
 18.      במהלך החודשים מרץ ונובמבר המשיבה אף רכשה את שירותיו של המבקש להדריך סוכני ביטוח שלה ושילמה עבור כך וקבלה חשבונית.


בתחילת הדיון המבקש קיבל רשות להשלים פרטים בחקירה ראשית וזאת בעקבות טענת המבקש לפיה קיבל מסמכים לאחרונה מהמשיבה.

במהלך החקירה הראשית הוגש הסכם משנת 1997 אשר נחתם בין הצדדים אשר סומן מב/1. כמו כן צורפו תדפיס של תיק ההוצאה לפועל (מב/2), פירוט חיובים ותשלומים על חשבון ההלוואות (מב/3), ופירוט תנועות של כרטיס הסוכן (מב/4).

מהחקירה הנגדית של המבקש על תצהירו עלה, בין השאר, כי לשטר היו מספר מועדי פירעון מיום 25/3/00 עד ה- 25/3/02 כאשר הוא מבסס העדר הגשת השטר לפירעון בכך שלא קיבל הודעה על כך.

עוד עלה כי המבקש כלל לא בדק בבנק האם השטר הוגש לפירעון וב"כ המשיבה הפנה אותו למסמך מב' 3 שם קיים רישום בקשר לכך.

המבקש נשאל בנוסף במהלך החקירה מדוע לא ציין בתצהיר כי חיוב כרטיס העמלות מציין החזר ראשון של ההלוואה והמבקש אישר כי סעיף 21 מדבר על כך שהפסיקו להעביר לו כספים על חשבון העמלות שלו.

ב"כ המבקש חזר על טענות המבקש הנ"ל בסיכומיו והדגיש כי נושא שינוי התאריך בשטר לא נחקר כלל. עוד הודגש כי העמלות של המבקש קוזזו על חשבון ההלוואה וכי הכספים בגין מכירת הרכב נכנסו לתיק ההוצאה לפועל כ-6 חודשים לאחר מועד המכירה.

ב"כ המשיבה טען בסיכומיו כי השינוי אשר נעשה בשטר היה לטובת המבקש מאחר וכתוצאה מכך חויב בשיעור ריבית נמוך יותר. עוד נטען כי השטר הוצג לפירעון בשני מועדי הפירעון הראשונים. לעניין טענת הקיזוז נטען כי לא הוצג תחשיב מפורט כלשהו שמאשר כי המבקש אינו חייב למשיבה דבר. בנוסף לכך נטען כי המבקש אכן ידע על הליך מכירת הרכב אולם בחר שלא להגיב להליכי המכר.

ב"כ המבקש השיב לדברי ב"כ המשיבה וטען כי לא הוצג תחשיב מפורט מאחר והמסמכים הוצגו כשבוע לפני מועד הדיון.

דיון

אכן אין בפני בית משפט זה תחשיב מדויק כיצד המבקש הגיע לסכום של כ- 2,500 ₪ לחודש ובסה"כ 90,000 ₪. היה על המבקש לפרט זאת ולא להסתפק בטענה לפיה קיבל את המסמכים רק 7 ימים לפני מועד הדיון.

ניתנה למבקש הזדמנות להגיש את המסמכים ולטעון טענות בקשר אליהם בתחילת הדיון במסגרת חקירה ראשית אולם הוא בחר שלא לעשות כן. לעניין זה יובהר כי לו היה מבקש לדחות את מעד הדיון על מנת להגיש תצהיר מתוקן בית משפט זה היה נעתר לכך תוך חיובו בהוצאות.

עוד עלה מהחקירה כי המבקש אכן היה מעורה בהליכי המכירה של הרכב אולם בחר שלא להתערב כלל בהליכים הנ"ל.

בהתייחס למילוי פרטים בשטר לרבות מועד פירעון, הלכה ידועה היא כי ניתן להשלים פרטים בשטר כאשר בשלב זה אין בפני בית המשפט גרסת המשיבה אודות השינוי הנ"ל.

כמו כן, עלה מהחקירה כי טענת המבקש לפיה השטר כלל לא הוצג לפירעון נסתרה במהלך החקירה כאשר המבקש אף נסוג וטען כי הוא הסיק זאת מכך שלא קיבל הודעה על כך, וזאת בעת שידע כי קיים חוב בתיק הוצאה לפועל אגב הליכי תפיסה ומכירת רכבו.

לאור כל האמור לעיל, מן הראוי לדחות את בקשת המבקש, אולם הנני מתנה רשות להתגונן כנגד הפקדת 20,000 ₪ בקופת בית המשפט תוך 30 יום מיום קבלת העתק מהחלטה זו. בהעדר הפקדת הסכום הנ"ל במועד שנקבע תדחה הבקשה תוך חיוב המבקש בהוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון